Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 63 lines (58 sloc) 4.493 kB
<p align="center"><b>Valoracions</b></p>
<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>. Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim. Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns prendre dues persones , una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
<ul>
<li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible sense incloure
sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones d'idees
diferents ell s'estima m&eacute;s defendre les seves pr&ograve;pies idees
i usar la l&ograve;gica per trobar escletxes en les idees dels oponents. &Eacute;s
cr&iacute;tic amb les idees noves a no ser que siguin fets provats per fonts
reputades, com ara llibres, persones respectades o l'experi&egrave;ncia directa.
En Joan &eacute;s un exemple de <b>coneixedor separat.</b></li>
<li>La Maria &eacute;s m&eacute;s sensible a les altres persones. Est&agrave;
preparada per a l'empatia i tendeix a escoltar i fer preguntes fins que sent
que pot connectar i &quot;entendre les coses des del seu punt de vista&quot;.
Apr&egrave;n a trav&eacute;s de provar a compartir les experi&egrave;ncies
que porten al coneixement a altres persones. Quan parla amb altres evita la
confrontaci&oacute; i molt sovint prova d'ajudar-los si pot veure la manera
de fer-ho, usant suggeriments l&ograve;gics. La Maria &eacute;s un bon exemple
de <b>coneixedora connectada.</b></li>
</ul>
<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s
dona? Alguns estudis han demostrat estad&iacute;sticament que aquesta &eacute;s
la realitat, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre
aquests dos extrems. Per a un grup d'aprenents efectiu i col&middot;laboratiu
seria ideal si tothom fos capa&ccedil; d'usar AMBDUES maneres de con&egrave;ixer.
En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic una intervenci&oacute;
particular pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot
les dues. Alg&uacute; que general &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot
fer alguna intervenci&oacute; molt 'separada', i a la inversa. L'objectiu de
valorar cada intervenci&oacute; usant aquesta escala &eacute;s:</p>
<blockquote> a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu
altres intervencions i b) proporcionar retroalimentaci&oacute; a cada autor
sobre com els veuen els altres.</blockquote>
Els resultats no s'usen en l'avaluaci&oacute; dels estudiants, nom&eacute;s s&oacute;n
per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.
<hr>
Si hi esteu interessats, aquestes s&oacute;n algunes refer&egrave;ncies d'articles
dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:,
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York,
NY: Basic Books.</li>
<li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women:
Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>
<li>Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. Liberal
education, 75(5), 14-19.</li>
<li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage
of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>
<li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired
by &#8220;Women&#8217;s Ways of Knowing&#8221; (pp. 205-247). New York, NY:
Basic Books.</li>
<li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield,
A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards
Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>
<li>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing
as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.
<br>
</li>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.