Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (53 sloc) 2.445 kb
(Opmerking: onvolledig: er zit te veel in ewiki om het volledig en juist te documenteren. Bezoek [http://erfurtwiki.sourceforge.net/plugins/ "plugins/"])
* PHP
* gemakkelijke integratie in bestaande sites
* __eenvoudige__ architectuur
* goed gedocumenteerd, lees [README]
* __gemakkelijk__ uitbreidingsmechanisme
* beheer/ via www en krachtig cmdline db beheer tool
* probeert zo __vlug__ mogelijk te zijn (regex wordt alleen gebruik als het echt nodig is)
* kan met verschillende databanken werken
** Standaard met MySQL
** platte_bestanden (en een sneller gecomprimeerd formaat)
** anydb (PEAR::DB, ADOdb, dbx) voor de meeste SQL dbs
** dba/dbm BerkelyDB
** PhpWiki v1.3.x database access wrapper
* kan zowel met binaire inhoud als met tekst werken
* Heel gemakkelijk AfbeeldinUploaden mogelijk
* externe afbeeldingen waarnaar verwezen wordt, worden gecached
* ondersteund verschillende Wiki opmaken (en probeert ze te verenigen voor zover mogelijk)
* laat door de gebruiker gekozen CSS opmaak mogelijk
* heeft een erg eenvoudige PlugInterface vol met mogelijkheden; hieruit zijn al verschillende uitbreidingen gegroeid (maar het de kern van het script blijft klein):
** BestandsDownload en BestandsUpload pagina's
** InformatiePlugins
** OngelinktePagina
** PaginaIndex
** UitgebreidZoeken
** WillekeurigePagina
** GevraagdePagina
** WoordIndex
* veel plugins met uitbreidingen van functies
** e-mail addres bescherming, zie [BeschermEmail]
** concurrent edit resolving (patchsaving.php)
** eenvoudige diff of GNU diff
** formaat van afbeeldingen wijzigen tijdens upload (libgd2 or magick)
** opmaakemulatie:
*** bbcode
*** miki
*** phpwiki
*** sfwiki
** opmaak voetnoten
** HTML gebruik in pagina's is mogelijk (alleen waar het expliciet is toegelaten)
** "gelijkaardige pagina's" mogelijk
** alias namen voor pagina's
** ![ verwittig: ... ] opmaak
* nog meer plugins:
** kalender
** StatistiekenPagina - .html en .php bestanden in een daarvoor voorziene subdirectory, die gelezen worden al un bestandsnaam opgevraagd wordt zoals een paginanaam
** spellingscontrole
** inline beheer plugins
** inline opmaak plugins (mpi)
* ook een pluginloader plugin
* verbeterd gebruiksvriendelijk HTTP gebruik
** geeft een !BewaarAls-bestandsnaam binnen HTTP headers bijvoorbeeld (de meeste andere Pseudo-CMS laten zelfs niet toe dat je een pagina op je harde schijf bewaard).
* _auth() mechanisme om te implementeren in een bovenliggend/container CMS
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.