Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (4 sloc) 0.358 kB
* je kan er mee doen wat je wil
* en je moet er niet voor betalen
* je hebt niet het recht de broncode te krijgen als je er naar zou vragen (deze GPL regel is natuurlijk zinloos voor PHP programma's, vermits die alleen als broncode bestaan)
Eigenlijk is dit zoals FreeWare, buiten het feit dat de auteur expliciet alle bestaande rechten heeft laten vallen.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.