Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (35 sloc) 3.02 KB
Op deze pagina is wat materiaal verzameld dat niet in de ~ChangeLog en de README bestanden past, maar de moeite waard zijn om even te noteren (bijvoorbeeld bekende compatibiliteitsproblemen, scriptontwerp en opmerkingen over hoe het script zich gedraagd).
Als je meer informatie nodig hebt, kijk dan ook even in de AfentoeGesteldeVragen pagina. Als je wil meewerken aan het project, bezoek dan:
* ons online [ErfurtWiki:SupportForum "SupportForum"]
* zet problemen in [ErfurtWiki:BugReports "BugReport"] als iets niet werkt
* of stuur je wensenlijstje naar [ErfurtWiki:UserSuggestions "UserSuggestions"]
* maar kijk ook af en toe naar ErfurtWiki:LatestNews
! gekende bugs en problemen
* syntax voor ankers binnen een pagina zal waarschijnlijk veranderen
* <pre> opmaak verhindert nog steeds niet dat ~WikiLinks mee verwerkt worden. Dit vraagt het compleet herschrijven van de render kernel
* niet-ASCII tekens in paginanamen kunnen in sommige gevallen problemen geven
! HTML validiteit
Hoewel de code die deze wikimotor maakt vrij goed is, is de validiteit niet 100%. Het werkt in de meeste browsers, maar
* [w3c tidy|http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/] houdt niet van de <p> en </p> tags die paragrafen insluiten, hoewel ik denk dat het zo moet
* de [dillo|http://dillo.auriga.wearlab.de/] webbrowser heeft problemen met de </p> achter titels en sluit daarom geopende tabellen (terwijl het goed werkt met andere gtkhtml browsers)
* tenslotte zouden de sublists ingelsloten moeten worden tussen <li> ... </li>, maar zolang niemand hierover klaagt, zal dit niet veranderd worden.
Het werkt zoals het moet in:
* alle [Mozilla|http://mozilla.org/] varianten (including [Netscape|http://netscape.com/] 6/7)
* Opera 5, 6 and 7
* amaya - the referentie browser van http://w3c.org/
* Netscape 4
* w3m
* links
* Konqueror
* Windows Netscape 2.01 en Netscape 1.1 (W32s)
* M$IE 4+
! Compatibiliteit met !PhpWiki
De tabelstructuur van de database van ErfurtWiki is compatibel met diegene die PhpWiki gebruikt:, hoewel het niet getest is of je ze kunt hergebruiken. Vooral het terugdraaien van !ErfurtWiki naar !PhpWiki is eventueel niet mogelijk.
! Compatibiliteit van de WikiOpmaak
* !ErfurtWiki only gebruikt maar stukjes van de nieuwe opmaakstijl
* Oudere opmaak (tabs aan de linkerkant) zal niet werken in dat zal ook niet mogelijk gemaakt worden
* De geúploade afbeeldingen worden intern met een :// referentie bewaard, wat natuurlijk een ongeldige protocolidentificatie is. Daarom moet je die er af halen als je je wikipagina's in andere wikisoftware wil hergebruiken
! beperkingen vanuit het ontwerp
* De databank onderbouw is vebeterd om de vroegere geheugenproblemen op te lossen, maar ze werkt nog steeds in een gebufferde modus. Het maximum aantal mogelijke pagina's (het punt tot waar de meeste functionaliteit blijft werken) zit nu rond de 172000 (geschat, uitgaande van 5MB geheugen en een gemiddelde pagina naam strlen van 20).
! onbelangrijke opmerkingen
* 23% van het hoofdscript zijn commentaar en witruimte (het zijn ongeveer 31% als je het in bytes meet)
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.