Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

25 lines (15 sloc) 0.99 kB
Een !WikiWoord is uit twee of meer samengetrokken woorden, allen met hoofdletters, opgebouwd (deze schrijfwijze wordt CamelCase genoemd). Als je op die manier op een pagina van het WikiWikiWeb een woord schrijft, dan maak je een nieuwe HyperLink.
Dit zijn voorbeelden van een geldig !WikiWoord:
* SchrijfWoordenMetHoofdletterAanElkaar
* BewerkPagina
* DitIsOokEenWikiWoord
terwijl deze dat niet zijn:
* IBM
* watwoordenaanelkaarzonderhoofdletters
* 123456789
Je kunt ook [HyperLink]s in je WikiWikiWeb maken die geen [WikiWoord] zijn door vierkante haken te gebruiken:
* [[Deze zin tussen vierkante haken wordt een Hyperlink]]
* [[Ik ben ook een link]]
Soms is wat creativiteit nodig om een mooi en sprekend !WikiWoord te vinden, maar dat kan ook leuk zijn.
Hoe de hoofdletters staan doet er in ErfurtWiki niet toe, zodat ErFurtWiKi ook naar de startpagina zal verwijzen.
Lees meer hierover op de WikiOpmaak pagina en op de [pagina over het maken van nieuwe pagina's | MaakPagina.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.