Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (3 sloc) 459 Bytes
De bekendste internet service is het WWW, wat een Hypertekst systeem is, gebouwd rond het HyperTextTransferProtocol en de HyperTextMarkupLanguage.
WikiWikiWeb is een Hypertekst systeem, maar geïmplementeerd als een toepassing van de WWW service zelf (door gebruik te maken van de bestaande technische basis).
Meewerken aan een Wiki is niet zo moeilijk als een www-pagina maken en onderhouden (met alle software en services die daarvoor ook nog nodig zijn).
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.