Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

168 lines (165 sloc) 9.975 kb
<?PHP // $Id$
// workshop.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
$string['accumulative'] = "Cumulatief";
$string['action'] = "Actie";
$string['addacomment'] = "Voeg commentaar toe";
$string['afterdeadline'] = "Na de deadline: \$a";
$string['agreetothisassessment'] = "Bevestig deze evaluatie";
$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Alle beoordelingen hebben een maximum van: \$a";
$string['allowresubmit'] = "Sta herinzenden toe";
$string['alreadyinphase'] = "Reeds in fase \$a";
$string['amendassessmentelements'] = "Wijzig evaluatie";
$string['amendtitle'] = "Pas titel aan";
$string['assess'] = "Beoordelingen";
$string['assessedon'] = "Beoordeeld op \$a";
$string['assessment'] = "Beoordeling";
$string['assessmentby'] = "Beoordeeld door \$a";
$string['assessmentgrade'] = "Beoordelingscijfer: \$a";
$string['assessmentnotyetagreed'] = "Beoordeling is nog niet bevestigd";
$string['assessmentofthissubmission'] = "Beoordeling van deze inzending";
$string['assessments'] = "Beoordelingen";
$string['assessmentsareok'] = "Beoordelingen zijn in orde";
$string['assessmentsby'] = "Beoordelingen door \$a";
$string['assessmentsdone'] = "Beoordelingen klaar";
$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Beoordelingen moeten bevestigd worden";
$string['assessmentwasagreedon'] = "Beoordeling was bevestigd op \$a";
$string['assessor'] = "Beoordelaar";
$string['assessthissubmission'] = "Beoordeel deze inzending";
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Beoordeling niet in de juiste fase";
$string['authorofsubmission'] = "Auteur van de inzending";
$string['awaitinggradingbyteacher'] = "In afwachting van beoordeling door \$a";
$string['beforedeadline'] = "Voor deadline: \$a";
$string['calculationoffinalgrades'] = "Berekening van de eindbeoordeling";
$string['closeassignment'] = "Sluit de beoordeling";
$string['comment'] = "Commentaar";
$string['commentby'] = "Commentaar door";
$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Bevestig het verwijderen van deze \$a";
$string['criterion'] = "Criterium";
$string['deadline'] = "Deadline";
$string['deadlineis'] = "Deadline is \$a";
$string['delete'] = "Verwijder";
$string['deleting'] = "Verwijderen";
$string['description'] = "Beschrijving";
$string['detailsofassessment'] = "Details van de beoordeling";
$string['disagreewiththisassessment'] = "Niet akkoord met deze beoordeling";
$string['displayoffinalgrades'] = "Toon de eindcijfers";
$string['dontshowgrades'] = "Toon de cijfers niet";
$string['edit'] = "Bewerk";
$string['editacomment'] = "Bewerk een commentaar";
$string['editingassessmentelements'] = "Evaluatieonderdelen aanbrengen";
$string['element'] = "Onderdeel";
$string['elementweight'] = "Gewicht van het onderdeel";
$string['errorbanded'] = "Als fout aangeduid";
$string['feedbackgoeshere'] = "Zet hier feedback";
$string['generalcomment'] = "Algemene commentaar";
$string['grade'] = "Cijfer";
$string['gradeassessment'] = "Cijferbeoordeling";
$string['graded'] = "Beoordeeld";
$string['gradedbyteacher'] = "Beoordeeld door \$a";
$string['gradeforassessments'] = "Cijfer voor de beoordeling";
$string['gradeforbias'] = "Graad van afwijking";
$string['gradeforreliability'] = "Cijfer voor betrouwbaarheid";
$string['gradeforstudentsassessment'] = "Cijfer voor de beoordeling van de leerling";
$string['gradeofsubmission'] = "Beoordeling van bijdrage :\$a";
$string['gradingstrategy'] = "Beoordelingsstrategie";
$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Verberg de cijfers tot na de bevestiging";
$string['includeteachersgrade'] = "Hou rekening met het cijfer van de leraar";
$string['leaguetable'] = "Overzichtstabel van ingestuurd werk";
$string['listassessments'] = "Lijst van evaluaties";
$string['listofallsubmissions'] = "Lijst van alle inzendingen";
$string['liststudentsassessments'] = "Lijst van evaluaties van de leerling";
$string['managingassignment'] = "Taakbeheer";
$string['maximumsize'] = "Maximum grootte";
$string['modulename'] = "Workshop";
$string['modulenameplural'] = "Workshops";
$string['movingtophase'] = "Doorgaan naar fase \$a";
$string['newassessments'] = "Nieuwe evaluaties";
$string['newgradings'] = "Nieuwe beoordelingen";
$string['newsubmissions'] = "Nieuwe inzendingen";
$string['noassessmentsdone'] = "Geen evaluaties gemaakt";
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Er zijn geen inzendingen beschikbaar ";
$string['notavailable'] = "Niet beschikbaar";
$string['noteonassessmentelements'] = "Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het 'taak uitgeven scherm' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm";
$string['notgraded'] = "Niet beoordeeld";
$string['notitlegiven'] = "Geen titel gegeven";
$string['numberofassessmentelements'] = "Aantal evaluatieonderdelen";
$string['numberofassessments'] = "Aantal evaluaties";
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
$string['on'] = "op \$a";
$string['openassignment'] = "Open taak";
$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
$string['overallpeergrade'] = "Totaalcijfer: \$a";
$string['overallteachergrade'] = "Volledige beoordeling door leraar: \$a";
$string['ownwork'] = "Eigen werk";
$string['phase'] = "Fase";
$string['phase1'] = "Begin taak";
$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
$string['phase4'] = "Toon de totalen";
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
$string['reply'] = "Antwoord";
$string['returnto'] = "Keer terug naar";
$string['returntosubmissionpage'] = "Keer terug naar de verzendingspagina";
$string['rubric'] = "Rubriek";
$string['savedok'] = "Goed bewaard";
$string['savemyassessment'] = "Bewaar mijn taak";
$string['savemycomment'] = "Bewaar mijn commentaar";
$string['savemygrading'] = "Bewaar mijn cijfer";
$string['scale10'] = "Cijfer op 10";
$string['scale100'] = "Cijfer op 100";
$string['scale20'] = "Cijfer op 20";
$string['scalecorrect'] = "2 punten op de Juist / Fout schaal";
$string['scaleexcellent4'] = "4 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
$string['scaleexcellent5'] = "5 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
$string['scaleexcellent7'] = "7 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
$string['scalegood3'] = "3 punten op de Goed / Slecht schaal";
$string['scalepresent'] = "2 punten op de Aanwezig / Afwezig schaal";
$string['scaleyes'] = "2 punten op de Ja / Nee schaal";
$string['select'] = "Selecteer";
$string['selfassessment'] = "Zelfevaluatie";
$string['showgrades'] = "Toon cijfers";
$string['specimenassessmentform'] = "Exemplaar van het evaluatieformulier";
$string['studentassessments'] = "\$a Evaluaties";
$string['studentgrades'] = "\$a Cijfers";
$string['studentsubmissions'] = "\$a Bijdragen";
$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a leerlingenbijdragen aan evaluatie";
$string['submission'] = "Inzending";
$string['submissions'] = "Inzendingen";
$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
$string['submitted'] = "Ingezonden";
$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
$string['suggestedgrade'] = "Voorgesteld cijfer";
$string['teacherassessments'] = "\$a beoordelingen";
$string['teacherscomment'] = "Opmerkingen van de leraar";
$string['teachersgrade'] = "Beoordeling van de leraar";
$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a lerarenbijdragen voor beoordeling";
$string['thegradeis'] = "Het cijfer is \$a";
$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Er is feedback van de \$a";
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Deze taken werden beoordeeld door de \$a";
$string['timeassessed'] = "Tijd geëvalueerd";
$string['title'] = "Titel";
$string['typeofscale'] = "Soort van schaal";
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.";
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen";
$string['view'] = "Zie";
$string['viewassessmentofteacher'] = "Zie evaluatie van \$a";
$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
$string['weightforbias'] = "Beoordelingsgewicht voor vertekening";
$string['weightforgradingofassessments'] = "Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties";
$string['weightforpeerassessments'] = "Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten";
$string['weightforreliability'] = "Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid";
$string['weightforteacherassessments'] = "Gewicht voor \$a beoordelingen";
$string['weights'] = "Beoordelingsgewichten";
$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling";
$string['weightsusedforsubmissions'] = "Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen";
$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.