Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7 lines (3 sloc) 0.282 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Nombres d'articles RSS recents</B></P>
<P>Aquesta opció us permet triar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</P>
<P>Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.