Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1161 lines (1122 sloc) 67.9 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['action'] = 'Akcia';
$string['actions'] = 'Akcie';
$string['active'] = 'Aktívny';
$string['activities'] = 'Aktivity';
$string['activity'] = 'Aktivita';
$string['activityclipboard'] = 'Presunú» túto aktivitu: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = '¥utujem, táto aktivita sa momentálne skrýva';
$string['activitymodule'] = 'Modul aktivít';
$string['activityreport'] = 'Správa o aktivitách';
$string['activityreports'] = 'Správy o aktivitách';
$string['activityselect'] = 'Vybra» túto aktivitu na presunutie';
$string['activitysince'] = 'Aktivita od $a';
$string['add'] = 'Prida»';
$string['addactivity'] = 'Prida» aktivitu';
$string['addadmin'] = 'Prida» administrátora';
$string['addcreator'] = 'Prida» tvorcu kurzov';
$string['added'] = 'Pridané $a';
$string['addedtogroup'] = 'Pridaný do skupiny $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Nepridaný do skupiny $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nepridaný do skupiny $a, preto¾e nie ste zapísaný do kurzu';
$string['addinganew'] = 'Pridávanie novej $a';
$string['addinganewto'] = 'Pridávanie novej $a->what do $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Prida» údaje do existujúcej';
$string['addnewcategory'] = 'Prida» novú kategóriu';
$string['addnewcourse'] = 'Prida» nový kurz';
$string['addnewuser'] = 'Prida» nového u¾ívateµa';
$string['addresource'] = 'Prida» zdroj...';
$string['address'] = 'Adresa';
$string['addstudent'] = 'Prida» ¹tudenta';
$string['addteacher'] = 'Prida» uèiteµa';
$string['admin'] = 'Administrátor';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Manuálne vytvori» nové u¾ívateµské konto';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Administrátori mô¾u robi» v¹etko a v¹ade v rámci prostredia Moodle';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Tvorcovia kurzov mô¾u vytvára» nové kurzy a vyuèova» v nich ';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Ís» do kurzu a prida» ¹tudentov cez administrátorské menu';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Vyhµada» kurz a potom pou¾i» ikonu na pridanie uèiteµov';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Mô¾ete pou¾i» interné u¾ívateµské kontá alebo externé databázy';
$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurova» automatické zálohy a ich zoznamy';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurova» ako bude stránka vyzera» a pracova»';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Nastavi» premenné, ktoré ovplyvnia základné operácie na stránke';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definova» kurzy, kategórie a prideµovanie µudí do nich';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definova» základné nastavenia pre HTML editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'Prehµadáva» zoznam u¾ívateµských kont a ich úpravu';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vybra» interné alebo externé spôsoby kontroly zápisov do kurzov';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Prehµadáva» záznamy neúspe¹ných prihlásení';
$string['adminhelplanguage'] = 'Pre kontrolu a úpravu aktuálnej jazykovej verzie';
$string['adminhelplogs'] = 'Prezrie» záznamy v¹etkých aktivít na stránkach';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Spravova» in¹talované bloky a ich nastavenia';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Priamy prístup do databázy (veµmi opatrne!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vybra» textové filtre a s nimi súvisiace nastavenia';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Usporiada» nain¹talované moduly a ich nastavenia';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Pre publikovanie hlavných súborov a naèítanie vytvorených externých záloh';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definova» ako bude vyzera» úvodná stránka';
$string['adminhelpthemes'] = 'Vybra» ako bude stránka vyzera» (farby, písma, atï.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importova» kontá nových u¾ívateµov z textového súboru';
$string['adminhelpusers'] = 'Definova» u¾ívateµov a nastavenie spôsobu ich overovania';
$string['administration'] = 'Administratíva';
$string['administrator'] = 'Administrátor';
$string['administrators'] = 'Administrátori';
$string['administratorsall'] = 'V¹etci administrátori';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administrátori a uèitelia';
$string['advanced'] = 'Roz¹írené';
$string['advancedfilter'] = 'Roz¹írené vyhµadávanie';
$string['advancedsettings'] = 'Roz¹írené nastavenia';
$string['again'] = 'opä»';
$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'V¹etko';
$string['allactivities'] = 'V¹etky aktivity';
$string['alldays'] = 'V¹etky dni';
$string['allfieldsrequired'] = 'V¹etky políèka musíte vyplni»';
$string['allgroups'] = 'V¹etky skupiny';
$string['alllogs'] = 'V¹etky prihlásenia';
$string['allow'] = 'Povoli»';
$string['allowguests'] = 'Tento kurz povoµuje vstup hos»ujúcich u¾ívateµov';
$string['allowinternal'] = 'Povoli» taktie¾ interné metódy ';
$string['allownot'] = 'Nepovoli»';
$string['allparticipants'] = 'V¹etci úèastníci';
$string['allteachers'] = 'V¹etci uèitelia';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Mô¾e obsahova» iba písmená abecedy alebo èísla';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrácia u¾ bola potvrdená';
$string['always'] = 'V¾dy';
$string['answer'] = 'Odpoveï';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Chcete pokraèova» ïalej?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Neskôr v tomto procese bude mo¾nos» pridáva» zálohy do existujúceho kurzu alebo vytvori» si kompletne nový kurz. ';
$string['assessment'] = 'Ohodnotenie';
$string['assignadmins'] = 'Prideli» administrátorov';
$string['assigncreators'] = 'Prideli» tvorcov kurzov';
$string['assignstudents'] = 'Zapísa» ¹tudentov';
$string['assignstudentsnote'] = 'Poznámka: nie je momentálne dôle¾ité pou¾íva» túto stránku, preto¾e ¹tudenti sa mô¾u sami prihlasova» do kurzu.';
$string['assignstudentspass'] = 'V¹etko èo musíte urobi» je oznámi» va¹im ¹tudentom prihlasovací kµúè pre tento kurz, ktorý je momentálne nastavený na: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Prideli» uèiteµov';
$string['authentication'] = 'Overovanie';
$string['autosubscribe'] = 'Auto-prihlasovanie do fóra';
$string['autosubscribeno'] = 'Nie: Neprihlasova» ma automaticky do fór';
$string['autosubscribeyes'] = 'Áno: Prihlási» ma do fóra, keï po¹lem prvý príspevok';
$string['availability'] = 'Dostupnos»';
$string['availablecourses'] = 'Dostupné kurzy';
$string['backup'] = 'Zálohovanie';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Ak povolené, tak potom súbory kurzov budú zahrnuté do automatických záloh. ';
$string['backupdate'] = 'Dátum zálohovania';
$string['backupdetails'] = 'Detaily zálohovania';
$string['backupfailed'] = 'Niektoré z Va¹ich kurzov neboli ulo¾ené!';
$string['backupfilename'] = 'záloha';
$string['backupfinished'] = 'Záloha prebehla úspe¹ne';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vyberte, èi chcete zahrnú» moduly kurzov, s alebo bez údajov u¾ívateµa, v automatických zálohách';
$string['backupkeephelp'] = 'Koµko posledných záloh z ka¾dého kurzu si chcete ponecha»? (star¹ie budú automaticky vymazané)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Detailný záznam o vykonávaní';
$string['backuploglaststatus'] = 'Posledný záznam o vykonávaní';
$string['backuplogshelp'] = 'Ak povolené, potom záznamy kurzu budú zahrnuté do automatických záloh';
$string['backupmetacoursehelp'] = 'Ak povolené, potom metainformácie o kurze budú zahrnuté do automatických záloh';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'V¹imnite si: Vybrali ste si zálohova» \"¾iadnych\" pou¾ívateµov, tak¾e zálohy modulov boli prepnuté do módu \"bez údajov u¾ívateµa\". Berte prosím na vedomie, ¾e moduly \"Cvièenie\" a \"Tvorivá dielòa\" nie sú kompatibilné s týmto typom zálohovania a preto boli kompletne deaktivované.';
$string['backuporiginalname'] = 'Názov zálohy';
$string['backupsavetohelp'] = 'Celá cesta k adresáru, kde si chcete ulo¾i» zálohované súbory<br />
(nechajte voµné, aby ste doòho mohli ulo¾i» ¹tandardný adresár kurzov)';
$string['backuptakealook'] = 'Prosím prezrite si Va¹e záznamy o zálohovaniach: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vyberte, èi súbory u¾ívateµov (napr: obrázok v profile), majú by» zahrnuté do automatických záloh';
$string['backupusershelp'] = 'Vyberte, èi chcete zahrnú» v¹etkých u¾ívateµov na serveri alebo len vybraných u¾ívateµov pre ka¾dý kurz';
$string['backupversion'] = 'Verzia zálohy';
$string['blockconfiga'] = 'Konfigurácia $a bloku';
$string['blockconfigbad'] = 'Tento blok nebol správne vlo¾ený a tak nemô¾e poskytnú» konfiguraèné rozhranie ';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Práve sa chystáte úplne vymaza» blok \'$a\'.Týmto vyma¾ete úplne v¹etko z databázy, ktorá je spojená s týmto blokom. Ste si naozaj istý, ¾e chcete pokraèova»?';
$string['blockdeletefiles'] = 'V¹etky údaje spojené s blokom \'$a->block\' boli vymazané z databázy. Na dokonèenie procesu vymazávania (a zabránenie bloku, aby sa sám opätovne nain¹taloval), by ste teraz mali vymaza» tento adresár z Vá¹ho servera: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloky';
$string['blocksaddedit'] = 'Prida»/Upravi» bloky';
$string['blockseditoff'] = 'Úprava blokov vypnutá';
$string['blocksediton'] = 'Úprava blokov zapnutá';
$string['blocksetup'] = 'Navrhnú» tabuµky blokov';
$string['blocksuccess'] = '$a tabuµky boli navrhnuté správne';
$string['bycourseorder'] = 'Podµa poradia kurzov';
$string['byname'] = 'podµa $a ';
$string['cancel'] = 'Zru¹i»';
$string['categories'] = 'Kategórie kurzov';
$string['category'] = 'Kategória';
$string['categoryadded'] = 'Kategória \'$a\' bola pridaná';
$string['categorydeleted'] = 'Kategória \'$a\' bola odstránená';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategória nazvaná \'$a\' u¾ existuje!';
$string['changedpassword'] = 'Zmenené heslo';
$string['changepassword'] = 'Zmeni» heslo';
$string['changessaved'] = 'Zmeny ulo¾ené';
$string['checkingbackup'] = 'Kontrola zálohy';
$string['checkingcourse'] = 'Kontrola kurzu';
$string['checkingforbbexport'] = 'Kontrola BlackBoard exportu';
$string['checkinginstances'] = 'Kontrola èastí';
$string['checkingsections'] = 'Kontrola sekcií';
$string['checklanguage'] = 'Skontrolova» jazyk';
$string['childcoursenotfound'] = 'Nebol nájdený detský kurz!';
$string['choose'] = 'Vybra» si';
$string['choosecourse'] = 'Vybra» kurz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Hlavná metóda zápisu do kurzu';
$string['chooselivelogs'] = 'Alebo sledova» súèasnú èinnos»';
$string['chooselogs'] = 'Vyberte si, ktoré pripojenia chcete vidie»';
$string['choosereportfilter'] = 'Vybra» si filter na správu';
$string['choosetheme'] = 'Vybra» tému';
$string['chooseuser'] = 'Vybra» u¾ívateµa';
$string['city'] = 'Mesto';
$string['clambroken'] = 'Vá¹ administrátor povolil kontrolovanie vírusov naèítavaných súborov, ale nieèo zle nastavil v konfigurácii.<br />
Z tohto dôvodu nebolo naèítanie Vá¹ho súboru úspe¹né. Vá¹ administrátor u¾ bol na túto skutoènos» emailom upozornený, tak¾e by chyba mala by» v dohµadnej dobe odstránená.<br />
Skúste naèíta» súbor neskôr.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Súbor bol vymazaný';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Súbor nemohol by» vymazaný';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: oznámenie o Clam AV ';
$string['clamfailed'] = 'Spustenie Clam AV bolo neúspe¹né. Správa o hlásení chyby bola $a. Tu je výstup z Clam-u:';
$string['clamlost'] = 'Moodle ja nastavený tak, aby spustil clam pri naèítavaní súboru, ale cesta, ktorá bola vlo¾ená do Clam AV,$a, je neplatná.';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Naviac, Moodle je nastavený tak, ¾e ak je spustenie clam neúspe¹né, so súbormi sa nakladá podobne ako s vírusmi. Toto znamená, ¾e ¾iaden ¹tudent nemô¾e úspe¹ne naèíta» súbor, pokým ho neopravíte.';
$string['clammovedfile'] = 'Súbor bol presunutý do Vá¹ho karanténneho adresára, jeho nové umiestnenie je: $a';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Súbor bol presunutý do Vá¹ho osobného adresára';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Nie je mo¾né presunú» súbor do Vá¹ho karanténeho adresára, $a. Túto chybu by ste mali èo najskôr odstáni», preto¾e súbory, ktoré pova¾uje systém za napadnuté vírusom, sa automaticky vymazávajú.';
$string['clamunknownerror'] = 'Pri prilepovaní sa objavila neznáma chyba.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Vyèisti» doèasné údaje';
$string['clicktochange'] = 'Kliknite pre zmenu';
$string['closewindow'] = 'Zavrie» toto okno';
$string['comparelanguage'] = 'Porovna» a upravi» súèasný jazyk';
$string['complete'] = 'Ukonèené';
$string['completereport'] = 'Ukonèi» hlásenie';
$string['configuration'] = 'Konfigurácia';
$string['confirm'] = 'Potvrdi»';
$string['confirmed'] = 'Va¹a registrácia bola potvrdená';
$string['confirmednot'] = 'Va¹a registrácia e¹te nebola potvrdená!';
$string['continue'] = 'Pokraèova»';
$string['continuetocourse'] = 'Kliknite sem pre vstup do testu';
$string['convertingwikitomarkdown'] = 'Konverzia Wiki do Markdown';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies musia by» zapnuté na Va¹om prehliadaèi ';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Bohu¾iaµ, cookies nie sú zapnuté na Va¹om prehliadaèi.';
$string['copy'] = 'kopírova»';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopírujú sa súbory kurzu';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopírujú sa súbory u¾ívateµov';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopírujú sa súbory zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Upozornenie o autorských právach';
$string['cost'] = 'Náklady';
$string['costdefault'] = 'Východiskové náklady';
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Krajina';
$string['course'] = 'Kurz';
$string['courseavailable'] = 'Tento kurz je prístupný pre ¹tudentov';
$string['courseavailablenot'] = 'Tento kurz nie je prístupný pre ¹tudentov';
$string['coursebackup'] = 'Záloha kurzu';
$string['coursecategories'] = 'Kategórie kurzu';
$string['coursecategory'] = 'Kategória kurzu';
$string['coursecreators'] = 'Tvorcovia kurzu';
$string['coursefiles'] = 'Súbory kurzu';
$string['courseformats'] = 'Formáty kurzu';
$string['coursegrades'] = 'Známky v kurze';
$string['coursehidden'] = 'Tento kurz je v súèasnosti pre ¹tudentov neprístupný';
$string['courseinfo'] = 'Informácie o kurze';
$string['courserestore'] = 'Obnovi» kurz zo zálohy';
$string['courses'] = 'Kurzy';
$string['coursescategory'] = 'Kurzy v tej istej kategórii';
$string['coursestaught'] = 'Kurzy, v ktorých som vyuèovala';
$string['courseupdates'] = 'Aktualizácia kurzov';
$string['courseuploadlimit'] = 'Limit pre naèítavanie kurzu';
$string['create'] = 'Vytvori»';
$string['createaccount'] = 'Vytvori» moje nové konto';
$string['createfolder'] = 'Vytvori» prieèinok v $a';
$string['createuserandpass'] = 'Vytvori» nové u¾ívateµské meno a heslo na prihlasovanie';
$string['createziparchive'] = 'Vytvori» zip archív';
$string['creatingblocks'] = 'Vytvárajú sa bloky';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Vytvárajú sa kategórie a otázky';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vytvárajú sa moduly kurzu';
$string['creatingevents'] = 'Vytvárajú sa udalosti ';
$string['creatinggradebook'] = 'Vytvárajú sa knihy bodov';
$string['creatinggroups'] = 'Vytvárajú sa skupiny';
$string['creatinglogentries'] = 'Vytvárajú sa prihlasovacie zoznamy';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Vytvárajú sa informácie o správach';
$string['creatingmetacoursedata'] = 'Vytvárajú sa meta informácie o kurzoch';
$string['creatingnewcourse'] = 'Vytvára sa nový kurz';
$string['creatingscales'] = 'Vytvára sa stupnica';
$string['creatingsections'] = 'Vytvárajú sa sekcie';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Vytvárajú sa doèasné ¹truktúry';
$string['creatingusers'] = 'Vytvárajú sa u¾ívatelia';
$string['creatingxmlfile'] = 'Vytvára sa XML súbor';
$string['currency'] = 'Mena';
$string['currentcourseadding'] = 'Aktuálny kurz, pridávajú sa do neho údaje ';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Aktuálny kurz, vymazáva sa ako prvý';
$string['currentlanguage'] = 'Aktuálny jazyk';
$string['currentlocaltime'] = 'Vá¹ aktuálny miestny èas';
$string['currentpicture'] = 'Aktuálny obrázok';
$string['currentrelease'] = 'Informácia o aktuálnej verzii kurzu';
$string['currentversion'] = 'Aktuálna verzia';
$string['databasechecking'] = 'Aktualizujem Moodle databázu z verzie $a->oldversion na $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Èinnos» databázy';
$string['databasesetup'] = 'Nastavovanie databázy';
$string['databasesuccess'] = 'Databáza bola úspe¹ne aktualizovaná';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Zálohovaná verzia je momentálne $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Verzia blokov je momentálne $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Aktualizácia databázy';
$string['date'] = 'Dátum';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Dátum - aktuálny ako prvý';
$string['datemostrecentlast'] = 'Dátum - aktuálny ako posledný';
$string['day'] = 'deò';
$string['days'] = 'dni';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dekódovanie interných linkov';
$string['default'] = 'Predvolené';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Plný názov kurzu 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'PNK101';
$string['defaultcoursestudent'] = '©tudent';
$string['defaultcoursestudents'] = '©tudenti';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Tu napí¹te výsti¾ný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetµuje, o èom je tento kurz ';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Uèiteµ';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Uèitelia';
$string['delete'] = 'Odstráni»';
$string['deleteall'] = 'Odstráni» v¹etko';
$string['deletecategorycheck'] = 'Ste si absolútne istý, ¾e chcete úplne odstráni» túto kategóriu<b>\'$a\'</b>?<br />
Týmto presuniete v¹etky kurzy do rodièovskej (nadradenej) kategórie, ak taká existuje, alebo do kategórie Rôzne.';
$string['deletecheck'] = 'Odstráni» $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Ste si absolútne istý, ¾e chcete vymaza» tieto súbory?';
$string['deletecheckfull'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» celý $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Chystáte sa odstráni» tieto súbory';
$string['deletecompletely'] = 'V¹etko odstráni»';
$string['deletecourse'] = 'Odstráni» kurz';
$string['deletecoursecheck'] = 'Ste si istý, ¾e chcete úplne odstráni» tento kurz a v¹etky údaje, ktoré obsahuje?';
$string['deleted'] = 'Odstránené';
$string['deletedactivity'] = 'Odstránené $a';
$string['deletedcourse'] = '$a bolo úplne odstránené';
$string['deletednot'] = 'Nemô¾e odstráni» $a !';
$string['deleteselected'] = 'Odstráni» vybraté';
$string['deletingcourse'] = 'Odstraòovanie $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Odstraòujú sa údaje existujúceho kurzu';
$string['deletingolddata'] = 'Odstraòujú sa staré údaje';
$string['department'] = 'Oddelenie';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailedless'] = 'Menej detailný';
$string['detailedmore'] = 'Detailnej¹í';
$string['directorypaths'] = 'Cesty k adresárom';
$string['disable'] = 'Deaktivova»';
$string['displayingfirst'] = 'Len prvých $a->count $a->things je zobrazených.';
$string['displayingrecords'] = 'Zobrazuje sa $a záznamov';
$string['displayingusers'] = 'Zobrazuje u¾ívateµov $a->start do $a->end';
$string['documentation'] = 'Moodle dokumentácia';
$string['donotask'] = 'Nepýta» sa';
$string['down'] = 'Dolu';
$string['downloadexcel'] = 'Stiahnu» vo formáte Excel';
$string['downloadtext'] = 'Stiahnu» v textovom formáte';
$string['doyouagree'] = 'Preèítali ste si podmienky a porozumeli ste im?';
$string['duplicate'] = 'Duplikát';
$string['duplicatinga'] = 'Vytvára sa duplikát: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Vytvára sa duplikát $a->what do $a->in';
$string['edhelpaspellpath'] = 'Pre pou¾itie kontroly pravopisu v editore MUSÍTE ma» nain¹talovaný na va¹om serveri <strong>aspell 0.50</strong>, alebo nov¹í a musíte urèi» správnu cestu ku binárnemu súboru aspell. Na Unix-Linux systémoch je táto cesta obyèajne <strong>/usr/bin/aspell</strong>, ale je mo¾né ¾e to bude inak.';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definova» farbu pozadia editora.<br />Platné hodnoty sú napríklad:#ffffff alebo biela';
$string['edhelpcleanword'] = 'Toto nastavenie aktivuje alebo deaktivuje ¹pecifický formát filtrovania Wordu.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Aktivova» alebo deaktivova» kontrolu pravopisu. Ak je voµba aktivovaná,<strong>aspell</strong> musí by» nain¹talovaný na serveri. Druhá hodnota je <strong>default dictionary</strong>. Táto hodnota bude pou¾itá vtedy, ak aspell nemá slovník pre vlastný zvolený jazyk u¾ívateµa. ';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Vlastnosti príbuzných fontov je zoznam mien príbuzných fontov a/alebo druhových mien. Príbuzné mená musia by» oddelené èiarkou.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definova» fonty pou¾ité v roletovom editovacom menu.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Východiskové nastavenie veµkosti fontu nastavuje veµkos» fontu.<br />Platné hodnoty sú napríklad: stredná, veµká, men¹ia, väè¹ia, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Upravi» $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Upravi» nastavenia kurzu';
$string['editfiles'] = 'Upravi» súbory';
$string['editgroupprofile'] = 'Upravi» profil skupiny';
$string['editinga'] = 'Upravi» $a';
$string['editingteachershort'] = 'Editor';
$string['editlock'] = 'Túto hodnotu nemô¾ete upravova»!';
$string['editmyprofile'] = 'Upravi» profil';
$string['editorbgcolor'] = 'Farba pozadia';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Prilepi» v èistom Word HTML formáte';
$string['editorcommonsettings'] = 'Be¾né nastavenia';
$string['editordefaultfont'] = 'Východiskový font';
$string['editorenablespelling'] = 'Aktivova» kontrolu pravopisu';
$string['editorfontlist'] = 'Zoznam fontov';
$string['editorfontsize'] = 'Východisková veµkos» fontu';
$string['editorresettodefaults'] = 'Obnovi» východiskové hodnoty';
$string['editorsettings'] = 'Nastavenia editora';
$string['editsummary'] = 'Upravi» zhrnutie';
$string['editthisactivity'] = 'Upravi» túto aktivitu';
$string['editthiscategory'] = 'Upravi» túto kategóriu';
$string['edituser'] = 'Upravi» u¾ívateµské kontá';
$string['email'] = 'Emailová adresa';
$string['emailactive'] = 'Aktivovaný email';
$string['emailagain'] = 'Email (znovu)';
$string['emailconfirm'] = 'Potvrïte Va¹e konto';
$string['emailconfirmation'] = 'Dobrý deò $a->firstname,
Po¾iadali ste o vytvorenie nového konta u \'$a->sitename\'pou¾ívajúce Va¹u emailovú adresu.
Na potvrdenie Vá¹ho nového konta, choïte prosím na nasledujúcu webovú adresu: $a->link
Vo väè¹ine emailových programov, by sa mala objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje, skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna Vá¹ho web prehliadaèa.
Ak potrebujete akúkoµvek pomoc, prosím kontaktujte administrátora stránky,$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: potvrdenie konta';
$string['emailconfirmsent'] = '<p>Na Va¹u emailovú adresu by mal by» odoslaný email<b>$a</b></p>
<p>Obsahuje jednoduchý návod na ukonèenie Va¹ej registrácie.</p>
<p>Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte administrátora stránky.</p>';
$string['emaildigest'] = '©truktúrovaný typ emailu';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Kompletný (denne so v¹etkými príspevkami)';
$string['emaildigestoff'] = 'Ne¹truktúrovaný (jednoduchý email s príspevkami z fór)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Predmety (denne len s predmetmi)';
$string['emaildisable'] = 'Táto emailová adresa je neaktívna';
$string['emaildisableclick'] = 'Kliknite sem pre deaktiváciu v¹etkých emailov, ktoré dostávate na Va¹u adresu';
$string['emaildisplay'] = 'Zobrazenie emailov';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy len èlenom kurzu';
$string['emaildisplayno'] = 'Ukry» moju skutoènú emailovú adresu pre v¹etkých';
$string['emaildisplayyes'] = 'Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy pre ka¾dého';
$string['emailenable'] = 'Táto emailová adresa je aktivovaná';
$string['emailenableclick'] = 'Kliknite sem pre opätovnú aktiváciu zasielania v¹etkých mailov na túto adresu.';
$string['emailexists'] = 'Táto emailová adresa je u¾ zaregistrovaná.';
$string['emailformat'] = 'Emailový formát';
$string['emailmustbereal'] = 'Pozor: Va¹a emailová adresa musí by» skutoèná';
$string['emailnotallowed'] = 'Emailové adresy v týchto doménach nie sú povolené ($a)';
$string['emailonlyallowed'] = 'Tento email nie je jedným z tých, ktoré sú povolené ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Dobrý deò $a->firstname,
Niekto (pravdepodobne Vy) si vy¾iadal nové heslo pre Va¹e konto na \'$a->sitename\'.
Aby ste to potvrdili a dostali nové heslo e-mailom, nav¹tívte nasledovnú www stránku:
$a->link
Vo väè¹ine emailových programov, by sa mala objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje, skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna Vá¹ho web prehliadaèa.
Ak potrebujete akúkoµvek pomoc, kontaktujte prosím administrátora siete,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: potvrdenie zmeny hesla';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Na Va¹u emailovú adresu by mal by» odoslaný email<b>$a</b><br />
Obsahuje jednoduchý návod na potvrdenie a kompletizáciu procesu zmeny hesla.
Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte administrátora stránky. ';
$string['emailpasswordsent'] = 'Ïakujeme, ¾e ste potvrdili zmenu hesla.
Na Va¹u emailovú adresu by mal by» odoslaný email potvrdzujúci Va¹e nové heslo<br />
<b>$a->email</b>.<br />
Nové heslo bolo automaticky generované - mo¾no si ho budete chcie» <a href=\"$a->link\">zmeni»</a> na µah¹ie zapamätateµné.';
$string['enable'] = 'Aktivova»';
$string['encryptedcode'] = '©ifrovací kód';
$string['enrolledincourse'] = 'Zapísaný do kurzu \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nie ste zapísaný do kurzu \"$a\" ';
$string['enrollfirst'] = 'Predtým, ako budete môc» vyu¾íva» aktivity stránky, sa musíte zapísa» do jedného z uvedených kurzov.';
$string['enrolme'] = 'Prihlás ma do tohoto kurzu';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Chystáte sa prihlási» ako èlen tohto kurzu.<br />
Ste si istý, ¾e to naozaj chcete?';
$string['enrolmentkey'] = 'Prihlasovací kµúè';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tento kurz vy¾aduje \'prihlasovací kµúè\' - one-time<br />
heslo, ktoré by ste mali dosta» od $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tento prihlasovací kµúè nebol správny, skúste sa prihlási» opä»<br />
(Tu je pomôcka - zaèína to s \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nový zápis do $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->use sa zapísal do kurzu \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuálne prihlasovanie do kurzu nie je momentálne aktívne';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Prepáète, ale nemáte prístup do tohto kurzu do<br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Zápisy do kurzov';
$string['enrolperiod'] = 'Doba, na ktorú sa zapisujete do kurzu';
$string['entercourse'] = 'Kliknite pre vstup do tohto kurzu';
$string['enteremailaddress'] = 'Vlo¾te Va¹u emailovú adresu na obnovu Vá¹ho hesla. Nové heslo Vám bude zaslané emailom.';
$string['entries'] = 'Záznamy';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['errortoomanylogins'] = 'Prepáète, presiahli ste povolený poèet pokusov o prihlásenie. Re¹tartujte Vá¹ prehliadaè.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Va¹e údaje e¹te nie sú potvrdené, preto¾e sa vyskytla chyba. Ak ste klikli na link v emaili, aby ste sa tam dostali, ubezpeète sa, ¾e riadok nebol poru¹ený. Na zopakovanie voµby pou¾ite funkcie \'vystrihnú»\' a \'prilepi»\', aby ste dosiahli správne fungovanie linku.';
$string['everybody'] = 'Ka¾dý';
$string['executeat'] = 'Vykona»';
$string['existing'] = 'Existujúci';
$string['existingadmins'] = 'Existujúci administrátori';
$string['existingcourse'] = 'Existujúci kurz';
$string['existingcourseadding'] = 'Existujúci kurz, pripoji» k nemu údaje';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Existujúci kurz, najprv ho vymaza»';
$string['existingcreators'] = 'Existujúci tvorcovia kurzov';
$string['existingstudents'] = 'Zapísaní ¹tudenti';
$string['existingteachers'] = 'Existujúci uèitelia';
$string['explanation'] = 'Vysvetlenie';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts neúspe¹ných pokusov o prihlásenie do systému od Vá¹ho posledného prihlásenia';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts neúspe¹ných pokusov o prihlásenie do systému pre $a->accounts u¾ívateµské úèty';
$string['feedback'] = 'Spätná väzba';
$string['file'] = 'Súbor';
$string['filemissing'] = '$a chýba';
$string['files'] = 'Súbory';
$string['filesfolders'] = 'Súbory/prieèinky';
$string['filloutallfields'] = 'Vyplòte prosím v¹etky políèka tohoto formulára';
$string['findmorecourses'] = 'Vyhµadaj ïal¹ie kurzy';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Krstné meno';
$string['firsttime'] = 'Je toto prvý krát èo ste tu?';
$string['followingoptional'] = 'Nasledujúce polo¾ky sú nepovinné';
$string['followingrequired'] = 'Nasledujúce polo¾ky sú povinné';
$string['force'] = 'Vy¾adova»';
$string['forcedmode'] = 'vy¾adovaný re¾im';
$string['forcelanguage'] = 'Preferova» urèitý jazyk';
$string['forceno'] = 'Nenastavi» preferovaný jazyk';
$string['forcepasswordchange'] = 'Vy¾adova» zmenu hesla';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'U¾ívateµ si má zmeni» heslo pri budúcom prihlásení';
$string['forcetheme'] = 'Vnúti» tému';
$string['forgotaccount'] = 'Zabudli ste heslo?';
$string['forgotten'] = 'Zabudli ste u¾ívateµské meno a heslo?';
$string['format'] = 'Formát';
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
$string['formatmarkdown'] = 'Zú¾ený formát';
$string['formatplain'] = 'Textový formát';
$string['formatsocial'] = 'Sociálny formát';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-formát';
$string['formattexttype'] = 'Formátovanie';
$string['formattopics'] = 'Tematický formát';
$string['formatweeks'] = 'Tý¾denný formát';
$string['formatwiki'] = 'Wiki formát';
$string['from'] = 'Od';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Zobrazi» zoznam kategórii';
$string['frontpagecourselist'] = 'Zobrazi» zoznam kurzov';
$string['frontpagedescription'] = 'Popis hlavnej stránky';
$string['frontpageformat'] = 'Formát hlavnej stránky';
$string['frontpagenews'] = 'Zobrazi» polo¾ky noviniek';
$string['frontpagetopiconly'] = 'Zobraz µubovolné HTML alebo aktivitu (sekcia z nadpisom)';
$string['fulllistofcourses'] = 'V¹etky kurzy';
$string['fullname'] = 'Celé meno';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Celý profil';
$string['fullsitename'] = 'Celý názov stránky';
$string['functiondisabled'] = 'Táto funkcia je momentálne neaktívna';
$string['gd1'] = 'GD 1.x je nain¹talované';
$string['gd2'] = 'GD 2.x je nain¹talované';
$string['gdneed'] = 'aby sa zobrazil tento graf, musí by» nain¹talované GD';
$string['gdnot'] = 'GD nie je nain¹talované';
$string['go'] = 'Ís»';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-on Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Tento program je voµne ¹íriteµný softvér. Mô¾ete ho ¹íri» a modifikova» podµa ustanovení V¹eobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buï verzie 2 tejto licencie, alebo (podµa vá¹ho uvá¾enia) kterejkoµvek neskor¹ej verzie.
Tento program je roz¹irovaný v nádeji, ¾e bude u¾itoèný, av¹ak BEZ AKEJKO¥VEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Ïal¹ie podrobnosti hµadajte vo V¹eobecnej verejnej licencii GNU.
Kópiu V¹eobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta» spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, po¾iadajte o òu Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Pre ïal¹ie detaily si prezrite V¹eobecnú verejnú licenciu GNU na:
[EN] http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
[SK] http://www.gnu.sk/';
$string['grade'] = 'Známka';
$string['grades'] = 'Známky';
$string['group'] = 'Skupina';
$string['groupadd'] = 'Prida» novú skupinu';
$string['groupaddusers'] = 'Prida» zvolených u¾ívateµov do skupiny';
$string['groupfor'] = 'pre skupinu';
$string['groupinfo'] = 'Informácie o zvolenej skupine';
$string['groupinfoedit'] = 'Upravi» nastavenia skupín';
$string['groupinfomembers'] = 'Informácie o zvolených èlenoch skupiny ';
$string['groupinfopeople'] = 'Informácie o zvolených µuïoch';
$string['groupmembers'] = 'Èlenovia skupiny';
$string['groupmemberssee'] = 'Prezrie» si èlenov skupiny';
$string['groupmembersselected'] = 'Èlenovia zvolenej skupiny';
$string['groupmode'] = 'Re¾im skupiny';
$string['groupmodeforce'] = 'Vy¾adova» re¾im skupiny';
$string['groupmy'] = 'Moja skupina';
$string['groupnonmembers'] = '¥udia nezaradení do skupiny';
$string['groupnotamember'] = 'Prepáète, ale nie ste èlenom tejto skupiny';
$string['grouprandomassign'] = 'Náhodne prideli» v¹etkých do skupín';
$string['groupremove'] = 'Odstráni» zvolenú skupinu';
$string['groupremovemembers'] = 'Odstráni» zvolených èlenov skupiny';
$string['groups'] = 'Skupiny';
$string['groupsnone'] = '®iadne skupiny';
$string['groupsseparate'] = 'Oddelené skupiny';
$string['groupsvisible'] = 'Viditeµné skupiny';
$string['guestskey'] = 'Povoli» vstup hostí, ktorí majú kµúè';
$string['guestsno'] = 'Nepovoli» vstup hostí';
$string['guestsnotallowed'] = 'Prepáète, \'$a\' nepovoµuje vstup hostí.';
$string['guestsyes'] = 'Povoli» vstup hostí bez kµúèa';
$string['guestuser'] = 'Hos»ovský u¾ívateµ';
$string['guestuserinfo'] = 'Tento u¾ívateµ je zvlá¹tnym u¾ívateµom, ktorý má prístup len na èítanie do niektorých kurzov.';
$string['help'] = 'Pomoc';
$string['helpemoticons'] = 'Pou¾ívajte smajlíkov';
$string['helpformatting'] = 'O formátovaní textu';
$string['helphtml'] = 'Ako písa» html';
$string['helpindex'] = 'Zoznam v¹etkých súborov Pomocníka';
$string['helppicture'] = 'Ako stiahnu» obrázok';
$string['helpquestions'] = 'Pýtajte sa dobré otázky';
$string['helpreading'] = 'Èítajte pozorne';
$string['helprichtext'] = 'O HTML editore';
$string['helpsummaries'] = 'O týchto zhrnutiach';
$string['helptext'] = 'Ako napísa» text';
$string['helpwiki'] = 'Ako písa» Wiki text';
$string['helpwriting'] = 'Pí¹te opatrne';
$string['hiddensections'] = 'Skryté sekcie';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skryté sekcie sa nebudú zobrazova» v plnej forme';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skryté sekcie budú pre ostatných úplne neviditeµné';
$string['hide'] = 'Skry»';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Skry» roz¹írené nastavenia';
$string['hidepicture'] = 'Skry» obrázky';
$string['hidesettings'] = 'Skry» nastavenia';
$string['hits'] = 'Obµúbené';
$string['hitsoncourse'] = 'Obµúbené v $a->coursename pre $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dne¹ná obµúbenos» v $a->coursename pre $a->username';
$string['home'] = 'Domov';
$string['hour'] = 'hodina';
$string['hours'] = 'hodín';
$string['howtomakethemes'] = 'Ako urobi» nové témy';
$string['htmleditor'] = 'Pou¾ite HTML editor (iba niektoré prehliadaèe)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Editor HTML je dostupný';
$string['htmleditordisabled'] = 'Vo Va¹om u¾ívateµskom profile ste deaktivovali editor HTML';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administrátor deaktivoval editor HTML na tejto stránke';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Editor HTML nie je dostupný, preto¾e nepou¾ívate kompatibilný prehliadaè (IE 5.5 a vy¹¹í, Mozilla/Firefox)';
$string['htmlformat'] = 'Pekný HTML formát';
$string['icqnumber'] = 'Èíslo ICQ';
$string['idnumber'] = 'Èíslo ID';
$string['importdata'] = 'Importova» údaje kurzu';
$string['importdataexported'] = 'Export údajov z \'odkiaµ\' kurzu prebehol úspe¹ne.<br />
Pokraèujte v importovaní údajov do \'to\' kurzu.';
$string['importdatafinished'] = 'Import údajov bol ukonèený! Teraz vstúpte do vá¹ho kurzu';
$string['importdatafrom'] = 'Vyhµadajte kurz, z ktorého sa majú importova» údaje:';
$string['importmetacoursenote'] = 'Pou¾ite tento formulár na pridanie kurzov do Vá¹ho meta kurzu (táto voµba bude zároveò zahàòa» aj zoznam zápisov do kurzu)';
$string['inactive'] = 'Neaktívny';
$string['include'] = 'Zahrnú»';
$string['includeallusers'] = 'Zahrnú» v¹etkých u¾ívateµov';
$string['includecoursefiles'] = 'Zahrnú» súbory kurzu';
$string['includecourseusers'] = 'Zahrnú» u¾ívateµov kurzu';
$string['included'] = 'Zahrnuté';
$string['includelogentries'] = 'Zahrnú» záznamy o prihlasovaní do kurzov';
$string['includemodules'] = 'Zahrnú» moduly';
$string['includeneededusers'] = 'Zahrnú» potrebných u¾ívateµov';
$string['includenoneusers'] = 'Nezahrnú» ¾iadnych u¾ívateµov';
$string['includeuserfiles'] = 'Zahrnú» súbory u¾ívateµov';
$string['info'] = 'Informácie ';
$string['institution'] = 'In¹titúcia';
$string['invalidemail'] = 'Neplatná emailová adresa';
$string['invalidlogin'] = 'Neplatný pokus o prihlásenie , skúste e¹te raz ';
$string['ip_address'] = 'IP adresa';
$string['jump'] = 'Ís»';
$string['jumpto'] = 'Ís» na...';
$string['keep'] = 'Zachova»';
$string['langltr'] = 'Smer jazyka zµava doprava';
$string['langrtl'] = 'Smer jazyka sprava doµava ';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['languagegood'] = 'Tento balíèek jazykových nastavení je aktuálny! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Posledný prístup';
$string['lastedited'] = 'Posledná úprava';
$string['lastlogin'] = 'Posledné prihlásenie';
$string['lastmodified'] = 'Posledná zmena';
$string['lastname'] = 'Priezvisko';
$string['latestlanguagepack'] = 'Overte si aktuálny balíèek jazykových nastavení na moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Najnov¹ie správy';
$string['leavetokeep'] = 'Túto polo¾ku nevypåòajte, ak si chcete zachova» pôvodné heslo';
$string['license'] = 'GPL Licencia';
$string['liketologin'] = 'Chcete sa teraz prihlási» pod plným u¾ívateµským úètom?';
$string['list'] = 'Zoznam';
$string['listfiles'] = 'Zoznam súborov v $a';
$string['listofallpeople'] = 'Zoznam v¹etkých µudí';
$string['livelogs'] = '®ivé prihlásenia z poslednej hodiny';
$string['locale'] = 'sk_SK';
$string['location'] = 'Poloha';
$string['loggedinas'] = 'Ste prihlásený ako $a ';
$string['loggedinasguest'] = 'Práve pou¾ívate hos»ovský prístup';
$string['loggedinnot'] = 'Nie ste prihlásený.';
$string['login'] = 'Prihlásenie';
$string['login_failure_logs'] = 'Záznamy o neúspe¹ných pokusoch o prihlásenie';
$string['loginas'] = 'Prihlási» sa ako';
$string['loginguest'] = 'Prihlási» sa ako hos»';
$string['loginsite'] = 'Prihlási» sa na stránku';
$string['loginsteps'] = 'Dobrý deò! Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíµu èasu, aby ste si vytvorili nový úèet na tejto web stránke.
Ka¾dý z jednotlivých kurzov mô¾e ma» aj jednorazový \"kµúè na zápis do kurzu\", ktorý zatiaµ nebudete potrebova».
Tu sú kroky:
<ol>
<li>Vyplòte <a href=\"$a\">Nové konto</a> do formulára s Va¹imi údajmi.</li>
<li>Na va¹u emailovú adresu bude okam¾ite odoslaný email.</li>
<li>Preèítajte si vá¹ email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje.</li>
<li>Va¹e konto bude potvrdené a Vy budete prihlásený.</li>
<li>Teraz si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúèastni».</li>
<li>Ak Vás systém po¾iada o \"prihlasovací kµúè pre zápis do kurzu\" - pou¾ite ten, ktorý vám dal vá¹ uèiteµ. To vás \"zapí¹e\" do kurzu.</li>
<li>Teraz máte prístup do celého kurzu. Od teraz budete musie» u¾ len uvies» Va¹e osobné u¾ívateµské meno a heslo (vo formulári na tejto strane) na prihlásenie a vstup do ka¾dého kurzu, na ktorý ste sa prihlásili.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Dobrý deò!</p>
<p>Aby ste mohli úplne vstúpi» do kurzov, musíte si vytvori» svoje konto.</p>
<p>Potrebujete si stanovi» u¾ívateµské meno a heslo a pou¾i» ho vo formulári na tejto strane!</p>
<p>Ak si u¾ niekto pred Vami vybral také isté u¾ívateµské meno, budete to musie» skúsi» e¹te raz a pou¾i» iné u¾ívateµské meno.</p>';
$string['loginto'] = 'Prihlásenie na $a';
$string['loginusing'] = 'Prihlási» sa tu s pou¾itím Vá¹ho u¾ívateµského mena a hesla';
$string['logout'] = 'Odhlási»';
$string['logs'] = 'Záznamy o prihláseniach';
$string['logtoomanycourses'] = '<a href=\"$a->url\">more</a>';
$string['logtoomanyusers'] = '<a href=\"$a->url\">more</a>';
$string['mailadmins'] = 'Informova» administrátorov';
$string['mailstudents'] = 'Informova» ¹tudentov';
$string['mailteachers'] = 'Informova» uèiteµov';
$string['mainmenu'] = 'Hlavné menu';
$string['makeafolder'] = 'Vytvori» prieèinok';
$string['makeeditable'] = 'Ak zapisujete \'$a\' prostredníctvom web serverového procesu (napr. Apache), potom mô¾ete zapisova» tento súbor priamo z tejto stránky';
$string['manageblocks'] = 'Bloky';
$string['managedatabase'] = 'Spravova» databázu ';
$string['managefilters'] = 'Filtre';
$string['managemeta'] = 'Je toto meta kurz?';
$string['managemetadisabled'] = 'Táto voµba je neaktívna, preto¾e tento kurz u¾ je meta kurz';
$string['managemetaexplan'] = '(To znamená, ¾e prihlásenia do kurzov sú èerpané z iných kurzov)';
$string['managemodules'] = 'Administrácia modulov';
$string['markedthistopic'] = 'Táto téma vysvietená ako aktuálna';
$string['markthistopic'] = 'Oznaèi» túto tému, ako aktuálnu tému';
$string['maximumchars'] = 'Maximum $a znakov';
$string['maximumgrade'] = 'Maximálna známka';
$string['maximumshort'] = 'Maximum';
$string['maximumupload'] = 'Maximálna veµkos» s»ahovania ';
$string['maxsize'] = 'Maximálna veµkos»: $a';
$string['metaaddcourse'] = 'Prida» tento kurz';
$string['metaalreadycourses'] = 'Kurzy, ktoré boli u¾ pridelené';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Tento meta kurz u¾ obsahuje kurzy pre deti';
$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Tento kurz u¾ obsahuje normálne zápisy so kurzov';
$string['metaalreadyinmeta'] = 'Tento kurz je u¾ súèas»ou meta kurzu';
$string['metaassigncourses'] = 'Prideli» kurzy';
$string['metacourse'] = 'Meta kurz';
$string['metanoalreadycourses'] = 'E¹te neboli pridelené kurzy';
$string['metanopotentialcourses'] = 'Nie sú dostupné ¾iadne kurzy';
$string['metapotentialcourses'] = 'Dostupné kurzy';
$string['metaremovecourse'] = 'Odstráni» tento kurz';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min';
$string['minutes'] = 'Minúty';
$string['miscellaneous'] = 'Rôzne';
$string['missingcategory'] = 'Musíte si vybra» kategóriu';
$string['missingcity'] = 'Chýba mesto';
$string['missingcountry'] = 'Chýba krajina';
$string['missingdescription'] = 'Chýba popis';
$string['missingemail'] = 'Chýba emailová adresa';
$string['missingfirstname'] = 'Chýba krstné meno';
$string['missingfullname'] = 'Chýba celé meno';
$string['missinglastname'] = 'Chýba priezvisko';
$string['missingname'] = 'Chýba meno';
$string['missingnewpassword'] = 'Chýba nové heslo';
$string['missingpassword'] = 'Chýba heslo';
$string['missingshortname'] = 'Chýba skrátené meno';
$string['missingshortsitename'] = 'Chýba skrátený názov stránky';
$string['missingsitedescription'] = 'Chýba popis stránky';
$string['missingsitename'] = 'Chýba názov stránky';
$string['missingstrings'] = 'Skontrolova» chýbajúce spojenia';
$string['missingstudent'] = 'Musíte si nieèo vybra»';
$string['missingsummary'] = 'Chýbajúce zhrnutie';
$string['missingteacher'] = 'Musíte si nieèo vybra»';
$string['missingurl'] = 'Chýba URL adresa';
$string['missingusername'] = 'Chýbajúce u¾ívateµské meno';
$string['modified'] = 'Modifikované';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Práve sa chystáte kompletne zru¹i» modul \'$a\'. To spôsobí tie¾ zru¹enie v¹etkých informácií v databáze, ktoré s týmto modulom súvisia. STE SI ISTÍ, ¾e chcete pokraèova»? ';
$string['moduledeletefiles'] = 'V¹etky údaje súvisiace s modulom \'$a->module\' boli vymazané z databázy. Na dokonèenie procesu vymazávania by ste mali vymaza» adresár $a->directory z Vá¹ho servera.';
$string['modulesetup'] = 'Nastavovanie modulových tabuliek';
$string['modulesuccess'] = '$a tabuµky boli nastavené správne';
$string['moodleversion'] = 'Verzia Moodle';
$string['more'] = 'viac';
$string['mostrecently'] = 'aktuálny';
$string['move'] = 'Presunú»';
$string['movecategoryto'] = 'Presunú» kategóriu do:';
$string['movecourseto'] = 'Presunú» kurz do:';
$string['movedown'] = 'Presunú» nadol';
$string['movefilestohere'] = 'Presunú» súbory sem';
$string['movefull'] = 'Presunú» $a na toto miesto';
$string['movehere'] = 'Presunú» sem';
$string['moveleft'] = 'Presunú» doµava';
$string['moveright'] = 'Presunú» doprava';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Presunú» oznaèené kurzy do ..';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Presunú» do iného prieèinka';
$string['moveup'] = 'Presunú» nahor';
$string['msnid'] = 'MSN ID';
$string['mustchangepassword'] = 'Nové heslo musí by» rozdielne ako to súèasné';
$string['mustconfirm'] = 'Musíte potvrdi» Va¹e prihlásenie';
$string['mycourses'] = 'Moje kurzy';
$string['name'] = 'Meno';
$string['namesocial'] = 'sekcia';
$string['nametopics'] = 'téma';
$string['nameweeks'] = 'tý¾deò';
$string['needed'] = 'Potrebné';
$string['never'] = 'Nikdy';
$string['neverdeletelogs'] = 'Nikdy nevymazáva» záznamy o prihláseniach';
$string['new'] = 'Nový';
$string['newaccount'] = 'Nové konto';
$string['newcourse'] = 'Nový kurz';
$string['newpassword'] = 'Nové heslo';
$string['newpasswordtext'] = 'Dobrý deò $a->firstname,
Va¹e heslo úètu na \'$a->sitename\' bolo zmenené a bolo vám generované nové aktuálne heslo.
Va¹e aktuálne prihlasovacie informácie sú:
u¾ívateµské meno: $a->username
heslo: $a->newpassword
Ak chcete zmeni» Va¹e heslo, nav¹tívte prosím túto stránku:
$a->link
Vo väè¹ine programov pre 49tanie elektronickej po¹ty by sa mal tento odkaz objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje, skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
S pozdravom \'$a->sitename\' administrátor,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nový obrázok';
$string['newsitem'] = 'nová novinka';
$string['newsitems'] = 'nové novinky';
$string['newsitemsnumber'] = 'Nové správy na zobrazenie';
$string['newuser'] = 'Nový u¾ívateµ';
$string['newusers'] = 'Noví u¾ívatelia';
$string['next'] = 'Ïal¹í';
$string['no'] = 'Nie';
$string['nobody'] = 'Nikto';
$string['nocoursesfound'] = '®iaden kurz neobsahuje slová \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = '®iadne kurzy v tejto kategórii';
$string['nodstpresets'] = 'Administrátor nezapol podporu pre letný a zimný èas.';
$string['noexistingadmins'] = 'Neexistuje administrátor, toto je vá¾na chyba a táto správa by sa nemala nikdy zobrazi».';
$string['noexistingcreators'] = 'Neexistujú tvorcovia kurzov';
$string['noexistingstudents'] = 'Neexistujú ¹tudenti';
$string['noexistingteachers'] = 'Neexistujú uèitelia';
$string['nofilesselected'] = 'Neoznaèili ste ¾iadne súbory na obnovenie zo zálohy';
$string['nofilesyet'] = 'Do Vá¹ho kurzu e¹te neboli vlo¾ené ¾iadne súbory';
$string['nograde'] = '®iadna známka';
$string['noimagesyet'] = 'Do Vá¹ho kurzu e¹te neboli vlo¾ené ¾iadne obrázky';
$string['nomorecourses'] = 'Nena¹iel sa ¾iaden ïal¹í kurz, ktorý by vyhovoval podmienkam';
$string['nomoreidnumber'] = 'Nepou¾ívate ID èíslo , aby ste predi¹li mo¾ným kolíziám';
$string['none'] = '®iadne';
$string['nopotentialadmins'] = 'Nie sú potenciálni administrátori';
$string['nopotentialcreators'] = 'Nie sú potenciálni tvorcovia kurzov';
$string['nopotentialstudents'] = 'Nie sú potenciálni ¹tudenti';
$string['nopotentialteachers'] = 'Nie sú potenciálni uèitelia';
$string['noreplybouncemessage'] = 'Odpovedali ste na emailovú adresu, na ktorú sa zvyèajne neodpovedá. Ak ste sa pokú¹ali odpoveda» na príspevok z fóra, pou¾ite namiesto toho prosím tieto $a fóra.
Tu sa nachádza obsah Vá¹ho emailu:';
$string['noreplybouncesubject'] = '$a - vrátený mail';
$string['noreplyname'] = 'Neodpovedajte na tento mail';
$string['noresults'] = '®iadne výsledky';
$string['normal'] = 'Normálny';
$string['normalfilter'] = 'Normálne vyhµadávanie';
$string['nostudentsfound'] = 'Nenájdené ¾iadne $a ';
$string['nostudentsingroup'] = 'V tejto skupine zatiaµ nie sú ¾iadny ¹tudenti';
$string['nostudentsyet'] = 'Zatiaµ ¾iadni ¹tudenti nie sú prihlásení do tohto kurzu';
$string['nosuchemail'] = 'Nie je taká emailová adresa';
$string['notavailable'] = 'Nie je k dispozícii';
$string['noteachersyet'] = 'Zatiaµ ¾iadni uèitelia v tomto kurze';
$string['notenrolled'] = '$a nie je prihlásený do tohto kurzu.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Poznámka: U¾ívatelia kurzu musia by» obnovení, ak sa obnovujú u¾ívateµské údaje. Toto nastavenie to bude meni» za Vás.';
$string['nothingnew'] = 'Od Vá¹ho posledného prihlásenia sa niè nezmenilo';
$string['nothingtodisplay'] = 'Niè na zobrazenie';
$string['noticenewerbackup'] = 'Táto záloha súboru bola vytvorená Moodlom $a->backuprelease ($a->backupversion) a je vy¹¹ia, ako aktuálna verzia Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Toto mô¾e spôsobi» niektoré problémy, preto¾e spätná kompatibilita zálohovaných súborov nemô¾e by» garantovaná.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, U¾ívateµ: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Tieto záznamy o prihláseniach si mô¾ete prezrie» na $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tu je zoznam neúspe¹ných pokusov o prihlásenie na $a, odkedy ste boli o tom naposledy upozornený';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Oznámenie o neúspe¹ných pokusoch o prihlásenie';
$string['notincluded'] = 'Nezahrnuté';
$string['notingroup'] = 'Prepáète, ale musíte by» èlenom skupiny, aby ste si mohli prezera» tieto aktivity.';
$string['notpublic'] = 'Neverejné!';
$string['nousersmatching'] = 'Neboli nájdení ¾iadni u¾ívatelia, vyhovujúci \'$a\' ';
$string['nousersyet'] = 'Zatiaµ nie sú u¾ívatelia';
$string['now'] = 'teraz';
$string['numattempts'] = '$a neúspe¹ných pokusov o prihlásenie';
$string['numberweeks'] = 'Poèet tý¾dòov/tém';
$string['numdays'] = '$a dní';
$string['numhours'] = '$a hodín';
$string['numminutes'] = '$a minút';
$string['numseconds'] = '$a sekúnd ';
$string['numviews'] = '$a názorov';
$string['numweeks'] = '$a tý¾dòov';
$string['numwords'] = '$a slov';
$string['numyears'] = '$a rokov';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Hos»ovský prístup';
$string['optional'] = 'nepovinné';
$string['order'] = 'Príkaz';
$string['other'] = 'Iné';
$string['outline'] = 'Prehµad';
$string['outlinereport'] = 'Prehµadná správa';
$string['page'] = 'Stránka';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'Konfiguruje sa blok v %%fullname%%';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Nebol nájdený rodièovský (nadradený) kurz!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Rodièovský (nadradený) kurz nie je meta kurz!';
$string['parentfolder'] = 'Rodièovský prieèinok';
$string['participants'] = 'Úèastníci';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['passwordchanged'] = 'Heslo bolo zmenené';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Potvrdi» zmenu hesla';
$string['passwordrecovery'] = 'Áno, pomô¾te mi prihlási» sa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Tieto heslá nie sú správne';
$string['passwordsent'] = 'Heslo bolo poslané';
$string['passwordsenttext'] = '<p>Na va¹u adresu $a->email bol poslaný email.</p>
<p><b>Skontroluje si prosím po¹tu, kvôli novému heslu</b></p>
<p>Nové heslo bolo automaticky vytvorené, tak¾e ho mô¾ete <a href=\"$a->link\">zmeni» na nieèo µah¹ie zapamätateµné</a>.</p>';
$string['pathnotexists'] = 'Na Va¹om serveri neexistuje cesta!';
$string['pathslasherror'] = 'Cesta sa nemô¾e konèi» lomítkom!';
$string['paymentinstant'] = 'Pou¾ite tlaèidlo v spodnej èasti stránky na zaplatenie a budete zapísaný do kurzu v priebehu niekoµkých minút.';
$string['paymentrequired'] = 'Tento kurz vy¾aduje zaplatenie poplatku pre vstup';
$string['paymentsorry'] = 'Ïakujeme za Va¹u platbu! Bohu¾iaµ, Va¹a platba e¹te nebola úplne spracovaná a Vy e¹te nie ste registrovaný pre vstup do kurzu \"$a->fullname\". Prosím, skúste sa prihlási» do kurzu o niekoµko sekúnd. Ak problém pretrváva, oznámte to prosím $a->teacher alebo administrátorovi stránky.';
$string['paymentthanks'] = 'Ïakujeme za Va¹u platbu! Teraz ste zapísaný do kurzu:<br />\"$a\"';
$string['people'] = '¥udia';
$string['personalprofile'] = 'Personálny profil';
$string['phone'] = 'Telefón';
$string['phpinfo'] = 'PHP info';
$string['policyagree'] = 'Najprv musíte súhlasi» s podmienkami pou¾ívania tejto stránky. Súhlasíte s nimi?';
$string['policyagreement'] = 'Súhlas s podmienkami stránky';
$string['policyagreementclick'] = 'Kliknite sem pre oboznámenie sa s podmienkami stránky';
$string['popupwindow'] = 'Otvori» súbor v novom okne';
$string['potentialadmins'] = 'Potenciálni administrátori';
$string['potentialcreators'] = 'Potenciálni tvorcovia kurzov';
$string['potentialstudents'] = 'Potenciálni ¹tudenti';
$string['potentialteachers'] = 'Potenciálni uèitelia';
$string['preferredlanguage'] = 'Preferovaný jazyk';
$string['preferredtheme'] = 'Preferovaná téma';
$string['preview'] = 'Náhµad';
$string['previeworchoose'] = 'Prehliada», alebo vybra» tému';
$string['previous'] = 'Predchádzajúci';
$string['profile'] = 'Profil';
$string['publicdirectory'] = 'V¹eobecne dostupný adresár';
$string['publicdirectory0'] = 'Nepublikova» túto www stránku';
$string['publicdirectory1'] = 'Publikova» len meno www stránky';
$string['publicdirectory2'] = 'Publikova» meno webovej stránky aj s odkazom na òu';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Upozornenie: súbory tu umiestnené budú prístupné pre ka¾dého';
$string['question'] = 'Otázka';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Naèíta» informácie zo zálohy';
$string['readme'] = 'Èítaj ma';
$string['recentactivity'] = 'Aktuálna èinnos»';
$string['recentactivityreport'] = 'Kompletná správa o Va¹ej aktuálnej èinnosti';
$string['recreatedcategory'] = 'Znovuvytvorená kategória $a';
$string['refreshingevents'] = 'Obnovujú sa udalosti';
$string['registration'] = 'Registrácia Moodle';
$string['registrationcontact'] = 'Kontakt pre verejnos»';
$string['registrationcontactno'] = 'Nie, nechcem kontaktný formulár vo výpise web stránok';
$string['registrationcontactyes'] = 'Áno, poskytnem formulár pre budúcich pou¾ívateµov Moodle, aby ma mohli kontaktova»';
$string['registrationemail'] = 'Oznámenia cez e-mail';
$string['registrationinfo'] = '<p>Táto stránka dovoµuje registrova» Va¹u Moodle
www stránku na domovskej stránke Moodle (moodle.org). Registrácia je bezplatná. Hlavnou výhodou registrácie je, ¾e budete pridaní do slabo frekventovanej mail-konferencie, kde budú oznamované dôle¾ité informácie (napr.problémy s bezpeènos»ou alebo oznamy o nových verziách Moodle).</p>
<p>Va¹e informácie budú len pre potrebu vývoja Moodle a nebudú ¹írené tretím osobám. Vyu¾ijeme ich len na úèely grantovej podpory a zis»ovania ¹tatistických údajov o Moodle komunite ako celku.</p>
<p>Ak chcete, mô¾ete povoli» pridanie Va¹ej URL adresy, mena www stránky a krajiny do verejného zoznamu Moodle stránok.</p>
<p>V¹etky nové registrácie sú overované manuálne predtým, ne¾ sú zaradené do zoznamu. Ak ste u¾ zaradení, mô¾ete kedykoµvek aktualizova» Va¹e registraèné odoslaním vyplneného formulára.</p>';
$string['registrationno'] = 'Nie, nechcem dostáva» e-maily';
$string['registrationsend'] = 'Posla» registraèné informácie na domovskú stránku Moodle (moodle.org) ';
$string['registrationyes'] = 'Áno, informujte ma o dôle¾itých Moodle udalostiach';
$string['removeadmin'] = 'Odstráni» administrátora';
$string['removecreator'] = 'Odstráni» tvorcu kurzov';
$string['removestudent'] = 'Odstráni» ¹tudenta';
$string['removeteacher'] = 'Odstráni» uèiteµa';
$string['rename'] = 'Premenova»';
$string['renamefileto'] = 'Premenova» <b>$a</b> na';
$string['required'] = 'Vy¾adovaný';
$string['requireskey'] = 'Tento kurz vy¾aduje prihlasovací kµúè';
$string['requirespayment'] = 'Tento kurz vy¾aduje zaplatenie poplatku pre vstup';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Usporiada» kurzy podµa názvu';
$string['resources'] = 'Zdroje';
$string['restore'] = 'Obnovi» zo zálohy';
$string['restorecancelled'] = 'Obnova zru¹ená';
$string['restorecoursenow'] = 'Obnov tento kurz teraz!';
$string['restorefinished'] = 'Obnova prebehla úspe¹ne';
$string['restoreto'] = 'Obnovi» do';
$string['returningtosite'] = 'Vráti» sa na túto webovú stránku?';
$string['revert'] = 'Vráti»';
$string['role'] = 'Rola';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Poèet aktuálnych RSS èlánkov';
$string['rsserror'] = 'Chyba pri èítaní RSS údajov';
$string['rsstype'] = 'RSS kanály pre túto aktivitu';
$string['savechanges'] = 'Ulo¾i» zmeny';
$string['saveto'] = 'Ulo¾i» do';
$string['scale'] = 'Stupnica';
$string['scales'] = 'Stupnice';
$string['scalescustom'] = 'Vlastná stupnica';
$string['scalescustomcreate'] = 'Prida» novú stupnicu';
$string['scalescustomno'] = 'Zatiaµ nebola vytvorená ¾iadna vlastná stupnica';
$string['scalesstandard'] = '©tandardná stupnica';
$string['scalestip'] = 'Na vytvorenie vlastnej stupnice, pou¾ite link \'Stupnice...\' vo Va¹om administrátorovskom menu kurzu.';
$string['schedule'] = 'Zoznam';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Zoznam o stave zálohovania';
$string['screenshot'] = 'Snímok obrazovky';
$string['search'] = 'Hµada»';
$string['searchagain'] = 'Hµada» opä»';
$string['searchcourses'] = 'Vyhµada» kurzy';
$string['searchhelp'] = 'Mô¾ete vyhµadáva» viaceré slovné spojenia naraz.<br />
slovo: vyhµadá toto slovo vo vnútri textu.<br />
+slovo: vyhµadá iba presný výraz.<br />
-slovo: nezobrazí výsledky obsahujúce toto slovo.';
$string['searchresults'] = 'Výsledky hµadania';
$string['sec'] = 'sekunda';
$string['secs'] = 'sekundy/sekúnd';
$string['section'] = 'Sekcia';
$string['sections'] = 'Sekcie';
$string['select'] = 'Vybra»';
$string['selectacountry'] = 'Vybra» krajinu';
$string['selectednowmove'] = '$a súbory oznaèené pre presun. Teraz prejdite na cieµové miesto a stlaète \'Presunú» súbory sem\'';
$string['senddetails'] = 'Posiela» moje údaje prostredníctvom emailu';
$string['separateandconnected'] = 'Oddelené a Pripojené spôsoby poznania';
$string['serverlocaltime'] = 'Miestny èas serveru';
$string['settings'] = 'Nastavenia';
$string['shortname'] = 'Skrátené meno';
$string['shortnametaken'] = 'Krátke meno je u¾ pou¾ité pre iný kurz ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Skrátený názov stránky (napr. jedno slovo)';
$string['show'] = 'Zobrazi»';
$string['showadvancedsettings'] = 'Zobrazi» roz¹írené nastavenia';
$string['showall'] = 'Zobrazi» v¹etky $a';
$string['showallcourses'] = 'Zobrazi» v¹etky kurzy';
$string['showalltopics'] = 'Zobrazi» v¹etky témy';
$string['showallusers'] = 'Zobrazi» v¹etkých u¾ívateµov';
$string['showallweeks'] = 'Zobrazi» v¹etky tý¾dne';
$string['showgrades'] = 'Zobrazi» známky';
$string['showlistofcourses'] = 'Zobrazi» zoznam kurzov';
$string['showonlytopic'] = 'Zobrazi» iba tému $a';
$string['showonlyweek'] = 'Zobrazi» iba tý¾deò $a';
$string['showperpage'] = 'Zobrazi» $a na jednej stránke';
$string['showrecent'] = 'Zobrazi» aktuálnu èinnos»';
$string['showreports'] = 'Zobrazi» správu o aktivitách';
$string['showsettings'] = 'Zobrazi» nastavenia';
$string['showtheselogs'] = 'Zobrazi» tieto prihlásenia';
$string['since'] = 'Od';
$string['sincelast'] = 'od posledného prihlásenia';
$string['site'] = 'Miesto';
$string['sitedefault'] = 'Východzia stránka';
$string['siteerrors'] = 'Chyby na stránke';
$string['sitefiles'] = 'Súbory stránky';
$string['sitelogs'] = 'Záznamy o prihláseniach na stránku';
$string['sitenews'] = 'Miestne správy stránky pre v¹etkých u¾ívateµov';
$string['sitepartlist0'] = 'Musíte by» uèiteµom stránky, aby ste si mohli prezera» zoznam úèastníkov stránky';
$string['sitepartlist1'] = 'Musíte by» uèiteµom , aby ste si mohli prezera» zoznam úèastníkov stránky';
$string['sites'] = 'Stránky';
$string['sitesection'] = 'Zahrnú» tématickú sekciu ';
$string['sitesettings'] = 'Miestne nastavenia';
$string['siteteachers'] = 'Uèitelia stránky';
$string['size'] = 'Veµkos»';
$string['sizeb'] = 'bajty';
$string['sizegb'] = 'GB';
$string['sizekb'] = 'KB';
$string['sizemb'] = 'MB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Sociálne fórum - posledné témy';
$string['someallowguest'] = 'Niektoré kurzy mô¾u povoli» vstup hostí';
$string['someerrorswerefound'] = 'Niektoré informácie chýbali, alebo neboli správne. Pozrite ni¾¹ie pre podrobnosti.';
$string['sortby'] = 'Roztriedi» podµa';
$string['specifyname'] = 'Musíte uvies» meno.';
$string['startdate'] = 'Dátum zaèiatku kurzu';
$string['startsignup'] = 'Zaènite teraz vytvorením nového úètu!';
$string['state'] = '©tát/VÚC';
$string['statistics'] = '©tatistika';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'Nasledovné spojenia nie sú definované v $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Prepáète, nemô¾ete vstúpi» do tohoto kurzu ako \'$a\'';
$string['students'] = '©tudenti';
$string['studentsandteachers'] = '©tudenti a uèitelia';
$string['subcategories'] = 'Podkategórie';
$string['success'] = 'Úspech';
$string['summary'] = 'Zhrnutie';
$string['summaryof'] = 'Zhrnutie z $a';
$string['supplyinfo'] = 'Uveïte o sebe niektoré informácie prosím';
$string['teacheronly'] = 'iba pre $a ';
$string['teacherroles'] = '$a úlohy';
$string['teachers'] = 'Uèitelia';
$string['textediting'] = 'Keï upravujete text';
$string['texteditor'] = 'Pou¾ívajte ¹tandardné webové formáty';
$string['textformat'] = 'Èisto textový formát';
$string['thanks'] = 'Vïaka';
$string['theme'] = 'Téma';
$string['themes'] = 'Témy';
$string['themesaved'] = 'Nová téma ulo¾ená';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Slovenèina';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timezone'] = 'Èasové pásmo';
$string['to'] = 'Komu';
$string['today'] = 'Dnes';
$string['todaylogs'] = 'Dne¹né záznamy o prihláseniach';
$string['toeveryone'] = 'pre v¹etkých';
$string['toomanybounces'] = 'Táto emailová adresa má veµa chýb. <b>Musíte</b>ju opravi», aby ste mohli ïalej pokraèova».';
$string['toomanytoshow'] = 'Je priveµa u¾ívateµov, aby mohli by» zobrazení';
$string['toonly'] = 'pre $a ';
$string['top'] = 'Vrch';
$string['topic'] = 'Téma';
$string['topichide'] = 'Ukry» túto polo¾ku od $a';
$string['topicoutline'] = 'Prehµad témy';
$string['topicshow'] = 'Ukáza» túto polo¾ku $a';
$string['total'] = 'Spolu';
$string['trackforums'] = 'Sledovanie fór';
$string['trackforumsno'] = 'Nie: nezachovaj sledovanie príspevkov ktoré som u¾ videl';
$string['trackforumsyes'] = 'Áno: zvýrazni pre mòa nové príspevky';
$string['trysearching'] = 'Skúste vyhµadávanie namiesto toho';
$string['turneditingoff'] = 'Vypnú» upravovanie';
$string['turneditingon'] = 'Zapnú» upravovanie';
$string['undecided'] = 'Nerozhodnutý';
$string['unenrol'] = 'Odhlásený';
$string['unenrolallstudents'] = 'Odhlási» v¹etkých ¹tudentov';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete úplne vymaza» v¹etkých ¹tudentov z tohto kurzu?';
$string['unenrolme'] = 'Odhlási» ma z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Ste si istý, ¾e sa chcete odhlási» $a z tohto kurzu?';
$string['unfinished'] = 'Neukonèený';
$string['unknowncategory'] = 'Neznáma kategória';
$string['unlimited'] = 'Neohranièený';
$string['unpacking'] = 'Rozbaµujem $a';
$string['unsafepassword'] = 'Heslo nie je bezpeèné - skúste nieèo iné';
$string['unusedaccounts'] = 'Kontá nepou¾ívané viac ne¾ $a dní sú automaticky odhlásené';
$string['unzip'] = 'Rozbali»';
$string['unzippingbackup'] = 'Rozzipova» zálohu';
$string['up'] = 'Do';
$string['update'] = 'Aktualizova»';
$string['updated'] = 'Aktualizované $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Aktualizova» profil';
$string['updatesevery'] = 'Aktualizuje ka¾dých $a sekúnd';
$string['updatethis'] = 'Aktualizova» $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Aktualizova» tento kurz';
$string['updatinga'] = 'Aktualizuje $a';
$string['updatingain'] = 'Aktualizuje $a->what v $a->in';
$string['upload'] = 'Prenies»';
$string['uploadafile'] = 'Prenies» súbor';
$string['uploadedfile'] = 'Súbor bol úspe¹ne prenesený';
$string['uploadedfileto'] = 'Prenies» $a->file do $a->directory';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Prepáète, ale tento súbor je veµmi veµký (limit je $a bytov)';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Vá¹ prenos súboru nebol úspe¹ný, preto¾e sa tu vyskytol problém s jedným z týchto súborov, $a->name.<br />
Tu je záznam tohto problému:<br />
$a->problem<br />
Proces sa u¾ nebude opakova»';
$string['uploadfilelog'] = 'Prenies» záznam pre súbor $a';
$string['uploadformlimit'] = 'Prená¹aný súbor prekroèil povolenú nastavenú maximálnu veµkos» ';
$string['uploadlabel'] = 'Nadpis:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Nebol nájdený súbor - ste si istý, ¾e ste nejaký vybrali na prenos?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Prenosy nie sú povolené';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Starý súbor (súbory)boli vymazané';
$string['uploadpartialfile'] = 'Súbor bol prenesený len èiastoène';
$string['uploadproblem'] = 'Pri prenose súboru \'$a\' sa vyskytol neznámy problém (mo¾no bol súbor príli¹ veµký)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Súbor bol premenovaný z $a->oldname na $a->newname kvôli neplatným znakom.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Súbor bol premenovaný z $a->oldname na $a->newname, preto¾e sa tu vyskytol problém v mene súboru.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Prená¹aný súbor prekroèil povolenú maximálnu veµkos» nastavenú serverom';
$string['uploadthisfile'] = 'Prenies» tento súbor';
$string['uploadusers'] = 'Prenies» u¾ívateµov';
$string['usedinnplaces'] = 'Pou¾ité v $a miestach';
$string['user'] = 'U¾ívateµ';
$string['userconfirmed'] = 'Potvrdené $a';
$string['userdata'] = 'Údaje u¾ívateµa';
$string['userdeleted'] = 'Toto u¾ívateµské konto bolo odstránené';
$string['userdescription'] = 'Popis';
$string['userfiles'] = 'Súbory u¾ívateµa';
$string['userlist'] = 'Zoznam u¾ívateµov';
$string['username'] = 'U¾ívateµské meno';
$string['usernameexists'] = 'Toto u¾ívateµské meno u¾ existuje, vyberte si nové';
$string['usernotconfirmed'] = 'Nemo¾no potvrdi» $a';
$string['userprofilefor'] = 'U¾ívateµský profil pre $a';
$string['users'] = 'U¾ívatelia';
$string['usersnew'] = 'Noví u¾ívatelia';
$string['userzones'] = 'U¾ívateµské zóny';
$string['usethiscourse'] = 'Pou¾i» tento kurz';
$string['usingexistingcourse'] = 'Pou¾i» existujúci kurz';
$string['version'] = 'Verzia';
$string['view'] = 'Náhµad';
$string['virusfound'] = 'Administrátor pozor! Clam AV na¹iel vírus v súbore prená¹anom u¾ívateµom $a->user kurzu $a->course. Tu je výstup z clamscan:';
$string['virusfoundlater'] = 'Súbor, ktorý ste prená¹ali dòa $a->date s názvom $a->filename kurzu $a->course obsahoval vírus. Tu je zoznam toho, èo sa stalo s Va¹ím súborom:
$a->action
Ak toto bolo Va¹e vypracované zadanie úlohy, mô¾ete ho posla» znovu, aby Vám ho mohol uèiteµ skontrolova».';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Administrátor pozor! Súbor, ktorý bol prená¹aný dòa $a->date s názvom $a->filename kurzu $a->course obsahoval vírus. Tu je zoznam toho, èo sa stalo s týmto súborom:
$a->action
U¾ívateµ u¾ bol o tom upozornený.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Administrátor pozor! Bol prená¹aný súbor s názvom $a->filename, ktorý obsahoval vírus. Moodle nebol schopný vráti» ho spä» k u¾ívateµovi, ktorý ho pôvodne prená¹al.Tu je zoznam toho, èo sa stalo s týmto súborom:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Bol nájdený vírus!';
$string['virusfounduser'] = 'Súbor, ktorý ste prená¹ali, $a->filename, bol skenovaný antivírusom a na¹iel v òom vírus. z tohto dôvodu NEBOL prenos Vá¹ho súboru úspe¹ný.';
$string['virusplaceholder'] = 'Súbor, ktorý bol prená¹aný, obsahoval vírus a bol presunutý alebo odstránený. U¾ívateµ bol u¾ o tom upozornený.';
$string['visibletostudents'] = 'Viditeµné pre $a';
$string['webpage'] = 'Webová stránka';
$string['week'] = 'Tý¾deò';
$string['weekhide'] = 'Ukry» tento tý¾deò pred $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Tý¾denný prehµad';
$string['weekshow'] = 'Ukáza» tento tý¾deò $a';
$string['welcometocourse'] = 'Vitajte v $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Vitajte v $a->coursename!
Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali urobi» je, úprava Va¹ej profilovú stránku v rámci kurzu, aby sme sa mohli o vás nieèo viac dozvedie»:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Ako chcete pomenova» zip súbor?';
$string['withchosenfiles'] = 'S zvolenými súbormi';
$string['withoutuserdata'] = 'bez údajov u¾ívateµa';
$string['withuserdata'] = 's údajmi u¾ívateµa';
$string['wordforstudent'] = 'Va¹e oznaèenie pre ¹tudenta';
$string['wordforstudenteg'] = 'Napr. ¹tudent, úèastník atï.';
$string['wordforstudents'] = 'Va¹e oznaèenie pre ¹tudentov';
$string['wordforstudentseg'] = 'Napr. ¹tudenti, úèastníci atï.';
$string['wordforteacher'] = 'Va¹e oznaèenie pre uèiteµa';
$string['wordforteachereg'] = 'Napr. uèiteµ, tútor, facilitátor atï.';
$string['wordforteachers'] = 'Va¹e oznaèenie pre uèiteµov';
$string['wordforteacherseg'] = 'Napr. uèitelia, tútori, facilitátori atï.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Zapisujú sa kategórie a otázky';
$string['writingcoursedata'] = 'Zapisujú sa údaje kurzu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o udalostiach';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Zapisujú sa základné informácie';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Zapisujú sa informácie do knihy bodov';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o skupinách';
$string['writingheader'] = 'Zapisujú sa hlavièky';
$string['writingloginfo'] = 'Zapisujú sa informácie o prístupoch';
$string['writingmessagesinfo'] = 'Zapisujú sa informácie pre správy';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o moduloch';
$string['writingscalesinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o stupniciach';
$string['writinguserinfo'] = 'Zapisujú sa informácie o u¾ívateµoch';
$string['wrongpassword'] = 'Nesprávne heslo pre tohoto u¾ívateµa';
$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Áno';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Práve sa chystáte vytvori» zip súbor obsahujúci';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Práve sa chystáte obnovova» z:';
$string['yourlastlogin'] = 'Va¹e posledné prihlásenie bolo';
$string['yourself'] = 'vy sám';
$string['yourteacher'] = 'Vá¹ $a';
$string['zippingbackup'] = 'Záloha sa práve zozipováva';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.