Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (3 sloc) 0.255 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Auteur van wie de wijzigingen ongedaan gemaakt moeten worden</B></P>
<P>Dit moet een vaste string zijn (je kunt geen * of regex gebruiken). Je gebruikt best het IP-adres of de computernaam van diegene die je wiki beschadigd heeft.
</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.