Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: ed1354d31e
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 5 lines (3 sloc) 0.273 kb
1 2 3 4 5
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal recente artikels in RSS </B></P>

<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS-feed wil zetten.

<P>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste forums. Verhoog het getal als het forum erg veel gebruikt wordt.
Something went wrong with that request. Please try again.