Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (7 sloc) 402 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>RSS-feed voor deze woordenlijst</B></P>
<P>Met deze optie kun je een RSS-feed maken van deze woordenlijst.
<P>Je kunt kiezen tussen twee types:
<UL>
<LI><B>Met auteur:</B>Met deze instelling zal in de gegenereerde feeds de naam van de auteur bij elk artikel staan.
<LI><B>Zonder auteur:</B> Met deze instelling de naam van de auteur niet zal in de gegenereerde feeds staan.
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.