Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

191 lines (187 sloc) 11.884 kB
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['acceptederror'] = 'Error acceptat';
$string['addingquestions'] = 'Des d\'aquesta part de la pàgina podeu gestionar la vostra base de dades de preguntes. Les preguntes s\'emmagatzemen en categories per tal de tenir-les organitzades i es poden utilitzar en qualsevol qüestionari d\'aquest curs o fins i tot en altres cursos si trieu de \'publicar-les\'. <br /><br />Després de seleccionar o crear una categoria podreu crear o editar preguntes. Podeu seleccionar qualsevol d\'aquestes preguntes per afegir-la al qüestionari a l\'altra part de la pàgina.';
$string['addquestions'] = 'Afegeix preguntes';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Afegeix preguntes al qüestionari actual';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Afegeix la selecció al qüestionari';
$string['aiken'] = 'Format Aiken';
$string['allowreview'] = 'Permeteu la revisió';
$string['alreadysubmitted'] = 'Sembla que ja heu tramès aquest intent';
$string['alwaysavailable'] = 'Disponible sempre';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['answerhowmany'] = 'Una resposta o múltiples respostes?';
$string['answersingleno'] = 'Es permeten múltiples respostes';
$string['answersingleyes'] = 'Només una resposta';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Les respostes amb error acceptat han de ser numèriques';
$string['answertoolong'] = 'La resposta es fa massa llarga després de la línia $a (màxim 255 caràcters)';
$string['aon'] = 'Format AON';
$string['attempt'] = 'Intent $a';
$string['attemptfirst'] = 'Primer intent';
$string['attemptincomplete'] = 'Aquest intent (de: $a) encara no s\'ha completat.';
$string['attemptlast'] = 'Darrer intent';
$string['attemptquiznow'] = 'Contesta el qüestionari ara';
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['attemptsallowed'] = 'Intents permesos';
$string['attemptsexist'] = 'Ja heu provat aquest qüestionari';
$string['attemptsunlimited'] = 'Intents il·limitats';
$string['backtoquiz'] = 'Torna a l\'edició del qüestionari';
$string['bestgrade'] = 'Millor nota';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
$string['calculatedquestion'] = 'Tipus de pregunta no compatible: pregunta calculada a la línia $a. Aquesta pregunta s\'ha ignorat.';
$string['caseno'] = 'No distingeixis majúscules i minúscules';
$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
$string['caseyes'] = 'Distingeix majúscules i minúscules';
$string['categories'] = 'Categories';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categoryinfo'] = 'Informació sobre la categoria';
$string['categorymove'] = 'La categoria \'$a->name\' conté $a->count preguntes. Si us plau trieu a quina altra categoria les moveu.';
$string['categorymoveto'] = 'Mou-les a aquesta categoria';
$string['choice'] = 'Opció';
$string['choices'] = 'Opcions disponibles';
$string['correctanswer'] = 'Resposta correcta';
$string['correctanswers'] = 'Respostes correctes';
$string['corrresp'] = 'Resposta del sistema correcta';
$string['countdown'] = 'Compte enrere';
$string['countdownfinished'] = 'El temps s\'està esgotant. Heu de trametre les respostes ja.';
$string['countdowntenminutes'] = 'El qüestionari es tancarà en 10 minuts.';
$string['coursetestmanager'] = 'Format Course Test Manager';
$string['createmultiple'] = 'Crea diferents preguntes';
$string['createnewquestion'] = 'Crea una nova pregunta';
$string['custom'] = 'Format personalitzat';
$string['daysavailable'] = 'Dies disponible';
$string['default'] = 'Per defecte';
$string['defaultgrade'] = 'Nota per defecte de la pregunta';
$string['defaultinfo'] = 'La categoria per defecte per a les preguntes.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament aquests intents?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir \'$a\'?';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['discrimination'] = 'Índex de discriminació';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Cada intent continua l\'anterior';
$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editingdescription'] = 'S\'està editant una descripció';
$string['editingmatch'] = 'S\'està editant una pregunta d\'aparellar';
$string['editingmultianswer'] = 'S\'està editant una pregunta de respostes incrustades';
$string['editingmultichoice'] = 'S\'està editant una pregunta d\'opcions múltiples ';
$string['editingnumerical'] = 'S\'està editant una pregunta numèrica';
$string['editingquestion'] = 'S\'està editant una pregunta';
$string['editingquiz'] = 'S\'està editant un qüestionari';
$string['editingrandom'] = 'S\'està editant una pregunta aleatòria';
$string['editingrandomsamatch'] = 'S\'està editant una pregunta aleatòria d\'aparellar respostes breus';
$string['editingshortanswer'] = 'S\'està editant una pregunta de resposta breu';
$string['editingtruefalse'] = 'S\'està editant una pregunta de vertader/fals';
$string['editquestions'] = 'Edita preguntes';
$string['errorsdetected'] = 'S\'ha(n) detectat $a error(s)';
$string['false'] = 'Fals';
$string['feedback'] = 'Comentari';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
$string['filloutoneanswer'] = 'Heu d\'emplenar almenys una possible resposta. Les respostes en blanc no es tindran en compte.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Heu d\'emplenar almenys tres preguntes. Les respostes en blanc no es tindran en compte.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Heu d\'emplenar almenys dues opcions. Les opcions en blanc no es tindran en compte.';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Les notes que heu donat no sumen 100%% (sumen $a%%).
<BR />Voleu tornar enrere i corregir aquesta pregunta?';
$string['fractionsnomax'] = 'Una de les respostes ha de valer 100%%, de manera que sigui
<BR />possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.<BR />Voleu tornar enrere i corregir aquesta pregunta?';
$string['gift'] = 'Format GIFT';
$string['gradeaverage'] = 'Nota mitjana';
$string['gradehighest'] = 'Nota més alta';
$string['grademethod'] = 'Mètode de qualificació';
$string['guestsno'] = 'Els visitants no poden contestar ni veure els qüestionaris';
$string['imagedisplay'] = 'Imatge que es visualitzarà';
$string['imagemissing'] = 'La imatge de la línia $a no està disponible. S\'ha ignorat el nom del fitxer.';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes des d\'un fitxer';
$string['indivresp'] = 'Respostes dels individus per a cada element';
$string['introduction'] = 'Introducció';
$string['itemanal'] = 'Anàlisi de la resposta de l\'element';
$string['listitems'] = 'Llista dels elements del qüestionari';
$string['marks'] = 'Marques';
$string['match'] = 'Aparellament';
$string['matchanswer'] = 'Resposta correcta';
$string['missinganswer'] = 'Massa poques declaracions :ANSWER, :Lx, :Rx per a la línia $a de la pregunta. Heu de definir almenys dues respostes possibles.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'S\'ha d\'especificar la resposta correcta ';
$string['missingname'] = 'Falta l\'enunciat de la pregunta';
$string['missingquestion'] = 'Falta l\'etiqueta de la pregunta després de la línia $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Falta el text de la pregunta';
$string['missingword'] = 'Format de paraula omesa';
$string['modulename'] = 'Qüestionari';
$string['modulenameplural'] = 'Qüestionaris';
$string['multianswer'] = 'Respostes incrustades';
$string['multichoice'] = 'Opcions múltiples';
$string['name'] = 'Enunciat';
$string['noanswers'] = 'No s\'ha seleccionat cap resposta!';
$string['noattempts'] = 'Aquest qüestionari no s\'ha contestat';
$string['nomoreattempts'] = 'No es permeten més intents';
$string['noquestions'] = 'Encara no s\'han afegit preguntes';
$string['noresponse'] = 'Sense resposta';
$string['noreview'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari';
$string['noreviewuntil'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari fins el $a';
$string['notenoughsubquestions'] = 'No heu definit prou subpreguntes!<br />
Voleu tornar enrere i arreglar aquesta pregunta?';
$string['numerical'] = 'Numèrica';
$string['paragraphquestion'] = 'Tipus de pregunta no compatible: pregunta de paràgraf a la línia $a. Aquesta pregunta s\'ha ignorat.';
$string['percentcorrect'] = 'El percentatge és correcte';
$string['publish'] = 'Publica';
$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
$string['question'] = 'Pregunta';
$string['questioninuse'] = 'La pregunta \'$a\' s\'està utilitzant actualment:';
$string['questionname'] = 'Enunciat de la pregunta';
$string['questionnametoolong'] = 'L\'enunciat de la pregunta és massa llarg a la línia $a (màxim 255 caràcters). S\'ha truncat. ';
$string['questions'] = 'Preguntes';
$string['quizavailable'] = 'El qüestionari està disponible fins: $a';
$string['quizclose'] = 'Tanca el qüestionari';
$string['quizclosed'] = 'Aquest qüestionari es va tancar el $a';
$string['quizcloses'] = 'El qüestionari es tanca';
$string['quiznotavailable'] = 'Aquest qüestionari estarà disponible a partir de: $a';
$string['quizopen'] = 'Obre el qüestionari';
$string['quizopens'] = 'S\'obre el qüestionari';
$string['random'] = 'Pregunta aleatòria';
$string['randomcreate'] = 'Crea preguntes aleatòries';
$string['randomsamatch'] = 'Aparellaments aleatoris de resposta breu';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Crea preguntes d\'aparellaments aleatoris de resposta breu';
$string['randomsamatchintro'] = 'Per a cadascuna de les preguntes següents, selecció la resposta correcta del menú.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Nombre de preguntes per seleccionar';
$string['readytosend'] = 'Esteu a punt d\'enviar el qüestionari complet perquè sigui qualificat. Esteu segur que voleu continuar?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Pregunta afegida recentment!';
$string['regrade'] = 'Torna a calcular les qualificacions';
$string['regradecomplete'] = 'S\'han recalculat les qualificacions';
$string['regradecount'] = 'S\'han modificat $a->changed de $a->attempt qualificacions';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['report'] = 'Informes';
$string['reportfullstat'] = 'Estadística detallada';
$string['reportmulti_percent'] = 'Percentatges múltiples';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Múltiples opcions per estudiant';
$string['reportmulti_resp'] = 'Respostes individuals';
$string['reportoverview'] = 'Visió de conjunt';
$string['reportregrade'] = 'S\'han recalculat les qualificacions';
$string['reportsimplestat'] = 'Estadística simple';
$string['review'] = 'Revisió';
$string['save'] = 'Desa';
$string['savegrades'] = 'Desa les qualificacions';
$string['savemyanswers'] = 'Desa les meves respostes';
$string['savequiz'] = 'Desa tot el qüestionari';
$string['score'] = 'Puntuació bruta';
$string['select'] = 'Selecciona';
$string['selectall'] = 'Selecciona tot';
$string['selectcategoryabove'] = 'Selecciona una categoria';
$string['shortanswer'] = 'Resposta breu';
$string['show'] = 'Mostra';
$string['showcorrectanswer'] = 'Voleu incloure la resposta correcta en la retroacció?';
$string['showfeedback'] = 'Voleu mostrar els comentaris al final?';
$string['shuffleanswers'] = 'Barreja respostes';
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
$string['time'] = 'Temps';
$string['timecompleted'] = 'Completat';
$string['timetaken'] = 'Temps emprat';
$string['toomanyrandom'] = 'Es necessiten més preguntes aleatòries que les que hi ha aquesta categoria ($a)';
$string['true'] = 'Vertader';
$string['truefalse'] = 'Vertader/Fals';
$string['type'] = 'Tipus';
$string['unknowntype'] = 'Tipus de pregunta incompatible a la línia $a. La pregunta s\'ha ignorat';
$string['viewallanswers'] = 'Visualitza $a qüestionaris completats';
$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes per a $a intents';
$string['warningsdetected'] = 'S\'ha(n) detectat $a avís(os)';
$string['webct'] = 'Format WebCT';
$string['withsummary'] = 'amb el resum de l\'estadística ';
$string['wronggrade'] = 'La nota és errònia (després de la línia $a):';
$string['yourfinalgradeis'] = 'La vostra qualificació final en aquest qüestionari és $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.