Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

283 lines (267 sloc) 26.424 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Adresář pro správu (admin) není zadán správně.';
$string['admindirname'] = 'Adresář pro správu (admin)';
$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavování adresáře \'admin\'...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodlu. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář \'admin\' ve vaší instalaci Moodlu a do tohoto pole zadejte jeho nový název. Příklad: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Všechny generované odkazy na stránky správy Moodlu budou používat tento nový název.';
$string['bypassed'] = 'Přeskočeno';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
$string['caution'] = 'Varování';
$string['check'] = 'Prověřit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
$string['closewindow'] = 'Zavřít toto okno';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Kontrola nastavení PHP...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Pro správný běh Moodlu by váš server měl vyhovět ve všech následujících testech.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalačnímu skriptu se nepodařilo automaticky vytvořit soubor config.php s vaší konfigurací -- proces webového serveru zřejmě nemá právo zapisovat do adresáře s instalací Moodlu. Můžete ručně zkopírovat následující kód do souboru s názvem config.php a uložit jej do kořenového adresáře vaší instalace Moodlu.';
$string['configfilewritten'] = 'Soubor config.php byl úspěšně vytvořen.';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurace dokončena';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle se pokusil uložit soubor s konfigurací do kořenového adresáře instalace Moodlu.';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
$string['ctyperecommended'] = 'Rozšíření PHP ctype je velmi doporučováno z důvodů výkonu vašich stránek, obzvláště když pracujete s jazyky, které nepoužívají latinku.';
$string['ctyperequired'] = 'Rozšíření PHP ctype je Moodlem vyžadováno z důvodů výkonu a vícejazyčné podpory.';
$string['curlrecommended'] = 'Pro běh síťových funkcionalit (\"Moodle Networking\") je potřeba nainstalovat volitelnou knihovnu Curl.';
$string['customcheck'] = 'Další kontroly';
$string['database'] = 'Databáze';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nyní musíte nastavit připojení k databázi, kam si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze může být vytvořena instalátorem automaticky podle následujícího nastavení.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Typ:</b> instalátor nastaví na \"mysql\"<br />
<b>Hostitel:</b> instalátor nastaví na \"localhost\"<br />
<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel:</b> instalátor nastaví na \"root\"<br />
<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje používat jednu databázi pro více instalací Moodlu)';
$string['databasesettingshead'] = 'Nyní musíte nastavit připojení k databázi, kam si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze již musí být vytvořena, stejně jako musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro přístup k ní.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Typ:</b> mysql nebo postgres7<br />
<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel:</b> uživatelské jméno účtu pro přístup k databázi<br />
<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje používat jednu databázi pro více instalací Moodlu)';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Typ:</b> SQL*Server (bez UTF-8) <b><font color=\"red\">Jen pro experimentování! (není určeno pro produkční servery)</font></b><br />
<b>Hostitel (Host):</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název (Name):</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (povinné)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Typ:</b> SQL*Server (s UTF-8) <br />
<b>Hostitel (Host):</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název (Name):</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (povinné)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Typ:</b> MySQL<br />
<b>Hostitel (Host):</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název (Name):</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (volitelné)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Typ:</b> vylepšené MySQL<br />
<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel:</b> uživatel dané databáze<br />
<b>Heslo:</b> heslo uživatele k databázi<br />
<b>Předpona:</b> jednotná předpona názvů všech tabulek (volitelné)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Typ:</b> Oracle<br />
<b>Hostitel (Host):</b> nepoužito, musí být prázdné<br />
<b>Název (Name):</b> daný název připojení tnsnames.ora<br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek (povinné, max 2 znaky)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Typ:</b> SQL*Server (přes ODBC) <b><font color=\"red\">Jen pro experimentování! (není určeno pro produkční servery)</font></b><br />
<b>Hostitel (Host):</b> název DSN podle řídicího panelu ODBC<br />
<b>Název (Name):</b>název databáze, např. moodle <br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek (povinné)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Typ:</b> PostgreSQL<br />
<b>Hostitel (Host):</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
<b>Název (Name):</b> název databáze, např. moodle<br />
<b>Uživatel (User):</b> uživatel oprávněný pro práci s databází<br />
<b>Heslo (Password):</b> heslo pro uživatele<br />
<b>Předpona (Tables Prefix):</b> jednotná předpona názvů všech tabulek, např. mdl_ (povinné)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Poznámka:</b> instalátor se pokusí vytvořit databázi automaticky, pokud ještě neexistuje';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['datarooterror'] = 'Zadaný datový adresář se nepodařilo nalézt nebo vytvořit. Buď opravte zadanou cestu, nebo vytvořte adresář ručně.';
$string['datarootpublicerror'] = 'Zadaný datový adresář (dataroot) je přímo dostupný přes WWW. Zvolte jiné umístění.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nepodařilo se připojit k databázi, kterou jste zadali. Zkontrolujte prosím nastavení databáze.';
$string['dbcreationerror'] = 'Chyba při vytváření databáze. Nelze vytvořit databázi zadaného jména a nastavení.';
$string['dbhost'] = 'Hostitelský server';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dbtype'] = 'Typ';
$string['dbwrongencoding'] = 'Vybraná databáze používá nedoporučené kódování $a. Vhodnější by bylo používat databázi s kódováním Unicode (UTF-8). Tuto kontrolu můžete přeskočit zaškrtnutím pole \"Přeskočit test kódování DB\", můžete však v budoucnu narazit na problémy.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Chyba v názvu hostitele.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Proměnná prostředí Vašeho serveru NLS_LANG musí používat znakovou sadu AL32UTF8. Viz dokumentaci PHP o konfiguraci vlastnosti OCI8.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Chyba v předponě názvů tabulek.';
$string['directorysettingshead'] = 'Potvrďte prosím adresy této instalace Moodlu.';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webová adresa</b>:
zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Jsou-li vaše stránky dostupné na více URL, vyberte z nich tu, kterou budou vaši studenti používat nejčastěji. Na konci adresy neuvádějte lomítko.
<br />
<br />
<b>Adresář Moodlu</b>:
zadejte úplnou cestu k adresáři s touto instalací. Ujistěte se, že jsou v ní správně uvedena malá/VELKÁ písmena.
<br />
<br />
<b>Datový adresář</b>:
potřebujete diskový prostor, kam bude Moodle ukládat nahrané (uploadované) soubory. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení I ZÁPISU (webový server bývá spouštěn pod uživatelem \'nobody\' nebo \'apache\' nebo podobně). Tento adresář by ale zároveň neměl být dostupný přímo přes webové rozhraní (může obsahovat neveřejná data).';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
$string['dirrooterror'] = 'Parametr \'Adresář Moodlu\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
$string['download'] = 'Stáhnout';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola staženého souboru dopadla negativně';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Stáhnout jazykový balíček \"$a\"';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Stáhnout jazykový balíček';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'V instalaci lze nyní pokračovat v jazyce \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Nyní máte možnost stáhnout si některý z jazykových balíčků Moodlu a pokračovat v tomto jazyce.<br /><br />Pokud si momentálně nemůžete nebo nechcete stáhnout jazykový balíček, bude instalační proces pokračovat v angličtině. Jazykové balíčky si budete moci stáhnout i později po ukončení instalace.';
$string['environmenterrortodo'] = 'Pro pokračování v instalaci této verze Moodlu je nutné nejdříve vyřešit problémy v programovém prostředí (chyby) serveru uvedené výše!';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Pokud tento test selhal, znamená to možné problémy';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'doporučená komponenta';
$string['environmentrecommendversion'] = 'doporučena je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'Tento test musí projít';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze $a->needed, nyní používáte verzi $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Nyní se prověřuje, zda vybrané komponenty vašeho systému splňují požadavky instalace.';
$string['environmentxmlerror'] = 'Chyba při zjišťování údajů o programovém prostředí ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Chyba';
$string['fail'] = 'Selhalo';
$string['fileuploads'] = 'Nahrávání souborů (FIle Uploads)';
$string['fileuploadserror'] = 'Mělo by být zapnuto';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Na vašem serveru zřejmě není možné nahrávat soubory.</p>
<p>Moodle může být i přesto nainstalován, bez této funkce ale nebudete moci nahrávat žádné soubory (např. studijní materiály, fotografie uživatelů atd.).</p>
<p>Chcete-li povolit nahrávání souborů, budete muset vy (nebo správce serveru) upravit hlavní soubor php.ini na serveru a změnit nastavení
<b>file_uploads</b> na \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'Verze GD';
$string['gdversionerror'] = 'Knihovna GD se používá pro zpracovávání a tvorbu obrázků (např. fotografií, grafů apod.).';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem serveru zřejmě není nainstalována knihovna GD.</p>
<p>GD je knihovna, kterou vyžaduje PHP k tomu, aby mohl Moodle zpracovávat obrázky (např. ikony uživatelů) a vytvářet nové obrázky (např. grafy přístupů na vaše stránky). Moodle bude fungovat i bez GD, ale tyto funkce nebudou dostupné.</p>
<p>V Unixu můžete přidat GD do PHP tak, že zkompilujte PHP s parametrem --with-gd.</p>
<p>Ve Windows stačí většinou upravit php.ini a odkomentovat řádek odkazující na php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Nezabezpečené zacházení s globálními proměnnými';
$string['globalsquoteserror'] = 'Upravte nastavení PHP: zakažte register_globals a/nebo povolte magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Vaše nastavení PHP nepovoluje Magic Quotes GPC a zároveň povoluje Register Globals. Tato kombinace není doporučována.</p>
<p>Doporučujeme nastavit ve vašem souboru php.ini <b>magic_quotes_gpc = On</b> a <b>register_globals = Off</b></p>
Nemáte-li přístup k souboru php.ini, nebo pokud nemůžete/nechcete měnit toto nastavení pro celý server, umístěte do kořenového adresáře instalace Moodlu soubor nazvaný .htaccess s následujícím obsahem:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Bezpečnostní varování</strong>: Aby Moodle pracoval správně, potřebuje udělat změny v nastavení PHP.<p/><p><em>Musíte</em> nastavit <code>register_globals=off</code>. Tohoto nastavení dosáhnete buď úpravou soubor <code>php.ini</code> (Apache nebo IIS), nebo nastavením pomocí <code>.htaccess</code>.';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['iconvrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny ICONV je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['info'] = 'Informace';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk \"$a\" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
$string['langdownloadok'] = 'Podařilo se úspěšně nainstalovat jazykový balíček \"$a\". Instalace bude pokračovat v tomto jazyce.';
$string['language'] = 'Jazyk';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Mělo by být vypnuto';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Pro správné fungování Moodlu by nastavení \'Magic quotes runtime\' mělo být vypnuto.</p>
<p>Obvykle bývá tato funkce ve výchozím nastavení vypnutá ... zkontrolujte nastavení <b>magic_quotes_runtime</b> ve vašem php.ini.</p>
<p>Pokud nemáte přístup k souboru php.ini, zkuste umístit následující řádek do souboru .htaccess v kořenovém adresáři vaší instalace Moodlu:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny MBSTRING je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['memorylimit'] = 'Limit paměti';
$string['memorylimiterror'] = 'Limit paměti pro PHP skripty je nastaven relativně nízko ... v budoucnu byste mohli narazit na problémy.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu $a.</p>
<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:
<ol>
<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
$string['moodledocslink'] = 'Dokumentace k této stránce';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s SQL*Server přes rozšíření MSSQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server s podporou UTF-8 (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Pokud ovšem ve vaší instalaci Moodlu používáte POUZE jazyky založené na latince (iso-8859-1), můžete nadále používat momentálně nainstalovanou verzi MySQL 4.1.12 (nebo vyšší).';
$string['mysql416required'] = 'Minimální verzí požadovanou pro Moodle 1.6 -- a pro pozdější bezpečný převod všech dat do UTF-8 -- je MySQL 4.1.16.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s MySQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['mysqli'] = 'Vylepšené MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP není korektně nakonfigurováno, aby mohlo s MySQL serverem komunikovat s podporou rozšíření MySQLi. Zkontrolujte nastavení v souboru php.ini nebo překompilujte PHP. Rozšíření MySQLi není k dispozici ve verzi PHP 4.';
$string['name'] = 'Název';
$string['next'] = 'Další';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s Oracle přes rozšíření OCI8. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s SQL*Server přes rozšíření ODBC. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server přes ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Pro běh síťových funkcionalit (\"Moodle Networking\") je potřeba nainstalovat volitelnou knihovnu OpenSSL.';
$string['parentlanguage'] = '';
$string['pass'] = 'V pořádku';
$string['password'] = 'Heslo';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci s PostgreSQL přes rozšíření PGSQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['php50restricted'] = 'V PHP 5.0.x bylo nalezeno množství chyb; přejděte buď na vyšší verzi 5.1.x, nebo na nižší verzi 4.3.x či 4.4.x.';
$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Verze PHP musí být alespoň 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
<p>Nyní používáte PHP verze $a.</p>
<p>Musíte PHP upgradovat, nebo přejít k hostiteli s vyšší verzí!<br />
(U PHP 5.0.x můžete také přejít na nižší verzi 4.4.x či 4.3.x.)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Poznámka:</strong> Pokud máte problém s konektivitou k databázi, zkuste nastavit pole \"Hostitelský server\" na hodnotu
host=\'postgresql_hostitel\' port=\'5432\' dbname=\'nazev_postgresql_databaze\' user=\'uzivatel_postgresql\' password=\'heslo_uzivatele_postgresql\' a
ponechte pole Databáze, Uživatel a Heslo prázdné. Více informací najdete v <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">dokumentaci</a>';
$string['previous'] = 'Předchozí';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Tento typ jste nepoužívali, takže byste neměli zaznamenta žádné problémy.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Během upgrade bude odstraněn typ testové úlohy RQP. Ve vaší databázi existuje několik takových úloh a ty nebudou fungovat, dokud nepřeinstalujete kód z http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 před pokračováním upgrade.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, překopírovat jej do \"$a->dest\" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Stahování komponent na server není povoleno (direktiva allow_url_fopen je ve stavu \'vypnuto\').<br /><br />Musíte soubor stáhnout <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručně, zkopírovat jej na serveru do umístění \"$a->dest\" a tam jej dekomprimovat.';
$string['report'] = 'Sestava';
$string['restricted'] = 'Nedostupné';
$string['safemode'] = 'Bezpečný režim (Safe Mode)';
$string['safemodeerror'] = 'Se zapnutým bezpečným režimem (Safe Mode) může mít Moodle problémy.';
$string['safemodehelp'] = '<p>Při zapnutém bezpečném režimu PHP (tzv. Safe Mode) může Moodle narazit na řadu problémů. Jedním z nich je, že pravděpodobně nebude moci vytvářet nové soubory.</p>
<p>Bezpečný režim používají obvykle pouze paranoidní veřejní poskytovatelé webového prostoru, takže možná bude stačit najít si pro váš Moodle jiného poskytovatele.</p>
<p>Můžete zkusit pokračovat v instalaci, ale připravte se na problémy.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Kontroly serveru';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Mělo by být vypnuto';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vyžaduje podporu session a nebude bez ní fungovat.</p>
<p>Podporu session můžete povolit v souboru php.ini ... hledejte parametr session.auto_start.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Přeskočit test kódování DB';
$string['status'] = 'Stav';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Čeština';
$string['unicoderecommended'] = 'Doporučujeme ukládání dat v kódování Unicode (UTF-8). Nové instalace by měly být založeny nad databází s výchozím kódováním Unicode. Pokud přecházíte z nižších verzí, měli byste podstoupit proces migrace na UTF-8 (viz stránku Správa).';
$string['unicoderequired'] = 'Je nezbytné ukládání dat v kódování Unicode (UTF-8). Nové instalace musí být založeny nad databází s výchozím kódováním Unicode. Pokud přecházíte z nižších verzí, měli byste podstoupit proces migrace na UTF-8 (viz stránku Správa).';
$string['user'] = 'Uživatel';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Gratulujeme!';
$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong> obsahuje aplikace k vytvoření prostředí, ve kterém bude provozován váš <strong>Moodle</strong>. Jmenovitě se jedná o:';
$string['welcomep40'] = 'Balíček rovněž obsahuje <strong>Moodle ve verzi $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Použití všech aplikací v tomto balíčku je vázáno jejich příslušnými licencemi. Kompletní balíček <strong>$a->installername</strong> je software s <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\"> otevřeným kódem (open source)</a> a je šířen pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Následující stránky vás v několik jednoduchých krocích nastavením <strong>Moodlu</strong> na vašem počítači. Můžete přijmout výchozí nastavení, nebo si je upravit podle svých potřeb.';
$string['welcomep70'] = 'Stisknutím níže uvedeného tlačítka \"Další\" pokračujte v nastavení vaší instalace Moodlu.';
$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';
$string['wrongsourcebase'] = 'Chybné URL zdrojového serveru';
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
$string['ziprequired'] = 'PHP rozšíření ZIP je povinné. Nelze již používat binárky info-ZIP nebo knihovnu PclZip.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.