Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7 lines (3 sloc) 0.683 kb
<p align="center"><b>Enviar missatges per correu</b></p>
<p>Si el quadre est&agrave; marcat, aleshores s'envia un missatge de correu a l'altra persona per indicar-li que heu afegit (o iniciat) un di&agrave;leg amb ella. El missatge <b>no</b> cont&eacute; l'entrada, nom&eacute;s una breu notificaci&oacute; i, si escau, un enlla&ccedil; perqu&egrave; vagi a veure el di&agrave;leg.</p>
<p>Nom&eacute;s necessiteu enviar aquests missatges si considereu que l'altra persona &eacute;s usu&agrave;ria infreq&uuml;ent del curs i que probablement no veur&agrave; la vostra entrada. La llista de participants us pot dir quan es va connectar per &uacute;ltima vegada l'altra persona.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.