Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
435 lines (431 sloc) 29 KB
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['acceptederror'] = 'Tinanggap na malî';
$string['action'] = 'Aksiyon';
$string['adaptive'] = 'Umaangkop na mode';
$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng kategoriya';
$string['addingquestions'] = 'Sa panig na ito ng pahina ay mapapamahalaan mo ang iyong database ng mga tanong. Isinasalansan ang mga tanong sa mga kategoriya upang matulungan kang mapanatiling organisado ang mga ito, at magamit ang mga ito ng anumang pagsusulit sa kurso mo o kahit sa iba pang kurso kung \'ilathala\' mo ang mga ito. <br /><br />Pagkatapos mong pumili o lumikha ng isang kategoriya ng tanong ay maaari ka nang lumikha o mag-edit ng mga tanong. Puwede mong piliin ang alinman sa mga tanong na ito upang maidagdag sa iyong pagsusulit sa kabilang panig ng pahinang ito.';
$string['addquestions'] = 'Magdagdag ng mga tanong';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Magdagdag ng mga tanong sa kasalukuyang pagsusulit';
$string['addrandom'] = 'Magdagdag ng $a na random na tanong';
$string['addrandom1'] = '<< Idagdag ';
$string['addrandom2'] = 'mga random na tanong ';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Idagdag ang napilì sa pagsusulit';
$string['addtoquiz'] = 'Idagdag sa pagsusulit';
$string['affectedstudents'] = 'Naapektuhan ang $a';
$string['aiken'] = 'Format na Aiken';
$string['allattempts'] = 'Lahat ng pagkuha';
$string['allinone'] = 'Walang hangganan';
$string['allowreview'] = 'Pahintulutan ang pagbabalik-aral';
$string['alreadysubmitted'] = 'Malamang ay naipasa mo na ang pagkuha ng pagsusulit na ito';
$string['alternativeunits'] = 'Mga Alternatibong Yunit';
$string['alwaysavailable'] = 'Palaging magagamit';
$string['analysisoptions'] = 'Mga opsiyon sa pagsusuri';
$string['analysistitle'] = 'Manghad ng Pagsusuri ng Aytem';
$string['answer'] = 'Sagot';
$string['answerhowmany'] = 'Isahan o maramihan ang sagot?';
$string['answers'] = 'Mga sagot';
$string['answersingleno'] = 'Pinapahintulutan ang maraming sagot';
$string['answersingleyes'] = 'Isang sagot lamang';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Dapat ay numero ang mga sagot na may tinanggap na malî';
$string['answertoolong'] = 'Labis ang haba ng sagot pagkatapos ng ika- $a na linya (255 titik maks)';
$string['aon'] = 'Format na AON';
$string['attempt'] = '$a pagkuha';
$string['attemptduration'] = 'Oras na kinuha';
$string['attemptedon'] = 'Kinuha noong';
$string['attemptfirst'] = 'Unang pagkuha';
$string['attemptincomplete'] = 'Ang pagsagot sa pagsusulit (ni $a) ay hindi pa kumpleto.';
$string['attemptlast'] = 'Huling pagkuha';
$string['attemptquiznow'] = 'Kumuha na ngayon ng pagsusulit';
$string['attempts'] = 'Mga pagkuha';
$string['attemptsallowed'] = 'Ilang ulit maaaring kumuha';
$string['attemptselection'] = 'Piliin kung aling mga pagkuha ang susuriin sa bawat user:';
$string['attemptsexist'] = 'Nakuha na ang pagsusulit na ito.<br />Hindi ka na maaaring magdagdag o magtanggal ng mga tanong.';
$string['attemptsunlimited'] = 'Maaaring kumuha kahit ilang ulit';
$string['back'] = 'Bumalik sa pagsilip sa tanong';
$string['backtoquiz'] = 'Bumalik sa pag-edit ng pagsusulit';
$string['bestgrade'] = 'Pinakamataas na marka';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
$string['calculated'] = 'Kinuwenta';
$string['calculatedquestion'] = 'Ang mga Kinuwentang Tanong ay hindi suportado sa ika $a na linya. Hindi gagamitin ang tanong';
$string['caseno'] = 'Hindi, dimahalaga ang laki ng titik';
$string['casesensitive'] = 'Pagsurì sa laki ng titik';
$string['caseyes'] = 'Oo, dapat magtugma ang laki ng mga titik';
$string['categories'] = 'Mga Kategoriya';
$string['category'] = 'Kategoriya';
$string['categoryadded'] = 'Idinagdag ang kategoriyang \'$a\'';
$string['categorydeleted'] = 'Binura ang kategoriyang \'$a\'';
$string['categoryinfo'] = 'Impo hinggil sa kategoriya';
$string['categorymove'] = 'Ang kategoriyang \'$a->name\' ay naglalaman ng $a->count tanong. Mamilì po ng iba pang kategoriya na paglilipatan ng mga iyon.';
$string['categorymoveto'] = 'Ilipat ang mga iyon sa kategoriyang ito';
$string['categorynoedit'] = 'Wala kang pribilehiyo na mag-edit sa kategoriyang \'$a\'';
$string['categoryupdated'] = 'Matagumpay na nabago ang kategoriya';
$string['checkanswer'] = 'Tsekan';
$string['choice'] = 'Pagpipilian';
$string['choices'] = 'Magagamit na mga pagpipilian';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Pumili ng mga katangian ng dataset';
$string['close'] = 'Isara ang window';
$string['closepreview'] = 'Isara ang pansilip';
$string['closereview'] = 'Isara ang rebyu';
$string['completedon'] = 'Nakumpleto noong';
$string['confirmclose'] = 'Isasara mo na ang pagkuha na ito. Kapag isinara mo na ang pagkuha, hindi mo na mababago ang mga sagot mo.';
$string['confirmserverdelete'] = 'Talaga bang nais mong alisin ang server na <b>$a</b> mula sa listahan?';
$string['confirmstartattempt'] = 'May taning ang Pagsusulit. Talaga bang nais mo nang mag-umpisa?';
$string['containercategorycreated'] = 'Nilikha ang kategoriyang ito upang maimbak ang lahat ng orihinal na kategoriyang inilipat sa antas site dahil sa mga dahilang babangitin sa ibaba.';
$string['continueattemptquiz'] = 'Ipagpatuloy ang huling pagkuha';
$string['copyingfrom'] = 'Lumilikha ng kopya ng tanong na \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Kinokopya ang tanong';
$string['correct'] = 'Wasto';
$string['correctanswer'] = 'Wastong sagot';
$string['correctanswerformula'] = 'Pormula ng Wastong Sagot';
$string['correctanswerlength'] = 'Makabuluhang Bilang';
$string['correctanswers'] = 'Mga Wastong sagot';
$string['correctanswershows'] = 'Nakikita ang mga Wastong sagot';
$string['corrresp'] = 'Wastong Tugon';
$string['countdown'] = 'Malapit na ang Taning';
$string['countdownfinished'] = 'Magwawakas na ang pagsusulit, ngayon ay dapat mo nang ipasa ang mga sagot mo.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Magwawakas na ang pagsusulit sa loob ng sampung minuto.';
$string['coursetestmanager'] = 'Format na Course Test Manager';
$string['createfirst'] = 'Kailangan mo munang lumikha ng maikling-sagot na tanong.';
$string['createmultiple'] = 'Lumikha ng maraming tanong';
$string['createnewquestion'] = 'Lumikha ng bagong tanong';
$string['custom'] = 'Pasadyang format';
$string['datasetdefinitions'] = 'Depinisyon ng dataset na magagamit mulî para sa kategoriyang $a';
$string['datasetnumber'] = 'Numero';
$string['daysavailable'] = 'Mga araw na puwedeng gamitin';
$string['decimalformat'] = 'mga desimal';
$string['decimalpoints'] = 'Mga desimal na puntos';
$string['decimals'] = ' may $a ';
$string['default'] = 'Default';
$string['defaultgrade'] = 'Default na marka ng tanong';
$string['defaultinfo'] = 'Ang default na kategoriya ng mga tanong.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin nang lubusan ang mga kinuhang pagsusulit na ito?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang \'$a\'?';
$string['deletequestionscheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang mga sumusunod na tanong? <div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Burahin ang mga pinilì';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Indeks';
$string['displayoptions'] = 'Ipakita ang mga opsiyon';
$string['download'] = 'Iklik upang maidownload ang mga iniluwas na file ng kategoriya ';
$string['downloadextra'] = '(ang file ay nakaimbak din sa mga file ng kurso sa /quiz na folder)';
$string['duplicateresponse'] = 'Binalewala ang ipinasang ito dahil nagbigay ka na ng katumbas nitong sagot kanina ';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ang bawat pagkuha ay dumaragdag sa huling kinuha';
$string['editcategories'] = 'Iedit ang mga kategoriya';
$string['editcategory'] = 'Iedit ang kategoriya';
$string['editcatquestions'] = 'Iedit ang mga tanong sa kategoriya';
$string['editdatasets'] = 'Iedit ang mga dataset';
$string['editingcalculated'] = 'Iedit ang isang Kinuwentang Tanong';
$string['editingdescription'] = 'Inedit ang Deskripsiyon';
$string['editingmatch'] = 'Ineedit ang Tugmaan na Tanong';
$string['editingmultianswer'] = 'Ineedit ang Nakaembed na Sagot (Cloze)';
$string['editingmultichoice'] = 'Ineedit ang Maraming Pagpipilian na tanong';
$string['editingnumerical'] = 'Ineedit ang Denumero na tanong';
$string['editingquestion'] = 'Ineedit ang tanong';
$string['editingquiz'] = 'Ineedit ang pagsusulit';
$string['editingrandom'] = 'Ineedit ang Random na Tanong';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Ineedit ang Random na Maigsing-Sagot na Tugmaan na tanong';
$string['editingrqp'] = '$a: ineedit ang tanong';
$string['editingshortanswer'] = 'Ineedit ang Maigsing-Sagot na tanong';
$string['editingtruefalse'] = 'Ineedit ang Tamà/Malî na tanong';
$string['editquestions'] = 'Iedit ang mga tanong';
$string['editquiz'] = 'Iedit ang Pagsusulit';
$string['errormissingquestion'] = 'Error: Nawawala sa sistema ang tanong na may id na $a';
$string['errornotnumbers'] = 'Error - dapat ay numero ang mga sagot';
$string['errorsdetected'] = 'nakita ang $a (mga) malî';
$string['event1'] = 'Awtosave';
$string['event2'] = 'Isave';
$string['event3'] = 'Markahan';
$string['event5'] = 'Tingnan kung Tanggap';
$string['event6'] = 'Isara';
$string['examview'] = 'Format na Examview';
$string['existingcategory1'] = 'isang salita mula sa isang kasalukuyang set ng mga salita na ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['existingcategory2'] = 'isang file mula sa isang kasalukuyang set ng mga file na ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['existingcategory3'] = 'isang link mula sa isang kasalukuyang set ng mga link na ginagamit din ng ibang tanong sa kategoriyang ito';
$string['exportfilename'] = 'pagsusulit';
$string['exportname'] = 'Pangalan ng file';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Iluwas ang mga tanong sa isang file';
$string['false'] = 'Malî';
$string['feedback'] = 'Puna';
$string['file'] = 'File';
$string['fileformat'] = 'Format ng file';
$string['fillcorrect'] = 'Punan ng wasto';
$string['filloutoneanswer'] = 'Dapat mong lagyan ng kahit isang posibleng sagot. Ang mga puwang na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Dapat mong lagyan ng hindi bababa sa tatlong tanong. Ang mga tanong na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Dapat mong lagyan ng hindi bababa sa dalawang pagpipilian. Ang pagpipilian na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
$string['finishattempt'] = 'Ipasa lahat at magtapos';
$string['forceregeneration'] = 'ipilit ang muling pagbuo';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Hindi bumubuo ng 100%% ang mga positibong marka na pinili mo<br />Sa halip ay bumubuo ito ng $a%%<br /> Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
$string['fractionsnomax'] = 'Ang isa sa mga sagot ay dapat 100%%, upang <br />posibleng makakuha ng buong marka sa tanong na ito.<br />Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Ang function na $a ay kailangang may hindi bababa sa dalawang argumento';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Ang function na $a ay hindi tumatanggap ng anumang argumento';
$string['functiontakesonearg'] = 'Ang function na $a ay kailangan ng isang argumento, hindi labis-hindi kulang';
$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Ang function na $a ay kailangan ng isa o dalawang argumento';
$string['functiontakestwoargs'] = 'Ang function na $a ay kailangan ng dalawang argumento, hindi labis-hindi kulang';
$string['generatevalue'] = 'Bumuo ng isang bagong halaga sa pagitan ng';
$string['geometric'] = 'Heyometriko';
$string['gift'] = 'Format na GIFT';
$string['grade'] = 'Marka';
$string['gradeaverage'] = 'Katamtamang marka';
$string['gradehighest'] = 'Pinakamataas na marka';
$string['grademethod'] = 'Paraan ng pagmamarka';
$string['gradingdetails'] = 'Mga marka para sa ipinasang ito: $a->raw/$a->max.';
$string['gradingdetailsadjustment'] = 'Kasama ang mga naunang parusa, ito ay <strong>$a->cur/$a->max</strong>.';
$string['gradingdetailspenalty'] = 'Ang pagpapasa na ito ay nagkaroon ng parusa na $a.';
$string['gradingdetailszeropenalty'] = 'Hindi ka pinarusahan para sa pagpapasa na ito.';
$string['guestsno'] = 'Paumanhin, ang mga bisita ay hindi maaring makita o makakuha ng pagsusulit';
$string['hotpot'] = 'Format na Hot Potatoes';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Ditanggap na sintaks ng pormula na nagsisimula sa \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Larawang ipapakita';
$string['imagemissing'] = 'Wala ang larawan sa linyang $a. Hindi gagamitn ang filename';
$string['importmax10error'] = 'May error sa tanong. Hindi ka maaaring magkaroon ng mahigit sa sampung sagot';
$string['importminerror'] = 'May error sa tanong. Hindi sapat ang dami ng sagot para sa uri ng tanong na ito';
$string['importquestions'] = 'Angkatin ang mga tanong mula sa file';
$string['incorrect'] = 'Malî';
$string['indivresp'] = 'Mga Tugon ng mga Indibidwal sa Bawat Aytem';
$string['info'] = 'Impo';
$string['introduction'] = 'Panimula';
$string['invalidsource'] = 'Hindi tanggap ang pinagmulan';
$string['invalidsourcetype'] = 'Ditanggap na uri ng pinagmulan';
$string['itemanal'] = 'Pagsusuri ng Tugon sa Aytem';
$string['itemdefinition'] = 'Depinisyon';
$string['itemsource'] = 'Pinagmulan ng Aytem';
$string['itemsourceformat'] = 'Format ng Pinagmulan ng Aytem';
$string['itemtypes'] = 'Mga Uri ng Tanong mula sa Malayo';
$string['keptcategory1'] = 'isang salita mula sa parehong magagamit mulî na set ng mga salita ng kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptcategory2'] = 'isang file mula sa parehong magagamit mulî na set ng mga file ng kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptcategory3'] = 'isang link mula sa parehong magagamit muli na set ng mga link na kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptlocal1'] = 'isang salita mula sa parehong pribadong set ng mga salita ng tanong tulad ng nauna';
$string['keptlocal2'] = 'isang file mula sa parehong pribadong set ng mga file ng tanong tulad ng nauna';
$string['keptlocal3'] = 'isang link mula sa parehong pribadong set ng mga link ng tanong tulad ng nauna';
$string['lastanswer'] = 'Ang huli mong sagot ay';
$string['learnwise'] = 'Format na Learnwise';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Listahan ng mga Aytem sa Pagsusulit';
$string['literal'] = 'Salita';
$string['loguniform'] = 'numero, mula sa isang loguniform distribution';
$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang isko ay mas mababa sa:';
$string['makecopy'] = 'Isave bilang bagong tanong';
$string['managetypes'] = 'Pamahalaan ang mga uri ng tanong at server';
$string['mark'] = 'Ipasa';
$string['markall'] = 'Pahina para sa pagpapasa';
$string['marks'] = 'Marka';
$string['match'] = 'Tugmaan';
$string['matchanswer'] = 'Katugmâ na sagot';
$string['max'] = 'Maks';
$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minuto';
$string['missinganswer'] = 'Labis na kakaunti :ANSWER, :Lx, :Rx para sa tanong sa linyang $a. Kailangan mong magtakda ng hindi bababa sa 2 posibleng sagot';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Dapat tukuyin ang wastong sagot';
$string['missingitemtypename'] = 'Nawawala ang pangalan';
$string['missingname'] = 'Nawawala ang pangalan ng tanong';
$string['missingquestion'] = 'Nawawala ang etiketa ng tanong pagkatapos ng ika- $a na linya';
$string['missingquestiontext'] = 'Nawawala ang teksto ng tanong';
$string['missingword'] = 'Nawawala ang format ng salita';
$string['modulename'] = 'Pagsusulit';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Pagsusulit';
$string['moveto'] = 'Ilipat sa >>';
$string['multianswer'] = 'Naka-embed na Sagot (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Maraming Pagpipilian';
$string['multiplier'] = 'Tagapagparami';
$string['name'] = 'Pangalan';
$string['newattemptfail'] = 'Error: Hindi makapagsimula ng bagong pagkuha ng pagsusulit';
$string['newcategory1'] = 'isang salita mula sa isang bagong set ng mga salita na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['newcategory2'] = 'isang file mula sa isang bagong set ng mga file na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['newcategory3'] = 'isang link mula sa isang bagong set ng link na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['newlocal1'] = 'isang salita mula sa isang bagong set ng salita na tanging ang tanong na ito ang gagamit';
$string['newlocal2'] = 'isang file mula sa isang bagong set ng file na tanging ang tanong na ito ang gagamit';
$string['newlocal3'] = 'isang link mula sa isang bagong set ng link na tanging ang tanong na ito ang gagamit';
$string['noanswers'] = 'Walang sagot na pinilì!';
$string['noattempts'] = 'Hindi pa kinukuha ang pagsusulit na ito';
$string['noattemptstoshow'] = 'Walang pagkuha na maipapakita';
$string['noconnection'] = 'Walang koneksiyon sa isang web service sa kasalukuyan, na makapagpoproseso ng tanong na ito. Pakikontak ang administrado mo';
$string['nodataset'] = 'wala - hindi ito wild card';
$string['nominal'] = 'Nominal';
$string['nomoreattempts'] = 'Hindi na pinapahintulutan ang pagkuha';
$string['nopossibledatasets'] = 'Walang posibleng dataset';
$string['noquestionintext'] = 'Walang naka-embed na tanong sa teksto ng tanong';
$string['noquestions'] = 'Wala pang tanong na naidagdag';
$string['noquestionsfound'] = 'Walang natagpuang tanong';
$string['noresponse'] = 'Walang Tugon';
$string['noreview'] = 'Hindi ka pinapahintulutang balik-aralan ang pagsusulit na ito';
$string['noreviewuntil'] = 'Hindi ka pinapahintulutang balik-aralan ang pagsusulit na ito hanggang $a';
$string['noscript'] = 'Kailangang paganahin ang JavaScript para makapagpatuloy!';
$string['notavailable'] = 'Paumanhin, hindi magagamit ang pagsusulit na ito';
$string['notavailabletostudents'] = 'Tala: Ang pagsusulit na ito ay hindi magagamit ng mga mag-aaral mo sa kasalukuyan';
$string['notenoughanswers'] = 'Ang ganitong uri ng tanong ay nangangailangan ng hindi bababa sa $a sagot.';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Hindi sapat ang bilang ng sub-tanong na itinakda!<br />Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
$string['notimedependentitems'] = 'Ang mga aytem na inorasan ay hindi pa sinusuportahan ng modyul na pagsusulit sa kasalukuyan. Para magawan ito ng paraan, magtakda ng taning sa buong pagsusulit. Nais mo bang pumilì ng ibang aytem (o gamitin ang kasulukuyang aytem kahit na ganito ang sitwasyon)?';
$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'Denumero';
$string['optional'] = 'opsiyonal';
$string['outof'] = ' mula sa isang maksimum na ';
$string['overdue'] = 'Lagpas na sa Taning';
$string['paragraphquestion'] = 'Hindi suportado ang Talataang Tanong sa linyang $a. Ang tanong ay hindi gagamitin';
$string['parent'] = 'Magulang';
$string['partiallycorrect'] = 'Bahagyang wasto';
$string['passworderror'] = 'Hindi tamà ang password na ipinasok';
$string['penalty'] = 'Parusa';
$string['penaltyfactor'] = 'Paktor ng parusa';
$string['penaltyscheme'] = 'Ilapat ang mga parusa';
$string['percentcorrect'] = 'Bahagdang Wasto';
$string['pleaseclose'] = 'Ang kahilingan mo ay naproseso na. Maaari mo nang isara ang window na ito';
$string['popup'] = 'Ipakita ang pagsusulit sa isang \"ligtas\" na window';
$string['popupnotice'] = 'Makikita ng mga mag-aaral ang pagsusulit na ito sa isang ligtas na window';
$string['preview'] = 'Silipin';
$string['previewquestion'] = 'Silipin ang tanong';
$string['previewquiz'] = 'Silipin ang $a';
$string['previous'] = 'Dating kalagayan';
$string['publish'] = 'Ilathalâ';
$string['publishedit'] = 'Dapat ay may pahintulot ka sa naglathalang kurso upang makapagdagdag o ma-edit ang mga tanong sa kategoriyang ito';
$string['qti'] = 'Format na IMS QTI';
$string['qti2'] = 'Format na IMS QTI 2.0';
$string['question'] = 'Tanong';
$string['questioninuse'] = 'Ang tanong na \'$a->questionname\' ay kasalukuyang ginagamit sa: <br />$a->quiznames<br />Hindi buburahin ang tanong sa mga pagsusulit na ito kundi sa listahan lamang ng kategoriya.';
$string['questionname'] = 'Pangalan ng tanong';
$string['questionnametoolong'] = 'Labis ang haba ng pangalan ng tanong sa ika- $a na linya (255 titik maks). Pinutol ito.';
$string['questions'] = 'Mga Tanong';
$string['questionsinuse'] = '(* Ang mga Tanong na may tanda na asteriks ay ginagamit na sa ilang pagsusulit. Ang mga tanong na ito ay hindi buburahin sa mga tanong na ito kundi sa listahan lamang ng kategoriya.)';
$string['questionsperpage'] = 'Maks na bilang ng tanong bawat pahina';
$string['questiontype'] = 'Uri ng tanong na $a';
$string['questiontypesetupoptions'] = 'Mga opsiyon na kaayusan para sa mga uri ng tanong:';
$string['quizavailable'] = 'Ang pagsusulit ay puwedeng kunin hanggang: $a';
$string['quizclose'] = 'Isara ang pagsusulit';
$string['quizclosed'] = 'Nagsara ang pagsusulit na ito noong $a';
$string['quizcloses'] = 'Magsasara ang Pagsusulit';
$string['quiznotavailable'] = 'Hindi maaaring kunin ang pagsusulit hanggang: $a';
$string['quizopen'] = 'Buksan ang pagsusulit';
$string['quizopens'] = 'Magbubukás ang Pagsusulit';
$string['quiztimelimit'] = 'Taning: $a';
$string['quiztimer'] = 'Orasan ng Pagsusulit';
$string['random'] = 'Random na Tanong';
$string['randomcreate'] = 'Lumikha ng mga Random na Tanong';
$string['randomsamatch'] = 'Random na Maigsing-Sagot na Tugmaan';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Lumikha ng mga tanong na Random na Maigsing-Sagot na Tugmaan';
$string['randomsamatchintro'] = 'Sa bawat tanong na sumusunod, piliin ang katugmâ na sagot mula sa menu.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Bilang ng mga tanong na pipiliin';
$string['readytosend'] = 'Ipadadala mo na ang buo mong pagsusulit upang mamarkahan. Talaga bang gusto mong magpatuloy?';
$string['reattemptquiz'] = 'Muling kumuha ng pagsusulit';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Pinakabagong tanong na idinagdag!';
$string['recurse'] = 'Ipakita rin ang mga tanong sa mga sub-kategoriya';
$string['regrade'] = 'Markahan muli ang lahat ng pagkuha';
$string['regradecomplete'] = 'Ang lahat ng pagkuha ay namarkahan nang muli';
$string['regradecount'] = '$a->changed mula sa $a->attempt marka ang binago';
$string['regradedisplayexplanation'] = 'Ang mga pagkuha na nagbago habang minamarkang muli ay ipinapakita na hyperlink papunta sa window na panrebyu ng tanong';
$string['regradingquestion'] = 'Muling Minamarkahan ang \"$a\".';
$string['regradingquiz'] = 'Muling Minamarkahan ang Pagsusulit na \"$a\" ';
$string['relative'] = 'Relatibo';
$string['remove'] = 'Alisin';
$string['rename'] = 'Palitan ang Pangalan';
$string['renderingserverconnectfailed'] = 'Nabigo ang server na $a, na magproseso ng isang kahilingan na RQP. Tingnan kung tama ang URL.';
$string['repaginate'] = 'Baguhin ang ayos ng pahina na may $a na tanong bawat pahina';
$string['replace'] = 'Palitan';
$string['replacementoptions'] = 'Mga Opsiyon ng Pagpapalit';
$string['report'] = 'Mga Ulat';
$string['reportanalysis'] = 'Pagsusuri ng Aytem';
$string['reportfullstat'] = 'Detalyadong estadistika';
$string['reportmulti_percent'] = 'Maramihang-Bahagdan';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Maramihang-Mag-aaral na Pagpipilian';
$string['reportmulti_resp'] = 'Indibidwal na Tugon';
$string['reportoverview'] = 'Kabuuang Tanaw';
$string['reportregrade'] = 'Markahan muli ang mga pagkuha';
$string['reports'] = 'Mga ulat';
$string['reportsimplestat'] = 'Payak na estadistika';
$string['requirepassword'] = 'Kailangan ng password';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Upang makuha ang pagsusulit na ito kailangan ay alam mo ang password ng pagsusulit';
$string['requiresubnet'] = 'Kailangan ng network address';
$string['response'] = 'Tugon';
$string['responses'] = 'Mga tugon';
$string['reuseifpossible'] = 'gamitin muli ang mga naunang inalis';
$string['review'] = 'Irebyu';
$string['reviewafter'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu matapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewalways'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu anumang oras';
$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukás ang pagsusulit';
$string['reviewclosed'] = 'Pagkatapos magsara ang pagsusulit';
$string['reviewimmediately'] = 'Pagkatapos na pagkatapos ng pagkuha';
$string['reviewnever'] = 'Huwag kailanman pahintulutan ang pagrebyu';
$string['reviewofattempt'] = 'Rebyu ng Pagkuha na $a';
$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukás pa ang pagsusulit';
$string['reviewoptions'] = 'Maaaring magrebyu ang mga mag-aaral';
$string['reviewresponse'] = 'Rebyuhin ang tugon';
$string['rqp'] = 'Tanong mula sa Malayo ';
$string['rqps'] = 'Mga Tanong na mula sa Malayo ';
$string['save'] = 'Isave';
$string['saveandedit'] = 'Isave ang mga pagbabago at iedit ang mga tanong';
$string['savedfromdeletedcourse'] = 'Isinave mula sa binurang kurso na \"$a\"';
$string['savegrades'] = 'Isave ang mga marka';
$string['savemyanswers'] = 'Isave ang aking mga sagot';
$string['savenosubmit'] = 'Isave nang hindi ipinapasa';
$string['savequiz'] = 'Isave ang buong pagsusulit na ito';
$string['score'] = 'Hilaw na iskor';
$string['scores'] = 'Mga iskor';
$string['select'] = 'Pumili';
$string['selectall'] = 'Piliin ang lahat';
$string['selectcategoryabove'] = 'Pumili ng kategoriya sa itaas';
$string['selectedattempts'] = 'Piniling pagkuha...';
$string['selectnone'] = 'Huwag piliin ang lahat';
$string['serveradded'] = 'Idinagdag ang server';
$string['serveridentifier'] = 'Pangkilala';
$string['serverinfo'] = 'Impormasyon tungkol sa server';
$string['serverinuse'] = 'Ang server na buburahin mo ay ang huling $a server at may mga tanong na hindi na gagana kapag binura mo ang server na ito.';
$string['servers'] = 'Mga server';
$string['serverurl'] = 'URL ng server';
$string['shortanswer'] = 'Maigsing Sagot';
$string['show'] = 'Ipakita';
$string['showall'] = 'Ipakita ang lahat ng tanong sa iisang pahina';
$string['showbreaks'] = 'Ipakita ang mga katapusan ng pahina';
$string['showcorrectanswer'] = 'Sa puna, ipapakita ba ang mga wastong sagot?';
$string['showdetailedmarks'] = 'Ipakita ang mga detalye ng marka';
$string['showfeedback'] = 'Matapos sumagot, ipapakita ba ang puna?';
$string['showhidden'] = 'Ipakita rin ang mga lumang tanong';
$string['shownoattempts'] = 'Ipakita ang mga mag-aaral na walang kinuha';
$string['showteacherattempts'] = 'Ipakita ang mga pagkuha ng guro';
$string['shuffleanswers'] = 'Balasahin ang mga sagot';
$string['shufflequestions'] = 'Balasahin ang mga tanong';
$string['significantfigures'] = ' may $a ';
$string['significantfiguresformat'] = 'mga makabuluhang numero';
$string['startagain'] = 'Magsimula mulî';
$string['startedon'] = 'Sinimulan noong';
$string['subneterror'] = 'Paumanhin, ang pagsusulit na ito ay ikinandado kaya\'t mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Sa kasalukuyan hindi kasama ang kompyuter mo sa mga pinapahintulutang gumamit ng pagsusulit na ito.';
$string['subnetnotice'] = 'Ang pagsusulit na ito ay ikinandado, kaya mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Ang kompyuter mo ay hindi kabilang sa mga pinapahintulutang subnet. Magkagayunman, bilang guro, ikaw ay pinapahintulutang sumilip.';
$string['substitutedby'] = 'papalitan ng';
$string['time'] = 'Oras';
$string['timecompleted'] = 'Nakumpleto';
$string['timeleft'] = 'Nalalabing Oras';
$string['timelimit'] = 'Taning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Paumanhin! Lumagpas na sa taning ng pagsusulit!';
$string['timestr'] = '%%H:%%M:%%S ng %%d/%%m/%%y';
$string['timesup'] = 'Tapos na ang oras!';
$string['timetaken'] = 'Oras na kinuha';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Uri ng Tolerance';
$string['toomanyrandom'] = 'Ang bilang ng mga kinakailangang random na tanong ay higit sa laman ng kategoriyang ito! ($a)';
$string['top'] = 'Tuktok';
$string['true'] = 'Tamà';
$string['truefalse'] = 'Tamà/Malî';
$string['type'] = 'Uri';
$string['unfinished'] = 'bukás';
$string['uniform'] = 'mga decimal, mula sa isang uniform distribution';
$string['unit'] = 'Yunit';
$string['unknowntype'] = 'Ang uri ng tanong sa ika- $a na linya ay hindi suportado. Hindi gagamitin ang tanong';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Hindi suportado ang function na $a';
$string['unusedcategorydeleted'] = 'Binura ang kategoriyang ito, dahil pagkatapos mabura ang kurso ay hindi na ginagamit ang mga tanong nito sa server.';
$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Sa partikular, ang modyul na pagsusulit ay gagawa ng malawakang pagbabago ng mga teybol ng pagsusulit at ang upgrade na ito ay hindi pa lubusang nasusubok. Mahigpit ka naming pinapayuhan na ibak-ap ang mga database teybol mo bago ka magpatuloy.</div>';
$string['url'] = 'URL';
$string['usedcategorymoved'] = 'Inilipat ang kategoriyang ito sa antas site dahil pagkatapos mabura ang kurso, ginagamit pa rin ng ilang pagsusulit sa server ang mga tanong nila.';
$string['validate'] = 'Tingnan kung Tanggap';
$string['viewallanswers'] = 'Tingnan ang $a nakuhang pagsusulit';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a pagkuha';
$string['warningsdetected'] = '$a babala ang nakita';
$string['webct'] = 'Format na WebCT';
$string['wildcard'] = 'Wild card';
$string['withselected'] = 'Kasama ang pinilì';
$string['withsummary'] = 'may Buod na Estadistika';
$string['wronggrade'] = 'Maling marka (pagkatapos ng ika- $a na linya) : ';
$string['wronguse'] = 'Hindi mo puwedeng gamitin ang pahinang ito nang paganyan';
$string['xhtml'] = 'Format na XHTML';
$string['xml'] = 'Format na Moodle XML';
$string['xmltypeunsupported'] = 'Ang uri ng tanong na $a ay hindi sinusuportahan ng pang-angkat na xml';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Ang huling marka mo sa pagsusulit na ito ay $a';
$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Ang wastong sagot ay hindi maaaring magkaroon ng sero na makabuluhang numero!';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.