Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (38 sloc) 1.73 KB
<?PHP // $Id$
$string['modulename'] = 'Llibre';
$string['modulenameplural'] = 'Llibres';
$string['toc'] = 'Índex';
$string['tocwidth'] = 'Escolliu l\'amplada de l\'índex per tots els llibres.';
$string['faq'] = 'PMF dels llibres (FAQ)';
$string['disableprinting'] = 'Desactiva la impressió';
$string['customtitles'] = 'Títols personalitzats';
$string['editingchapter'] = 'S\'està editant el capítol';
$string['chaptertitle'] = 'Títol del capítol';
$string['content'] = 'Contingut';
$string['subchapter'] = 'Subcapítol';
$string['numbering'] = 'Numeració de capítols';
$string['numbering0'] = 'Cap';
$string['numbering1'] = 'Nombres';
$string['numbering2'] = 'Pics';
$string['numbering3'] = 'Indentat';
$string['chapterscount'] = 'Capítols';
$string['addafter'] = 'Afegeix un nou capítol';
$string['confchapterdelete'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol?';
$string['confchapterdeleteall'] = 'Realment voleu suprimir aquest capítol i tots els seus subcapítols?';
$string['printbook'] = 'Imprimeix el llibre sencer';
$string['printchapter'] = 'Imprimeix aquest capítol';
$string['printdate'] = 'Data';
$string['printedby'] = 'Imprès per';
$string['top'] = 'amunt';
$string['navprev'] = 'Anterior';
$string['navnext'] = 'Següent';
$string['navexit'] = 'Sortir del llibre';
$string['importingchapters'] = 'S\'estan important capítols al llibre';
$string['import'] = 'Importa';
$string['doimport'] = 'Importa';
$string['importing'] = 'S\'està important';
$string['relinking'] = 'S\'estan refent els enllaços';
$string['importinfo'] = 'Importa el directori o el fitxer HTML seleccionat.<br />Els capÌtols estan ordenats alfabËticament pel nom del fitxer.';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
$string['fileordir'] = 'Fitxer o directori';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.