Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 266 Bytes
<p align="center"><b>Importació</b></p>
<p>Podeu importar un únic fitxer HTML o bé tots els fitxers HTML d'un directori.</p>
<p>Els enllaços relatius seran convertits a enllaços absoluts a capítols. Les imatges i els arxius flash o java també es reenllaçaran.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.