Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (7 sloc) 964 Bytes
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<B>Wikis</B></P>
<UL>
<P>Een Wiki maakt het mogelijk om documenten in groep te bewerken, en dat via een webbrowser met een eenvoudige opmaaktaal.</P>
<P>"Wiki wiki" betekent "heel snel" in de Hawaiiaanse taal. De snelheid waarmee teksten gemaakt en bijgewerkt kunnen worden is één van de belangrijkste kenmerken van de Wiki technologie. Gewoonlijk wordt er niets nagelezen voor wijzigingen gepost worden. De meeste wikis zijn open voor het publiek of toch voor die mensen die toegang hebben tot de wikiserver.</P>
<P>Deze Wiki maakt groepswerk mogelijk. Verschillende personen werken samen aan één web door het toevoegen, uitbreiden en wijzigen van de inhoud. De inhoud wordt gewoonlijk niet verwijderd en kan eventueel teruggezet worden.</P>
<P>Deze module integreert de schitterende <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki</a> in Moodle.</P>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.