Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: f7a1cd67bf
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 53 lines (48 sloc) 5.401 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
<head>
    
<title> Tài liệu về Moodle: Tương lai</title>

<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
    
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<h1><font face="Arial">Tương lai</font></h1>
<blockquote>
  <p><font face="Arial">Khi Moodle ổn định, các định hướng của nó ngày càng định hướng
  bởi cộng đồng những nhà phát triển và người dùng. Một cơ sở dữ liệu về các đặc trưng được đưa ra động
  và các trạng thái của chúng có thể được tìm thấy ở <a target="_top" href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
  <a href="?file=credits.html">Các đóng góp</a> của bạn ở mẫu các ý kiến, mã, thông tin phản hồi, tăng cấp
   tất cả đều rất tự nhiên - xem <a href="?file=developer.html">hướng dẫn dành cho các nhà phát triển
  </a> để biết thêm chi tiết. Bạn cũng có thể chi phí cho một chút các đặc trưng được phát triên sớm hơn - xem <a href="http://moodle.com/development/" target="_top">moodle.com/development</a> để biết thêm thông tin và một trích dẫn.</font> </p>
  <p><font face="Arial">Đây là phiên bản tương lai hiện tại của chúng tôi, mặc dù đây là chủ đề luôn luôn thay đổi phụ thuộc vào các nhà phát triển và những nhà bảo trợ .</font> </p>
  <h3><font face="Arial">Phiên bản 1.4 - ngày 31 tháng 8</font> </h3>
  <blockquote>
    <p><font face="Arial">Phiên bản này chứa nhiều cải tiến về cấu trúc và refactoring trong các môđun chính. Nó cũng chứa nhiều cải tiến về giao diện. Một số nét nổi bật bao gồm :</font></p>
    <ul>
      <li><font face="Arial">Kiến trúc <strong>khoá truy cập</strong> cho phép xử lý tất cả các cách tham gia tự động bình thường tự động cho phép tất cả các cách đăng kí cua học tự động. Bao gồm là một hệ thống Paypal(đối với chi phí các cua học ) với các truy cập nhanh with instant access, sử dụng cơ sở dữ liệu từ bên ngoài tuỳ ý, parsing of flatfiles dumped from legay systems and so on.</font></li>
      <li><font face="Arial">Duy trì <strong>tài nguyên</strong> được cải tiến handling với một bước xử lý mới và định dạng hiển thiwith a new one step process and better control over display format. New resource types can be developed as plugins.</font> </li>
      <li><font face="Arial">Refactored <strong>Quiz</strong> module allows new question types as plugins. A new question type called Calculated Questions allows questions to be presented uniquely to each student.</font></li>
      <li><font face="Arial"><strong>Chat</strong> module now supports an optional chat daemon as a backend, providing near-instant response to hundreds of users.</font> </li>
      <li><font face="Arial">Môđun <strong>Glossary</strong> được cải tiến làm cho nó dễ hơn phát triển các định dạng glossary mới.</font> </li>
      <li><font face="Arial">Improved Backup handles the translation of user content (such as links) better than ever.</font> </li>
      <li><font face="Arial">Môđun SCORM được cải tiến handling một thứ tự nội dung an ever-wider range of SCORM content.</font> </li>
      <li><font face="Arial">Các giao diện được cải tiến với mục đích thêm các học viên, những nhà tạo cua học và các nhà quản trị.</font> </li>
    </ul>
  </blockquote>
  <h3><font face="Arial">Phiên bản 1.5 - Later in 2004</font></h3>
  <blockquote>
    <p><font face="Arial">Phiên bản này sẽ tập trung chủ yếu vào các kiểu trình bày và làm cho Moodle hoàn toàn dễ dùng với các chuẩn truy cập web cải tiến như WAI (W3C), SENDA (UK) và Section 508 (US).</font> </p>
    <ul>
      <li> <font face="Arial"> Kiểu hiển thị lại đầy đủ hoàn toàn tách biệt bản trình từ các ứng dụng logic </font> </li>
      <li><font face="Arial">Hệ thống mẫu với các mẫu thích ứng với XHTML 1.0 để có khả năng truy cập </font></li>
      <li><font face="Arial">Sức mạnh của hệ thống là kiểu xếp tầng được thiết kế cho Powerful system of Cascading Style Sheets designed for cross-platform compatibility.</font></li>
    </ul>
    <p><font face="Arial">Với hầu hết các phiên bản Moodle cũng có một mảng các môđun và các đặc trưng được phát triển dựa trên cộng đồng mới.</font></p>
  </blockquote>
  <h3><font face="Arial">phiên bản 2.0</font></h3>
  <blockquote>
    <p><font face="Arial">Phiên bản chính này sẽ chứa một số phát triển thú vị trong việc làm cho Moodle more network-aware, với một sự mở rộng tự nhiên của Moodle là tập trung dựa trên sự hợp tác. Chi tiết hơn về điều này ở lần sau.</font> </p>
  </blockquote>
  </blockquote>
<p align="CENTER"><font face="Arial">&nbsp;</font></p>
<p align="CENTER"><a href="." target="_top"><font size="1" face="Arial">Tài liệu vê Moodle</font></a></p>
<p align="CENTER"><font size="1" face="Arial">Phiên bản: $Id$</font></p>
</body>
Something went wrong with that request. Please try again.