Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

279 lines (275 sloc) 15.568 kb
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Doðru yanýttan sonra yapýlacak iþlem';
$string['activitylink'] = 'Bir etkinliðe baðlantý';
$string['activitylinkname'] = 'Git: $a';
$string['addabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Ekle';
$string['addanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Ekle';
$string['addaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Ekle';
$string['addcluster'] = 'Küme Ekle';
$string['addedabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Eklendi';
$string['addedanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Eklendi';
$string['addedaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Eklendi';
$string['addedcluster'] = 'Küme Eklendi';
$string['addedendofcluster'] = 'Küme Sonu Eklendi';
$string['addendofcluster'] = 'Bir Küme Sonu Ekle';
$string['anchortitle'] = 'Ana içeriðin baþlangýcý';
$string['and'] = 'VE';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['answeredcorrectly'] = 'doðru yanýtlandý.';
$string['answersfornumerical'] = 'Sayýsal sorulara verilen yanýtlar en yüksek ve en düþük deðerler olarak eþleþtirilmis çiftler halinde olmalýdýr.';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Dersi sunumunda butonlarý yatay olarak yerleþtir';
$string['attempt'] = 'Deneme: $a';
$string['attempts'] = 'Denemeler';
$string['available'] = 'Baþlangýç';
$string['averagescore'] = 'Ortalama Not';
$string['averagetime'] = 'Ortalama Zaman';
$string['backtreeview'] = 'Aðaç Görünümüne geri dön';
$string['branchtable'] = 'Konu Anlatýmý Tablosu';
$string['cancel'] = 'Ýptal';
$string['canretake'] = '$a tekrar alabilir';
$string['casesensitive'] = 'HaRf DuYaRLý';
$string['checkbranchtable'] = 'Konu Anlatýmýný Kontrol Et';
$string['checkedthisone'] = 'bu seçildi.';
$string['checknavigation'] = 'Dolaþýmý kontol et';
$string['checkquestion'] = 'Soruyu kontrol et';
$string['classstats'] = 'Sýnýf Ýstatistikleri';
$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine göndermek için burayý týkla';
$string['clusterjump'] = 'Küme içindeki bakýlmamýþ soru';
$string['clustertitle'] = 'Küme';
$string['comments'] = 'Yorumlarýnýz';
$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}\'nýn yorumlarý';
$string['completed'] = 'Tamamlandý';
$string['completederror'] = 'Dersi tamamla';
$string['completethefollowingconditions'] = 'Devam etmeden önce <b>$a</b> dersindeki þart(lar)ý yerine getirmelisiniz.';
$string['conditionsfordependency'] = 'Baðýmlýlýk için þart(lar)';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bu sayfanýn silinmesini onayla';
$string['congratulations'] = 'Tebrikler, dersi bitirdiniz';
$string['continue'] = 'Devam et';
$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplarý deðiþtirmek için devam et';
$string['correctanswerjump'] = 'Doðru Cevap Ýlerlemesi';
$string['correctanswerscore'] = 'Doðru Yanýt Puaný';
$string['correctresponse'] = 'Doðru Yanýt';
$string['customscoring'] = 'Kiþisel notlandýrma ';
$string['deadline'] = 'Bitiþ tarihi';
$string['defaultessayresponse'] = 'Yazýlýnýz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
$string['deleteattempts'] = 'Bu ders için öðrenci denemelerini sil';
$string['deletedpage'] = 'Sayfa silindi';
$string['deleting'] = 'Silme';
$string['deletingpage'] = 'Sayfa siliniyor: $a';
$string['dependencyon'] = 'Baðýmlý: ';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailedstats'] = 'Ayrýntýlý Ýstatistikler';
$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý.';
$string['didnotreceivecredit'] = 'Krediyi almadý';
$string['displayhighscores'] = 'Yüksek notlarý göster';
$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde göster';
$string['displayleftmenu'] = 'Sað Menü Gösterimi';
$string['displayofgrade'] = 'Not gösterimi (Sadece öðrenciler için)';
$string['displayreview'] = 'Önizleme Butonunu göster';
$string['displayscorewithessays'] = 'Otomatik olarak notlandýrýlan sorulardan $a->tempmaxgrade üzerinden $a->score kazandýnýz. <br />Yazýlý soru(lar) için hesaplanan $a->essayquestions puan<br /> sonraki bir tarihte final notunuza eklenecektir.<br /><br />Yazýlý notlar olmaksýzýn þu anki notunuz $a->grade üzerinden $a->score\'dir';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Notunuz $a->score ($a->grade üzerinden).';
$string['editlessonsettings'] = 'Bu dersin ayarlarýný düzenle';
$string['editpagecontent'] = 'Bu dersin içeriðini düzenle';
$string['email'] = 'E-posta';
$string['emailallgradedessays'] = 'notlandýrýlan yazýlýlarýn<br />TÜMÜNÜ Emaille';
$string['emailgradedessays'] = 'Notlandýrýlan yazýlýlara email gönder';
$string['emailsuccess'] = 'Email(ler) baþarýlý';
$string['endofbranch'] = 'Dallanmanýn Sonu';
$string['endofclustertitle'] = 'Kümenin Sonu';
$string['endoflesson'] = 'Dersin sonu';
$string['enteredthis'] = 'buna girildi.';
$string['entername'] = 'Yüksek notlar listesi içim bir takma ad girin';
$string['enterpassword'] = 'Lütfen parolayý giriniz:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresi bitti. Zaman bittikten sonra cevap verildiði takdirde cevabýnýz deðerlendirilmeyecektir.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Hiç bir soruya cevap vermediniz. Bu ders için 0 aldýnýz.';
$string['essay'] = 'Yazýlý';
$string['essayemailsubject'] = '$a sorusu için puanýnýz';
$string['essays'] = 'Yazýlýlar';
$string['essayscore'] = 'Yazýlý Puaný';
$string['fileformat'] = 'Dosya Biçimi';
$string['firstanswershould'] = 'Ýlk Cevap, \'Doðru\" Sayfaya gidecek';
$string['firstwrong'] = 'Cevabýnýz doðru olmadýðý için maalesef bu puaný kazanamazsýnýz. Öðrenmenizi daha çok pekiþtirmek için tahmin etmeye devam etmek ister misiniz (ama puan verilmez)?';
$string['flowcontrol'] = 'Akýþ Kontrolü';
$string['general'] = 'Genel';
$string['gobacktolesson'] = 'Derse geri dön';
$string['grade'] = 'Not';
$string['gradebetterthan'] = '(%%) den daha iyi not';
$string['gradebetterthanerror'] = 'Yüzde $a\'den daha iyi bir not kazanýn';
$string['gradeessay'] = 'Yazýlýlarý notlandýr ($a->notgradedcount notlandýrýlmadý ve $a->notsentcount gönderilmedi)';
$string['gradeis'] = 'Notunuz $a';
$string['gradeoptions'] = 'Not Seçenekleri';
$string['handlingofretakes'] = 'Tekrar alýndýðýnda';
$string['havenotgradedyet'] = 'Henüz notu yok';
$string['here'] = 'BU ARAYA';
$string['highscore'] = 'Yüksek Not';
$string['hightime'] = 'Kesin Süre';
$string['importppt'] = 'PowerPoint Yükle';
$string['importquestions'] = 'Soru Yükle';
$string['insertedpage'] = 'Sayfa eklendi';
$string['jump'] = 'Git';
$string['jumptsto'] = 'gider';
$string['leftduringtimed'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/>Dersi tekrar baþlatmak için Devam Et butonuna týklayýn.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/> Dersi tekrar alamaz veya derse devam edemezsiniz.';
$string['lesson'] = '$a Dersi';
$string['lessonclosed'] = 'Bu ders $a tarihinde kapandý.';
$string['lessoncloses'] = 'Ders kapanacak';
$string['lessondefault'] = 'Bu dersin ayarlarýný varsayýlan olarak kullan';
$string['lessonformating'] = 'Ders Biçimi';
$string['lessonmenu'] = 'Ders Menüsü';
$string['lessonopen'] = 'Bu ders $a tarihinde açýlacak.';
$string['lessonopens'] = 'Ders açýlacak';
$string['lessonstats'] = 'Ders Ýstatististikleri';
$string['loginfail'] = 'Giriþ hatalý, tekrar deneyin...';
$string['lowscore'] = 'Düþük Puan';
$string['lowtime'] = 'Kýsa Zaman';
$string['mainmenu'] = 'Ana Menü';
$string['matchesanswer'] = 'Cevaplarla Eþleþtir';
$string['maxhighscores'] = 'Yüksek Puan Gösterim Sayýsý';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Cevap sayýsý (max)';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum uygulama sayýsý';
$string['maxtime'] = 'Zaman Sýnýrý (dakika)';
$string['maxtimewarning'] = 'Bu dersi bitirmeniz için $a dakikanýz var.';
$string['mediaclose'] = 'Kapat düðmesini göster:';
$string['mediafile'] = 'Çokluortam Dosyasý';
$string['mediafilepopup'] = 'Bu dersin çokluortam dosyalarýný görün';
$string['mediaheight'] = 'Pencere yüksekliði:';
$string['mediawidth'] = 'geniþlik:';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'En az soru sayýsý';
$string['modattempts'] = 'Öðrenci deðerlendirmesine izin ver';
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Öðrenci deðerlendirmesi sadece öðrenciler için çalýþýr';
$string['modulename'] = 'Ders';
$string['modulenameplural'] = 'Dersler';
$string['movedpage'] = 'Sayfa taþýndý';
$string['movepagehere'] = 'Sayfayý buraya taþý';
$string['moving'] = 'Sayfa taþýnýyor: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Sonraki Sayfaya Geçiliyor';
$string['multianswer'] = 'Çokyanýtlý';
$string['multipleanswer'] = 'Çoktan seçmeli';
$string['nameapproved'] = 'Ýsim onaylandý';
$string['namereject'] = 'Üzgünüz, isminiz kurallara uygun olmadýðý için reddedildi. Lütfen baþka bir isim deneyin.';
$string['nextpage'] = 'Sonraki sayfa';
$string['noanswer'] = 'Cevap verilmedi. Lütfen geri dönün ve bir cevap verin.';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme kaydý bulunamadý: puan verilmedi';
$string['nocommentyet'] = 'Henüz yorum yok.';
$string['nohighscores'] = 'Yüksek Not yok';
$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiç kimse doðru cevap vermedi.';
$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiç kimse bu soruyu cevaplamadý.';
$string['noonecheckedthis'] = 'Kimse bunu kontrol etmedi.';
$string['nooneenteredthis'] = 'Kimse bunu girmedi.';
$string['noretake'] = 'Bu dersi tekrar almanýza izin verilmiyor.';
$string['normal'] = 'Normal Ders düzeni';
$string['notcompleted'] = 'Tamamlanmadý';
$string['notdefined'] = 'Tanýmlanmadý';
$string['nothighscore'] = 'En yüksek $a listesinde skor yapmadýnýz.';
$string['notitle'] = 'Baþlýk Yok';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Doðru cevap sayýsý: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Doðru eþleþtirme sayýsý: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Gösterilecek sayfa (kart) sayýsý';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Gösterilen sayfa sayýsý: $a';
$string['ongoing'] = 'Notu sürekli göster';
$string['ongoingcustom'] = 'Þu ana kadar $a->currenthigh not üzerinden $a->score puan oldýnýz.';
$string['ongoingnormal'] = '$a->viewed sorudan $a->correct tanesini doðru yanýtladýnýz.';
$string['or'] = 'VEYA';
$string['ordered'] = 'Sýralý';
$string['other'] = 'Diðeri';
$string['outof'] = '$a üzerinden';
$string['outoftime'] = 'Zaman Bitti';
$string['overview'] = 'Gözden geçir';
$string['page'] = 'Sayfa: $a';
$string['pagecontents'] = 'Sayfa içeriði';
$string['pages'] = 'Sayfalar';
$string['pagetitle'] = 'Sayfa baþlýðý';
$string['password'] = 'Parola';
$string['passwordprotectedlesson'] = '$ parola korumalý bir derstir.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Lütfen bir Cevap seçiniz';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Lütfen bir veya birden fazla Cevap seçiniz';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Cevabýnýzý kutucuða yazýnýz';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Lütfen yukarýdakileri eþleþtirin';
$string['pointsearned'] = 'Kazanýlan puan';
$string['postsuccess'] = 'Gönderme Baþarýlý';
$string['practice'] = 'Uygulama Dersi';
$string['previouspage'] = 'Önceki Sayfa';
$string['progressbar'] = 'Ýlerleme Çubuðu';
$string['progressbarteacherwarning'] = 'Ýlerleme Çubuðu $a için gösterilmiyor';
$string['question'] = 'Soru';
$string['questionoption'] = 'Soru';
$string['questiontype'] = 'Soru Tipi';
$string['randombranch'] = 'Rasgele Dallanma Sayfasý';
$string['randompageinbranch'] = 'Dallanma içindeki Rasgele Soru';
$string['rank'] = 'Rank';
$string['reached'] = 'geçildi';
$string['receivedcredit'] = 'Alýnan Kredi';
$string['redisplaypage'] = 'Sayfayý Tekrar Göster';
$string['report'] = 'Rapor';
$string['response'] = 'Yanýtýna karþýlýk dönüt';
$string['returnmainmenu'] = 'Ana Menüye geri dön';
$string['returntocourse'] = 'Derse geri dön';
$string['reviewlesson'] = 'Dersi Tekrar Gözden Geçir';
$string['reviewquestionback'] = 'Evet, tekrar deneyeyim';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Hayýr, sonraki soruya geçeyim';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Uyumluluk hatasý: Bu deneme silindi';
$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
$string['savechangesandeol'] = 'Tüm deðiþiklikleri kaydet ve dersin sonuna git.';
$string['savepage'] = 'Sayfayý kaydet';
$string['score'] = 'Derece';
$string['scores'] = 'Dereceler';
$string['secondpluswrong'] = 'Tam deðil. Tekrar denemek ister misiniz?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Cevaplanmamýþ bir sayfa göster';
$string['showanunseenpage'] = 'Görülmemiþ bir Sayfa göster';
$string['singleanswer'] = 'Tek Yanýt';
$string['skip'] = 'Gezinmeyi atla';
$string['slideshow'] = 'Slayt Gösterisi';
$string['slideshowbgcolor'] = 'Slayt Arkaplan Rengi';
$string['slideshowheight'] = 'Slayt Yüksekliði';
$string['slideshowwidth'] = 'Slayt Geniþliði';
$string['startlesson'] = 'Dersi Baþlat';
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'in deneme sayýsý $a->attempt';
$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
$string['studentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresini aþtýnýz. Son cevabýnýzý süre geçtikten sonra verdiðiniz için bu cevap deðerlendirmeye alýnmadý. Lütfen, dersi bitirmek için Devam Et tuþuna basýnýz.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
$string['submitname'] = 'Gönderi adý';
$string['teacherjumpwarning'] = 'Bir $a->cluster ilerlemesi veya $a->unseen ilerlemesi bu derste kullanýlmýþ. Onun yerine Sonraki Sayfa ilerlemesi kullanýlacak. Bu ilerlemeleri denemek için öðrenci olarak giriþ yapýn. ';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Sürekli not gösterimi sadece öðrenciler içindir. <br />Sürekli not gösterimini test etmek için öðrenci olarak giriþ yapýnýz.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Sayaç sadece öðrenciler için çalýþýr. Öðrenci olarak giriþ yaparak sayacý deneyin.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Yanlýþ Cevap';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Aþaðýdaki sayfalar bu sayfaya geçiyor';
$string['thispage'] = 'Bu sayfa';
$string['timed'] = 'Süreli';
$string['timeremaining'] = 'Kalan süre';
$string['timespenterror'] = 'Bu ders için en az $a dakika harcayýn';
$string['timespentminutes'] = 'Harcanan Süre (dakika)';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için En Yüksek $a->maxhighscores';
$string['treeview'] = 'Aðaç görünümü';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Bir daldaki görülmemiþ soru';
$string['updatedpage'] = 'Güncellenmiþ sayfa';
$string['updatefailed'] = 'Güncelleme baþarýsýz';
$string['updatesuccess'] = 'Güncelleme baþarýlý';
$string['useeditor'] = 'Editörü kullan';
$string['usemaximum'] = 'En Yüksek Kullan';
$string['usemean'] = 'Ortalama kullan';
$string['usepassword'] = 'Parola korumalý ders';
$string['viewallpages'] = 'Tüm sayfalarý göster';
$string['viewgrades'] = 'Notlarý göster';
$string['viewhighscores'] = 'Yüksek Notlar Listesi görünümü';
$string['viewlessonstats'] = 'Ders istatistikleri görünümü';
$string['waitpostscore'] = 'Not hesaplanýrken/kaydedilirken lütfen bekleyin';
$string['welldone'] = 'Aferin!';
$string['whatdofirst'] = 'Ýlk önce ne yapmak istersiniz?';
$string['wronganswerjump'] = 'Yanlýþ cevaba git';
$string['wronganswerscore'] = 'Yanlýþ cevap sayýsý';
$string['wrongresponse'] = 'Yanlýþ cevap';
$string['youhavereceived'] = 'Bu yazýlý sorusu için $a->outof üzerinden $a-score aldýnýz.';
$string['youhaveseen'] = 'Zaten bu dersin birden fazla sayfasini gördünüz.
<br/> Kaldýðýnýz sayfadan devam etmek istermisiniz.';
$string['youmadehighscore'] = 'Yüksek notlar lsitesinde $a. oldunuz.';
$string['youranswer'] = 'Cevabýnýz';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Þu anki notunuz $a dýr';
$string['yourgradeisnow'] = 'Bu ders için notonuz $a olarak deðiþtirildi';
$string['yourresponse'] = 'Yanýtýnýz';
$string['youshouldview'] = 'En azindan $a görmelisiniz';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.