Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

279 lines (275 sloc) 15.568 kb
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Doðru yanýttan sonra yapýlacak iþlem';
$string['activitylink'] = 'Bir etkinliðe baðlantý';
$string['activitylinkname'] = 'Git: $a';
$string['addabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Ekle';
$string['addanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Ekle';
$string['addaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Ekle';
$string['addcluster'] = 'Küme Ekle';
$string['addedabranchtable'] = 'Konu Anlatýmý Eklendi';
$string['addedanendofbranch'] = 'Konu Bitiþi Eklendi';
$string['addedaquestionpage'] = 'Soru Sayfasý Eklendi';
$string['addedcluster'] = 'Küme Eklendi';
$string['addedendofcluster'] = 'Küme Sonu Eklendi';
$string['addendofcluster'] = 'Bir Küme Sonu Ekle';
$string['anchortitle'] = 'Ana içeriðin baþlangýcý';
$string['and'] = 'VE';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['answeredcorrectly'] = 'doðru yanýtlandý.';
$string['answersfornumerical'] = 'Sayýsal sorulara verilen yanýtlar en yüksek ve en düþük deðerler olarak eþleþtirilmis çiftler halinde olmalýdýr.';
$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Dersi sunumunda butonlarý yatay olarak yerleþtir';
$string['attempt'] = 'Deneme: $a';
$string['attempts'] = 'Denemeler';
$string['available'] = 'Baþlangýç';
$string['averagescore'] = 'Ortalama Not';
$string['averagetime'] = 'Ortalama Zaman';
$string['backtreeview'] = 'Aðaç Görünümüne geri dön';
$string['branchtable'] = 'Konu Anlatýmý Tablosu';
$string['cancel'] = 'Ýptal';
$string['canretake'] = '$a tekrar alabilir';
$string['casesensitive'] = 'HaRf DuYaRLý';
$string['checkbranchtable'] = 'Konu Anlatýmýný Kontrol Et';
$string['checkedthisone'] = 'bu seçildi.';
$string['checknavigation'] = 'Dolaþýmý kontol et';
$string['checkquestion'] = 'Soruyu kontrol et';
$string['classstats'] = 'Sýnýf Ýstatistikleri';
$string['clicktopost'] = 'Notunu yüksek notlar listesine göndermek için burayý týkla';
$string['clusterjump'] = 'Küme içindeki bakýlmamýþ soru';
$string['clustertitle'] = 'Küme';
$string['comments'] = 'Yorumlarýnýz';
$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}\'nýn yorumlarý';
$string['completed'] = 'Tamamlandý';
$string['completederror'] = 'Dersi tamamla';
$string['completethefollowingconditions'] = 'Devam etmeden önce <b>$a</b> dersindeki þart(lar)ý yerine getirmelisiniz.';
$string['conditionsfordependency'] = 'Baðýmlýlýk için þart(lar)';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bu sayfanýn silinmesini onayla';
$string['congratulations'] = 'Tebrikler, dersi bitirdiniz';
$string['continue'] = 'Devam et';
$string['continuetoanswer'] = 'Cevaplarý deðiþtirmek için devam et';
$string['correctanswerjump'] = 'Doðru Cevap Ýlerlemesi';
$string['correctanswerscore'] = 'Doðru Yanýt Puaný';
$string['correctresponse'] = 'Doðru Yanýt';
$string['customscoring'] = 'Kiþisel notlandýrma ';
$string['deadline'] = 'Bitiþ tarihi';
$string['defaultessayresponse'] = 'Yazýlýnýz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
$string['deleteattempts'] = 'Bu ders için öðrenci denemelerini sil';
$string['deletedpage'] = 'Sayfa silindi';
$string['deleting'] = 'Silme';
$string['deletingpage'] = 'Sayfa siliniyor: $a';
$string['dependencyon'] = 'Baðýmlý: ';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailedstats'] = 'Ayrýntýlý Ýstatistikler';
$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý.';
$string['didnotreceivecredit'] = 'Krediyi almadý';
$string['displayhighscores'] = 'Yüksek notlarý göster';
$string['displayinleftmenu'] = 'Sol menüde göster';
$string['displayleftmenu'] = 'Sað Menü Gösterimi';
$string['displayofgrade'] = 'Not gösterimi (Sadece öðrenciler için)';
$string['displayreview'] = 'Önizleme Butonunu göster';
$string['displayscorewithessays'] = 'Otomatik olarak notlandýrýlan sorulardan $a->tempmaxgrade üzerinden $a->score kazandýnýz. <br />Yazýlý soru(lar) için hesaplanan $a->essayquestions puan<br /> sonraki bir tarihte final notunuza eklenecektir.<br /><br />Yazýlý notlar olmaksýzýn þu anki notunuz $a->grade üzerinden $a->score\'dir';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Notunuz $a->score ($a->grade üzerinden).';
$string['editlessonsettings'] = 'Bu dersin ayarlarýný düzenle';
$string['editpagecontent'] = 'Bu dersin içeriðini düzenle';
$string['email'] = 'E-posta';
$string['emailallgradedessays'] = 'notlandýrýlan yazýlýlarýn<br />TÜMÜNÜ Emaille';
$string['emailgradedessays'] = 'Notlandýrýlan yazýlýlara email gönder';
$string['emailsuccess'] = 'Email(ler) baþarýlý';
$string['endofbranch'] = 'Dallanmanýn Sonu';
$string['endofclustertitle'] = 'Kümenin Sonu';
$string['endoflesson'] = 'Dersin sonu';
$string['enteredthis'] = 'buna girildi.';
$string['entername'] = 'Yüksek notlar listesi içim bir takma ad girin';
$string['enterpassword'] = 'Lütfen parolayý giriniz:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresi bitti. Zaman bittikten sonra cevap verildiði takdirde cevabýnýz deðerlendirilmeyecektir.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Hiç bir soruya cevap vermediniz. Bu ders için 0 aldýnýz.';
$string['essay'] = 'Yazýlý';
$string['essayemailsubject'] = '$a sorusu için puanýnýz';
$string['essays'] = 'Yazýlýlar';
$string['essayscore'] = 'Yazýlý Puaný';
$string['fileformat'] = 'Dosya Biçimi';
$string['firstanswershould'] = 'Ýlk Cevap, \'Doðru\" Sayfaya gidecek';
$string['firstwrong'] = 'Cevabýnýz doðru olmadýðý için maalesef bu puaný kazanamazsýnýz. Öðrenmenizi daha çok pekiþtirmek için tahmin etmeye devam etmek ister misiniz (ama puan verilmez)?';
$string['flowcontrol'] = 'Akýþ Kontrolü';
$string['general'] = 'Genel';
$string['gobacktolesson'] = 'Derse geri dön';
$string['grade'] = 'Not';
$string['gradebetterthan'] = '(%%) den daha iyi not';
$string['gradebetterthanerror'] = 'Yüzde $a\'den daha iyi bir not kazanýn';
$string['gradeessay'] = 'Yazýlýlarý notlandýr ($a->notgradedcount notlandýrýlmadý ve $a->notsentcount gönderilmedi)';
$string['gradeis'] = 'Notunuz $a';
$string['gradeoptions'] = 'Not Seçenekleri';
$string['handlingofretakes'] = 'Tekrar alýndýðýnda';
$string['havenotgradedyet'] = 'Henüz notu yok';
$string['here'] = 'BU ARAYA';
$string['highscore'] = 'Yüksek Not';
$string['hightime'] = 'Kesin Süre';
$string['importppt'] = 'PowerPoint Yükle';
$string['importquestions'] = 'Soru Yükle';
$string['insertedpage'] = 'Sayfa eklendi';
$string['jump'] = 'Git';
$string['jumptsto'] = 'gider';
$string['leftduringtimed'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/>Dersi tekrar baþlatmak için Devam Et butonuna týklayýn.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/> Dersi tekrar alamaz veya derse devam edemezsiniz.';
$string['lesson'] = '$a Dersi';
$string['lessonclosed'] = 'Bu ders $a tarihinde kapandý.';
$string['lessoncloses'] = 'Ders kapanacak';
$string['lessondefault'] = 'Bu dersin ayarlarýný varsayýlan olarak kullan';
$string['lessonformating'] = 'Ders Biçimi';
$string['lessonmenu'] = 'Ders Menüsü';
$string['lessonopen'] = 'Bu ders $a tarihinde açýlacak.';
$string['lessonopens'] = 'Ders açýlacak';
$string['lessonstats'] = 'Ders Ýstatististikleri';
$string['loginfail'] = 'Giriþ hatalý, tekrar deneyin...';
$string['lowscore'] = 'Düþük Puan';
$string['lowtime'] = 'Kýsa Zaman';
$string['mainmenu'] = 'Ana Menü';
$string['matchesanswer'] = 'Cevaplarla Eþleþtir';
$string['maxhighscores'] = 'Yüksek Puan Gösterim Sayýsý';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Cevap sayýsý (max)';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum uygulama sayýsý';
$string['maxtime'] = 'Zaman Sýnýrý (dakika)';
$string['maxtimewarning'] = 'Bu dersi bitirmeniz için $a dakikanýz var.';
$string['mediaclose'] = 'Kapat düðmesini göster:';
$string['mediafile'] = 'Çokluortam Dosyasý';
$string['mediafilepopup'] = 'Bu dersin çokluortam dosyalarýný görün';
$string['mediaheight'] = 'Pencere yüksekliði:';
$string['mediawidth'] = 'geniþlik:';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'En az soru sayýsý';
$string['modattempts'] = 'Öðrenci deðerlendirmesine izin ver';
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Öðrenci deðerlendirmesi sadece öðrenciler için çalýþýr';
$string['modulename'] = 'Ders';
$string['modulenameplural'] = 'Dersler';
$string['movedpage'] = 'Sayfa taþýndý';
$string['movepagehere'] = 'Sayfayý buraya taþý';
$string['moving'] = 'Sayfa taþýnýyor: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Sonraki Sayfaya Geçiliyor';
$string['multianswer'] = 'Çokyanýtlý';
$string['multipleanswer'] = 'Çoktan seçmeli';
$string['nameapproved'] = 'Ýsim onaylandý';
$string['namereject'] = 'Üzgünüz, isminiz kurallara uygun olmadýðý için reddedildi. Lütfen baþka bir isim deneyin.';
$string['nextpage'] = 'Sonraki sayfa';
$string['noanswer'] = 'Cevap verilmedi. Lütfen geri dönün ve bir cevap verin.';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Deneme kaydý bulunamadý: puan verilmedi';
$string['nocommentyet'] = 'Henüz yorum yok.';
$string['nohighscores'] = 'Yüksek Not yok';
$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Hiç kimse doðru cevap vermedi.';
$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Hiç kimse bu soruyu cevaplamadý.';
$string['noonecheckedthis'] = 'Kimse bunu kontrol etmedi.';
$string['nooneenteredthis'] = 'Kimse bunu girmedi.';
$string['noretake'] = 'Bu dersi tekrar almanýza izin verilmiyor.';
$string['normal'] = 'Normal Ders düzeni';
$string['notcompleted'] = 'Tamamlanmadý';
$string['notdefined'] = 'Tanýmlanmadý';
$string['nothighscore'] = 'En yüksek $a listesinde skor yapmadýnýz.';
$string['notitle'] = 'Baþlýk Yok';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Doðru cevap sayýsý: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Doðru eþleþtirme sayýsý: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Gösterilecek sayfa (kart) sayýsý';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Gösterilen sayfa sayýsý: $a';
$string['ongoing'] = 'Notu sürekli göster';
$string['ongoingcustom'] = 'Þu ana kadar $a->currenthigh not üzerinden $a->score puan oldýnýz.';
$string['ongoingnormal'] = '$a->viewed sorudan $a->correct tanesini doðru yanýtladýnýz.';
$string['or'] = 'VEYA';
$string['ordered'] = 'Sýralý';
$string['other'] = 'Diðeri';
$string['outof'] = '$a üzerinden';
$string['outoftime'] = 'Zaman Bitti';
$string['overview'] = 'Gözden geçir';
$string['page'] = 'Sayfa: $a';
$string['pagecontents'] = 'Sayfa içeriði';
$string['pages'] = 'Sayfalar';
$string['pagetitle'] = 'Sayfa baþlýðý';
$string['password'] = 'Parola';
$string['passwordprotectedlesson'] = '$ parola korumalý bir derstir.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Lütfen bir Cevap seçiniz';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Lütfen bir veya birden fazla Cevap seçiniz';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Cevabýnýzý kutucuða yazýnýz';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Lütfen yukarýdakileri eþleþtirin';
$string['pointsearned'] = 'Kazanýlan puan';
$string['postsuccess'] = 'Gönderme Baþarýlý';
$string['practice'] = 'Uygulama Dersi';
$string['previouspage'] = 'Önceki Sayfa';
$string['progressbar'] = 'Ýlerleme Çubuðu';
$string['progressbarteacherwarning'] = 'Ýlerleme Çubuðu $a için gösterilmiyor';
$string['question'] = 'Soru';
$string['questionoption'] = 'Soru';
$string['questiontype'] = 'Soru Tipi';
$string['randombranch'] = 'Rasgele Dallanma Sayfasý';
$string['randompageinbranch'] = 'Dallanma içindeki Rasgele Soru';
$string['rank'] = 'Rank';
$string['reached'] = 'geçildi';
$string['receivedcredit'] = 'Alýnan Kredi';
$string['redisplaypage'] = 'Sayfayý Tekrar Göster';
$string['report'] = 'Rapor';
$string['response'] = 'Yanýtýna karþýlýk dönüt';
$string['returnmainmenu'] = 'Ana Menüye geri dön';
$string['returntocourse'] = 'Derse geri dön';
$string['reviewlesson'] = 'Dersi Tekrar Gözden Geçir';
$string['reviewquestionback'] = 'Evet, tekrar deneyeyim';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Hayýr, sonraki soruya geçeyim';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Uyumluluk hatasý: Bu deneme silindi';
$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
$string['savechangesandeol'] = 'Tüm deðiþiklikleri kaydet ve dersin sonuna git.';
$string['savepage'] = 'Sayfayý kaydet';
$string['score'] = 'Derece';
$string['scores'] = 'Dereceler';
$string['secondpluswrong'] = 'Tam deðil. Tekrar denemek ister misiniz?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Cevaplanmamýþ bir sayfa göster';
$string['showanunseenpage'] = 'Görülmemiþ bir Sayfa göster';
$string['singleanswer'] = 'Tek Yanýt';
$string['skip'] = 'Gezinmeyi atla';
$string['slideshow'] = 'Slayt Gösterisi';
$string['slideshowbgcolor'] = 'Slayt Arkaplan Rengi';
$string['slideshowheight'] = 'Slayt Yüksekliði';
$string['slideshowwidth'] = 'Slayt Geniþliði';
$string['startlesson'] = 'Dersi Baþlat';
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'in deneme sayýsý $a->attempt';
$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
$string['studentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresini aþtýnýz. Son cevabýnýzý süre geçtikten sonra verdiðiniz için bu cevap deðerlendirmeye alýnmadý. Lütfen, dersi bitirmek için Devam Et tuþuna basýnýz.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
$string['submitname'] = 'Gönderi adý';
$string['teacherjumpwarning'] = 'Bir $a->cluster ilerlemesi veya $a->unseen ilerlemesi bu derste kullanýlmýþ. Onun yerine Sonraki Sayfa ilerlemesi kullanýlacak. Bu ilerlemeleri denemek için öðrenci olarak giriþ yapýn. ';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Sürekli not gösterimi sadece öðrenciler içindir. <br />Sürekli not gösterimini test etmek için öðrenci olarak giriþ yapýnýz.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Sayaç sadece öðrenciler için çalýþýr. Öðrenci olarak giriþ yaparak sayacý deneyin.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Yanlýþ Cevap';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Aþaðýdaki sayfalar bu sayfaya geçiyor';
$string['thispage'] = 'Bu sayfa';
$string['timed'] = 'Süreli';
$string['timeremaining'] = 'Kalan süre';
$string['timespenterror'] = 'Bu ders için en az $a dakika harcayýn';
$string['timespentminutes'] = 'Harcanan Süre (dakika)';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için En Yüksek $a->maxhighscores';
$string['treeview'] = 'Aðaç görünümü';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Bir daldaki görülmemiþ soru';
$string['updatedpage'] = 'Güncellenmiþ sayfa';
$string['updatefailed'] = 'Güncelleme baþarýsýz';
$string['updatesuccess'] = 'Güncelleme baþarýlý';
$string['useeditor'] = 'Editörü kullan';
$string['usemaximum'] = 'En Yüksek Kullan';
$string['usemean'] = 'Ortalama kullan';
$string['usepassword'] = 'Parola korumalý ders';
$string['viewallpages'] = 'Tüm sayfalarý göster';
$string['viewgrades'] = 'Notlarý göster';
$string['viewhighscores'] = 'Yüksek Notlar Listesi görünümü';
$string['viewlessonstats'] = 'Ders istatistikleri görünümü';
$string['waitpostscore'] = 'Not hesaplanýrken/kaydedilirken lütfen bekleyin';
$string['welldone'] = 'Aferin!';
$string['whatdofirst'] = 'Ýlk önce ne yapmak istersiniz?';
$string['wronganswerjump'] = 'Yanlýþ cevaba git';
$string['wronganswerscore'] = 'Yanlýþ cevap sayýsý';
$string['wrongresponse'] = 'Yanlýþ cevap';
$string['youhavereceived'] = 'Bu yazýlý sorusu için $a->outof üzerinden $a-score aldýnýz.';
$string['youhaveseen'] = 'Zaten bu dersin birden fazla sayfasini gördünüz.
<br/> Kaldýðýnýz sayfadan devam etmek istermisiniz.';
$string['youmadehighscore'] = 'Yüksek notlar lsitesinde $a. oldunuz.';
$string['youranswer'] = 'Cevabýnýz';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Þu anki notunuz $a dýr';
$string['yourgradeisnow'] = 'Bu ders için notonuz $a olarak deðiþtirildi';
$string['yourresponse'] = 'Yanýtýnýz';
$string['youshouldview'] = 'En azindan $a görmelisiniz';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.