Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

26 lines (23 sloc) 1.342 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Kies opmaak</B></P>
<P>Met deze instelling kun je kiezen op welke manier de woordenlijst aan de leerlingen getoond wordt.</p>
De standaard opmaakmogelijkheden zijn:</p>
<blockquote>
<dl>
<dt><b>Woordenboek</b>:</dt>
<dd>Ziet er uit als een gewoon woordenboek met gescheiden items. De auteurs worden niet getoond en bijlagen
worden getoond als links.</dd>
<dt><b>Volledige lijst zonder auteur</b>:</dt>
<dd>Toont alle items met hun definitie onder elkaar zonder enig scheidingsteken buiten het bewerken icoon.</dd>
<dt><b>Toon bijhorende gegevens met auteur</b>:</dt>
<dd>Een forumachtige beeldopmaak met de gegevens van de auteur. Bijlagen worden als links getoond.</dd>
<dt><b>Toon bijhorende gegevens zonder auteur</b>:</dt>
<dd>Een forumachtige beeldopmaak zonder de gegevens van de auteur. Bijlagen worden als links getoond.</dd>
<dt><b>Encyclopedie</b>:</dt>
<dd>Zoals 'Toon bijhorende gegevens met auteur' maar afbeeldingen in bijlage worden in de tekst getoond.</dd>
<dt><b>FAQ</b>:</dt>
<dd>Nuttig om een lijst met veel gestelde vragen te publiceren.
Er wordt automatisch het woord VRAAG en ANTWOORD toegevoegd, respectievelijk in het item en in de definitie.</dd>
</dl>
</blockquote>
<hr>
Moodlebeheerders kunnen nieuwe opmaak maken door het volgen van de instructies in <b>mod/glossary/formats/README.txt</b>.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.