Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: fb17c11024
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

179 lines (175 sloc) 9.142 kb
<?PHP // $Id$
// wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
$string['administration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['attachments'] = '˹éÒ·ÕèṺÁÒ';
$string['author'] = '¼Ùéáµè§/¼Ùéà¢Õ¹';
$string['authorfieldpattern'] = 'ÃٻẺ¢Í§ªèͧ¼Ùéà¢Õ¹';
$string['authorfieldpatternerror'] = '¡ÃسÒãÊèª×èͼÙéà¢Õ¹';
$string['backlinks'] = 'ÅÔ§¡ìÍéÒ§ÍÔ§';
$string['binimgtoolarge'] = 'ÀÒ¾ãË­èà¡Ô¹ä»¤èÐ';
$string['binnoimg'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÃٻẺ¹Õéä´é¤èÐ';
$string['browse'] = 'Browse';
$string['canceledit'] = '¡àÅÔ¡';
$string['cannotchangepage'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§Ë¹éÒ¹Õéä´é¤èÐ';
$string['changes'] = 'à»ÅÕè¹á»Å§ $a áËè§';
$string['changesfield'] = 'ÍÂÙè㹪èǧàÇÅÒ¡ÕèªÑèÇâÁ§¨Ò¡·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['changesfielderror'] = '¡ÃسÒãÊè¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['checklinks'] = 'µÃǨÊͺÅÔ§¡ì';
$string['checklinkscheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒõÃǨÊͺÅÔ§¡ìã¹Ë¹éÒ¹Õé';
$string['checklinksnotice'] = '¢Í¤ÇÒÁ¡ÃسÒÃ͹Դ¹Ö§¹Ð¤ÐÃÐËÇèÒ§·Õè˹éÒ¹Õé¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹';
$string['chooseadministration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['chooseafile'] = 'àÅ×Í¡ ËÃ×Í ÍѾâËŴ˹éÒàÃÔèÁµé¹';
$string['choosewikilinks'] = 'àÅ×Í¡ÅÔ§¡ì Wiki';
$string['comment'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
$string['contentsize'] = '¢¹Ò´¢Í§à¹×éÍËÒ';
$string['created'] = 'ÊÃéÒ§àÁ×èÍ';
$string['deletemewikiword'] = 'ź©Ñ¹·Ôé§';
$string['deletemewikiwordfound'] = '¾º $a áËè§ã¹Ë¹éÒ¹Õé';
$string['deletepage'] = 'ź˹éÒ¹Õé';
$string['deleteversions'] = 'źàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´¡ÕèÍѹ¤Ð';
$string['deleteversionserror'] = '¡ÃسÒãÊèµÑÇàÅ¢àÇÍÃìªÑè¹ãËé¶Ù¡µéͧ';
$string['diff'] = '¢éÍᵡµèÒ§';
$string['differences'] = '¢éÍᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§àÇÍÃìªÑè¹ $a->new_ver áÅÐ $a->old_ver ¢Í§ $a->pagename.';
$string['disabledpage'] = '˹éÒ¹ÕéÂѧäÁèãËéºÃÔ¡ÒäèÐ';
$string['doesnotexist'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃÊÃéҧ˹éÒ¹Õé¤èÐ ¡ÃسҤÅÔ¡·Õè»ØèÁá¡é䢶éÒËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§Áѹ';
$string['downloadaszip'] = '´ÒǹìâËÅ´ä´é';
$string['downloadtimes'] = '´ÒǹìâËÅ´ $a ¤ÃÑé§';
$string['dwnlnofiles'] = 'ÂѧäÁ辺ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´';
$string['dwnlsection'] = 'ÊèǹÊÓËÃѺ´ÒǹìâËÅ´';
$string['editform1'] = 'äÁèµéͧʹã¨ÃٻẺ¢Í§ÁѹãËéÁÒ¡¹Ñ¡¤èÐ àÃÒÊÒÁÒöá¡éä¢ä´éÀÒÂËÅѧ';
$string['editform2'] = 'à¢Õ¹ÃÐÇѧ˹è͹ФРà¾ÃÒÐÇèÒ¢éÍà¢Õ¹·Ø¡ÍÂèÒ§¨ÐÁÕ¡Òúѹ·Ö¡àÍÒäÇéËÁ´';
$string['editthispage'] = 'á¡éä¢Ë¹éÒ¹Õé';
$string['emptypage'] = '˹éÒà»ÅèÒ';
$string['errorbinandtxt'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´: ˹éÒ¹ÕéÍÂÙèã¹»ÃÐàÀ· BIN áÅÐ TXT';
$string['errorhtml'] = '˹éÒ¹ÕéÍÂÙèã¹»ÃÐàÀ· HTML';
$string['errornotype'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèãªè·Ñé§ BIN áÅÐ TXT';
$string['errororreason'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ËÃ×ÍÁÕà˵ؼÅ';
$string['errorroandwr'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ˹éÒ¹ÕéÊÒÁÒöá¡éä¢áÅÐÍèÒ¹ä´éà·èÒ¹Ñé¹';
$string['errorsize'] = '˹éÒ¹ÕéÁÕ¢¹Ò´ãË­è¡ÇèÒ 64k';
$string['errversionsave'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¤Ø³á¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÍÂÙèÁÕ¤¹Í×è¹·Ó¡Òúѹ·Ö¡àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¤Ø³ä»áÅéÇ ¡ÃسҡÅѺä»Ë¹éÒ·ÕèáÅéÇà¾×èÍ·Ó¡Òúѹ·Ö¡ÊÔ觷Õè¤Ø³·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§àÍÒäÇéŧ㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ쨡¹Ñé¹ãËéÃÕâËŴ˹éÒ¹ÕéáÅéÇá·Ã¡¢éͤÇÒÁŧä»ãËÁè¤èÐ';
$string['ewikiacceptbinary'] = '͹حҵãËéãªé亹ÒÃÕä¿Åì';
$string['ewikiprinttitle'] = '¾ÔÁ¾ìËÑÇ¢éÍ㹷ء˹éҢͧ Wiki';
$string['export'] = 'Êè§ÍÍ¡';
$string['exportformats'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡';
$string['exportsuccessful'] = 'Êè§ÍÍ¡ä´éÊÓàÃç¨';
$string['exportto'] = 'Êè§ÍÍ¡ä»Âѧ';
$string['fetchback'] = 'Fetch-back';
$string['file'] = 'ä¿Åì';
$string['filedownload'] = 'ä¿Åì´ÒǹìâËÅ´';
$string['fileisoftype'] = 'ä¿Åì¹Õéà»ç¹»ÃÐàÀ·';
$string['filtername'] = 'ÅÔ§¡ì˹éÒ Wiki Íѵâ¹ÁѵÔ';
$string['flagbin'] = 'BIN';
$string['flaghtm'] = 'HTM';
$string['flagoff'] = 'OFF';
$string['flagro'] = 'RO';
$string['flags'] = 'Flags';
$string['flagsset'] = 'à»ÅÕè¹ Flags';
$string['flagtxt'] = 'TXT';
$string['flagwr'] = 'WR';
$string['for'] = 'ÊÓËÃѺ';
$string['forbidden'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Ë¹éÒ¹Õéä´é';
$string['groups'] = '¡ÅØèÁ';
$string['hits'] = '$a ¤ÃÑé§';
$string['howtooperate'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['howtowiki'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ wiki';
$string['html'] = 'ÃٻẺ HTML';
$string['htmlmode'] = 'âËÁ´ Html';
$string['htmlonly'] = 'html à·èÒ¹Ñé¹';
$string['index'] = '´Ñª¹Õ';
$string['infoaboutpage'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ˹éÒ¹Õé';
$string['initialcontent'] = 'àÅ×͡˹éÒáá';
$string['invalidroot'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËéà¢éÒä»Âѧ˹éÒã¹ÊØ´ä´éà¾ÃÒЩйÑé¹ ¨Ö§äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§¼Ñ§àÇçºä«µìä´é';
$string['lastchanged'] = 'à»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´àÁ×èÍ $a ';
$string['lastmodified'] = 'á¡éä¢ÅèÒÊØ´';
$string['linkdead'] = 'àÊÕÂ';
$string['linkok'] = 'ãªé¡ÒÃä´é';
$string['linkschecked'] = 'µÃǨÊͺÅÔ§¡ìáÅéÇ';
$string['listall'] = 'ÃÒ¡Ò÷Ñé§ËÁ´';
$string['listcandidates'] = 'List candidates';
$string['meta'] = 'Meta data';
$string['moduledirectory'] = 'ä´àä·ÍÃÕèâÁ´ÙÅ';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = '˹éÒ·Õèà»ÅÕ蹺èÍ·ÕèÊØ´';
$string['mostvisitedpages'] = '˹éÒ·ÕèÁÕ¼Ùéà¢éÒªÁÁÒ¡·ÕèÊØ´';
$string['newestpages'] = '˹éÒãËÁèÅèÒÊØ´';
$string['noadministrationaction'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃã´ æ ¡ÑºÃкº';
$string['nocandidatestoremove'] = 'ÂѧäÁèÁÕ˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃź àÅ×Í¡ \'$a\' à¾×èÍáÊ´§·Ø¡Ë¹éÒ ';
$string['nochangestorevert'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÅѺ';
$string['nohtml'] = 'äÁèÁÕ html';
$string['nolinksfound'] = 'äÁ辺ÅÔ§¡ìã¹Ë¹éÒ¹Õé';
$string['noregexp'] = '¤èÒ¹Õéµéͧà»ç¹¤èÒµÒµÑÇ äÁèÊÒÁÒöãªé * ËÃ×Í regex à¾ÃÒÐÍÒ¨ÁÕ¼ÙéäÁè»ÃÐʧ¤ì´Õà¢éÒÁÒ¡è͡ǹÃкºä´é äÁè¤ÇÃÃкت×èÍ port áÅÐ port number à¾ÃÒФèÒ¹Õé¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÁÕ¡ÒÃà¢éÒÁÒ¼èÒ¹·Ò§ http';
$string['notadministratewiki'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´¡Òà wiki ä´é';
$string['nothingtostrip'] = 'äÁèÁÕ˹éÒ·ÕèÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§àÇÍÃìªÑè¹';
$string['nowikicreated'] = 'äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊÃéÒ§ÊÓËÃѺ wiki ·ÕèãªéÍÂÙè¹Õé';
$string['of'] = '¢Í§';
$string['offline'] = 'ÍÍ¿äŹì';
$string['orphanedpage'] = 'Orphaned page';
$string['orphanedpages'] = 'Orphaned pages';
$string['otherwikis'] = 'Wiki Í×è¹';
$string['ownerunknown'] = 'äÁè·ÃÒº¤èÒ';
$string['pageactions'] = 'Page actions';
$string['pageindex'] = 'ÊÒúҭ¢Í§Ë¹éÒ';
$string['pageinfo'] = '¢éÍÁÙŢͧ˹éÒ';
$string['pagename'] = 'ª×èÍ˹éÒ';
$string['pagenamechoice'] = 'ËÃ×Í';
$string['pageslinkingto'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÅÔ§¡ìÁÒÂѧ˹éÒ¹Õé';
$string['pagesremoved'] = 'ź˹éÒ';
$string['pagesreverted'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺ';
$string['pagesstripped'] = 'ź˹éÒ¹ÕéáÅéÇ';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò';
$string['preview'] = '´ÙµÑÇÍÂèÒ§';
$string['readonly'] = '˹éÒ¹ÕéÍèÒ¹ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ á¡éä¢äÁèä´é';
$string['refs'] = 'ÍéÒ§ÍÔ§';
$string['removenotice'] = 'ËÁÒÂàËµØ Ë¹éÒ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÍéÒ§ÍÔ§¨Ð¶Ù¡ÅÔʵìÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õé ewiki à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèÁÕ¢éͨӡѴ·ÓãËéäÁèÊÒÁÒö·´Êͺ˹éÒàËÅèÒ¹Õéä´é 㹡óշÕè¤Ø³·ÓãËé˹éÒã´ æ à»ç¹Ë¹éÒà»ÅèÒ Ë¹éҴѧ¡ÅèÒÇ¡ç¨Ð¶Ù¡ÅÔʵìÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õé´éÇÂàªè¹¡Ñ¹';
$string['removepagecheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź˹éҴѧ¡ÅèÒÇ';
$string['removepages'] = 'ÂéÒÂ˹éÒ';
$string['removeselectedpages'] = 'ÂéÒÂ˹éÒ·ÕèàÅ×Í¡';
$string['revertallsince'] = 'à»ÅÕè¹àÇÍÃìªÑ蹡ÅѺä»ÂѧàÇÍÃìªÑè¹¹Õé áÅéÇź¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õè·ÓËÅѧ¨Ò¡¹Õé';
$string['revertchanges'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺ';
$string['revertlastonly'] = 'à»ÅÕ蹤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂà·èÒ¹Ñé¹';
$string['revertpages'] = 'à»ÅÕè¹ËÅÒ æ ˹éÒ';
$string['revertpagescheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹˹éÒµèÍ仹Õé¡ÅѺä»àÇÍÃìªÑè¹à¡èÒ';
$string['revertthe'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺàÇÍÃìªÑè¹à¡èÒ áÅÐź੾ÒÐ˹éÒ·ÕèÁջѭËÒ';
$string['safehtml'] = 'Safe HTML';
$string['save'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
$string['searchwiki'] = '¤é¹ËÒ Wiki';
$string['setpageflags'] = 'µÑ駤èÒ page flags';
$string['sitemap'] = '¼Ñ§àÇçºä«µì';
$string['smfor'] = '¼Ñ§àÇçºä«µìÊÓËÃѺ';
$string['status'] = 'ʶҹÐ';
$string['strippagecheck'] = 'á¹èã¨ËÃ×Íà»ÅèҤзÕèµéͧ¡ÒÃźàÇÍÃìªÑè¹à¡èÒÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé';
$string['strippages'] = 'ź˹éÒÍÍ¡';
$string['studentadminoptions'] = '¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô¡ÒèѴ¡Òà wiki ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['submit'] = '揤';
$string['thanksforcontribution'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ·Õè¤Ø³à¾ÔèÁà¢éÒÁÒ¤èÐ';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'äÁèä´éÅÔ§¡ì˹éÒ¹ÕéÁÒ¨Ò¡·ÕèÍ×è¹';
$string['updatedpages'] = 'ÍѾഷ˹éÒ¹ÕéáÅéÇ';
$string['uplerror'] = '¢ÍÍÀѤèÐÁջѭËÒã¹ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´';
$string['uplinsect'] = 'ÍѾâËÅ´ä»Âѧ';
$string['uplnewnam'] = 'ºÑ¹·Ö¡ã¹ª×èÍÍ×è¹';
$string['upload0'] = 'ãªé¿ÍÃìÁ¹Õé㹡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿Åìŧ㹠wiki';
$string['uploadedon'] = 'ÍѾâËÅ´àÁ×èͧ';
$string['uploadpicturebutton'] = 'ÍѾâËÅ´';
$string['uplok'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì¶Ù¡µéͧ';
$string['version'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
$string['versionrangetoobig'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöź·Ø¡àÇÍÃìªÑè¹ÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé ¤ÇÃàËÅ×ÍàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´äÇé';
$string['versions'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
$string['versionstodelete'] = 'àÇÍÃìªÑè¹·Õèµéͧ¡ÒÃź';
$string['viewpage'] = '¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·Õèà¢éÒªÁ';
$string['viewsmfor'] = '´Ùá¼¹¼Ñ§àÇçºä«µì';
$string['wantedpages'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['wikidefaultpagename'] = '´Ñª¹Õé Wiki';
$string['wikiexport'] = 'Êè§Í͡˹éÒ¹Õé';
$string['wikiexportcomment'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö·Ó¡ÒõÑ駤èÒä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé';
$string['wikilinkoptions'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ Wiki ÅÔ§¡ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['wikilinks'] = 'ÅÔ§¡ì Wiki';
$string['wikiname'] = 'ª×èÍ˹éÒ';
$string['wikistartederror'] = 'ÁÕ¢éÍÁÙÅ Wiki ¹ÕéáÅéÇ äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ä´é¤èÐ';
$string['wikitype'] = '»ÃÐàÀ·';
$string['wikiusage'] = '¡ÒÃãªé wiki';
$string['withbinaries'] = 'ÃÇÁÊÒúҭ亹ÒÃÕ';
$string['withvirtualpages'] = 'ÃÇÁÅÔ§¡ì wiki';
$string['wrongversionrange'] = '$a äÁèÍÂÙè㹪èǧ·Õè¶Ù¡µéͧ';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.