Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: fec5e3601e
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 931 lines (908 sloc) 59.219 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
<?PHP // $Id$
      // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)


$string['action'] = 'Akcija';
$string['active'] = 'Aktiven';
$string['activities'] = 'Aktivnosti';
$string['activity'] = 'Aktivnost';
$string['activityclipboard'] = 'Premik aktivnosti: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Oprostite, ta aktivnost je skrita';
$string['activitymodule'] = 'Modul aktivnost';
$string['activityreport'] = 'Poroèilo o aktivnosti';
$string['activityselect'] = 'Izberite aktivnost, ki jo boste premaknili';
$string['activitysince'] = 'Aktivnosti od $a';
$string['add'] = 'Dodaj';
$string['addadmin'] = 'Dodaj administratorja';
$string['addcreator'] = 'Dodaj ustvarjalca predmeta';
$string['added'] = 'Dodan $a';
$string['addedtogroup'] = 'Dodan v skupino $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Ni dodan v skupino $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ni dodan v skupino $a, ker ni vpisal predmeta';
$string['addinganew'] = 'Dodaj $a';
$string['addinganewto'] = 'Dodaj $a->what v $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Dodaj podatke k obstojeèim';
$string['addnewcategory'] = 'Dodaj kategorijo';
$string['addnewcourse'] = 'Dodaj predmet';
$string['addnewuser'] = 'Dodaj uporabnika';
$string['address'] = 'Naslov';
$string['addstudent'] = 'Dodaj &#65533;tudenta';
$string['addteacher'] = 'Dodaj profesorja ';
$string['admin'] = 'Admin';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Roèno kreiranje uporabni&#65533;kega raèuna';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Admininstratorji imajo vse pravice povsod';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Ustvarjalci smejo kreirati nove predmete in jih izvajati';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Pojdite na predmet in dodajte &#65533;tudenta v administratorskem menuju';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Poi&#65533;èite predmet in uporabite ikono za dodajanje profesorja';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Uporabite lahko interne uporabni&#65533;ke raèune ali zunanje baze';
$string['adminhelpbackup'] = 'Nastavitev samodejnega varovanja podatkov in urnika le tega';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Nastavitev izgleda in delovanja portala';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Nastavitev spremenljivk, ki krmilijo splo&#65533;ne operacije portala';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definiranje predmetov in kategorij ter doloèitev profesorjev';
$string['adminhelpedituser'] = 'Pregled seznama uporabni&#65533;kih raèunov in urejanje';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontrola jezikovnega paketa in urejanje';
$string['adminhelplogs'] = 'Pregled dnevnika vseh aktivnosti';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Nastavitve name&#65533;èenih blokov';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Neposreden dostop do baze (previdno!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Izbera filtrov besedil in nastavitve';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Nastavitve name&#65533;èenih modulov';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publiciranje splo&#65533;nih datotek in nalaganje varnostnih kopij';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Oblikovanje izgleda prve strani';
$string['adminhelpthemes'] = 'Izbira barv, èrk ipd.';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Vnos uporabni&#65533;kih raèunov iz tekstovne datoteke';
$string['adminhelpusers'] = 'Definiranje uporabnikov in avtentikacije';
$string['administration'] = 'Administracija';
$string['administrator'] = 'Administrator';
$string['administrators'] = 'Administratorji';
$string['advancedfilter'] = 'Napredno iskanje';
$string['again'] = 'znova';
$string['all'] = 'vse';
$string['allactivities'] = 'Vse aktivnosti';
$string['alldays'] = 'Vse dni';
$string['allfieldsrequired'] = 'Vsa polja so obvezna';
$string['allgroups'] = 'Vse skupine';
$string['alllogs'] = 'Vsa zgodovina';
$string['allow'] = 'Dovoljeno';
$string['allowguests'] = 'Gost sme vstopiti v ta predmet';
$string['allownot'] = 'Prepovedano';
$string['allparticipants'] = 'Vsi udele&#65533;enci';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,È,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,&#65533;,T,U,V,W,X,Y,Z,&#65533;';
$string['alphanumerical'] = 'Morajo biti le èrke in cifre';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registracija je bila potrjena';
$string['always'] = 'Vedno';
$string['answer'] = 'Odgovor';
$string['areyousuretorestorethis'] = '&#65533;elite nadaljevati?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Kasneje boste izbrali: dodajanje varnostne kopije k obstojeèemu predmetu ali kreiranje novega predmeta';
$string['assessment'] = 'Ocenitev';
$string['assignadmins'] = 'Doloèitev administratorja';
$string['assigncreators'] = 'Doloèitev ustvarjalca';
$string['assignstudents'] = 'Vpis &#65533;tudenta';
$string['assignstudentsnote'] = 'Opomba: te strani morda ni nujno uporabiti, ker &#65533;tudenti lahko sami vpi&#65533;ejo predmet';
$string['assignstudentspass'] = '&#65533;tudente morate morda obvestiti o geslu za vpis predmeta, ki je trenutno: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Doloèitev profesorja';
$string['authentication'] = 'Avtentikacija';
$string['autosubscribe'] = 'Samodejni vpis v forum';
$string['autosubscribeno'] = 'Ne: samodejni vpis v forum ni zahtevan';
$string['autosubscribeyes'] = 'Da: ko pustim sporoèilo, bom vpisan v forum';
$string['availability'] = 'Razpolo&#65533;ljivost';
$string['availablecourses'] = 'Mo&#65533;ni predmeti';
$string['backup'] = 'Varnostna kopija';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Èe je omogoèena ta izbira, bodo pripete datoteke vkljuèene v varnostno kopijo';
$string['backupdate'] = 'Datum varnostne kopije';
$string['backupdetails'] = 'Podrobnosti varnostne kopije';
$string['backupfilename'] = 'varnostna kopija';
$string['backupfinished'] = 'Varnostna kopija je izdelana';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Bodo v varnostno kopijo modulov predmeta vkljuèeni podatki uporabnikov ali ne bodo?';
$string['backupkeephelp'] = 'Koliko razlièic varnostnih kopij boste shranjevali? (najstarej&#65533;e kopije bodo samodejno izbrisane najprej)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Podrobni dnevnik izvajanja';
$string['backuploglaststatus'] = 'Zadnji dnevnik izvajanja';
$string['backuplogshelp'] = 'Èe je omogoèena ta izbira, bo dnevnik predmeta vkljuèen v samodejno varnostno kopijo';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Opomba: Izbrali ste izdelavo varnostne kopije brez uporabnikovih podatkov (brez uporabnika). Modula \"Vaja\" in \"Delavnica\" nista zdru&#65533;ljiva z va&#65533;o izbiro - zato sta izkljuèena iz varovanja.';
$string['backuporiginalname'] = 'Ime varnostne kopije';
$string['backupsavetohelp'] = 'Polna pot do mape, kjer bo shranjena varnostna kopija<br />(èe pustite prazno, se shrani v privzeto mapo)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Bodo uporabnikovi podatki (npr. slika v profilu) vkljuèeni v samodejno varnostno kopijo?';
$string['backupusershelp'] = 'Bo izdelana varnostna kopija vsebovala vse uporabnike ali tiste, ki so vpisani v posamezni predmet?';
$string['backupversion'] = 'Razlièica varnostne kopije';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Izbrisan bo celoten blok \'$a\' in vse kar je njemu podejeno v bazi podatkov. Ste preprièani?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Vsi podrejeni podatki bloka \'$a->block\' so bili izbrisani iz baze. Sedaj izbri&#65533;ite &#65533;e mapo na stre&#65533;niku: $a->directory (èe tega ne storite, se bo blok samodejno namestil)';
$string['blocks'] = 'Bloki';
$string['blocksetup'] = 'Vzpostavitev tabel za bloke';
$string['blocksuccess'] = '&#65533;tevilo vzpostavljenih tabel: $a ';
$string['bycourseorder'] = 'Urejeno po predmetu';
$string['byname'] = 'po $a';
$string['cancel'] = 'Preklièi';
$string['categories'] = 'Kategorije predmetov';
$string['category'] = 'Kategorija';
$string['categoryadded'] = 'Dodana kategorija: \'$a\' ';
$string['categorydeleted'] = 'Brisana kategorija: \'$a\' ';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategorija \'$a\' &#65533;e obstaja!';
$string['changedpassword'] = 'Spremenjeno geslo';
$string['changepassword'] = 'Spremeni geslo';
$string['changessaved'] = 'Spremembe shranjene';
$string['checkingbackup'] = 'Preverjanje varnostnih kopij';
$string['checkingcourse'] = 'Preverjanje predmeta';
$string['checkinginstances'] = 'Preverjanje primerov';
$string['checkingsections'] = 'Preverjanje sekcij';
$string['checklanguage'] = 'Preverjanje jezika';
$string['choose'] = 'Izberite';
$string['choosecourse'] = 'Izberite predmet';
$string['chooselivelogs'] = 'ali opazujte aktivnosti';
$string['chooselogs'] = 'Izbira dnevnikov za pregled';
$string['choosereportfilter'] = 'Izbira filtrov za poroèila';
$string['choosetheme'] = 'Izbira teme';
$string['chooseuser'] = 'Izbira uporabnika';
$string['city'] = 'Mesto/kraj';
$string['cleaningtempdata'] = 'Brisanje zaèanih podatkov';
$string['clicktochange'] = 'klik za spremembo';
$string['closewindow'] = 'Zapri okno';
$string['comparelanguage'] = 'Primerjaj in uredi trenutni jezik';
$string['complete'] = 'Zakljuèeno';
$string['configallowunenroll'] = '&#65533;tudenti se lahko izpi&#65533;ejo sami, èe omogoèite to nastavitev. V nasprotnem primeru izpisovanje nadzirajo profesorji in administratorji.';
$string['configcachetext'] = 'Shranjevanje tekstovnih filtrov (v cache) bo izbolj&#65533;alo odzivnost velikih portalov. Kopije tekstov so shranjene v pomnilniku le doloèen èas. Èe je ta èas prekratek, bo sistem deloval poèasneje (zaradi pogostej&#65533;ega branja na disku), èe pa je èas predolg, bo npr. osve&#65533;evanje povezav manj pogosto.';
$string['configcountry'] = 'Èe izberete dr&#65533;avo, bo ta privzeta za vse uporabnike. Èe pustite polje prazno, bodo dr&#65533;avo morali izbrati uporabniki.';
$string['configdebug'] = 'Èe izberete to nastavitev, bo PHP poroèal o veè vrstah napak in opozoril. Ta nastavitev je smiselna le za razvijalce.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Pri avtentikaciji z e-po&#65533;to bodo nepotrjeni uporabni&#65533;ki raèuni samodejno izbrisani po preteku tega obdobja.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'To stikalo omogoèi RSS odzive.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Stikalo RSS feeds je izkluèeno. Vkljuèite ga v menuju Administracija>Spremenljivke.';
$string['configerrorlevel'] = 'Izberite kolièino opozoril PHP-ja. <Normalno> je obièajno dobra izbira.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Èe izberete nastavitev \"Ne\", potem bodo imena uporabnikov smela vsebovati izkljuèno èrke in &#65533;tevilke. Èe izberete \"Da\", smejo biti v imenih tudi drugi znaki (npr. !,#,$ ipd.) ';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Ta nastavitev povzroèi, da Moodle vse datoteke (HTML in tekste) pred izpisom obdela z ustreznim filtrom.';
$string['configforcelogin'] = 'Obièajno sta prva stran in seznam predmetov (ne vsebina) dostopna vsem uporabnikom brez vstopnega gesla. Èe pred prikazom prve strani zahtevate prijavo, omogoèite to nastavitev.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'S to nastavitvijo prisilite uporabnike, da se prijavijo z veljavnim uporabni&#65533;kim imenom in geslom (ne kot gost). Privzeta vrednost je:\"Ne\". &#65533;tudenti v tem primeru lahko vnaprej preberejo podatke o profesorju in predmetu. Slednji do dostopni tudi spletnim iskalnikom.';
$string['configframename'] = 'Èe je Moodle vgrajen v okvir spletne strani, potem vpi&#65533;ite ime tega okvira. Sicer naj bo ta nastavitev \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Ta nastavitev doloèa naèin prikaza imen. Za veèino enojeziènih portalov je najprimernej&#65533;a izbira \"Ime + Priimek\". Lahko tudi skrijete priimek ali pa odloèitev prepustite jezikovnemu paketu (razlièni jeziki imajo razlièna pravila).';
$string['configgdversion'] = 'Izberite razlièico GD. Moodle samodejno zazna name&#65533;èeno. Spremenite samo v primeru, da se zavedate posledic odloèitve.';
$string['confightmleditor'] = 'Ta nastavitev omogoèa uporabo vgrajenega urejevalnika HTML. Èe to dovolite, bo urejevalnik deloval pri uporabnikih, ki imajo zdru&#65533;ljiv spletni brskalnik. Uporabniki ga potem uporabljajo po lastni presoji.';
$string['configidnumber'] = 'Za nastavitev omogoèa (a) uporabnik nima mo&#65533;nost za vnos ID &#65533;tevilke, (b) uporabnik sme vnesti ID &#65533;tevilko (tudi prazno) (c) uporabnik mora vnesti ID &#65533;tevilko (ne prazno). Èe je ID &#65533;tevilka vnesena, je prikazna v profilu uporabnika.';
$string['configintro'] = 'Na tej strani doloèite &#65533;tevilo konfiguracijskih spremenljivk, ki omogoèajo pravilno delovanje portala Moodle na stre&#65533;niku. Privzeta vrednost obièajno omogoèa normalno delovanje. Èe pa se pojavijo te&#65533;ave, to nastavitev lahko kadarkoli spremenite.';
$string['configintroadmin'] = 'Na tej strani boste doloèili uporabni&#65533;ki raèun glavnega administratorja, ki ima vsa mo&#65533;na pooblastila na tem portalu. Pozorno doloèite uporabni&#65533;ko ime, geslo in veljaven naslov epo&#65533;te. Dodatne uporabni&#65533;ke raèune administratorjev boste lahko doloèili kasneje.';
$string['configintrosite'] = 'Ta nastavitev omogoèa konfiguriranje prve strani in ime portala. Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v administratorjevem menuju Nastavitve portala.';
$string['configlang'] = 'Izberite privzeti jezik za portal. Uporabnikove nastavitve jezika imajo prednost pred globalno.';
$string['configlangdir'] = 'V veèini jezikov besedilo beremo z leve proti desni. Pri nekaterih (npr. arabski in &#65533;idovski) pa beremo z desne proti levi.';
$string['configlanglist'] = 'Pustite prazno polje, èe boste dovolili uporabnikom izbiro jezika. Seznam mo&#65533;nih (na tem portalu) skraj&#65533;ate, èe napi&#65533;ete dovoljen izbor npr.: sl,en,de,es_es,fr,it.';
$string['configlangmenu'] = 'Doloèite ali se bo izbor jezika prikazal na prvi strani, strani za prijavo ipd. Uporabnik bo ne glede na va&#65533;o odloèitev svoj jezik lahko izbral pri urejanju osebnega profila.';
$string['configlocale'] = 'Doloèite krajevne nastavitve (jezik, oblika datuma ipd.), ki se morajo skladati z nastavitvijo na nivoju operacijskega sistema (npr. en_US ali es_ES). Èe ne poznate teh nastavitev, pustite prazno.';
$string['configloglifetime'] = 'Ta nastavitev doloèa trajanje dnevni&#65533;kih zapisov o aktivnostih uporabnikov. Zapisi, ki so starej&#65533;i, se samodejno bri&#65533;ejo. Priporoèljivo je hraniti dnevni&#65533;ke zapise èim dlje. Odzivnost stre&#65533;nika izbolj&#65533;ate, èe skraj&#65533;ajte ta èas, vendar pa na ta naèin izgubite del zgodovine.';
$string['configlongtimenosee'] = 'S to nastavitvijo doloèite èas, po katerem neaktivne &#65533;tudente samodejno izpi&#65533;ete iz predmeta. Minimalni kriterij za aktivnost je prijava v sistem.';
$string['configmaxbytes'] = 'S to nastavitvijo omejite najveèjo velikost posamezne datoteke, ki se prena&#65533;a na stre&#65533;nik. Ta omejitev je povezana tudi z nastavitvami v: PHP (php.ini, upload_max_filesize) in Apache (httpd.conf, LimitRequestBody).';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Doloèite zgornjo mejo èasa, v katerem uporabniki smejo popravljati svoja sporoèila (npr. na forumu). Priporoèamo 30 minut.';
$string['configopentogoogle'] = 'S to nastavitvijo omogoèite iskalcem na Google transparenten vstop z uporabni&#65533;kim raèunom Gost.';
$string['configproxyhost'] = 'Èe ta <B>stre&#65533;nik</B> komunicira z internetom preko proxy stre&#65533;nika (npr. po&#65533;arni zid), navedite ime slednjega in vrata. Sicer pustite prazno.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle zna uporabiti tudi druge naèine varnega sprejemanja podatkov preko spletnih obrazcev. Èe je ta nastavitev omogoèena, se preveri spremenljivka v brskalniku HTTP_REFERER in naslov spletnega obrazca. Redko to povzroèi te&#65533;ave v kombinaciji s po&#65533;arnim zidom (npr. Zonealarm, ki je nastavljen tako, da odstrani HTTP_REFERER). Tipièen simptom te&#65533;av je, da uporabniki obtièijo na obrazcu za prijavo. Èe onemogoèite to nastavitev, bo stre&#65533;nik bolj izpostavljen napadom tipa brute-force password attacks. Varna izbira je vsekakor \'Da\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Ta nastavitev doloèi ime pi&#65533;kota (cookie) za seje v portalu Moodle. Nastavitev je smiselna le v primeru, ko na istem spletnem stre&#65533;niku poganjate veè kopij portala Moodle.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Doloèite èas, po katerem bodo neaktivni uporabniki samodejno odjavljeni. Kriterij za neaktivnost je mirovanje na eni spletni strani.';
$string['configslasharguments'] = 'Za prenose datotek se uporablja ukazni niz s t.i. \'slash arguments\' (druga izbira). To omogoèa uèinkovitej&#65533;e shranjevanje v zaèasni pomnilnik spletnega brskalnika, proxy stre&#65533;nika ipd. Nekateri stre&#65533;niki PHP ne dovoljujejo tega naèina. Èe imate te&#65533;ave s pregledom nalo&#65533;enih datotek, se odloèite za prvo izbiro.';
$string['configsmtphosts'] = 'Navedite imena enega ali veè SMTP stre&#65533;nikov, ki bodo uporabljeni pri po&#65533;iljanju sporoèil po epo&#65533;ti (npr. \'smtp.fov.si\'). Èe je polje prazno, bo portal uporabil interne rutine PHP za po&#65533;iljanje epo&#65533;te.';
$string['configsmtpuser'] = 'Èe ste prej doloèili SMTP stre&#65533;nik in le-ta zahteva avtentikacijo, potem vnesite uporabni&#65533;ko ime in geslo.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Bodo smeli navadni profesorji doloèiti &#65533;e druge profesorje v okviru predmeta, ki ga predavajao? ? Èe \'Ne\', potem smejo doloèati profesorje le ustvarjalci in administratorji.';
$string['configtimezone'] = 'Doloèite privzet èasovni pas. Nastavitev se nana&#65533;a le na prikaz datuma. Vsak uporabnik si lahko nastavi svoj lastnen èasovni pas v profilu. Ta \"krajevni èas stre&#65533;nika\" se nana&#65533;a na nastavitev v operacijskem sistemu, ista nastavitev v uporabnikovem profilu pa se nana&#65533;a le na doloèenega uporabnika.';
$string['configunzip'] = 'Doloèite mesto programa za odpiranje stisnjenih datotek (unzip na Unix-u, izbirno). Èe doloèite vrednost, potem se bo aktiviral ta program, sicer bodo uporabljene interne rutine portala Moodle.';
$string['configuration'] = 'Konfiguracija';
$string['configvariables'] = 'Spremenljivke';
$string['configwarning'] = 'Dobro razmislite o posledicah spremembe teh nastavitev. Èudne vrednosti lahko povzroèijo odpoved.';
$string['configzip'] = 'Doloèite mesto programa za stiskanje (npr. zip na Unix-u, izbirno). Èe doloèite vrednost, potem se bo aktiviral ta program, sicer bodo uporabljene interne rutine portala Moodle.';
$string['confirm'] = 'Potrditev';
$string['confirmed'] = 'Va&#65533;a registracija je potrjena';
$string['confirmednot'] = 'Va&#65533;a registracija ni bila potrjena';
$string['continue'] = 'Nadaljuj';
$string['cookiesenabled'] = 'Nastavitve brskalnika mora omogoèati pi&#65533;kote (cookie)';
$string['copy'] = 'kopiraj';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopiranje datotek predmeta';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopiranje uporabnikovih datotek';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopiranje stisnjene datoteke';
$string['copyrightnotice'] = 'Avtorske pravice';
$string['country'] = 'Dr&#65533;ava';
$string['course'] = 'Predmet';
$string['courseavailable'] = 'Ta predmet je odprt za &#65533;tudente';
$string['courseavailablenot'] = 'Ta predmet ni odprt za &#65533;tudente';
$string['coursebackup'] = 'Varnostna kopija predmeta';
$string['coursecategories'] = 'Kategorije predmeta';
$string['coursecategory'] = 'Kategorija predmeta';
$string['coursecreators'] = 'Ustvarjalci predmeta';
$string['coursefiles'] = 'Datoteke za predmet';
$string['courseformats'] = 'Oblika predmeta';
$string['coursegrades'] = 'Ocene pri predmetu';
$string['courseinfo'] = 'Podatki o predmetu';
$string['courserestore'] = 'Obnovitev stanja predmeta';
$string['courses'] = 'Predmeti';
$string['courseupdates'] = 'Popravki predmeta';
$string['courseuploadlimit'] = 'Najdalj&#65533;a nalo&#65533;ena datoteka ';
$string['create'] = 'Ustvari';
$string['createaccount'] = 'Dodaj raèun';
$string['createfolder'] = 'Dodaj mapo v $a';
$string['createuserandpass'] = 'Dodaj novo ime in geslo za prijavo';
$string['createziparchive'] = 'Ustvari stisnjeno datoteko';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Dodaj kategorije in vpra&#65533;anja';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Dodaj module predmeta';
$string['creatingevents'] = 'Dodaj dogodke';
$string['creatinggroups'] = 'Dodaj skupine';
$string['creatinglogentries'] = 'Dodaj zapise dnevnike';
$string['creatingnewcourse'] = 'Dodaj predmet';
$string['creatingscales'] = 'Dodaj ocenjevalno lestvico';
$string['creatingsections'] = 'Dodaj sekcijo';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Dodaj zaèasno strukturo';
$string['creatingusers'] = 'Dodaj uporabnike';
$string['creatingxmlfile'] = 'Ustvari XML datoteko';
$string['currentcourseadding'] = 'Trenutni predmet: dodajanje podatkov ';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Trenutni predmet: brisanje podatkov';
$string['currentlanguage'] = 'Trenutni jezik';
$string['currentlocaltime'] = 'va&#65533; krajevni èas';
$string['currentpicture'] = 'Trenutna slika';
$string['currentrelease'] = 'Podatki o trenutni razlièici';
$string['currentversion'] = 'Trenutna razlièica';
$string['databasechecking'] = 'Nadgraditev razlièice: iz $a->oldversion na $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Zmogljivost baze podatkov';
$string['databasesetup'] = 'Vzpostavitev baze podatkov';
$string['databasesuccess'] = 'Baz podatkov je nadgrajena';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Razlièica modula za varovanje: $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Razlièica modula za bloke: $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Nadgraditev baze podatkov';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Prvi najnovej&#65533;i datum';
$string['datemostrecentlast'] = 'Prvi najstarej&#65533;i datum';
$string['day'] = 'dan';
$string['days'] = 'dni';
$string['decodinginternallinks'] = 'De&#65533;ifriranje internih povezav';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Polni naziv predmeta 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'SP101';
$string['defaultcoursestudent'] = '&#65533;tudent';
$string['defaultcoursestudents'] = '&#65533;tudenti';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Napi&#65533;ite jedrnat in privlaèen odstavek o predmetu';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Profesor';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Profesorji';
$string['delete'] = 'Bri&#65533;i';
$string['deleteall'] = 'Bri&#65533;i vse';
$string['deletecheck'] = 'Bri&#65533;i $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Ste preprièani, da hoèete brisati te datoteke?';
$string['deletecheckfull'] = 'Ste preprièani, da hoèete brisati $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Izbrali ste brisanje';
$string['deletecompletely'] = 'Brisanje konèano';
$string['deletecourse'] = 'Brisanje predmeta';
$string['deletecoursecheck'] = 'Ste preprièani, da hoèete brisati ta predmet in vse njegove podatke?';
$string['deleted'] = 'Brisano';
$string['deletedactivity'] = 'Brisano: $a';
$string['deletedcourse'] = 'Brisanje zakljuèeno: $a';
$string['deletednot'] = 'Brisanje $a ni izvedeno!';
$string['deleteselected'] = 'Brisanje izbora';
$string['deletingcourse'] = 'Brisanje: $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Brisanje podatkov o predmtu';
$string['deletingolddata'] = 'Brisanje starih podatkov';
$string['department'] = 'Oddelek';
$string['description'] = 'Opis';
$string['disable'] = 'Onemogoèi';
$string['displayingfirst'] = 'Najveèje &#65533;tevilo prikazanih zapisov: $a->count $a->things';
$string['displayingrecords'] = '&#65533;tevilo prikazanih zapisov: $a';
$string['displayingusers'] = 'Uporabniki od $a->start do $a->end';
$string['documentation'] = 'Dokumentacija o Moodle';
$string['donotask'] = 'Ne spra&#65533;uj';
$string['down'] = 'Dol';
$string['downloadexcel'] = 'Odlo&#65533;i v formatu Excel';
$string['downloadtext'] = 'Odlo&#65533;i v tekstovnem formatu';
$string['doyouagree'] = 'Ste prebrali pogoje in jih razumete?';
$string['edit'] = 'Uredi $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Uredi nastavitev predmeta';
$string['editfiles'] = 'Uredi datoteke';
$string['editgroupprofile'] = 'Uredi profil skupine';
$string['editinga'] = 'Urejanje $a';
$string['editmyprofile'] = 'Uredi profil';
$string['editsummary'] = 'Uredi povzetek';
$string['editthisactivity'] = 'Uredi aktivnost';
$string['editthiscategory'] = 'Uredi kategorijo';
$string['edituser'] = 'Uredi uporabnikov raèun';
$string['email'] = 'Naslov epo&#65533;te';
$string['emailagain'] = 'Epo&#65533;ta(ponovno)';
$string['emailconfirm'] = 'Potrdite uporabni&#65533;ki raèun';
$string['emailconfirmation'] = 'Pozdravljeni $a->firstname,

Z va&#65533;ega email-a je bila prejeta zahteva po novem uporabni&#65533;kem raèunu na \'$a->sitename\'.

Èe hoèete potrditi nov uporabni&#65533;ki raèun , sledite povezavi:

$a->link

Veèina po&#65533;tnih odjemalcev napi&#65533;e povezavo z modro barvo. Èe klik brskalnika ne preusmeri na to povezavo: 1) kopirajte tekst v odlo&#65533;i&#65533;èe in 2)tekst v spletnem brskalniku prilepite v vrstico, kjer mora biti vpisan naslov.

Èe &#65533;e potrebujete pomoè, se oglasite pri administratorju portala,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: potrditev uporabni&#65533;kega raèuna';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Sporoèilo po epo&#65533;ti je bilo poslano na va&#65533; naslov: <B>$a</B>
<P>V sporoèilu boste prebrali navodila za vpis.
<P>Èe &#65533;e potrebujete pomoè, se oglasite pri administratorju portala.';
$string['emaildisable'] = 'Ta naslov epo&#65533;te je onesposobljen';
$string['emaildisplay'] = 'Prikaz naslova epo&#65533;te';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Samo &#65533;tudenti, vpisani v predmet, bodo videli nalov epo&#65533;te.';
$string['emaildisplayno'] = 'Skrij moj naslov epo&#65533;te pred vsemi';
$string['emaildisplayyes'] = 'Vsi uporabniki bodo videli naslov epo&#65533;te';
$string['emailenable'] = 'Ta naslov epo&#65533;te je usposobljen';
$string['emailexists'] = 'Ta naslov epo&#65533;te je &#65533;e registriran.';
$string['emailformat'] = 'Oblika epo&#65533;te';
$string['emailmustbereal'] = 'Opomba: naslov epo&#65533;te mora biti veljaven (ne izmi&#65533;ljen)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Pozdravljeni $a->firstname,

nekdo (verjetno vi) je zahteval novo geslo za uporabni&#65533;ki raèun na portalu \'$a->sitename\'.

Èe &#65533;elite potrditi zahtevo po geslu, sledite povezavi:

$a->link

Veèina po&#65533;tnih odjemalcev napi&#65533;e povezavo z modro barvo. Èe klik brskalnika ne preusmeri na to povezavo: 1) kopirajte tekst v odlo&#65533;i&#65533;èe in 2)tekst v spletnem brskalniku prilepite v vrstico, kjer mora biti vpisan naslov.

Èe &#65533;e potrebujete pomoè, se oglasite pri administratorju portala,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: potrditev spremembe gesla';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sporoèilo po epo&#65533;ti je bilo poslano na va&#65533; naslov: <b>$a</b>.
<p>V sporoèilu boste prebrali navodila za potrditev spremembe gesla.
Èe &#65533;e potrebujete pomoè, se oglasite pri administratorju portala.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Hvala za potrditev spremembe gesla.
<p>Sporoèilo, ki vsebuje novo geslo je bilo poslano po epo&#65533;ti na naslov <b>$a->email</b>.
<p>Novo geslo vsebuje nakljuèno zaporedje znakov - èe &#65533;elite spremeniti ta niz tako, da si ga boste la&#65533;je zapomnili, sledite povezavi:
<a href=$a->link>sprememba gesla </a>.';
$string['enable'] = 'Omogoèi';
$string['enrolledincourse'] = 'Vpisan v predmet';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ni vpisan v predmet';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Posredovali ste zahtevo za vpis v ta predmet.<br />Ste preprièani, da to &#65533;elite storiti?';
$string['enrolmentkey'] = 'Geslo za vpis v predmet';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ta predmet zahteva geslo ob prvem pristopu (enrolment key)<br />
Geslo vam je poslal: $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'To geslo za vpis v predmet ni pravilno<br />
(Namig - zaène se z \'$a\')';
$string['entercourse'] = 'Kliknite za vstop v predmet';
$string['enteremailaddress'] = 'Vpi&#65533;ite naslov epo&#65533;te. Va&#65533;e geslo po spremenjeno, po epo&#65533;ti pa boste prejeli novo geslo.';
$string['error'] = 'Napaka';
$string['errortoomanylogins'] = '&#65533;al ste se preveèkrat poskusili prijaviti z napaènimi podatki. Ponovno za&#65533;enite brskalnik.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Va&#65533;a zahteva &#65533;e ni bila potrjena zaradi napake. Vrstica z naslovom epo&#65533;te ne sme biti prelomljena. V urejevalniku besedila (kopiraj/prilepi) napi&#65533;ite naslov v eni vrstici.';
$string['executeat'] = 'Izvedi ob';
$string['existing'] = 'Obstojeè';
$string['existingadmins'] = 'Obstojeèi administratorji';
$string['existingcourse'] = 'Obstojeèi predmeti';
$string['existingcourseadding'] = 'Dodajanje v obstojeèi predmet';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Brisanje obstojeèega predmeta';
$string['existingcreators'] = 'Ustvarjalci obstojeèega predmeta';
$string['existingstudents'] = 'Vpisani &#65533;tudenti';
$string['existingteachers'] = 'Obstojeèi profesorji';
$string['feedback'] = 'Odziv';
$string['filemissing'] = 'Datoteka $a manjka';
$string['files'] = 'Datoteke';
$string['filesfolders'] = 'Datoteke/mape';
$string['filloutallfields'] = 'Izpolniti morate vsa polja v obrazcu';
$string['findmorecourses'] = 'I&#65533;èi predmete...';
$string['firstdayofweek'] = '0';
$string['firstname'] = 'Ime';
$string['firsttime'] = 'Ste prviè tukaj?';
$string['followingoptional'] = 'Naslednja polja niso obvezna';
$string['followingrequired'] = 'Naslednja polja so obvezna';
$string['force'] = 'Vsili';
$string['forcedmode'] = 'Vsiljen naèin';
$string['forcelanguage'] = 'Vsili jezik';
$string['forceno'] = 'Ne vsili';
$string['forgotten'] = 'Ste pozabili ime ali geslo?';
$string['format'] = 'Oblika';
$string['formathtml'] = 'Oblika HTML';
$string['formatplain'] = 'Oblika navadnega besedila';
$string['formatsocial'] = 'Dru&#65533;abna oblika';
$string['formattext'] = 'Samodejna oblika - Moodle';
$string['formattexttype'] = 'Oblikovanje';
$string['formattopics'] = 'Oblika tem';
$string['formatweeks'] = 'Tedenska oblika';
$string['formatwiki'] = 'Oblika Wiki';
$string['from'] = 'Od';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Prikaz seznama kategorij';
$string['frontpagecourselist'] = 'Prikaz seznama predmetov';
$string['frontpagedescription'] = 'Opis prve strani';
$string['frontpageformat'] = 'Oblika prve strani';
$string['frontpagenews'] = 'Prika&#65533;i teme novic';
$string['fulllistofcourses'] = 'Vsi predmeti';
$string['fullname'] = 'Polno ime';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Poln profil';
$string['fullsitename'] = 'Polno ime spletnega mesta';
$string['gd1'] = 'GD 1.x je name&#65533;èen';
$string['gd2'] = 'GD 2.x je name&#65533;èen';
$string['gdneed'] = 'GD mora biti name&#65533;èen za prikaz tega grafa';
$string['gdnot'] = 'GD ni name&#65533;èen';
$string['gpl'] = 'Avtorske pravice (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)

To je prosta programska oprema; dovoljeno je raz&#65533;irjanje in/ali spreminjanje pod pogoji, ki jih predpisuje GNU General Public License, Free Software Foundation, razlièica 2 ali katerakoli kasnej&#65533;a.

Programska oprema je izdelana z upanjem, da bo uporabna. Avtorji ne dajejo NOBENEGA ZAGOTOVILA; niti nakazanega zagotovila o MO&#65533;NI PRODAJI ali PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOÈEN NAMEN. Glejte podrobnosti GNU General Public License:

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Ocena';
$string['grades'] = 'Ocene';
$string['group'] = 'Skupina';
$string['groupadd'] = 'Dodaj skupino';
$string['groupaddusers'] = 'Dodaj izbrane v skupino';
$string['groupfor'] = 'za skupino';
$string['groupinfo'] = 'Podatki o izbrani skupini';
$string['groupinfomembers'] = 'Podatki o izbranih èlanih';
$string['groupinfopeople'] = 'Podatki o izbranih uporabnikih';
$string['groupmemberssee'] = 'Glej èlane skupine';
$string['groupmembersselected'] = 'Èlani izbrane skupine';
$string['groupmode'] = 'Skupinska oblika';
$string['groupmodeforce'] = 'Vsili skupinsko obliko';
$string['groupmy'] = 'Moja skupina';
$string['groupnonmembers'] = 'Uporabniki niso v skupini';
$string['groupnotamember'] = '&#65533;al niste èlan skupine';
$string['grouprandomassign'] = 'Nakljuèno doloèi èlane skupine';
$string['groupremove'] = 'Odstrani izbrano skupino';
$string['groupremovemembers'] = 'Odstrani izbrane èlane';
$string['groups'] = 'Skupine';
$string['groupsnone'] = 'Brez skupin';
$string['groupsseparate'] = 'Loèene skupine';
$string['groupsvisible'] = 'Vidne skupine';
$string['guestskey'] = 'Dovoli gostom z geslom predmeta';
$string['guestsno'] = 'Ne dovoli gostom vstopa';
$string['guestsnotallowed'] = '&#65533;al predmet \'$a\' ni dostopen gostom';
$string['guestsyes'] = 'Dovoli gostom brez gesla predmeta';
$string['guestuser'] = 'Gostujoèi uporabnik';
$string['guestuserinfo'] = 'Ta uporabnik ima za doloèene predmete pravico -samo branje.';
$string['help'] = 'Pomoè';
$string['helpemoticons'] = 'Uporabi èustva';
$string['helpformatting'] = 'O oblikovanju besedila';
$string['helphtml'] = 'Kako pisati HTML';
$string['helpindex'] = 'Indeks vseh datotek s pomoèjo';
$string['helppicture'] = 'Kako nalo&#65533;it sliko';
$string['helpquestions'] = 'Dobro vpra&#65533;ajte';
$string['helpreading'] = 'Berite pozorno';
$string['helprichtext'] = 'O urejevalniku HTML';
$string['helpsummaries'] = 'O teh povzetkih';
$string['helptext'] = 'Kako pisati besedilo';
$string['helpwiki'] = 'Kako pisati besedilo v Wiki';
$string['helpwriting'] = 'Pi&#65533;ite skrbno';
$string['hiddensections'] = 'Skrite sekcij';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skrite sekcije so prikazane v skrèeni obliki';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skrite sekcije so nedosegljive';
$string['hide'] = 'Skrij';
$string['hidepicture'] = 'Skrij sliko';
$string['hits'] = '&#65533;t. zadetkov';
$string['hitsoncourse'] = '&#65533;t. zadetkov o $a->coursename ( $a->username)';
$string['hitsoncoursetoday'] = '&#65533;t. dana&#65533;njih zadetkov o $a->coursename ( $a->username)';
$string['home'] = 'Domov';
$string['hour'] = 'ura';
$string['hours'] = 'ure';
$string['howtomakethemes'] = 'Kako narediti temo';
$string['htmleditor'] = 'Uporabite urejevalnik HTML (le nekateri brskalniki)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Urejevalniki HTML je dostopen';
$string['htmleditordisabled'] = 'Urejevalnika HTML niste onemogoèili v svojem profilu';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administrator je onemogoèil urejevalnik HTML na tem stre&#65533;niku';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Urejevalnik HTML ni dostopen, ker brskalnik ni zdru&#65533;ljiv';
$string['htmlformat'] = 'Èeden HTML format';
$string['icqnumber'] = 'ICQ &#65533;tevilka';
$string['idnumber'] = 'ID &#65533;tevilka';
$string['inactive'] = 'Neaktiven';
$string['include'] = 'Vkljuèi';
$string['includeallusers'] = 'Vkljuèi vse uporabnike';
$string['includecoursefiles'] = 'Vkljuèi datoteke predmeta';
$string['includecourseusers'] = 'Vkljuèi udele&#65533;ence predmeta';
$string['included'] = 'Vkljuèeno';
$string['includelogentries'] = 'Vkljuèi zapise dnevnika';
$string['includemodules'] = 'Vkljuèi module';
$string['includeneededusers'] = 'Vkljuèi zahtevane uporabnike';
$string['includenoneusers'] = 'Ne vkljuèi uporabnikov';
$string['includeuserfiles'] = 'Vkljuèi uporabnikove datoteke';
$string['institution'] = 'In&#65533;titucija';
$string['invalidemail'] = 'Napravilen naslov epo&#65533;te';
$string['invalidlogin'] = 'Nepravilna prijava, poskusite znova';
$string['jumpto'] = 'Skoèi na...';
$string['keep'] = 'Obdr&#65533;i';
$string['langltr'] = 'Smer v jeziku: z leve na desno';
$string['langrtl'] = 'Smer v jeziku: z desne na levo';
$string['language'] = 'Jezik';
$string['languagegood'] = 'Jezikovni paket ima vse nize! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Zadnji dostop';
$string['lastedited'] = 'Zadnje urejanje';
$string['lastlogin'] = 'Zadnja prijava';
$string['lastmodified'] = 'Zadnje spreminjanje';
$string['lastname'] = 'Priimek';
$string['latestlanguagepack'] = 'Preveri zadnjo razlièico jezikovnega paketa na moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Zadnje novice';
$string['leavetokeep'] = 'Leave blank to keep current password';
$string['license'] = 'Licenca GPL';
$string['list'] = 'Seznam';
$string['listfiles'] = 'Seznam datotek $a';
$string['listofallpeople'] = 'Seznam uporabnikov';
$string['livelogs'] = 'Dnevnik dostopov v zadnji uri';
$string['locale'] = 'en';
$string['location'] = 'Lokacija';
$string['loggedinas'] = 'Prijavljeni ste kot $a ';
$string['loggedinnot'] = 'Niste prijavljeni.';
$string['login'] = 'Prijava';
$string['loginas'] = 'Prijava kot';
$string['loginguest'] = 'Prijava kot gost';
$string['loginsite'] = 'Prijava na stre&#65533;nik';
$string['loginsteps'] = 'Pozdravljeni, za dostop do vsebin stre&#65533;nika si morate ustvariti uporabni&#65533;ki raèun. Vsak posamezen predmet pa ima lahko &#65533;e poseben vstopni kljuè, ki ga boste vnesli le enkrat. Sledite navodilom:
<ol size=\"2\">
<li>Izpolnite obrazec <a href=\"$a\">Nov raèun</a> z zahtevanimi podatki.</li>
<li>Po epo&#65533;ti boste prejeli sporoèilo.</li>
<li>Preberite sporoèilo in kliknite na povezavo.</li>
<li>Va&#65533; raèun bo potrjen - lahko se boste prijavili.</li>
<li>Nato izberite predmet.</li>
<li>Èe vas sistem vpra&#65533;a po geslu za vpis, vpi&#65533;ite tistega, ki vam ga je dal profesor. Tako se boste vpisali v doloèen predmet.</li>
<li>Ko ste vpisani v doloèen predmet, imate poln dostop do njegovih spletnih strani. Naslednjiè boste na tej strani vpisali le svoje uporabni&#65533;ko ime in geslo.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Pozdravljeni,</p>
<p>za poln dostop do spletnih strani si morate ustvariti uporabni&#65533;ki raèun.</p>
<p>Izbrali si boste uporabni&#65533;ko ime in geslo.</p>
<p>V primeru, da izbrano ime &#65533;e obstaja, se boste morali domisliti kaj bolj izvirnega.</p>';
$string['loginto'] = 'Prijava v $a';
$string['loginusing'] = 'Prijava z uporabni&#65533;kim imenom in geslom';
$string['logout'] = 'Odjava';
$string['logs'] = 'Dnevniki';
$string['mainmenu'] = 'Glavni menu';
$string['makeafolder'] = 'Ustvari mapo';
$string['makeeditable'] = 'Èe je mapa \'$a\' ustrezno za&#65533;èitena (dovoljen dostop preko spletnega stre&#65533;nika), jo lahko urejate na tej strani.';
$string['manageblocks'] = 'Bloki';
$string['managedatabase'] = 'Baza podatkov';
$string['managefilters'] = 'Filtri';
$string['managemodules'] = 'Moduli';
$string['markedthistopic'] = 'Trenutna tema je oznaèena';
$string['markthistopic'] = 'Oznaèi temo kot trenutno';
$string['maximumchars'] = 'Najveèje &#65533;tevilo znakov je $a ';
$string['maximumgrade'] = 'Najvi&#65533;ja ocena';
$string['maximumshort'] = 'Maks.';
$string['maximumupload'] = 'Najveèja velikost nalo&#65533;ene datoteke';
$string['maxsize'] = 'Maks. vel.: $a';
$string['min'] = 'minuta';
$string['mins'] = 'minut';
$string['miscellaneous'] = 'Razno';
$string['missingcategory'] = 'Izbrati morate kategorijo';
$string['missingcity'] = 'Manjka mesto/kraj';
$string['missingcountry'] = 'Manjka dr&#65533;ava';
$string['missingdescription'] = 'Manjka opis';
$string['missingemail'] = 'Manjka naslov epo&#65533;te';
$string['missingfirstname'] = 'Manjka ime';
$string['missingfullname'] = 'Manjka polno ime';
$string['missinglastname'] = 'Manjka priimek';
$string['missingname'] = 'Manjka ime';
$string['missingnewpassword'] = 'Manjka novo geslo';
$string['missingpassword'] = 'Manjka geslo';
$string['missingshortname'] = 'Manjka kratko ime';
$string['missingshortsitename'] = 'Manjka kratko ime stre&#65533;nika';
$string['missingsitedescription'] = 'Manjka opis stre&#65533;nika';
$string['missingsitename'] = 'Manjka ime stre&#65533;nika';
$string['missingstrings'] = 'Preveri manjkajoèe nize';
$string['missingstudent'] = 'Morate izbrati &#65533;tudenta';
$string['missingsummary'] = 'Manjka povzetek';
$string['missingteacher'] = 'Morate izbrati profesorja';
$string['missingurl'] = 'Manjka URL';
$string['missingusername'] = 'Manjka uporabni&#65533;ko ime';
$string['modified'] = 'Spremenjeno';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Izbrali ste brisanje modula \'$a\'. Brisani bodo tudi vsi podrejeni podatki v bazi aktivnosti tega modula. Res hoèete nadaljevali?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Vsi podrejeni podatki modula \'$a->module\' so bili izbrisani iz baze. Sedaj izbri&#65533;ite &#65533;e mapo na stre&#65533;niku: $a->directory (èe tega ne storite, se bo modul samodejno namestil).';
$string['modulesetup'] = 'Vzpostavitev tabel modula';
$string['modulesuccess'] = 'Vzpostavljene tabele: $a ';
$string['moodleversion'] = 'Verzija Moodle';
$string['mostrecently'] = 'najnovej&#65533;e';
$string['move'] = 'Premik';
$string['movecategoryto'] = 'Premik kategorije v:';
$string['movecourseto'] = 'Premik predmeta v:';
$string['movedown'] = 'Premik dol';
$string['movefilestohere'] = 'Premik datotek na to mesto';
$string['movefull'] = 'Premik $a na to mesto';
$string['movehere'] = 'Premik na to mesto';
$string['moveleft'] = 'Premik levo';
$string['moveright'] = 'Premik desno';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Premik izbranih predmetov v...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Premik v drugo mapo';
$string['moveup'] = 'Premik gor';
$string['mustconfirm'] = 'Potrditi morate prijavo';
$string['mycourses'] = 'Moji predmeti';
$string['name'] = 'Ime';
$string['namesocial'] = 'sekcija';
$string['nametopics'] = 'tema';
$string['nameweeks'] = 'teden';
$string['needed'] = 'Potrebno';
$string['never'] = 'Nikoli';
$string['neverdeletelogs'] = 'Nikoli ne bri&#65533;i dnevnika';
$string['new'] = 'Novo';
$string['newaccount'] = 'Nov uporabni&#65533;ki raèun';
$string['newcourse'] = 'Nov predmet';
$string['newpassword'] = 'Novo geslo';
$string['newpasswordtext'] = 'Pozdravljeni $a->firstname,

Va&#65533; uporabni&#65533;ki raèun na stre&#65533;niku \'$a->sitename\' ima novo zaèasno geslo.

Podatki o prijavi:
uporabni&#65533;ko ime: $a->username
geslo : $a->newpassword

Geslo boste spremenili, èe boste sledili povezavi:
$a->link

Veèina po&#65533;tnih odjemalcev napi&#65533;e povezavo z modro barvo. Èe klik brskalnika ne preusmeri na to povezavo: 1) kopirajte tekst v odlo&#65533;i&#65533;èe in 2)tekst v spletnem brskalniku prilepite v vrstico, kjer mora biti vpisan naslov.
S stre&#65533;nika \'$a->sitename\' va&#65533; administrator,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nova slika';
$string['newsitem'] = 'tema';
$string['newsitems'] = 'teme';
$string['newsitemsnumber'] = '&#65533;tevilo tem za prikaz';
$string['newuser'] = 'Nov uporabnik';
$string['newusers'] = 'Novi uporabniki';
$string['next'] = 'Naslednji';
$string['no'] = 'Ne';
$string['nocoursesfound'] = 'Noben predmet ne vsebuje niza \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'V tej kategoriji ni predmetov';
$string['noexistingadmins'] = 'Ni nobenega administratorja. Sporoèila o tej resni napaki ne bi smeli nikoli dobiti.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ni nobenega ustvarjalca';
$string['noexistingstudents'] = 'Ni nobenega &#65533;tudenta';
$string['noexistingteachers'] = 'Ni nobenega profesorja';
$string['nofilesselected'] = 'Nobena datoteka ni izbrana za ponovno vpostavitev';
$string['nofilesyet'] = 'Pri tem predmetu &#65533;e ni bila prenesena nobena datoteka';
$string['nograde'] = 'Ni ocene';
$string['noimagesyet'] = 'Pri tem predmetu ni bila prenesena nobena slika';
$string['nomorecourses'] = 'Nobenega podobnega predmeta ni';
$string['none'] = 'Niè';
$string['nopotentialadmins'] = 'Ni potencialnih administratorjev';
$string['nopotentialcreators'] = 'Ni potencialnih ustvarjalcev predmeta';
$string['nopotentialstudents'] = 'Ni potencialnih &#65533;tudentov';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ni potencialnih profesorjev';
$string['normal'] = 'Normalno';
$string['normalfilter'] = 'Normalno iskanje';
$string['nostudentsfound'] = 'Niè $a najdeno';
$string['nostudentsyet'] = 'Noben &#65533;tudent ni vpisan v predmet';
$string['nosuchemail'] = 'Takega naslova epo&#65533;te ni';
$string['notavailable'] = 'Ni razpolo&#65533;ljivo';
$string['noteachersyet'] = 'Ta predmet &#65533;e nima profesorja';
$string['notenrolled'] = '$a ni vpisan v ta predmet';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Opomba: tudi &#65533;tudenti predmeta morajo biti ponovno vzpostavljeni. Nastavitev je popravljena.';
$string['nothingnew'] = 'Ni novic od zadnje prijave';
$string['notincluded'] = 'Ni vkljuèeno';
$string['notingroup'] = '&#65533;al morate biti èlan skupine za pregled te aktivnosti.';
$string['nousersmatching'] = 'Ni nobenega uporabnika na \'$a\' ';
$string['nousersyet'] = 'Ni nobenega uporabnika';
$string['now'] = 'sedaj';
$string['numberweeks'] = '&#65533;tevilo tednov/tem';
$string['numdays'] = '$a dni ';
$string['numhours'] = '$a ur';
$string['numminutes'] = '$a minut ';
$string['numseconds'] = '$a sekund';
$string['numviews'] = '$a vpogled';
$string['numweeks'] = '$a tedni';
$string['numwords'] = '$a besede';
$string['numyears'] = '$a leta';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Dostop kot gost';
$string['optional'] = 'izbirno';
$string['order'] = 'Urejenost';
$string['other'] = 'Drugo';
$string['outline'] = 'Osnutek';
$string['page'] = 'Stran';
$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['participants'] = 'Udele&#65533;enci';
$string['password'] = 'Geslo';
$string['passwordchanged'] = 'Geslo je bilo spremenjeno';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Potrditev spremembe gesla';
$string['passwordrecovery'] = 'Da, pomoè pri prijavi';
$string['passwordsdiffer'] = 'Gesli se razlikujeta';
$string['passwordsent'] = 'Geslo je bilo poslano';
$string['passwordsenttext'] = '<P>Epo&#65533;ta je bila poslana na naslov $a->email.
<P><B>Med sporoèili poi&#65533;èite novo geslo.</B>
<P>Novo geslo vsebuje nakljuèno zaporedje znakov. Èe &#65533;elite spremeniti ta niz, sledite povezavi: <a href=$a->link>sprememba gesla </a>.';
$string['people'] = 'Ljudje';
$string['personalprofile'] = 'Osebni profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'Podatki o PHP';
$string['popupwindow'] = 'Odpri datoteko v novem oknu';
$string['potentialadmins'] = 'Potencilani administratorji';
$string['potentialcreators'] = 'Potencialni ustvarjalci predmeta';
$string['potentialstudents'] = 'Potencialni &#65533;tudenti';
$string['potentialteachers'] = 'Potencilani profesorji';
$string['preferredlanguage'] = 'Prednostni jezik';
$string['preview'] = 'Predogled';
$string['previeworchoose'] = 'Predogled ali izbira izgleda';
$string['previous'] = 'Prej&#65533;nji';
$string['publicdirectory'] = 'Javna mapa';
$string['publicdirectory0'] = 'Prosimo, da ne objavljate tega naslova';
$string['publicdirectory1'] = 'Objavi samo naslov';
$string['publicdirectory2'] = 'Objavi naslov s povezavo';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Opomba: vse datoteke na tem mestu so dostopne vsem ';
$string['question'] = 'Vpra&#65533;anje';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Branje podatkov iz varnostne kopije';
$string['readme'] = 'BERIME';
$string['recentactivity'] = 'Zadnja aktivnost';
$string['recentactivityreport'] = 'Podrobno poroèilo o zadnjih aktivnostih...';
$string['refreshingevents'] = 'Osve&#65533;evanje dogodkov';
$string['registration'] = 'Registracija Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Obve&#65533;èanje po epo&#65533;ti';
$string['registrationinfo'] = '<p>Ta stran vam omogoèa, da registrirate va&#65533; portal pri moodle.org. Registracija je brezplaèna. Glavna korist registracije je, da boste dodani v seznam za po&#65533;iljanje epo&#65533;te o pomembnih zadevah kot so varnostni popravki in nove razlièice portala Moodle.
<p>Va&#65533;i podatki bodo skrbno varovani in jih ne bomo prodali ali posredovali nikomur. Edini razlog za zbiranje podatkov je zagotavljanje va&#65533;e podpore in posodobitev statistike o uporabi portala Moodle.
<p>Èe &#65533;elite, bomo ime va&#65533;ega stre&#65533;nika, dr&#65533;avo in URL javni dodali na seznam stre&#65533;nikov Moodle.
<p>Nova registracija je preverjena preden je stre&#65533;nik dodan na seznam. Za posodobitve podatkov zadostuje ponovno po&#65533;iljanje podatkov s tem obrazcem.';
$string['registrationno'] = 'Ne &#65533;elim prejemati epo&#65533;te';
$string['registrationsend'] = 'Po&#65533;lji podatke za registracijo na moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Da, obve&#65533;èajte me o pomembnih zadevah';
$string['removeadmin'] = 'Odstrani administratorja';
$string['removecreator'] = 'Odtsrani ustvarjalca predmeta';
$string['removestudent'] = 'Odstrani &#65533;tudenta';
$string['removeteacher'] = 'Odstrani profesorja';
$string['rename'] = 'Preimenuj';
$string['renamefileto'] = 'Preimenuj <b>$a</b> v';
$string['required'] = 'Obvezno';
$string['requireskey'] = 'Ta predmet zahteva vstopno geslo predmeta';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Uredi predmete po nazivu';
$string['resources'] = 'Viri';
$string['restore'] = 'Obnovi';
$string['restorecancelled'] = 'Obnova preklicana';
$string['restorecoursenow'] = 'Obnovi ta predmet sedaj!';
$string['restorefinished'] = 'Obnova uspe&#65533;no zakljuèena';
$string['restoreto'] = 'Obnovi na';
$string['returningtosite'] = 'Se vraèate na ta stre&#65533;nik?';
$string['revert'] = 'Vrnitev v prej&#65533;nje stanje';
$string['role'] = 'Vloga';
$string['rssarticles'] = '&#65533;tevilo zadnjih RSS èlankov';
$string['rsstype'] = 'RSS odziv za to aktivnost';
$string['savechanges'] = 'Shrani spremembe';
$string['saveto'] = 'Shrani v';
$string['scale'] = 'Merska lestvica';
$string['scales'] = 'Merske lestvice';
$string['scalescustom'] = 'Uporabnikove merske lestvice';
$string['scalescustomcreate'] = 'Dodaj mersko lestvico';
$string['scalescustomno'] = 'Ni nobene uporabnikove merske lestvice';
$string['scalesstandard'] = 'Standardne Uporabnikove merske lestvice';
$string['scalestip'] = 'Za kreiranje uporabnikovih merskih lestvic uporabite povezavo v administratorjevem menuju.';
$string['schedule'] = 'Razpored';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Stanje naèrtovanih varovanj podatkov ';
$string['search'] = 'Iskanje';
$string['searchagain'] = 'Ponovno iskanje';
$string['searchcourses'] = 'Iskanje predmeta';
$string['searchhelp'] = 'I&#65533;èete lahko z veè besedami.<p>beseda : poi&#65533;èi v besedilu.<br />+beseda : poi&#65533;èi le popolnoma enake besede.<br />-beseda : izloèi zadetke s to besedo.';
$string['searchresults'] = 'Rezultat iskanja';
$string['sec'] = 'sek';
$string['secs'] = 'sekund';
$string['section'] = 'Sekcija';
$string['sections'] = 'Sekcije';
$string['select'] = 'Izberite';
$string['selectacountry'] = 'Izberite dr&#65533;avo';
$string['selectednowmove'] = '&#65533;tevilo datotek za premik: $a. Pojdite na ciljno mesto in pritisnite \'Premik datotek na to mesto\'';
$string['senddetails'] = 'Po&#65533;lji podrobnosti po epo&#65533;ti';
$string['separateandconnected'] = 'Loèeno in povezano znanje';
$string['serverlocaltime'] = 'Krajevni èas stre&#65533;nika';
$string['settings'] = 'Nastavitve';
$string['shortname'] = 'Kratko iime';
$string['shortnametaken'] = 'Kratko ime predmeta &#65533;e obstaja ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Kratek naziv stre&#65533;nika (npr. ena beseda)';
$string['show'] = 'Prika&#65533;i';
$string['showall'] = 'Prika&#65533;i vse $a';
$string['showallcourses'] = 'Prika&#65533;i vse predmete';
$string['showalltopics'] = 'Prika&#65533;i vse teme';
$string['showallusers'] = 'Prika&#65533;i vse uporabnike';
$string['showallweeks'] = 'Prika&#65533;i vse tedne';
$string['showgrades'] = 'Prika&#65533;i ocene';
$string['showlistofcourses'] = 'Prika&#65533;i seznam predmetov';
$string['showonlytopic'] = 'Prika&#65533;i le temo $a';
$string['showonlyweek'] = 'Prika&#65533;i le teden $a';
$string['showrecent'] = 'Prika&#65533;i zadnjo aktivnost';
$string['showreports'] = 'Prika&#65533;i poroèila o aktivnosti';
$string['showtheselogs'] = 'Prika&#65533;i te dnevnike';
$string['since'] = 'Od';
$string['site'] = 'Stre&#65533;nik';
$string['sitefiles'] = 'Datoteke na stre&#65533;niku';
$string['sitelogs'] = 'Dnevniki na stre&#65533;niku';
$string['sitenews'] = 'Novice na stre&#65533;niku';
$string['sites'] = 'Stre&#65533;niki';
$string['sitesettings'] = 'Nastavitve stre&#65533;nika';
$string['size'] = 'Velikost';
$string['sizeb'] = 'bytov';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Dru&#65533;beni forum - zadnje teme';
$string['someallowguest'] = 'Do nekaterih predmetov sme dostopati gost';
$string['someerrorswerefound'] = 'Nekateri podatki manjkajo ali so napaèni. Glejte podrobnosti spodaj.';
$string['sortby'] = 'Urejeno po';
$string['startdate'] = 'Datum zaèetka predmeta';
$string['startsignup'] = 'Ustvarite si nov uporabni&#65533;ki raèun';
$string['state'] = 'Dr&#65533;ava/provinca';
$string['status'] = 'Stanje';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'Naslednji nizi niso definirani $a';
$string['studentnotallowed'] = '&#65533;al se ne morete udele&#65533;iti predmeta kot \'$a\'';
$string['students'] = '&#65533;tudenti';
$string['subcategories'] = 'Pod-kategorije';
$string['success'] = 'Uspe&#65533;no';
$string['summary'] = 'Povzetek';
$string['summaryof'] = 'Povzetek $a';
$string['supplyinfo'] = 'Prosimo, da vnesite svoje podatke';
$string['teacheronly'] = 'le za $a ';
$string['teacherroles'] = '$a vloge';
$string['teachers'] = 'Profesorji';
$string['textediting'] = 'Pri urejanju besedila';
$string['texteditor'] = 'Uporaba standardnih spletnih obrazcev';
$string['textformat'] = 'Oblika navadnega besedila';
$string['thanks'] = 'Hvala';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Teme';
$string['themesaved'] = 'Tema shranjena';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Sloven&#353;&#232;ina';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timezone'] = 'Èasovni pas';
$string['to'] = 'Prejme';
$string['today'] = 'Danes';
$string['todaylogs'] = 'Dana&#65533;nji dnevnik';
$string['toomanytoshow'] = 'Preveè uporabnikov za prikaz';
$string['top'] = 'Na vrh';
$string['topic'] = 'Tema';
$string['topichide'] = 'Skrij temo pred $a';
$string['topicoutline'] = 'Osnutek teme';
$string['topicshow'] = 'Prika&#65533;i temo $a';
$string['total'] = 'Skupaj';
$string['turneditingoff'] = 'Izkljuèi urejanje';
$string['turneditingon'] = 'Vkljuèi urejanje';
$string['undecided'] = 'Neodloèeno';
$string['unenrol'] = 'Izpi&#65533;i';
$string['unenrolallstudents'] = 'Izpi&#65533;i vse &#65533;tudente';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Ste preprièani, da hoèete izpisati vse &#65533;tudente iz predmeta?';
$string['unenrolme'] = 'Izpi&#65533;i me iz $a';
$string['unenrolsure'] = 'Ste preprièani, da hoèete izpisati $a iz tega predmeta?';
$string['unknowncategory'] = 'Neznana kategorija';
$string['unpacking'] = 'Raz&#65533;irjanje $a';
$string['unsafepassword'] = 'Navarno geslo - poskusite kaj drugega';
$string['unusedaccounts'] = 'Uporabniki, ki ne bodo dostopali do vsebin veè kot $a dni, bodo izpisani';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Unzip varnostne kopije';
$string['up'] = 'Gor';
$string['update'] = 'Nadgraditev';
$string['updated'] = 'Nadgrajeno: $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Nadgraditev profile';
$string['updatesevery'] = 'Posodobi vsakih $a sekund';
$string['updatethis'] = 'Posodobi $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Posodobi predmet';
$string['updatinga'] = 'Posodabljanje: $a';
$string['updatingain'] = 'Posodabljanje $a->what v $a->in';
$string['upload'] = 'Nalaganje na stre&#65533;nik';
$string['uploadafile'] = 'Nalo&#65533;i datoteko';
$string['uploadedfileto'] = 'Datoteka $a->file nalo&#65533;ena v mapo $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'Datoteka ni najdena. Ste preprièani, da ste jo izbrali za nalaganje?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Nalaganje datotek ni dovoljeno';
$string['uploadproblem'] = 'Med nalaganjem datoteke \'$a\' je pri&#65533;lo do napake(je bila predolga?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Nalo&#65533;i to datoteko';
$string['uploadusers'] = 'Nalo&#65533;i uporabnike';
$string['usedinnplaces'] = '&#65533;t. mest uporabe: $a ';
$string['user'] = 'uporabnik';
$string['userconfirmed'] = 'Potrjeno $a';
$string['userdata'] = 'Uporabnikovi podatki';
$string['userdeleted'] = 'Uporabnikov raèun je izbrisan';
$string['userdescription'] = 'Opis';
$string['userfiles'] = 'Uporabnikove datoteke';
$string['username'] = 'Uporabni&#65533;ko ime';
$string['usernameexists'] = 'Uporabni&#65533;ko ime &#65533;e obstaja';
$string['usernotconfirmed'] = 'Ni bilo mo&#65533;no potrditi $a';
$string['userprofilefor'] = 'Uporabni&#65533;ki profil $a';
$string['users'] = 'Uporabniki';
$string['usersnew'] = 'Novi uporabniki';
$string['userzones'] = 'Uporabnikoi èasovni pasovi';
$string['usingexistingcourse'] = 'Uporaba obstojeèega predmeta';
$string['version'] = 'Razlièica';
$string['view'] = 'Pogled';
$string['webpage'] = 'Spletna stran';
$string['week'] = 'Teden';
$string['weekhide'] = 'Skrij teden pred: $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Osnutek tedna';
$string['weekshow'] = 'Prika&#65533;i teden za: $a';
$string['welcometocourse'] = 'Dobrodo&#65533;li na $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Dobrodo&#65533;li v predmetu $a->coursename!

Èe &#65533;e niste prilagodili izgleda strani, to storite sedaj:

$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Kako boste imenovali stisnjeno datoteko?';
$string['withchosenfiles'] = 'Z izbranimi datotekami';
$string['withoutuserdata'] = 'brez uporabnikovih podatkov';
$string['withuserdata'] = 'z uporabnikovimi podatki';
$string['wordforstudent'] = 'Va&#65533;a beseda za ';
$string['wordforstudenteg'] = 'npr. dijak, udele&#65533;enec ipd.';
$string['wordforstudents'] = 'Va&#65533;a beseda za ';
$string['wordforstudentseg'] = 'npr. dijaki, udele&#65533;enci ipd.';
$string['wordforteacher'] = 'Va&#65533;a beseda za ';
$string['wordforteachereg'] = 'npr. uèitelj, tutor, mentor ipd.';
$string['wordforteachers'] = 'Va&#65533;a beseda za ';
$string['wordforteacherseg'] = 'npr. uèitelji, tutorji, mentorji ipd.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Pisanje kategorij in vpra&#65533;anj';
$string['writingcoursedata'] = 'Pisanje podatkov o predmetu';
$string['writingeventsinfo'] = 'Pisanje podatkov o dogodkih';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Pisanje splo&#65533;nih podatkov';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Pisanje podatkov o skupini';
$string['writingheader'] = 'Pisanje glave';
$string['writingloginfo'] = 'Pisanje podatkov o dnevnikih';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Pisanje podatkov o modulih';
$string['writingscalesinfo'] = 'Pisanje merskih lestvic';
$string['writinguserinfo'] = 'Pisanje podatkov o uporabniku';
$string['wrongpassword'] = 'Napaèno geslo za to uporabni&#65533;ko ime';
$string['yes'] = 'Da';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Stisnjena datoteka bo vsebovala';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Zaèeli boste z varnostnim kopiranjem za';
$string['yourlastlogin'] = 'Va&#65533;a zadnja prijava';
$string['yourself'] = 'vam';
$string['yourteacher'] = 'va&#65533; $a';
$string['zippingbackup'] = 'Stiskanje varnostne kopije';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.