Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: fffc5d6351
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 6 lines (5 sloc) 0.324 kb
1 2 3 4 5 6
<p align="center"><b>ID &ndash; identifikační číslo kurzu</b></p>

<p>Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v&nbsp;případě propojení
   kurzu s&nbsp;externím systémem, v&nbsp;Moodlu se ID nikde nezobrazuje. Pokud
   má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde ... nebo ponechte pole
   nevyplněné.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.