Skip to content
Browse files

corrected some typo's and malformed sentences

  • Loading branch information...
1 parent fb2c01f commit 00310294bef6454def16dcc7a0a2d2abe656f068 koenr committed Feb 22, 2004
Showing with 24 additions and 24 deletions.
  1. +15 −15 lang/nl/exercise.php
  2. +9 −9 lang/nl/help/exercise/managing.html
View
30 lang/nl/exercise.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
$string['absent'] = 'Afwezig';
@@ -73,18 +73,18 @@
$string['nosubmissions'] = 'Geen inzendingen';
$string['notassessedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
-$string['noteonassessmentelements'] = ' Merk op dat het beoordelen opgesplitst is in een aantal \'Beoordelingselementen\'.<br/>
-
-Dit maakt het beoordelen gemakkelijker en meer consequent. Als leraar moet je deze<br/>
-
-elementen toevoegen voor je de opdracht opent voor je leerlingen. Dit doe je door <br/>
-
-te klikken op de opdracht in het vak. Als er nog geen elementen zijn, word je gevraagd.<br/>
-
-ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
-
+$string['noteonassessmentelements'] = ' Merk op dat het beoordelen opgesplitst is in een aantal \'Beoordelingselementen\'.<br/>
+
+Dit maakt het beoordelen gemakkelijker en meer consequent. Als leraar moet je deze<br/>
+
+elementen toevoegen voor je de opdracht opent voor je leerlingen. Dit doe je door <br/>
+
+te klikken op de opdracht in het vak. Als er nog geen elementen zijn, word je gevraagd.<br/>
+
+ze toe te voegen. Je kunt het aantal elementen wijzigen met het Bewerk Opdracht scherm,<br/>
+
de elementen zelf kunnen aangepast worden op het &quot;Beheer opdracht&quot; scherm.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{Cijfer van leerling / Beoordelingscijfer van leraar';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Cijfer van leerling / Beoordelingscijfer van leraar}';
$string['notgraded'] = 'Nog geen cijfer gegeven';
$string['notitlegiven'] = 'Nog geen titel gegeven';
$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Beoordeel nu zelf het werk van $a.<br/>Merk op dat het beoordelingsformulier begint met de cijfers van het<br/>leerlingenformulier. Breng de nodige verbeteringen aan en <br/>klik dan op één van de knoppen onderaan de pagina.';
@@ -103,15 +103,15 @@
$string['phase3short'] = 'Gesloten';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de beoordeling van dit werkstuk door $a';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
+$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
oefening. ';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Bekijk de hieronder opgegeven oefening door op der titel ervan te klikken.<br/>Volg de instructies in deze oefening.<br/>Wanneer je klaar bent met de oefening<br/>klik je op de Beoordeel- (of Herbeoordeel-)link aan de <br/>rechterkant van de titel. Als je deze beoordeling gedaan hebt, krijg je <br/>verdere instructies te zien over wat er volgt.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Bekijk de hieronder opgegeven oefening door op de titel ervan te klikken.<br/>Volg de instructies in deze oefening.<br/>Wanneer je klaar bent met de oefening<br/>klik je op de Beoordeel- (of Herbeoordeel-)link aan de <br/>rechterkant van de titel. Als je deze beoordeling gedaan hebt, krijg je <br/>verdere instructies te zien over wat er volgt.';
$string['poor'] = 'Slecht';
$string['present'] = 'Aanwezig';
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor aanpassing';
$string['reassess'] = 'Beoordeel opnieuw';
$string['resubmissionfor'] = 'Herinzending voor $a';
-$string['resubmitnote'] = '.* dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de <b>Laat $a toe opniew in te zenden</b>knop te drukken<br/>
+$string['resubmitnote'] = '* betekent dat de $a zijn inzending opnieuw mag doen.<br/>Dit vlagje kan aan elke inzending gegeven worden door te klikken <br/>op de <b>Laat $a toe opniew in te zenden</b>knop te drukken<br/>
De leerling kan een inzending <b>naar keuze</b> opniew opsturen.';
$string['rubric'] = 'Rubriek';
$string['savedok'] = 'Bewaren succesvol';
View
18 lang/nl/help/exercise/managing.html
@@ -1,28 +1,28 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Managing an Exercise Assignment</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Beheer van de Oefening</B></P>
<P> Een oefening is iets meer complex dan een gewone opdracht. Ze gebeurt in vier stappen. Deze zijn
<OL>
<LI><p><b>Opstarten van de oefening </b> Het beoordelen van de taak die in de oefening gemaakt moet worden,
-wordt gemakkelijker als het opgedeeld wordt in een aantal beoordelingselementen. Die maken het geven van cijfers
+wordt gemakkelijker als ze opgedeeld wordt in een aantal beoordelingselementen. Die maken het geven van cijfers
minder arbitrair en geven de leerlingen een raamwerk over hoe ze de beoordeling moeten doen.
Het is de taak van de leraar om de beoordelingselementen op te stellen en zo een evaluatieformulier te maken.
(kijk op die pagina voor meer details).</p>
<P>Als de beoordelingselementen klaar zijn, kan de leraar een Word-document of een HTML-bestand
-waarin de beschrijing van de taak voor de leerlingen staat, inzenden. Dit bestand wordt aan de leerlingen
+waarin de beschrijving van de taak voor de leerlingen staat, inzenden. Dit bestand wordt aan de leerlingen
getoond in de tweede fase van de oefening.</p>
<p>Leraars kunnen, als ze dat zouden willen, een setje gelijkaardige opdrachten maken en ook, als Word of
-Html-bestand, uploaden naar de oefening. Merk op dat deze oefenigen er erg gelijkaardig moeten zijn omdat
+Html-bestand, uploaden naar de oefening. Merk op dat deze oefeningen er erg gelijkaardig moeten zijn omdat
hetzelfde evaluatieformulier voor al deze varianten gebruikt wordt. Het inzenden van een setje opdrachten is
een optie en kan voor sommige opdrachten geen geschikte methode zijn.</P>
<LI><p><b>Leerlingen laten inzenden en beoordelen</b> De opdracht staat nu open voor leerlingen. Als de leraar
-meerdere setjes taken heeft geplaatst, dan zien de leerlingen elk andere taken, anders krijgen allen leerlingen
+meerdere setjes taken heeft geplaatst, dan zien de leerlingen elk andere taken, anders krijgen alle leerlingen
dezelfde taak.</p>
<p>Voor de leerlingen hun werk kunnen inzenden, moeten zij hun beoordelingsformulier invullen. Wanneer ze hun
-beoordelingsformulier afgewerkt hebben, dan krijgen zij hun uploadformulier te zien. De leerlingen kunnen
-hun taak herwerken in het licht van hun zelfbeoordeling. De leraar ziet de zelfbeoordeling van de leerlingen
+beoordelingsformulier afgewerkt hebben, dan krijgen zij pas het uploadformulier te zien. De leerlingen kunnen
+hun taak herwerken in het licht van hun zelfevaluatie. De leraar ziet de zelfevaluatie van de leerlingen
en krijgt een leeg beoordelingsformulier om zerlf het werk van de leerling te beoordelen. Dit is een &quot;
dubbel beoordelingsformulier&quot;. Onderaan dit formulier kan de leraar de leerling vragen zijn werk
opnieuw in te zenden of niet.
@@ -31,11 +31,11 @@
optie, opnieuw inzenden of niet, geeft de leraar controle over deze cyclus van herinzending en beoordeling.
Als leerlingen meerdere taken mogen inzenden, dan moet de leraar beslissen of het eindcijfer zal bestaan uit het gemiddelde
van alle inzending van de leerling of uit het hoogst behaalde cijfer. Deze optie kan op elk moment tijdens de
-oefening in of uitgeschakeld worden. Het effecht is onmiddellijk zichtbaar in het cijferoverzicht.</p>
+oefening in of uitgeschakeld worden. Het effect is onmiddellijk zichtbaar in het cijferoverzicht.</p>
<LI><p><b>Stoppen van het inzenden en beoordelen door leerlingen</b> Na de deadline zet de leraar de oefeing in
deze fase om het inzenden van taken en beoordelingen te stoppen. De leraar moet alle openstaande taken en
-inzendingen beoordelen voor de oefening in de laatste fase gezet wordt.
+inzendingen beoordelen voor de oefening in de laatste fase gezet wordt.</p>
<li><p><b>Toon de overzichtcijfers en de scoretabel</b> In deze laatste fase van de oefening, kunnen de leerlingen
hun &quot;eind&quot;cijfers. In elke fase van de oefening (behalve de eerste) staan de cijfers zichtbaar voor de

0 comments on commit 0031029

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.