Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090515)

  • Loading branch information...
commit 01194e565989c9921ac9acdd499c2d3296d280ea 1 parent 3b2fbd7
moodlerobot authored

Showing 1 changed file with 5 additions and 4 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +5 4 install/lang/eu_utf8/installer.php
9 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -22,7 +22,7 @@
22 22 $string['cannotfindcomponent'] = 'Ezin da osagaia aurkitu';
23 23 $string['cannotsavemd5file'] = 'Ezin da Md5 fitxategia gorde.';
24 24 $string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde.';
25   -$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
  25 +$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu';
26 26 $string['caution'] = 'Kontuz';
27 27 $string['check'] = 'Egiaztatu';
28 28 $string['chooselanguagehead'] = 'Aukeratu hizkuntza bat';
@@ -173,6 +173,7 @@
173 173 $string['next'] = 'Hurrengoa';
174 174 $string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
175 175 $string['ok'] = 'Ongi';
  176 +$string['opensslrecommended'] = 'Aukerako OpenSSL liburutegia oso da gomendagarria - Moode Sarearen funtzionamendua gaitzen du.';
176 177 $string['parentlanguage'] = 'eu>>';
177 178 $string['pass'] = 'Zuzena';
178 179 $string['password'] = 'Pasahitza';
@@ -225,9 +226,9 @@
225 226 <strong>Moodle</strong> zure ordenadorean instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehentsitako baloreak
226 227 mantendu edo, nahi izanez gero, alda ditzakezu zure beharrei erantzun diezaieten.';
227 228 $string['welcomep70'] = '\"Hurrengoa\" botoia sakatu <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
228   -$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia.';
229   -$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
230   -$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia.';
  229 +$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia';
  230 +$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna';
  231 +$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia';
231 232 $string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
232 233 $string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
233 234 $string['xmlrpcrecommended'] = 'Aukerazko xmlrpc luzapena instalatzea baliagarria da Moodle Sarea funtzionalitaterako.';

0 comments on commit 01194e5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.