Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090515)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed May 15, 2009
1 parent 3b2fbd7 commit 01194e565989c9921ac9acdd499c2d3296d280ea
Showing with 5 additions and 4 deletions.
  1. +5 −4 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['cannotfindcomponent'] = 'Ezin da osagaia aurkitu';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Ezin da Md5 fitxategia gorde.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu';
$string['caution'] = 'Kontuz';
$string['check'] = 'Egiaztatu';
$string['chooselanguagehead'] = 'Aukeratu hizkuntza bat';
@@ -173,6 +173,7 @@
$string['next'] = 'Hurrengoa';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ok'] = 'Ongi';
+$string['opensslrecommended'] = 'Aukerako OpenSSL liburutegia oso da gomendagarria - Moode Sarearen funtzionamendua gaitzen du.';
$string['parentlanguage'] = 'eu>>';
$string['pass'] = 'Zuzena';
$string['password'] = 'Pasahitza';
@@ -225,9 +226,9 @@
<strong>Moodle</strong> zure ordenadorean instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehentsitako baloreak
mantendu edo, nahi izanez gero, alda ditzakezu zure beharrei erantzun diezaieten.';
$string['welcomep70'] = '\"Hurrengoa\" botoia sakatu <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia';
+$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Aukerazko xmlrpc luzapena instalatzea baliagarria da Moodle Sarea funtzionalitaterako.';

0 comments on commit 01194e5

Please sign in to comment.