Skip to content
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 8f4a303 commit 0119539dd70728286702f5b68b4c34c097417754 koenr committed Aug 13, 2004
Showing with 174 additions and 0 deletions.
  1. +174 −0 lang/nl/docs/translation.html
View
174 lang/nl/docs/translation.html
@@ -0,0 +1,174 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html><head>
+ <title>Moodle vertaalgids</title>
+ <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+
+<body style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
+
+<h1>Moodle vertaalgids</h1>
+
+<p>Het vertalen van Moodle is niet zo moeilijk, maar enkele kleinigheden zijn goed om weten voor je begint.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<h2>Structuur van een Moodle taalpakket</h2>
+
+<p style="margin-left: 40px;">Je vindt alle Moodle taalpakketten in de map "lang". Elke taal heeft een unieke map, benoemd zoals de korte naam van de taal (en, fr, nl, es ...). </p>
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">De hoofdbestanden staan in deze map, met extentie .php (eg moodle.php, resource.php etc).&nbsp;
+Deze bestanden bevatten korte uitdrukkingen, "<span style="font-style: italic;">strings</span>" genoemd.
+</p>
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Er kunnen ook nog mappen met .html webpagina's zijn:
+</p>
+
+
+<ul style="margin-left: 40px;">
+
+
+<li><strong>help</strong>: waarin de contextgevoelige helpbestanden staan die verschijnen in een popupvenster als je op de help icoontjes klikt. Je vindt die overal in Moolde.
+</li><li><strong>docs</strong>: waarin de basisdocumentatie staat (zoals dit document)<br>
+</li>
+</ul>
+
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+
+<h2>Een compleet nieuw taalpakket maken</h2>
+
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Als je taal nog niet door Moodle ondersteund wordt of als je aanpassingen wil maken aan de interface van je site, wil je misschien een nieuwe vertaling beginnen.</p>
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Al wat je moet doen is een nieuwe map maken in de lang-map door gebruik te maken van de tweelettercode voor jouw taal. Je kunt deze standaardcodes vinden in lib/languages.php. Als je een variatie maakt op een bestaande taal, gebruik dan de bestaande taalcode, gevolgd door een underscore en een betekenisvolle extentie van twee letters (bv <span style="font-style: italic;">pt </span>voor Portugees en <span style="font-style: italic;">pt_br</span> voor de Brasiliaanse variant van het Portugese taalpakket).&nbsp; Als je een Unicodeversie maakt, voeg dan <span style="font-weight: bold;">_utf8</span> aan het einde toe (bv <span style="font-style: italic;">sr_utf8</span>).<br>
+</p>
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Kopieeer vervolgens moodle.php van een andere taal in je nieuwe map.&nbsp; Die van de "en" map is gewoonlijk de beste keuze, maar het heeft eigenlijk weinig belang vermits je het toch gaat herschrijven.<br>
+</p>
+
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Je bent nu klaar om nieuwe strings in te voegen door je taal te bewerken ... zie verder hoe je dat doet.</p>
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Voor een nieuw taalpakket is het allereerste wat je moet wijzigen de string "thischarset" in moodle.php.
+Dit moet een geldige web tekenset bevatten voor jouw taal. Nadat je deze string gewijzigd hebt, bewaar je moodle.php en <span style="font-weight: bold;">herlaad de pagina</span>. Daarna kun je verder doen met de rest van de strings. </p>
+
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+
+<h2>Een bestaand taalpakket bewerken</h2>
+
+
+
+
+<h3 style="margin-left: 40px;">Kleine aanpassingen doen<br>
+</h3>
+
+
+
+<p style="margin-left: 80px;">Als je slechts een klein aantal aanpassingen wil maken om je interface beter te laten aansluiten bij je site, <span style="font-weight: bold;">begin dan niet met één van de standaardtaalpakketten aan te passen</span>.&nbsp; Als je dat doet zullen je wijzigingen overschreven worden als je je Moodle upgrade.<br>
+</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Gebruik in de plaats daarvan bovenstaande instructies om een splinternieuw taalpakket aan te maken en zet de parent language (in moodle.php) op een taal die het dichst aanleunt bij de jouwe.&nbsp; Bijvoorbeeld, een goede naam voor een lokale Nederlandse versie zou "<span style="font-style: italic;">nl_lokaal</span>" zijn, en als parent language zou je dan "<span style="font-style: italic;">nl</span>" kunnen zetten.</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Merk op dat je dan deze nieuwe vertaling als standaardtaal voor je site moet zetten en dat je dan best de beschikbare talen op <span style="font-weight: bold;">Beheer &gt;&gt; Configuratie &gt;&gt; Configureer variablen</span> kunt beperken, zodat al je bezoekers je site in het nieuwe taalpakket kunnen zien..<br>
+<br>
+</p>
+
+
+
+
+<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de Moodle interface taalbestanden (de "string" bestanden)<br>
+</h3>
+
+
+
+
+<ol>
+
+
+
+ <ol>
+ <li>Meld je aan als beheerder op je Moodleserver. </li>
+ <li>Ga naar <span style="font-weight: bold;">Beheer &gt;&gt; Configuratie &gt;&gt; Taal</span>, de beheerpagina voor de taal. </li>
+ <li>Op deze pagina kan je je taal kiezen met het rolmenu, kies dan "Vergelijk en bewerk huidige taal".</li>
+ <li>Je zult bewerkbare formulieren zien voor elk bestand. Indien niet moet je er voor zorgen dat deze bestanden beschrijfbaar zijn - je zult de rechten op die bestanden moeten aanpassen.</li>
+ <li>De formulieren bestaan uit drie kolommen, de eerste is de naam van elke string, de tweede is die string in het Engels en de laatste is de vertaling in de huidige taal. </li>
+ <li>Bewerk de ontbrekende strings in elk bestand (in een andere kleur aangeduid) en denk er aan op de "Bewaar wijzigingen"-knop te drukken aan het einde van elk formulier.</li>
+ <li>Het is geen probleem om strings leeg te laten - Moodle zal dan voor die string de parent language gebruiken. Je kunt de parent language definiëren in moodle.php, indien niet wordt Engels als standaard gebruikt. </li>
+ <li>Een snelle manier om alle ontbrekende strings te zien is de knop "Controleer op ontbrekende strings" gebruiken.<br>
+ <br>
+ </li>
+
+
+
+
+
+
+
+
+ </ol>
+</ol>
+
+
+<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de help en documentatiebestanden</h3>
+
+
+
+<p style="margin-left: 80px;">Er is in Moodle nog geen ingebouwde editor om de helpbestanden te vertalen, maar het is echt niet zo moeilijk. Het is belangrijk om <span style="font-weight: bold;">en</span> als referentietaal te gebruiken. Kopieer een helpbestand van het en taalpakket en zet het op dezelfde plaats in je eigen taalpakket. Gebruik dan een editor voor platte tekst om het bestand te vertalen. Let er op dat je de code in het bestand niet wijzigd (gewoonlijk is er geen code, alleen HTML-opmaak). (GEBRUIK GEEN TEKSTVERWERKER om de helpbestanden te schrijven omdat deze programma's te veel rommel aan de bestanden toevoegen).</p>
+
+
+<p style="margin-left: 80px;">Door te klikken op "Controleer op ontbrekenden strings" zul je ook zien welke helpbestanden ontbreken. Als er bestanden ontbreken zal Moolde automatisch de bestanden uit de parent language gebruiken. Het is dus niet nodig om <strong>onvertaalde</strong> helpbestanden in je taalpakket te laten staan..</p>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+<h2>Je taalpakkket insturen naar het Moodle project </h2>
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Door je vertaling te delen op Moodle help je andere gebruikers die jouw taal spreken.&nbsp;&nbsp;Je vertaling zal dan met de volgende versies van Moodle meegegeven worden.<br>
+</p>
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Archiveer heel je nieuwe taalmap als een <span style="font-weight: bold;">zip</span>-bestand en e-mail het naar translation@moodle.org.<br>
+</p>
+<p style="margin-left: 40px;">We nemen contact met je op met meer details.<br>
+</p>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+<h2>Onderhoud van een standaard taalpakket<br>
+</h2>
+
+
+
+<p style="margin-left: 40px;">Als je je wil inzetten voor het onderhoud van een taal in Moodle, dan is het best om <a href="?file=cvs.html">Moodle CVS</a> te gebruiken, zodat je steeds een up-to-date versie van Moodle hebt en je gemakkelijk je wijzigingen rechtstreeks kunt "inchecken" in het Moodleproject.<br>
+</p>
+<p style="margin-left: 40px;">Om op de hoogte te blijven van wijzigingen in het project is het een heel goed idee om je te abonneren op de <a href="http://sourceforge.net/mail/?group_id=30935" target="_top">CVS mailing list</a>.&nbsp; Dit zal je helpen je vertaling zo dicht mogelijk bij de Engelse tekst te houden.<br>
+</p>
+<p style="margin-left: 40px;"><br>
+</p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body></html>

0 comments on commit 0119539

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.