Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent dbace83 commit 0250654022aa79f4494c5b695f28765ee488468d koenr committed Oct 1, 2004
Showing with 122 additions and 13 deletions.
  1. +20 −1 lang/nl/auth.php
  2. +5 −1 lang/nl/error.php
  3. +5 −1 lang/nl/install.php
  4. +2 −1 lang/nl/lesson.php
  5. +47 −3 lang/nl/moodle.php
  6. +43 −6 lang/nl/workshop.php
View
21 lang/nl/auth.php
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['auth_common_settings'] = 'Algemene instellingen';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden in te vullen met informatie uit de <B>externe database velden</B> die je hier aangeeft. <P>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt. In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Naam van het veld dat de wachtwoorden bevat ';
@@ -37,6 +38,11 @@
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met \';\'. Bijvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mailbevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid verschillende groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=docenten,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Kies nee op de controle op verlopen wachtwoorden uit te schakelen of om LDAP de geldigheidsduur van de wachtwoorden rechtstreeks uit LDAP te laten lezen';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Aantal dagen op voorhand dat er een waarschuwing voor het verlopen van het wachtwoord gegeven wordt.';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Optioneel: gaat voor op het LDAP-attribuut dat de wachtwoordverlooptijd bewaard.';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Optioneel: gaat voor op het gracelogin-attribuut';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Schakel de gracelogin-ondersteuning voor LDAP in. Nadat een wachtwoord is verlopen kan een gebruiker nog aanmelden tot de teller van gracelogin 0 is geworden. Door deze instelling in te schakelen, wordt de gracelogin-boodschap getoond als het wachtwoord verlopen is.';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Geef de LDAP-host in de vorm van een URL zoals bijvoorbeeld: \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Com/\'or \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'login instellingen';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Geef gebruiker lid attribuut, voor als gebruikers tot een groep behoren. Meestal \'member\'';
@@ -47,6 +53,7 @@
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de \'mapping\'.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of te zoeken. Meestal \'cn\'.';
$string['auth_ldap_user_settings'] = 'Instellingen voor het opzoeken van gebruikers';
+$string['auth_ldap_user_type'] = 'Kies hoe gebruikers in LDAP bewaard worden. Deze instelling geeft ook aan hoe verlopen wachtwoorden, grace logins en het aanmaken van nieuwe gebruikers zal werken.';
$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP-protocol die jouw server gebruikt.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP-server.
Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere aanmeldingen worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
@@ -61,6 +68,7 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik een NNTP server';
$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
+$string['auth_pamdescription'] = 'Deze methode gebruikt PAM om toegang te geven tot de gebruikersnamen op deze server. Je moet <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a> installeren om deze module te kunnen gebruiken.';
$string['auth_pamtitle'] = 'PAM (Pluggable Authentication Modules)';
$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3-server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3-server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS-naam.';
@@ -71,18 +79,29 @@
$string['auth_updatelocal'] = 'Update lokale gegevens';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Update lokale gegevens:</b>Als je dit inschakelt, dan zal het veld (van de externe authenticatie) automatisch geüpdatet worden telkens de gebruiker zich aanmeldt of wanneer er een gebruikerssynchronisatie gebeurt. Velden die lokaal worden geüpdatet moeten geblokkeerd worden.';
$string['auth_updateremote'] = 'Update externe gegevens';
-$string['auth_user_create'] = 'Zet aanmaken gebruikers aan';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Update de externe gegevens:</b>Als dit ingeschakeld is dan zal de externe authenticatie geüpdatet worden als een gebruikersrecor geüpdatet wordt. De velden mogen niet geblokkeerd zijn om bewerken mogelijk te maken.';
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Merk op:</b>Voor het updaten van externe LDAP-gegevens is het nodig dat je binddn en bindpw instelt bij een bind-gebruiker met bewerkrechten op alle gebruikersrecords. Op dit ogenblik behoud het geen attributen met meerdere waarden en dus zullen extra waarden bij update verwijderd worden.</p>';
+$string['auth_user_create'] = 'Zet het aanmaken van gebruikers aan';
$string['auth_user_creation'] = 'Nieuwe (anonieme) gebruikers kunnen gebruikersaccounts aanmaken op de externe authenticatiebron en bevestigen via e-mail. Als je dit aanzet, vergeet dan niet ook de module specifieke opties voor het aanmaken van gebruikers te configureren.';
$string['auth_usernameexists'] = 'De gekozen gebruikersnaam bestaat al. Kies alsjeblieft een andere gebruikersnaam.';
$string['authenticationoptions'] = 'Opties voor authenticatie';
$string['authinstructions'] = 'Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de inlogpagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.';
$string['changepassword'] = 'URL voor het veranderen van het wachtwoord';
$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de inlogpagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Kies een methode van authenticatie:';
+$string['forcechangepassword'] = 'Verplicht het wijzigen van het wachtwoord';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Verplicht gebruikers om hun wachtwoord te wijzigen bij hun volgende aanmelding bij Moodle';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Verplicht gebruikers om hun wachtwoord te wijzigen bij hun volgende aanmelding bij Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Knop om in te loggen als gast';
$string['instructions'] = 'Instructies';
$string['md5'] = 'MD5-encryptie';
$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de om in te loggen als gast verbergen of laten zien op de inlogpagina.';
+$string['stdchangepassword'] = 'Gebruik de standaardpagina om het wachtwoord te wijzigen';
+$string['stdchangepassword_expl'] = 'Zet dit op ja als het externe systeem toelaat om wachtwoorden via Moodle te wijzigen. Deze instelling gaat voor op de \"Verander wachtwoord-URL\"';
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Merk op: het is aan te raaden om LDAP te gebruiken met een SSL geëncrypteerde tunnel (ldaps://) als de LDAP-server op afstand staat.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
View
6 lang/nl/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
$string['coursegroupunknown'] = 'Het vak dat met groep $a overeenkomt is niet gespecifieerd';
@@ -13,6 +13,10 @@
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'De module \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kon niet geïnstalleerd worden. Een nieuwere versie van Moodle is vereist (je gebruikt nu $a->currentmoodle en je hebt $a->requiremoodle nodig).';
$string['notavailable'] = 'Dat is nu niet beschikbaar';
$string['restricteduser'] = 'Sorry, maar je hebt onvoldoende rechten om dat te doen.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Sorry, maar je IP-adres is gewijzigd sinds je aangemeld bent. Deze beveiligingsmethode voorkomt dat crackers je identiteit stelen terwijl je aangemeld bent op deze site. Gewone gebruikers zouden deze melding niet mogen zien - vraag je sitebeheerder om hulp.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['unknowncourse'] = 'Onbekend vak \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - onbekende fout';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Gebruiker \"$a\" niet toegevoegd - gebruiker bestaat al';
View
6 lang/nl/install.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081900)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
$string['admindirerror'] = 'De adminmap die je opgeeft is niet juist';
@@ -73,6 +73,7 @@
<li>Op sommige PHP-servers kun je een .htaccess-bestand maken in de Moodle-map met volgende lijn: <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Opgelet: op sommige servers zal dit verhinderen dat <b>alle</b> PHP-bestanden uitgevoerd worden. (je zult foutmeldingen zien wanneer je naar php-pagina\'s kijkt) Je zult dan het .htaccess-bestand moeten verwijderen.
</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet goed geconfigureerd met de MySQL-extentie om met MySQL te communiceren. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['pass'] = 'OK';
$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn';
@@ -87,6 +88,9 @@
$string['sessionautostarterror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle heeft session support nodig en zal zonder niet werken.</p>
<p>Sessies kunnen ingeschakeld worden in het php.ini-bestand ... zoek naar de session.auto_start parameter.</p>';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['wwwroot'] = 'Web adres';
$string['wwwrooterror'] = 'Het webadres lijkt niet geldig te zijn - deze Moodle-installatie is blijkbaar niet op die plaats.';
View
3 lang/nl/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
@@ -34,6 +34,7 @@
$string['correctresponse'] = 'Juist antwoord';
$string['customscoring'] = 'Aangepaste cijfers';
$string['deadline'] = 'Deadline';
+$string['deleteattempts'] = 'Verwijder de pogeingen van de leerling voor deze les (user id)';
$string['deleting'] = 'Verwijderen';
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
$string['description'] = 'Beschrijving';
View
50 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -99,6 +99,7 @@
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Selecteer als je de bestanden van het vak in de backup wil';
$string['backupdate'] = 'Datum backup';
$string['backupdetails'] = 'Details van de backup';
+$string['backupfailed'] = 'Sommige vakke zijn niet bewaard!';
$string['backupfilename'] = 'backup';
$string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
@@ -110,6 +111,8 @@
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Merk op: je hebt ervoor gekozen om \"geen\" gebruikers in de backup op te nemen. De backup van alle modules staat nu in de \"zonder gebruikersgegevens\"-modus. De modules \"oefening\" en \"workshop\" zijn niet compatibel met dit type backup en zullen niet mee in de backup gezet worden.';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br />(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
+$string['backuptakealook'] = 'Bekijk je backuplogs eens op:
+$a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
@@ -150,7 +153,10 @@
$string['clamfailed'] = 'Clam AV is vastgelopen. De foutmelding was $a. Hier is de melding van Clam: ';
$string['clamlost'] = 'Moodle is geconfigureerd op Clam te lopen voor bestandsupload, maar het pad naar Clam AV, $a, was niet juist.';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Moodle is zo geconfigureerd dat, wanneer Clam niet loopt, alle bestanden als virussen behandeld worden. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat geen enkele leerling bestanden kan uploaden tot je dit hersteld hebt';
-$string['clammovedfilebasic'] = 'Het bestand is in de quarantainemap gezet';
+$string['clammovedfile'] = 'Het bestand is naar je quarantinemap verplaatst. De nieuwe locatie is $a';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'Het bestand is in de quarantinemap gezet';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Het bestand kon niet naar de quarantinemap, $a, verplaatst worden. Je moet dit herstellen want de bestanden die als besmet gezien worden, worden verwijderd.';
+$string['clamunknownerror'] = 'Er was iets onbekend fout met clam.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Schoon de tijdelijke data op';
$string['clicktochange'] = 'Klik om te wijzigen';
$string['closewindow'] = 'Sluit dit venster';
@@ -160,6 +166,9 @@
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die tekstfilters gebruiken. kopieën van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan ervoor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Behandel bestanden als virussen';
+$string['configclamdonothing'] = 'Behandel bestanden als OK';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Als je clam geconfigureerd hebt om geüploade bestanden op virussen te scannen, maar het is slecht geconfigureerd of loopt niet om één of andere reden, hoe moet Moodle zich dan gedragen? Als je kiest voor \"Behandel alle bestanden als virussen\", dan zullen alle bestanden naar de quaraninezone verplaatst worden of verwijderd worden. Als je kies voor \"Behandel bestanden als OK\", dan zullen de bestanden naar de bedoelde map verplaatst worden zoals normaal. In beide gevallen wordt de beheerder op de hoogte gebracht van het slecht werken van clam. Als kiest voor \"Behandel bestanden als virussen\" en om één of andere reden werkt clam niet (gewoonlijk omdat je een verkeerd pad naar clam gegeven hebt), dan zullen ALLE geuploade bestanden naar de quarantinezone verplaatst worden of verwijderd worden. Wees voorzichtig met deze instelling.';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mailauthenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
@@ -194,7 +203,10 @@
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakelt, dan zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Pad naar clam AV. Gewoonlijk iets als /usr/bin/clamscan of /usr/bin/clamdscan. Je hebt dit nodig om clam AV te laten lopen.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxyserver (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het internet te komen, vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Als je wil dat clam AV besmette bestanden naar een quarantinemap verplaatst, zet het pad dan hier. Het moet beschrijfbaar zijn voor de webserver. Als je dit leeg laat of als je een map opgeeft die niet bestaat of niet beschrijfbaar is, dan zullen besmette bestanden verwijderd worden. Gebruik geen schijne streep achteraan het pad.';
+$string['configrunclamonupload'] = 'Clam AV laten lopen bij het uploaden van een bestand? Je hebt dan een juist pad nodig in pathtoclam om dit te laten werken. (Clam AV is een gratis virusscanner die je kunt downloaden van http://www.clamav.net/)';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de inlogpagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan één exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
@@ -303,6 +315,7 @@
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['detailedless'] = 'Minder gedetailleerd';
$string['detailedmore'] = 'Meer gedetailleerd';
+$string['directorypaths'] = 'Paden van mappen';
$string['disable'] = 'Schakel uit';
$string['displayingfirst'] = 'Alleen de eerste $a->count $a->things worden getoond.';
$string['displayingrecords'] = '$a records worden getoond';
@@ -327,6 +340,7 @@
$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
+$string['editlock'] = 'Deze waarde kan niet bewerkt worden!';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
$string['editorbgcolor'] = 'Achtergrondkleur';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Opgekuiste Word-HTML bij plakken';
@@ -768,6 +782,8 @@
$string['passwordsenttext'] = '<P>Er is een e-mail verstuurd naar $a->email.
<P><B>Bekijk je e-mail voor je nieuwe wachtwoord</B>
<P>Het nieuwe wachtwoord is automatisch aangemaakt, dus misschien wil je het <A HREF=$a->link>wijzigen naar iets wat makkelijker te onthouden is</A>.';
+$string['pathnotexists'] = 'Dit pad bestaat niet op je server!';
+$string['pathslasherror'] = 'Het pad mag niet eindigen met een schuine streep!';
$string['paymentinstant'] = 'Gebruik de knop om te betalen en je zult binnen enkele minuten aangemeld zijn!';
$string['paymentrequired'] = 'Betaling vereist om dit vak binnen te gaan.';
$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd om het vak \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens het vak binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
@@ -954,6 +970,7 @@
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Weet je zeker dat je het lidmaatschap voor alle deelnemers van dit vak wil opzeggen?';
$string['unenrolme'] = 'Zeg mijn lidmaatschap van $a op';
$string['unenrolsure'] = 'Weet je zeker dat je het lidmaatschap van $a wilt opzeggen?';
+$string['unfinished'] = 'Niet klaar';
$string['unknowncategory'] = 'Onbekende categorie';
$string['unlimited'] = 'Onbeperkt';
$string['unpacking'] = '$a wordt uitgepakt';
@@ -972,12 +989,20 @@
$string['updatingain'] = 'Een $a->what wijzigen in $a->in';
$string['upload'] = 'Upload';
$string['uploadafile'] = 'Upload een bestand';
-$string['uploadedfileto'] = '$a->file is geüpload naar $a->directory';
+$string['uploadedfile'] = 'Bestand met succes geüploadet';
+$string['uploadedfileto'] = '$a->file is geüploadet naar $a->directory';
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'Sorry, maar dit bestand is te groot (limiet is $a bytes)';
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Je bestandsupload is mislukt omdat er een probleem was met één van de bestanden, $a->name.<br/>Hier is een log van de problemen:<br/>$a->problem<br/>Niet te herstellen.';
+$string['uploadfilelog'] = 'Uploadlog voor bestand $a';
$string['uploadformlimit'] = 'Het geüploade bestand is groter dan de maximumgrootte ingesteld op het formulier';
+$string['uploadlabel'] = 'Titel:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - weet je zeker dat je een bestand geselecteerd hebt om te uploaden?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Uploads niet toegestaan';
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Het oude bestand(en) in je uploadzone is verwijderd';
$string['uploadpartialfile'] = 'Het bestand was slechts gedeeltelijk geüploaded';
$string['uploadproblem'] = 'Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand \'$a\' (was het misschien te groot?)';
+$string['uploadrenamedchars'] = 'Het bestand is hernoemd van $a->oldname naar $a->newname omdat er ongeldige tekens in staan.';
+$string['uploadrenamedcollision'] = 'Het bestand is hernoemd van $a->oldname naar $a->newname omdat er een bestandsnaamconflict was.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Het geüploade bestand is groter dan de maximumgrootte die op deze server ingesteld is.';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
@@ -999,6 +1024,25 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'Gebruik bestaand vak';
$string['version'] = 'Versie';
$string['view'] = 'Zien';
+$string['virusfound'] = 'Opgelet beheerder! Clam AV vond een virus in een bestand, geüploadet door $a->user voor het vak $a->course. Hier is de boodschap van clamscan:';
+$string['virusfoundlater'] = 'Een bestand dat geüploadet werd op $a->date met als bestandsnaam $a->filename voor het vak $a->course is besmet met een virus. Hier is een samenvatting van wat er sinds toen met je bestand gebeurd is:
+
+$a->action
+
+Als dit een taak was, dan wil je het misschien terug insturen, zodat je leraar het kan nakijken.';
+$string['virusfoundlateradmin'] = 'Opgelet beheerder! Een bestand dat geüploadet werd op $a->date met als bestandsnaam $a->filename voor het vak $a->course is besmet met een virus. Hier is een samenvatting van wat er sinds toen met het bestand gebeurd is:
+
+$a->action
+
+De gebruiker is ook verwittigd.';
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Opgelet beheerder! Een bestand dat geüploadet werd met bestandsnaam $a->filename bevat een virus. Moodle kon dit bestand niet terugsturen naar de gebruiker die het oorspronkelijk geüploadet had.
+
+Hier is een samenvatting van wat er met dat bestand gebeurd is:
+
+$a->action';
+$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virus gevonden!';
+$string['virusfounduser'] = 'Het bestand $a->filename dat je geüploadet hebt is door een virusscanner gecontroleerd en is geïnfecteerd! Je bestandsupload is mislukt.';
+$string['virusplaceholder'] = 'Dit geüploade bestand bevat een virus en is verplaatst of verwijderd. De gebruiker is verwittigd.';
$string['webpage'] = 'Website';
$string['week'] = 'Week';
$string['weekhide'] = 'Verberg deze week voor $a';
View
49 lang/nl/workshop.php
@@ -1,18 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004092700)
$string['absent'] = 'Afwezig';
$string['accumulative'] = 'Accumulatief';
$string['action'] = 'Actie';
$string['addacomment'] = 'Voeg commentaar toe';
$string['afterdeadline'] = 'Na de deadline: $a';
+$string['ago'] = '$a geleden';
$string['agreetothisassessment'] = 'Bevestig deze evaluatie';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle beoordelingen hebben een maximum van: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Sta herinzenden toe';
$string['alreadyinphase'] = 'Reeds in fase $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Wijzig evaluatie';
$string['amendtitle'] = 'Pas titel aan';
+$string['analysis'] = 'Analyse';
$string['analysisofassessments'] = 'Analyse van beoordelingen';
$string['assess'] = 'Beoordelingen';
$string['assessedon'] = 'Beoordeeld op $a';
@@ -21,6 +23,7 @@
$string['assessmentdropped'] = 'Beoordeling genegeerd';
$string['assessmentgrade'] = 'Beoordelingscijfer: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Beoordeling is nog niet bevestigd';
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Beoordeling heeft nog geen cijfer';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>In dit formulier staan jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze aan na het bekijken van de herwerkte taak';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Beoordeling van deze inzending';
$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
@@ -33,6 +36,8 @@
$string['assessor'] = 'Beoordelaar';
$string['assessthissubmission'] = 'Beoordeel deze inzending';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Beoordeling niet in de juiste fase';
+$string['attachment'] = 'Bijlage';
+$string['attachments'] = 'Bijlagen';
$string['authorofsubmission'] = 'Auteur van de inzending';
$string['averageerror'] = 'Gewone fout';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'In afwachting van beoordeling door $a';
@@ -41,8 +46,10 @@
$string['closeassignment'] = 'Sluit de beoordeling';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['commentby'] = 'Commentaar door';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Vergelijking van beoordelingen';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig het verwijderen van deze $a';
$string['correct'] = 'Juist';
+$string['count'] = 'Tel';
$string['criterion'] = 'Criterium';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deadlineis'] = 'Deadline is $a';
@@ -56,13 +63,15 @@
$string['edit'] = 'Bewerk';
$string['editacomment'] = 'Bewerk een commentaar';
$string['editingassessmentelements'] = 'Evaluatieonderdelen aanbrengen';
+$string['editsubmission'] = 'Bewerk inzending';
$string['element'] = 'Onderdeel';
$string['elementweight'] = 'Gewicht van het onderdeel';
$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
$string['errortable'] = 'Foutentabel';
$string['excellent'] = 'Schitterend';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'Genegeerde beoordelingen uitsluiten';
$string['expectederror'] = 'Verwachte gokfactor: $a';
+$string['fair'] = 'Redelijk';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Zet hier feedback';
$string['generalcomment'] = 'Algemene commentaar';
$string['good'] = 'Goed';
@@ -75,14 +84,21 @@
$string['gradeforreliability'] = 'Cijfer voor betrouwbaarheid';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor de beoordeling van de leerling';
$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer voor inzending';
+$string['gradegiventoassessment'] = 'Cijfer voor een beoordeling gegeven';
$string['gradeofsubmission'] = 'Beoordeling van bijdrage :$a';
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'De cijfers voor de beoordeling zijn $a';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor de beoordeling van $a';
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'De cijfers voor de inzendingen zijn $a';
$string['gradetable'] = 'Beoordelingstabel';
+$string['gradingallassessments'] = 'Cijfers geven aan alle beoordelingen';
+$string['gradinggrade'] = 'Cijfer voor de beoordeling';
$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Verberg de cijfers tot na de bevestiging';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg de namen van $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Hou rekening met het cijfer van de leraar';
$string['incorrect'] = 'Fout';
$string['iteration'] = 'Iteratie $a volledig';
+$string['lax'] = 'Mild';
$string['leaguetable'] = 'Overzichtstabel van ingestuurd werk';
$string['listassessments'] = 'Lijst van evaluaties';
$string['listofallsubmissions'] = 'Lijst van alle inzendingen';
@@ -99,27 +115,38 @@
$string['mail8'] = 'De opdracht $a is een herwerkte taak';
$string['mail9'] = 'Beoordeel het in de Workshop $a';
$string['managingassignment'] = 'Taakbeheer';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
+$string['mean'] = 'Gemiddelde';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Workshop';
$string['modulenameplural'] = 'Workshops';
$string['movingtophase'] = 'Doorgaan naar fase $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'Namen niet getoond aan $a';
$string['newassessments'] = 'Nieuwe evaluaties';
+$string['newattachment'] = 'Nieuwe bijlage';
$string['newgradings'] = 'Nieuwe beoordelingen';
$string['newsubmissions'] = 'Nieuwe inzendingen';
$string['noassessments'] = 'Geen beoordelingen';
$string['noassessmentsdone'] = 'Geen evaluaties gemaakt';
+$string['noattachments'] = 'Geen bijlagen';
$string['nosubmission'] = 'Geen inzending';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Er zijn geen inzendingen beschikbaar ';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br />Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze beoordelingselementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br />Dit doe je door te klikken op de workshop in het vak. Indien er nog geen evaluatieonderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal evaluatieonderdelen veranderen op shet scherm \'Een workshop wijzigen\' te gebruiken. De evaluatieonderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer&quot; scherm';
+$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Niet genoeg voorbeelden ingestuurd.';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br />Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze beoordelingselementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br />Dit doe je door te klikken op de workshop in het vak. Indien er nog geen evaluatieonderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal evaluatieonderdelen veranderen op shet scherm \'Een workshop wijzigen\' te gebruiken. De evaluatieonderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het \"Beheer\" scherm';
+$string['noteonstudentassessments'] = '(Cijfer van de leerling / Cijfer voor de beoordeling)';
$string['notgraded'] = 'Geen cijfers';
+$string['notitle'] = 'Geen titel';
$string['notitlegiven'] = 'Geen titel gegeven';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal evaluatieonderdelen';
$string['numberofassessments'] = 'Aantal evaluaties';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Aantal gewijzigde beoordelingen: $a';
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Aantal beoordelingen die weggevallen zijn: $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar';
+$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Aantal beoordelingen (gewogen): $a';
+$string['numberofattachments'] = 'Aantal verwachte bijlages bij inzendingen';
$string['numberofentries'] = 'Aantal ingangen';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve antwoorden';
$string['numberofsubmissions'] = 'Aantal inzendingen: $a';
@@ -145,15 +172,15 @@
$string['phase4short'] = 'Evalueren';
$string['phase5'] = 'Berekening van de totaalcijfers';
$string['phase5short'] = 'Berekening';
-$string['phase6'] = 'Toon totaalcijfers';
-$string['phase6short'] = 'Toon cijfers';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Evalueer deze voorbeeldtaak van de $a';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Evalueer deze $a bijdragen';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Evalueer je inzending';
$string['poor'] = 'Slecht';
$string['present'] = 'Huidig';
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor bijsturing';
$string['reassess'] = 'Evalueer opnieuw';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Geef opnieuw een cijfer voor de inzendingen van d leerling';
+$string['removeallattachments'] = 'Verwijder alle bijlages';
$string['repeatanalysis'] = 'Herhaal analyse';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['returnto'] = 'Keer terug naar';
@@ -164,6 +191,7 @@
$string['savemyassessment'] = 'Bewaar mijn taak';
$string['savemycomment'] = 'Bewaar mijn commentaar';
$string['savemygrading'] = 'Bewaar mijn cijfer';
+$string['savemysubmission'] = 'Bewaar mijn inzending';
$string['saveoverallocation'] = 'Bewaar over toewijzingsniveau';
$string['scale10'] = 'Cijfer op 10';
$string['scale100'] = 'Cijfer op 100';
@@ -177,11 +205,12 @@
$string['scaleyes'] = '2 punten op de Ja / Nee schaal';
$string['select'] = 'Selecteer';
$string['selfassessment'] = 'Zelfevaluatie';
-$string['setoverallocation'] = 'Reeks over het Niveau van de Toewijzing';
$string['showgrades'] = 'Toon cijfers';
$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld van het evaluatieformulier';
$string['standarddeviation'] = 'Standaardafwijking van element $a';
$string['standarddeviationnote'] = 'Elementen met standaardafwijking nul of erg kleine waarden kunnen de analyse verstoren.<br/>Dit element is uitgesloten van de analyse.';
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Standaardafwijking van element: $a';
+$string['strict'] = 'Streng';
$string['studentassessments'] = '$a Evaluaties';
$string['studentgrades'] = '$a Cijfers';
$string['studentsubmissions'] = '$a Bijdragen';
@@ -201,15 +230,23 @@
$string['teacherscomment'] = 'Opmerkingen van de leraar';
$string['teachersgrade'] = 'Beoordeling van de leraar';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a lerarenbijdragen voor beoordeling';
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Het cijfer voor deze beoordeling is $a';
$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Er is feedback van de $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Deze taken werden beoordeeld door de $a';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Deze beoordeling telt niet mee';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['timeassessed'] = 'Tijd geëvalueerd';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Soort van schaal';
+$string['ungradedassessments'] = '$a beoordelingen zonder cijfer';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';
+$string['uploadsuccess'] = 'Upload gelukt';
+$string['verylax'] = 'Heel mild';
$string['verypoor'] = 'Heel slecht';
+$string['verystrict'] = 'Heel streng';
$string['view'] = 'Zie';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Zie evaluatie van $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Zie andere evaluaties';

0 comments on commit 0250654

Please sign in to comment.