Permalink
Browse files

Thai Language for 1.4dev

  • Loading branch information...
1 parent 101f83b commit 02584ccf3740464d491701004ae1c19c90dacc69 minkowski committed Jul 30, 2004
Showing with 142 additions and 34 deletions.
  1. +4 −4 lang/th/calendar.php
  2. +8 −1 lang/th/chat.php
  3. +2 −1 lang/th/editor.php
  4. +8 −7 lang/th/glossary.php
  5. +43 −9 lang/th/moodle.php
  6. +37 −1 lang/th/quiz.php
  7. +15 −10 lang/th/resource.php
  8. +25 −1 lang/th/scorm.php
View
8 lang/th/calendar.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004070801)
$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
@@ -31,7 +31,7 @@
$string['eventkind'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['eventname'] = 'ª×èͧ͢¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['eventrepeat'] = '¨Ñ´«éÓ';
-$string['eventsfor'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventsfor'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§Çѹ$a ';
$string['eventstarttime'] = 'àÃÔèÁàÇÅÒ';
$string['eventtime'] = 'àÇÅÒ';
$string['eventview'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
@@ -49,7 +49,7 @@
$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['mon'] = '¨.';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
-$string['monthlyview'] = '´ÙÃÒÂà´×͹';
+$string['monthlyview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂà´×͹';
$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
@@ -94,6 +94,6 @@
$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['wed'] = '¾.';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
-$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹';
+$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé';
?>
View
9 lang/th/chat.php
@@ -1,15 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['beep'] = '嗝章�';
$string['chatintro'] = 'び褂';
$string['chatname'] = '柰碎艇';
$string['chatreport'] = '∮斯础颐嗍枪�';
$string['chattime'] = '嗲乓嗍枪窑醚椐佃弯�';
+$string['configmethod'] = '獯禄〉葬砰倾埂颐从喙怨∫檬狗挂 ね辆郧嗟兔膦艇假殂ㄐ酚∫玫源佃汀押喃悦炜嗲兔旆亍っ验Х砧琳∫猛丫啻� 淞瑷余荤沟橥У验Г枰愦 � 崤楔蟹缨夜愎坟� � 氛� 岬璺验Ч臻鸵è朽荤埂颐嗑澡菱伺淬碎⊙亨渺苦峭渺浯殂埂贸辗砧琳假槭狗挂ㄓ骨沽摇 ∫勉岐粪渺苦峭渺鸵妊隆颐悛� shell access 浠卵泻郝俟浴 岬瑷蟹鱼碎脱得亦苗洽艇∫檬狗挂嗑澡立珠�';
$string['configoldping'] = '柿要浴艘落弧砧挂氛吨Ж卸淄氰彝汀ㄒ∷橥狗挂崤榍';
$string['configrefreshroom'] = 'で妹锗棵觅梁柰垄挂翠斯 堕业验Г枰舀蟹鱼碎碎艇使饭掖汆苗洽珠贯佃氰舀蟹鱼碎嗲绾喃悦炜嗲兔旆缨夜斯选 堕伊栅故狗挂ㄓ骨沽摇';
$string['configrefreshuserlist'] = 'で梅印颐谜嗫锚靡陋阻图匍描橇使饭液柰箩よ渌� (嗷绻窃挂氛)';
+$string['configserverhost'] = '柰⑼р问缝⑼Г土驹青低渺氛栲荤狗砧吐勹⑼п喃悦炜嗲兔�';
+$string['configserverip'] = '肆衣嗯途闸艇啶米柰Х砧眯贺㈤咬汗';
+$string['configservermax'] = 'ㄓ骨工故狗挂寿卮';
+$string['configserverport'] = '就渺贩砧悛楹灌渺苦峭渺';
$string['currentchats'] = '∫绵是挂氛枇胀沦璧凸拐�';
$string['currentusers'] = '假榉砧∮叛狗挂';
$string['deletesession'] = '藕∫绵是挂拐�';
@@ -24,6 +29,8 @@
$string['messageenter'] = '$a 啖橐碎艇使饭�';
$string['messageexit'] = '$a 屯∷橥狗挂';
$string['messages'] = '㈤亭且�';
+$string['methoddaemon'] = '岐粪渺苦峭渺';
+$string['methodnormal'] = '窃刚弧翟';
$string['modulename'] = '碎艇使饭�';
$string['modulenameplural'] = '碎艇使饭�';
$string['neverdeletemessages'] = '淞枇铡颐藕㈤亭且�';
View
3 lang/th/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'ź';
$string['filebrowser'] = 'ä¿Åì Browser';
$string['forecolor'] = 'ÊÕµÑÇ˹ѧÊ×Í';
+$string['fullscreen'] = 'â»Ãá¡ÃÁá¡éä¢àµçÁ˹éÒ¨Í';
$string['heading'] = 'ËÑÇ';
$string['height'] = 'ÊÙ§';
$string['hilitecolor'] = 'ÊÕ¾×é¹';
View
15 lang/th/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['addcomment'] = '宣逗줘둣정할정都繕濚';
@@ -61,13 +61,13 @@
$string['descending'] = '煽覽㎤納죠▽뻘于';
$string['destination'] = '롱浣죠';
$string['displayformat'] = '쵬삔볶⌒첫岱賈';
-$string['displayformat2'] = '碩瑩쵬삔볶씹于젬羸暠无舒覽';
-$string['displayformat3'] = '杆촤밑≥';
-$string['displayformat4'] = 'ㅣ뚝족戾뚝졺琓';
-$string['displayformat5'] = '碩瑩쵬삔볶幄窪落羸暠无舒覽';
-$string['displayformat6'] = '촤징櫓ㅣ훼쓿';
$string['displayformatcontinuous'] = '듣昆및琓㎨췌皐ぷ琓솝禹↕쨔';
-$string['displayformatdefault'] = '睾脘㎣脘 쵬삔볶쑬밈밑≥';
+$string['displayformatdictionary'] = '睾脘㎣脘쩠某梳봅㉨拈立쳅';
+$string['displayformatencyclopedia'] = '杆촤밑≥';
+$string['displayformatentrylist'] = '촤징櫓ㅣ훼쓿裡尿個';
+$string['displayformatfaq'] = 'ㅣ뚝조怒븃睾';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = '碩瑩쵬삔볶씹于젬羸暠无舒覽';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = '碩瑩쵬삔볶幄蛙프ぷ琓솝禹↕쨔';
$string['displayformats'] = '쵬삔볶밉線믹';
$string['displayformatssetup'] = '⌒천駱ℓ脘쵬삔볶밉線믹';
$string['duplicateentry'] = '죵훼쓿以達旅笑茸';
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = '들系碩讀ㅝ밝セ듭笑圭斷丹磯ㅗ怒♨ℓ達圭';
$string['filtername'] = '텃㎕翊입먕믄耭룹錮듈뮐祁';
$string['fullmatch'] = '瑄勒≠腦㈍祿훼쓿痍戾돤㏊饑ㅹ믓';
+$string['globalglossary'] = '痼毒拈훼쓿議텀';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'ㅸ念戾둘蓼鄂窯系촛닌뵨입먕믄耭룹';
$string['glossarytype'] = '뼙及윷痼毒拈훼쓿';
$string['glosssaryexported'] = '褐㎄棨痼毒拈훼쓿茵촹쨘췌睾笑茸';
View
52 lang/th/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['activityselect'] = 'ÂéÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ·ÕèàÅ×Í¡ä»äÇé·ÕèÍ×è¹';
$string['activitysince'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ µÑé§áµè $a';
$string['add'] = 'à¾ÔèÁ';
+$string['addactivity'] = 'à¾ÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['addadmin'] = 'à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº';
$string['addcreator'] = 'à¾ÔèÁ¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['added'] = 'à¾ÔèÁ $a áÅéÇ';
@@ -25,6 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'à¾ÔèÁ»ÃÐàÀ·ãËÁè';
$string['addnewcourse'] = 'à¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
$string['addnewuser'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡';
+$string['addresource'] = 'à¾ÔèÁáËÅ觢éÍÁÙÅ';
$string['address'] = '·ÕèÍÂÙè';
$string['addstudent'] = 'à¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['addteacher'] = 'à¾ÔèÁÍÒ¨ÒÃÂì';
@@ -41,6 +43,7 @@
$string['adminhelpcourses'] = 'ÃкØÃÒÂÇÔªÒáÅлÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
$string['adminhelpedituser'] = 'browse ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡áÅÐá¡é䢢ͧã¤Ã¡çä´é';
$string['adminhelpenrolments'] = 'àÅ×Í¡ÇԸդǺ¤ØÁ¡ÒÃÃѺÊÁÒªÔ¡à¢éÒàÃÕ¹ ãªéÇԸդǺ¤ØÁ¨Ò¡ÀÒÂã¹ËÃ×͹͡ moodle';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨';
$string['adminhelplanguage'] = 'ÊÓËÃѺµÃǨÊͺáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['adminhelplogs'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´º¹àÇçºä«µì';
$string['adminhelpmanageblocks'] = '¨Ñ´¡ÒúÅçͤáÅеÑ駤èÒ';
@@ -55,6 +58,8 @@
$string['administration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['administrator'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкº';
$string['administrators'] = '¼Ùé´ÙáÅÐÃкº';
+$string['administratorsall'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкº·Ñé§ËÁ´';
+$string['administratorsandteachers'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкºáÅÐÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['advancedfilter'] = '¡Òäé¹ËÒ¢Ñé¹ÊÙ§';
$string['again'] = 'ÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['all'] = '·Ñé§ËÁ´';
@@ -146,6 +151,7 @@
$string['configdebug'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ ¹Õèà»ç¹¡ÒÃÃкØÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒõͺÃѺ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¼ÙéÊÁѤà ËÅѧ¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкØäÇé¹Õé accounts ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¨Ð¶Ù¡Åº·Ôé§ä»';
$string['configdigestmailtime'] = 'ÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡ãËéÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅã¹ÃٻẺ ä´à¨Ê·ì ¹Ñ蹤×ͨÐÁÕÊè§ÍÕàÁÅä»ÂѧÊÁÒªÔ¡·Ø¡Çѹã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´äÇé (àªè¹¶éҤسµÑé§ cron script äÇé·Ø¡Ë¹Ö觪ÑèÇâÁ§ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ㹪ÑèÇâÁ§µèÍä»)';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'àÅ×Í¡áÊ´§¼Å¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃ稤ÃÑ駷Õè¼èÒ¹ÁÒãËéÊÁÒªÔ¡ä´é·ÃÒº';
$string['configenablerssfeeds'] = '¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ¢éÒÁàÇçºä«µì ËÒ¡·èÒ¹µéͧ¡ÒÃàËç¹¢éÍᵡµèÒ§ãËé·Ó¡ÒÃ͹حҵ¡ÒÃãªé RSS ã¹áµèÅÐâÁ´ÙÅ´éÇ ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â¡ÒÃä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒâÁ´ÙÅ ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éà¾ÃÒÐÇèÒäÁèÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºä«µì ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹ãËéä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒµÑÇá»Ã ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ »¡µÔ ( Normal)';
@@ -171,6 +177,8 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Ãкآ¹Ò´ä¿Åì·ÕèãË­è·ÕèÊØ´·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÍѾâËÅ´¢Ö鹺¹àÇçºä«µìä´é ¤èÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´äÇéáÅéÇâ´Âà«ÔÃì¿àÇÍÃì à»ç¹¡ÒõÑ駤èҢͧ PHP upload_max_filesize áÅÐ Apache LimitRequestBody áµè¤Ø³¡çÊÒÁÒö¨ÐÃкآ¹Ò´ä¿Åìä´éµÃҺ㴷ÕèäÁèà¡Ô¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¡è͹áÅéÇ';
$string['configmaxeditingtime'] = 'ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËéÊÁÒªÔ¡ á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÃÒ§ҹ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒ feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ';
$string['confignoreplyaddress'] = '㹺ҧ¤ÃÑé§Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ㹰ҹТͧÊÁÒªÔ¡ àªè¹ 㹡óÕâ¾Êµì㹡ÃдҹàÊÇ¹Ò ÍÕàÁÅ·Õè¤Ø³ÃкØäÇéã¹Ë¹éÒ»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǨйÓÁÒãªé㹪èͧ From áµè¶éÒÊÁÒªÔ¡äÁèµéͧ¡ÒÃãËéã¤ÃàËç¹ÍÕàÁÅãËéµÑ駤èÒäÁèáÊ´§ÍÕàÁÅ ¼ÙéÃѺ¨ÐäÁèÊÒÁÒöµÍºàÁÅì¶Ö§ÊÁÒªÔ¡ä´éâ´ÂµÃ§';
+$string['confignotifyloginfailures'] = '¶éÒËÒ¡ÁÕ¡Òúѹ·Ö¡¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨ ãËéÃкº·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìÍ͡件֧ã¤ÃºéÒ§';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = '¶éÒàÅ×Í¡·Õè¨Ðá¨é§ãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒºàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹äÁèÊÓàÃç¨à¡Ô´¢Öé¹ µéͧ¡ÒÃãËéÊÁÒªÔ¡ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é¡Õè¤ÃÑ駵èÍ˹Öè§ÊÁÒªÔ¡µèÍ˹Öè§ IP';
$string['configopentogoogle'] = '¶éÒËÒ¡àÅ×Í¡ãªéµÑÇàÅ×Í¡¹Õé Google ¨ÐÊÒÁÒöà¢éÒÁÒÂѧàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³ã¹°Ò¹ÐºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¼Ùé·Õèà¢éÒÁÒàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³¼èÒ¹·Ò§ Google ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['configproxyhost'] = '¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé';
$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡÊÁÒªÔ¡ ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËéÊÁÒªÔ¡ºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
@@ -244,6 +252,7 @@
$string['databaseupgradebackups'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ¤×Í $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'ºÅçͤàÇÍÃìªÑè¹ $a';
$string['databaseupgrades'] = '¡ÓÅѧÍѾà¡Ã´°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['date'] = 'Çѹ·Õè';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Çѹ·Õè : ÇѹÅèÒÊØ´ÁÒ¡è͹';
$string['datemostrecentlast'] = 'Çѹ·Õè : ÇѹÅèÒÊØ´ÍÂÙèËÅѧ';
$string['day'] = 'Çѹ';
@@ -299,6 +308,7 @@
$string['editthiscategory'] = 'á¡é䢻ÃÐàÀ·';
$string['edituser'] = 'á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['email'] = 'ÍÕàÁÅ';
+$string['emailactive'] = 'ÍÕàÁÅ·Õèãªé¡ÒÃä´é';
$string['emailagain'] = 'ãÊèÍÕàÁÅÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['emailconfirm'] = 'Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ';
$string['emailconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
@@ -320,11 +330,13 @@
$string['emaildigestoff'] = 'ẺäÁèä´à¨Ê·ì (ÍÕàÁÅà´ÕÂǵèÍ¡ÃдҹàÊǹÒ)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'ẺËÑÇ¢éÍ( ÍÕàÁÅ੾ÒÐËÑÇ¢éÍ·Ø¡Çѹ)';
$string['emaildisable'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÍÕàÁŹÕéä´é';
+$string['emaildisableclick'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍ·Ó¡ÒÃÃЧѺ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ·ÕèÍÂÙèÍÕàÁŹÕé';
$string['emaildisplay'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅ';
$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅ';
$string['emaildisplayno'] = '«è͹ÍÕàÁÅ';
$string['emaildisplayyes'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅ';
$string['emailenable'] = 'ÍÕàÁŹÕéãªé§Ò¹ä´é';
+$string['emailenableclick'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍãËéÃкº·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ·ÕèÍÂÙèÍÕàÁŹÕé';
$string['emailexists'] = 'ÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹â´ÂãªéÍÕàÁŹÕéáÅéǤèÐ';
$string['emailformat'] = 'ÃٻẺÍÕàÁÅ';
$string['emailmustbereal'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁŢͧ¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁŨÃÔ§';
@@ -349,6 +361,7 @@
<p> Ãкºä´éÊè§ÃËÑʼèÒ¹ãËÁèä»ãËé¤Ø³·Õè <b>$a->email</b>
<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËé¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹</a>';
$string['enable'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
+$string['encryptedcode'] = 'ÃËÑʼèÒ¹ÁÕ¡Òà encrypt (½Ñ§â¤é´)';
$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéàÃÕºÃéÍÂ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['enrolmentconfirmation'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?';
@@ -359,12 +372,16 @@
( ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁèã¹ $a';
$string['enrolmentnointernal'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒä»ã¹ÃÒÂÇÔªÒä´é';
+$string['enrolmentnotyet'] = '¢ÍÍÀѤèФسäÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é¨¹¡ÇèÒ <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['enrolperiod'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
$string['entercourse'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹';
$string['enteremailaddress'] = 'ãÊèÍÕàÁŢͧ¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ';
+$string['entries'] = '¢éÍÁÙÅ';
$string['error'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['errortoomanylogins'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè';
$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔê¡·ÕèÍÕàÁÅ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁŹÑ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁŹÑé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
+$string['everybody'] = '·Ø¡¤¹';
$string['executeat'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÇÅÒ';
$string['existing'] = 'ÁÕÍÂÙè';
$string['existingadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè';
@@ -374,6 +391,8 @@
$string['existingcreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
$string['existingstudents'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèà»ç¹ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹áÅéÇ';
$string['existingteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['failedloginattempts'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁèÊÓàÃç¨ $a->attempts ¤ÃÑ駹Ѻáµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
+$string['failedloginattemptsall'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁèÊÓàÃç¨ $a->attempts ¤ÃÑ駨ҡ account ¢Í§$a->accounts ';
$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹';
$string['filemissing'] = '$a ËÒÂä»';
$string['files'] = 'ä¿Åì';
@@ -392,6 +411,7 @@
$string['forgotten'] = 'Å×Á username ËÃ×Í password ?';
$string['format'] = 'ÃٻẺ';
$string['formathtml'] = 'ãªéâ¤é´ HTML ';
+$string['formatmarkdown'] = 'ÃٻẺ markdown';
$string['formatplain'] = 'ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ(Plain Text)';
$string['formatsocial'] = 'Ẻ¡ÅØèÁʹ·¹Ò';
$string['formattext'] = 'ÃٻẺÍѵâ¹ÁѵÔ';
@@ -503,6 +523,7 @@
$string['institution'] = 'ʶҺѹ';
$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['invalidlogin'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ';
+$string['ip_address'] = 'ËÁÒÂàÅ¢ä;Õ';
$string['jumpto'] = 'ä»Âѧ...';
$string['keep'] = 'à¡çº';
$string['langltr'] = 'ÀÒÉÒ¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ';
@@ -524,12 +545,13 @@
$string['livelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µìàÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
$string['locale'] = 'th';
$string['location'] = '·ÕèµÑé§';
-$string['loggedinas'] = '¤Ø³ login 㹪×èÍ $a ';
-$string['loggedinnot'] = '¤Ø³äÁèä´é login';
-$string['login'] = 'Login';
-$string['loginas'] = 'Login 㹪×è͹Õé';
-$string['loginguest'] = 'Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
-$string['loginsite'] = 'Login à¢éÒàÇçº';
+$string['loggedinas'] = '¤Ø³à¢éÒÊÙèÃкºã¹ª×èÍ $a ';
+$string['loggedinnot'] = '¤Ø³ÂѧäÁèä´éà¢éÒÊÙèÃкº¤èÐ';
+$string['login'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº';
+$string['login_failure_logs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨';
+$string['loginas'] = 'à¢éÒÊÙèÃкºã¹ª×è͹Õé';
+$string['loginguest'] = 'à¢éÒÊÙèÃкºã¹°Ò¹ÐºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
+$string['loginsite'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒàÇçº';
$string['loginsteps'] = 'ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁèà¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´éã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹«Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇŨ¹¡ÇèÒ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
<OL size=2>
@@ -588,6 +610,7 @@
$string['modulesetup'] = 'µÔ´µÑ駵ÒÃÒ§ module ';
$string['modulesuccess'] = 'µÒÃÒ§ $a ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ';
$string['moodleversion'] = 'Moodle àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['more'] = 'ÁÕµèÍ..';
$string['mostrecently'] = 'ÅèÒÊØ´';
$string['move'] = 'ÂéÒÂ';
$string['movecategoryto'] = 'ÂéÒ»ÃÐàÀ·ä»Âѧ';
@@ -629,8 +652,7 @@
ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅ·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
-$a->signoff
-';
+$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'ÀÒ¾ãËÁè';
$string['newsitem'] = '¢èÒÇ';
$string['newsitems'] = '¢èÒÇ';
@@ -639,6 +661,7 @@
$string['newusers'] = 'ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´';
$string['next'] = 'µèÍä»';
$string['no'] = 'äÁè';
+$string['nobody'] = 'äÁèÁÕã¤ÃàÅÂ';
$string['nocoursesfound'] = 'äÁ辺ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒã¹»ÃÐàÀ·¹Õé';
$string['noexistingadmins'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéÇ';
@@ -665,11 +688,18 @@
$string['notenrolled'] = '$a äÁèä´éÊÁѤÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙéÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé¤×¹ àÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
$string['nothingnew'] = 'äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
+$string['noticenewerbackup'] = 'ä¿ÅìÊÓÃͧ¢éÍÁÙŹÕéÊÃéÒ§¢Öé¹â´Â Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) áÅÐãËÁè¡ÇèÒàÇÍÃìªÑ¹·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õé ¤Ø³µÔ´µÑé§ Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion) ÍÒ¨·ÓãËéÃкºäÁèàʶÕÂÃä´é¤èÐ';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙºÑ¹·Ö¡´Ñ§¡ÅèÒÇä´é¨Ò¡ $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
+$string['notifyloginfailuresmessagefromip'] = '¨Ò¡·ÕèÍÂÙèä;Õ';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'ÃÒ¡Òâͧ¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº·ÕèäÁèÊÓàÃç¨ àÁ×èÍ $a ¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃá¨é§¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
+$string['notifyloginfailuresmessagewithuser'] = '´éÇ username';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: á¨é§¡ÒÃÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºäÁèÊÓàÃç¨';
$string['notincluded'] = 'äÁèÃÇÁ';
$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¹Õé¡è͹¨Ö§¨Ðà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÅØèÁ¹Õéä´é';
$string['nousersmatching'] = 'ËÒÊÁÒªÔ¡·ÕèµÃ§¡Ñº \'$a\' äÁ辺';
$string['nousersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡';
$string['now'] = 'µÍ¹¹Õé';
+$string['numattempts'] = '$a ¤ÃÑé§ (¨Ó¹Ç¹·ÕèÅçÍ¡ÍÔ¹¼Ô´¾ÅÒ´)';
$string['numberweeks'] = '¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)';
$string['numdays'] = '$a Çѹ';
$string['numhours'] = '$a ªÑèÇâÁ§';
@@ -802,7 +832,9 @@
$string['showreports'] = 'áÊ´§ÃÒ§ҹ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['showtheselogs'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['since'] = 'µÑé§áµè';
+$string['sincelast'] = 'µÑé§áµèà¢éÒÊÙèÃкº¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['site'] = 'àÇçºä«µì';
+$string['siteerrors'] = 'ä¿Åì¢Í§àÇçºä«µì';
$string['sitefiles'] = 'ä¿Åì¢Í§àÇçºä«µì';
$string['sitelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['sitenews'] = '¢èÒÇáÅлÃСÒÈ';
@@ -818,6 +850,7 @@
$string['someallowguest'] = 'ºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä´é੾ÒÐÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ ÊÑ­Åѡɳì˹éÒ¤¹µÔ´ÍÂÙè ¹Ñ蹤×Í Í¹Ø­ÒµãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é ¹Í¡¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹';
$string['someerrorswerefound'] = '¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§';
$string['sortby'] = 'àÃÕ§ÅӴѺâ´Â';
+$string['specifyname'] = 'µéͧÃкت×èÍ';
$string['startdate'] = 'ÇѹàÃÔèÁµé¹ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['startsignup'] = 'ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ µÍ¹¹Õé';
$string['state'] = '¨Ñ§ËÇÑ´';
@@ -874,6 +907,7 @@
$string['unenrolme'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ $a';
$string['unenrolsure'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃãËé $a ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['unknowncategory'] = 'äÁè·ÃÒº»ÃÐàÀ·';
+$string['unlimited'] = 'äÁè¨Ó¡Ñ´';
$string['unpacking'] = '¡ÃШÒ $a';
$string['unsafepassword'] = 'ÃËÑʹÕéäÁè»ÅÍ´ÀÑ ËÒÍѹãËÁè´Õ¡ÇèÒ';
$string['unusedaccounts'] = 'Accounts äÁèä´éãªé à¡Ô¹ $a Çѹ ¶×ÍÇèÒËÁ´ÊÔé¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾';
View
38 lang/th/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['acceptederror'] = '¤ÅÒ´à¤Å×è͹ä´é..';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['aiken'] = 'ÃٻẺ Aiken';
$string['allowreview'] = 'ãËé´ÙẺ·´Êͺä´éËÅѧÇѹÊØ´·éÒ·ÕèãËé·ÓẺ·´Êͺ';
$string['alreadysubmitted'] = 'à»ç¹ä»ä´éÇèҤسä´éÊ觤ӵͺä»áÅéÇ';
+$string['alternativeunits'] = '˹èÇÂÍ×è¹';
$string['alwaysavailable'] = '·Óä´éµÅÍ´';
$string['answer'] = '¤ÓµÍº';
$string['answerhowmany'] = '¤ÓµÍºà´ÕÂÇËÃ×ÍËÅÒ¤ӵͺ';
@@ -30,6 +31,7 @@
$string['backtoquiz'] = '¡ÅѺä»á¡éä¢áºº·´Êͺ';
$string['bestgrade'] = '¤Ðá¹¹´Õ·ÕèÊØ´';
$string['blackboard'] = 'ÃٻẺ Blackboard';
+$string['calculated'] = '¤Ó¹Ç³áÅéÇ';
$string['calculatedquestion'] = '¤Ó¶ÒÁẺ¤Ó¹Ç³ºÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
$string['caseno'] = 'äÁèà»ç¹äà µÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ä´é·Ñ駹Ñé¹';
$string['casesensitive'] = '´Ù´éÇÂÇèÒà»ç¹µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅç¡';
@@ -41,8 +43,11 @@
$string['categorymoveto'] = 'ÂéÒÂä»Âѧ»ÃÐàÀ·¹Õé';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
$string['choices'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
+$string['choosedatasetproperties'] = 'àÅ×Í¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ªØ´¢éÍÁÙÅ';
$string['confirmstartattempt'] = 'Ẻ·´Êͺ¹Õé¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ㹡ÒÃ·Ó ¤Ø³µéͧ¡ÒÃàÃÔèÁ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇãªèäËÁ¤Ð';
$string['correctanswer'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
+$string['correctanswerformula'] = 'Êٵâͧ¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
+$string['correctanswerlength'] = 'àÅ¢¹ÑÂÊӤѭ';
$string['correctanswers'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['corrresp'] = 'àÁ×è͵ͺ¤Ó¶ÒÁ¶Ù¡ãËéáÊ´§¢éͤÇÒÁÇèÒ..';
$string['countdown'] = '¹Ñº¶ÍÂËÅѧ';
@@ -52,7 +57,9 @@
$string['createmultiple'] = 'ÊØèÁ¤Ó¶ÒÁÁÒãªéã¹áºº·´Êͺ';
$string['createnewquestion'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè(·ÕÅФӶÒÁ)';
$string['custom'] = 'ÃٻẺãËÁè(ÊÃéÒ§àͧ)';
+$string['datasetnumber'] = '¨Ó¹Ç¹';
$string['daysavailable'] = '¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ';
+$string['decimals'] = '´éÇ $a ';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['defaultgrade'] = '¤Ðá¹¹·ÕèµÑé§äÇé';
$string['defaultinfo'] = 'µÑ駤èÒ»ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹';
@@ -62,6 +69,8 @@
$string['discrimination'] = '¡ÒÃáºè§»ÃÐàÀ·';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = '͹حҵãËé·Óµèͨҡ¤ÃÑ駷ÕèáÅéÇ';
$string['editcategories'] = 'á¡é䢻ÃÐàÀ·';
+$string['editdatasets'] = 'á¡é䢪ش¢éÍÁÙÅ';
+$string['editingcalculated'] = 'á¡é䢤ӶÒÁẺ¤Ó¹Ç³';
$string['editingdescription'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤Ó͸ԺÒÂ';
$string['editingmatch'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺ¨Ñº¤Ùè';
$string['editingmultianswer'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӵͺẺàµÔÁ¤Ó';
@@ -75,6 +84,7 @@
$string['editingtruefalse'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁẺ ¶Ù¡/¼Ô´';
$string['editquestions'] = 'á¡é䢤ӶÒÁ';
$string['errorsdetected'] = '¾º $a ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
+$string['existingcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç··ÕèÁÕÍÂÙè¢Í§ \".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" ¶Ù¡ãªé㹤ӶÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·¹Õé´éÇÂ';
$string['exportfilename'] = 'Ẻ·´Êͺ';
$string['exportname'] = 'ª×èÍä¿Åì';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
@@ -85,28 +95,37 @@
$string['filloutoneanswer'] = '¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé';
$string['filloutthreequestions'] = '¤Ø³µéͧàµÔÁÍÂèÒ§¹éÍÂÊÒÁ¤Ó¶ÒÁ ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé';
$string['fillouttwochoices'] = '¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧ¤ÓµÍº ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé';
+$string['forceregeneration'] = 'ºÑ§¤Ñº¡ÒÃÊÃéÒ§ ( generate )';
$string['fractionsaddwrong'] = '¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì
<BR>ÃÇÁáÅéÇä´é $a%%
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×Íà»ÅèÒ?';
$string['fractionsnomax'] = '˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×Íà»ÅèÒ?';
+$string['generatevalue'] = 'ÊÃéÒ§¤èÒãËÁèÃÐËÇèÒ§';
+$string['geometric'] = 'àÅ¢Ò¤³Ôµ';
$string['gift'] = 'ÃٻẺ GIFT';
$string['gradeaverage'] = '¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ';
$string['gradehighest'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
$string['grademethod'] = 'ÇԸյѴà¡Ã´';
$string['guestsno'] = '¢ÍÍÀѤèкؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ';
+$string['illegalformulasyntax'] = 'Êٵ÷ÕèãªéäÁè¶Ù¡µéͧàÃÔèÁµé¹´éÇ \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
$string['imagemissing'] = 'ËÒÃÙ»ÀÒ¾ºÃ÷Ѵ·Õè $a äÁ辺 Ãкº¨Ð¢éÒÁä¿Åìª×èʹѧ¡ÅèÒÇä»';
$string['importquestions'] = '¹Óà¢éÒ¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ä¿Åì';
$string['indivresp'] = '¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧáµèÅФ¹·ÕèÁÕµèÍáµèÅФӶÒÁ';
$string['introduction'] = '¤Ó¹Ó';
$string['itemanal'] = '¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍáµèÅФӶÒÁ';
+$string['keptcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ¡Ñºà«ç··Õè¹ÓÁÒãªéãËÁè¢Í§ \".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))) àËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
+$string['keptlocal'] = ' a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·¤Ó¶ÒÁÊèǹµÑÇà´ÕÂǡѹ¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" àËÁ×͹¡è͹˹éÒ';
$string['listitems'] = 'ÃÒ¡ÒäӶÒÁã¹áºº·´Êͺ';
+$string['loguniform'] = 'µÓáË¹è§ ¨Ò¡ loguniform distribution';
$string['marks'] = '¤Ðá¹¹';
$string['match'] = '¨Ñº¤Ùè';
$string['matchanswer'] = '¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍº';
+$string['max'] = 'ÊÙ§ÊØ´';
+$string['min'] = 'µèÓÊØ´';
$string['minutes'] = '¹Ò·Õ';
$string['missinganswer'] = 'ÇԸյͺ¤Ó¶ÒÁÊÓËÃѺÊͧ¤ÓµÍº àªè¹ ¤Ó¶ÒÁ :¤ÓµÍº,:¡,:¢ ';
$string['missingcorrectanswer'] = 'µéͧÃкؤӵͺ·Õè¶Ù¡';
@@ -118,9 +137,14 @@
$string['modulenameplural'] = 'Ẻ·´Êͺ';
$string['multianswer'] = 'ẺàµÔÁ¤Ó㹪èͧÇèÒ§';
$string['multichoice'] = 'Ẻ»Ã¹ÑÂ';
+$string['multiplier'] = 'µÑǤٳ';
$string['name'] = 'ª×èÍ';
+$string['newcategory'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·ãËÁè¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" «Ö觶١ãªéâ´Â¤Ó¶ÒÁÍ×è¹ã¹»ÃÐàÀ·¹Õé';
+$string['newlocal'] = 'a \".(1==$a ? \'literal\' :(2==$a ? \'file\' :(3==$a ? \'link\' : $a))).\" ¨Ò¡à«ç·ãËÁè¢Í§\".(1==$a ? \'literals\' :(2==$a ? \'files\' : (3==$a ? \'links\' : $a))).\" «Öè§ãªé੾ÒÐ㹤ӶÒÁ¹Õé';
$string['noanswers'] = '¤Ø³äÁèä´éàÅ×Í¡¤ÓµÍº';
$string['noattempts'] = '¤Ø³äÁèä´é·ÓẺ·´Êͺ';
+$string['nodataset'] = 'äÁèÁÕ (äÁèãªè wild card)';
+$string['nominal'] = 'Nominal';
$string['nomoreattempts'] = 'ËÁ´ÊÔ·¸Ôì·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ';
$string['noquestions'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹áºº·´Êͺ';
$string['noresponse'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃâµéµÍº';
@@ -130,6 +154,8 @@
$string['notenoughanswers'] = '¤Ó¶ÒÁ»ÃÐàÀ·¹Õéµéͧ¡ÒÃÍÂèÒ§¹éÍ $a ¤ÓµÍº';
$string['notenoughsubquestions'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¤Ó¶ÒÁÂèÍÂæ ÂѧäÁèÊÁºÙÃ³ì ¤Ø³µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×ÍäÁè';
$string['numerical'] = 'Ẻ⨷ÂìµÑÇàÅ¢';
+$string['optional'] = '·Ò§àÅ×Í¡';
+$string['overdue'] = 'à¡Ô¹¡Ó˹´';
$string['paragraphquestion'] = '¤Ó¶ÒÁÂèÍ˹éҴѧ¡ÅèÒǺÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
$string['passworderror'] = 'ãÊèÃËÑʼèÒ¹¼Ô´¤èÐ';
$string['percentcorrect'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì·Õè¶Ù¡';
@@ -161,6 +187,8 @@
$string['regrade'] = 'ãËé¤Ðá¹¹áµèÅФÃÑ駷Õè·ÓãËÁè';
$string['regradecomplete'] = 'ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéÇ';
$string['regradecount'] = '¤Ðá¹¹ $a->changed out of $a->attempt ä´éÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅéÇ';
+$string['relative'] = 'ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº';
+$string['remove'] = 'àÍÒÍÍ¡';
$string['rename'] = 'à»ÅÕ蹪×èÍ';
$string['report'] = 'ÃÒ§ҹ';
$string['reportfullstat'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´ʶԵÔ';
@@ -173,6 +201,7 @@
$string['requirepassword'] = 'µéͧãÊèÃËÑʼèÒ¹';
$string['requirepasswordmessage'] = '¤Ø³µéͧÁÕÃËÑʼèҹ㹡Ò÷ÓẺ·´Êͺ¹Õé';
$string['requiresubnet'] = 'µéͧÁÕ·ÕèÍÂÙèà¹çµàÇÔÃì¡';
+$string['reuseifpossible'] = '¹Ó·ÕèàÍÒÍÍ¡ä»áÅéÇ¡ÅѺÁÒãªéãËÁè';
$string['review'] = 'Review';
$string['save'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
$string['savegrades'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹';
@@ -188,23 +217,30 @@
$string['showfeedback'] = 'µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁËÃ×ÍäÁè';
$string['shuffleanswers'] = 'ÊÅѺ¤ÓµÍº';
$string['shufflequestions'] = 'ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ';
+$string['significantfigures'] = '´éÇ $a ';
$string['subneterror'] = '¢ÍÍÀѤèРẺ·´Êͺ¹Õé¶Ù¡ÅçÍ¡àÍÒäÇéÊÒÁÒö·Óä´éÀÒÂã¹·ÕèµÑ駷ÕèÃкØäÇéà·èÒ¹Ñé¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè¹Í¡à˹×ͨҡࢵ·ÕèÃкØàÍÒäÇé';
+$string['substitutedby'] = 'á·¹·Õèâ´Â';
$string['time'] = 'àÇÅÒ';
$string['timecompleted'] = '·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ';
$string['timeleft'] = 'àËÅ×ÍàÇÅÒ';
$string['timelimit'] = 'àÇÅÒ㹡Ò÷ÓẺ·´Êͺ';
$string['timelimitexeeded'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ';
$string['timesup'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
$string['timetaken'] = 'àÇÅÒ·Õèãªé';
+$string['tolerance'] = 'Tolerance';
+$string['tolerancetype'] = 'Tolerance Type';
$string['toomanyrandom'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡Òà ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ ¨Ó¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ ($a)';
$string['true'] = '¶Ù¡';
$string['truefalse'] = '¶Ù¡/¼Ô´';
$string['type'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['uniform'] = '·È¹ÔÂÁ ¨Ò¡ uniform distribution';
+$string['unit'] = '˹èÇÂ';
$string['unknowntype'] = '»ÃÐàÀ·¤Ó¶ÒÁäÁè¶Ù¡µéͧ·ÕèºÃ÷Ѵ·Õè $a Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
$string['viewallanswers'] = 'ÁÕ¡Ò÷ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ $a ¤ÃÑé§';
$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹÊÓËÃѺ $a ¤ÃÑé§';
$string['warningsdetected'] = '¾º $a ¤Óàµ×͹';
$string['webct'] = 'ÃٻẺ WebCT';
+$string['wildcard'] = 'Wild card';
$string['withsummary'] = '¾ÃéÍÁ¡ÑºÊ¶ÔµÔ©ºÑºÂèÍ';
$string['wronggrade'] = '¤Ðá¹¹äÁè¶Ù¡µéͧ ( ºÃ÷Ѵ·Õè $a)';
$string['yourfinalgradeis'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í $a';
View
25 lang/th/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['addresource'] = '狆壽早謀茹∫輿拇';
@@ -21,6 +21,7 @@
$string['directlink'] = '都А趙斬僥篆東衡';
$string['directoryinfo'] = '疂冠篆東荊葯砺諭継薈冒眼剛巌辰畦稚莵實';
$string['editingaresource'] = '瓠蜆≡謀茹∫輿拇';
+$string['encryptedcode'] = '男冓荊莠菻后卉術рら玩悼';
$string['example'] = '却罵第勍';
$string['examplereference'] = '暫俥蔽坩 敗径卉儖 疆个覚.帽僥遍沃稚孫 503 変Г組屐敏.|悋犒樵牧垢:篇膏‐堊場廃温匸匚圷 �}, 2535';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
@@ -29,6 +30,7 @@
$string['fetchservererror'] = '昇∫夕坿湘甸禮爻埣貎倏傭趁甲佶蝿勍〈逐稚臓陥倏膾狆 (窯�《寒辧で卅者款賭刈友盪秩|)</p>';
$string['filename'] = '�萢篆東';
$string['filtername'] = '都А趙斬僥疔嶋Б虱匝斗儺盥叢虐';
+$string['frameifpossible'] = '稱葹謀茹∫輿拇簀蜒項臣操衝萢稻藾友猖膵 site navigation';
$string['fulltext'] = 'Full text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
$string['maindirectory'] = '箚狠し傭寤謀僉';
@@ -51,17 +53,20 @@
$string['notefile'] = '牧ゝ虱А卉用鐘謀岩薪 篇肪兀智打圷匚實|愕吼�
<A HREF=$a >File Manager</A>.';
$string['notypechosen'] = 'へ概虱о砺諭暫俥牲 |愕吼�指菫 back 狆怦諭菟坂死砺諭';
+$string['pagedisplay'] = '疂冠疔嶋Б虱匝塔綱拷匍菻Щ僭�済';
+$string['pagewindow'] = '帽蚋笈勍犂堊';
+$string['parameter'] = '紹智壮犁傭';
+$string['parameters'] = '紹智壮犁傭';
$string['popupresource'] = '疔嶋Б虱匝店實で竪仍智`禮帽蚋笈勍均岩';
$string['popupresourcelink'] = '狗吮争暫辧 づ圈荊莵寤よ: $a';
$string['resourcetype'] = '暫俥牲⇒п謀茹∫輿拇';
-$string['resourcetype1'] = '莱勍耀';
-$string['resourcetype2'] = '倏膾狆';
-$string['resourcetype3'] = '用鐘謀岩薪';
-$string['resourcetype4'] = '嵯で卅乎蛋諌';
-$string['resourcetype5'] = '倏膾都А';
-$string['resourcetype6'] = '嵯で卅礫 發藉 html';
-$string['resourcetype7'] = '盪秩|';
-$string['resourcetype8'] = '遅氏査 Wiki';
-$string['resourcetype9'] = '箚狠し傭寤';
+$string['resourcetypedirectory'] = '疂冠箚狠し傭寤';
+$string['resourcetypefile'] = '都А趙斬僥篆東肪徑倏膾筰旧';
+$string['resourcetypehtml'] = '蔽蚋�拷呀這材嘗稻争';
+$string['resourcetypelabel'] = '畄叩 Label';
+$string['resourcetypereference'] = '狆壽鼠蚋�嗇';
+$string['resourcetypetext'] = '蔽蚋�拷匍冉帽僥遍邑鍛全';
+$string['searchweb'] = 'ら綱呀這材嘗';
+$string['variablename'] = '�萢却煤暫';
?>
View
26 lang/th/scorm.php
@@ -1,8 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+$string['attr_error'] = '¤èÒäÁè¶Ù¡µéͧÊÓËÃѺáÍ·ÃÔºÔǵì ($a->attr) ã¹á·ç¡ $a->tag';
$string['autocontinue'] = 'à´Ô¹Ë¹éÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['badmanifest'] = 'ÁÕ¢éͼÔžÅÒ´ : ´ÙºÑ¹·Ö¡¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['browse'] = 'Browse';
$string['browsed'] = 'Browsed';
$string['browsemode'] = 'Browse Mode';
@@ -18,9 +20,20 @@
$string['coursepacket'] = 'á¾ç¤à¡¨¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['coursestruct'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['datadir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ : äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´àä·ÍÃÕè¢éÍÁÙÅä´é';
+$string['domxml'] = 'DOMXML ãªéäźÃÒÃÕè¹Í¡';
$string['entercourse'] = 'ãÊ躷àÃÕ¹ SCORM';
+$string['errorlogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['failed'] = 'äÁèÊÓàÃç¨';
+$string['found'] = 'Manifest found';
+$string['gradeaverage'] = '¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ';
+$string['gradehighest'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
+$string['grademethod'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
+$string['gradescoes'] = 'Scoes situation';
+$string['gradesum'] = 'ÃÇÁ¤Ðá¹¹';
+$string['guestsno'] = 'ºØ¤¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒ SCORM';
$string['incomplete'] = 'äÁèÊÁºÙóì';
+$string['missing_attribute'] = 'áÍ·ÃÔºÔǵ×ËÒÂä» $a->attr ã¹$a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'á·ç¡ËÒÂä» $a->tag';
$string['mode'] = 'âËÁ´';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
@@ -32,21 +45,32 @@
$string['newwindow'] = '˹éÒµèÒ§ãËÁè';
$string['newwindowopen'] = 'áÊ´§á¾¡à¡¨ scorm ã¹Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['next'] = 'µèÍä»';
+$string['no_attributes'] = '$a->tag µéͧÁÕáÍ·ÃÔºÔǵì';
+$string['no_children'] = '$a->tag µéͧÁÕ children';
$string['nomanifest'] = 'äÁ辺ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
$string['noreports'] = 'äÁèÁÕÃÒ§ҹáÊ´§';
$string['normal'] = '»¡µÔ';
+$string['not_corr_type'] = '$a->tag ¼Ô´»ÃÐàÀ·';
$string['notattempted'] = 'ÂѧäÁèä´é·Ó';
$string['packagedir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèÊÒÁÒöÊÃéҧᾡࡨä´àä·ÍÃÕè';
$string['passed'] = '¼èÒ¹';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
+$string['position_error'] = 'á·ç¡$a->tag äÁèãªèÅÙ¡¢Í§ $a->parent tag';
$string['prev'] = '˹éÒ¡è͹';
$string['regular'] = 'Regular Manifest';
$string['report'] = 'ÃÒ§ҹ';
$string['review'] = 'ÃÕÇÔÇ';
$string['scoes'] = '¤Ðá¹¹';
$string['score'] = '¤Ðá¹¹';
+$string['syntax'] = 'Syntax error';
+$string['tag_error'] = 'äÁè·ÃÒº¤èÒá·ç¡ ($a->tag) ã¹à¹×éÍËÒ: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'á·ç¡ $a->tag ÁÕáÍ·ÃÔºÔǵìÁÒ¡à¡Ô¹ä»';
+$string['too_many_children'] = 'á·é¡ $a->tag ÁÕÅÙ¡ÁÒ¡à¡Ô¹ä»';
$string['trackingloose'] = '¤Óàµ×͹ ¢éÍÁÙŢͧᾤࡨ SCORM ÍÒ¨¨ÐÍÒ¨ä´é';
$string['validateascorm'] = 'Validate a SCORM package';
$string['validation'] = 'Validation result';
+$string['validationtype'] = '¡ÒõÑ駤èҢͧ DOMXML library ãªé㹡Òà validate SCORM Manifest.ËÒ¡äÁè·ÃÒºãËé·Ô駤èÒ¹ÕéäÇé';
+$string['versionwarning'] = 'The manifest version is older than 1.3, warning at $a->tag tag';
$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹ¢Í§ $a ¤ÃÑé§';
?>

0 comments on commit 02584cc

Please sign in to comment.