Permalink
Browse files

adjusments for security and releasedate

  • Loading branch information...
1 parent 085778e commit 02591a8eb5600cf372ac751ff78261d4fea5c395 koenr committed Nov 11, 2004
Showing with 11 additions and 9 deletions.
  1. +11 −9 lang/nl/docs/release.html
View
@@ -16,9 +16,18 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Laatste Release notes</h1>
-<h3> Moodle 1.4.2 (Oktober 2004)</h3>
-
+<h3> Moodle 1.4.2 (5 November 2004)</h3>
+<p>(Omdat deze release enkele belangrijke beveiligingslekken dicht, is het belangrijk dat sites met oudere Moodleversies zo vlug mogelijk geüpdatet worden.)
<ul>
+ <dl>
+ <dt>Enkele belangrijke herstellingen aan de beveiliging</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Betere controle/filtering van scriptparameteres die op heel wat plaatsen gebruikt worden. binnen Moodle (Dank aan Petr Skoda voor zijn beveiligingsaudit!)</li>
+ <li>Verbeteringen aan een aantal SQL parameters in de woordenlijstmodule</li>
+ </ul>
+ </dd>
+
<dl>
<dt>Enkele kleine nieuwigheden</dt>
<dd>
@@ -29,13 +38,6 @@
</ul>
</dd>
- <dt>Enkele belangrijke herstellingen aan de beveiliging</dt>
- <dd>
- <ul>
- <li>Betere controle/filtering van scriptparameteres die op heel wat plaatsen gebruikt worden. binnen Moodle (Dank aan Petr Skoda voor zijn beveiligingsaudit!)</li>
- <li>Verbeteringen aan een aantal SQL parameters in de woordenlijstmodule</li>
- </ul>
- </dd>
<dt>En een hele reeks kleine herstellingen</dt>
<dd>

0 comments on commit 02591a8

Please sign in to comment.