Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 25, 2004
1 parent db763c3 commit 026d711e26eff93d607ab952acbbcf134a01b4e8
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Cijfer voor de les</b></p>
+
+<p>Deze waarde bepaald het maximumcijfer dat gegeven kan worden in deze les. Het bereik is van 0 tot 100%. Deze waarde kan op gelijk welk moment gewijzigd worden. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de overzichtstabel en op de cijfers die via verschillende lijsten aan de leerlingen getoond worden.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>"ga naar"-Link</b></p>
+
+<p>Elk antwoord heeft een "ga naar"-link. Wanneer dit antwoord gekozen is, dan wordt het antwoord getoond aan de leerling. Daarna ziet de leerling de pagina die gegeven wordt via de "ga naar"-link. Deze link kan zowel relatief als absoluut zijn. Relatieve links zijn <b>Deze pagina</b> en <b>Volgende pagina</b>. <b>Deze pagina</b> betekent dat de leerling de huidige pagina terug ze zien krijgt. <b>Volgende pagina</b> toont de pagina die volgt op de vorige pagina in de logische volgorde van de pagina's. Een absolute paginalink wordt gekozen door de <b>titel</b> van de pagina te kiezen.</p>
+<p>Merk op dat een (relatieve) <b>Volgende pagina</b> "ga naar"-link een andere pagina kan tonen nadat pagina's verplaatst zijn, terwijl de "ga naar"-links die <b>titels</b> gebruiken altijd dezelfde pagina blijven tonen nadat pagina's verplaatst zijn.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Maximum aantal antwoorden in een les</b></p>
+
+<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal antwoorden dat een leraar kan gebruiken. De standaardwaarde is 4. Als de les enkel waar/onwaar-vragen gebruikt, dan kun je deze optie beter op 2.</p>
+
+<p>Het is veilig om deze instelling te wijzigen in een les die al inhoud bevat.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<B>Les</B>
+
+<UL>
+<P>Een les biedt inhoud aan op een interessante en flexibele manier. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige pagina gebracht. Navigatie door de les kan rechtdoor of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
+</UL>
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Overzicht</b></p>
+
+<ol>
+<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>paginas</b>.
+<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>.
+<li>Elke pagina heeft gewoonlijk een set <b>antwoorden</b>.
+<li>Elk antwoord heeft een kort stukje tekst dat getoond wordt als dat antwoord getoond wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.
+<li>Met elk antwoord is er ook een <b>ga naar</b> geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.
+<li>Als standaardinstelling spring je door het eerste antwoord te kiezen naar de <b>volgende</b> pagina in de les.
+ De volgende antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.
+<li>De volgende pagina wordt bepaald door de <b>logische volgorde</b> van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.
+<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Dit wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk samengaan). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
+<li>Aan de leerlingen worden de antwoorden altijd in willekeurige volgorde getoond. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond).
+<li>Het aantal antwoorden van variëren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met één juist antwoord en drie afleiders.
+<li>Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een <b>ga verder</b> link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.
+<li>Om cijfers te kunnen geven op de lessen, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
+<li>Vragen kunnen meer dan één juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend kan zijn).
+<li>Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.
+<li>Het <b>einde van de les</b> is bereikt door expliciet naar het einde te verspringen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.
+<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar ze het laatst juist geantwoord hebben.
+<li>Voor lessen die herkansingen toelaten kunnen leerlingen de les opnieuw maken tot zij het maximum cijfer bereikt hebben.
+</ol>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Toelaten om de les opnieuw te doen</b></p>
+
+<p>Deze instelling bepaalt of de leerlingen de les meer dan eens kunnen doormaken of slechts één keer. De leraar kan beslissen of deze les materiaal bevat dat de leerlingen erg grondig moeten kennen. In dat geval moet het herhaald bekijken van de les toegelaten worden. Als het materaal eerder gebruikt wordt om te testen, dan kun je er beter voor kiezen de les maar één keer door te maken.</p>
+
+<p>Als de leerlingen de les mogen overdoen, dan wordt voor de <b>cijfers</b> in de cijfertabel hun <b>beste</b> poging gekozen. Nochthans worden voor de <b>vragen analyse</b> altijd de antwoorden van de eerste pogingen genomen. De volgende antwoorden worden genegeerd.</p>
+<p>De standaardinstelling van deze optie is <b>Ja</b>, wat wil zeggen dat leerlingen de les opnieuw mogen doormaken. Het is te verwachten dat deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen op <b>Nee</b> zal gezet worden.</p>

0 comments on commit 026d711

Please sign in to comment.