Permalink
Browse files

new strings from Juraj Chlebec

  • Loading branch information...
1 parent a29c7ff commit 02d10c615597d12cbf4a687cd47dc02a3c5f5ff4 havran committed May 20, 2005
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +23 −0 lang/sk/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,23 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Prihlasovacie meno';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nie je požadované)';
+$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavku bude začlenená hlavička &quot;Referer: URL&quot;.
+';
+$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Transakčný kľúč';
+$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti';
+$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
+$string['ccno'] = 'Číslo kreditnej karty';
+$string['cctype'] = 'Typ kreditnej karty';
+$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvvhelp'] = 'Pozrite sa na zadnú stranu karty (posledné 3 čísla)';
+$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje používať platený prístup ku kurzom cez poskytovateľov kreditných kariet. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od študentov vyžadovaná platba za vstup. Cenu je možné nastaviť globálne pre celý web a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za kurz, globálne nastavenie sa neberie do úvahy.';
+$string['enrolname'] = 'Authorize.net: Brána pre kreditné karty';
+$string['nameoncard'] = 'Meno karty';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslať platbu';
+$string['zipcode'] = 'Smerovacie číslo';
+
+?>

0 comments on commit 02d10c6

Please sign in to comment.