Permalink
Browse files

First of 1.5 updates - to be continued asap

  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Apr 28, 2005
1 parent c223e47 commit 02eb3f861c0c44122a6650b13836e6196d2aeb64
Showing with 54 additions and 6 deletions.
  1. +29 −0 lang/cs/admin.php
  2. +22 −3 lang/cs/assignment.php
  3. +3 −3 lang/cs/moodle.php
View
@@ -77,16 +77,45 @@
$string['configsessiontimeout'] = 'Pokud jsou lidé přihlášení na tyto stránky nečinní po dlouhou dobu (tj. nenačítají se stránky), jsou automaticky odhlášeni. Tato proměnná určuje, po jak dlouhé době k tomu dojde.';
$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Některé moduly činností podporují bloky na svých stránkách. Zapnete-li tuto volbu, budou mít uživatelé možnost přidávat postranní bloky na tyto stránky. V opačném případě se rozhraní pro vložení bloků nezobrazuje.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Na tomto seznamu budou uvedeni všichni studenti a učitelé na těchto stránkách. Komu má být umožněno vidět tento seznam účastníků stránek?';
+$string['configsitepolicy'] = 'Máte-li pravidla provozu stránek, které musí všichni uživatelé zhlédnout a souhlasit s nimi před používáním vašich stránek, uveďte zde jejich URL, jinak nechte toto pole prázdné. URL může ukazovat kamkoliv - jedno z vhodných míst může být soubor nahraný do souborobého manažeru Moodle na hlavní stránce, např. http://vas.moodle.server/file.php/1/policy.html';
$string['configslasharguments'] = 'Soubory (t.j. obrázky a další připojené soubory) mohou být dostupné jako parametry za lomítkem (slash arguments, druhá nabízená možnost). Tato metoda umožňuje, aby byly tyto soubory snadněji ukládány ve vyrovnávacích pamětech prohlížečů, proxy serverů apod. Bohužel, některé PHP servery tuto možnost nemají, takže pokud narazíte na problémy se zobrazováním připojených souborů nebo obrázků (např. fotografie uživatelů), vyberte první z nabízených možností.';
$string['configsmtphosts'] = 'Vložte plné jméno jednoho nebo více SMTP serverů, které může Moodle používat k zasílání pošty (např. \'mail.naseskola.cz\' nebo \'mail1.naseskola.cz;mail2.naseskola.cz\'). Pokud ponecháte toto pole prázdné, Moodle bude používat standardní PHP způsob zasílání pošty.';
$string['configsmtpuser'] = 'Pokud jste výše specifikovali nějaký SMTP server a ten vyžaduje ověření, zadejte zde uživatelské jméno a heslo.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Je učitelům dovoleno přiřazovat ke svým kurzům další učitele? Pokud \'Ne\', pak pouze tvůrci kurzů a správci mohou přiřazovat učitele.';
+$string['configthemelist'] = 'Nechte toto pole prázdné, pokud chcete povolit k užívání všechny platné motivy. Chcete-li zkrátit nabídku motivů, uveďte zde jejich seznam oddělený čárkami. Např.: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Zde můžete nastavit výchozí časovou zónu. Toto je pouze VÝCHOZÍ hodnota pro zobrazování času - každý uživatel si může svou časovou zónu nastavit ve svém profilu. Hodnota \"Čas serveru\" zde způsobuje, že Moodle používá nastavení operačního systému. Ale \"Čas serveru\" v profilu uživatele znamená, že bude použita časová zóna uvedená zde.';
$string['configunzip'] = 'Zadejte umístění programu unzip (volitelné). Pokud je zadáno, bude Moodle používat tento program k rozbalování zip archívů na serveru. Jinak bude používat vlastní knihovny.';
$string['configvariables'] = 'Proměnné';
$string['configwarning'] = 'S úpravou těchto hodnot buďte opatrní - nezvyklé hodnoty mohou způsobovat problémy.';
$string['configzip'] = 'Zadejte umístění programu zip (volitelné). Pokud je zadáno, bude Moodle používat tento program k vytváření zip archívů na serveru. Jinak bude používat vlastní knihovny.';
+$string['confirmation'] = 'Potvrzení';
+$string['cronwarning'] = 'Skript <a href=\"cron.php\">cron.php</a>, který má na starosti běžnou údržbu serveru, nebyl během posledních 24 hodin spuštěn.<br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">Instalační příručka</a> vysvětluje, jak se dá nezbytná údržba vašeho serveru zautomatizovat.';
+$string['edithelpdocs'] = 'Upravit nápovědu a dokumentaci';
+$string['editstrings'] = 'Upravit textové řetězce';
+$string['filterall'] = 'Filtrovat všechny řetězce';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovat nahrané soubory';
+$string['helpadminseesall'] = 'Vidí správci všechny události v kalendáři nebo jen ty, které se na ně vztahují?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfigurace kalendáře a dalších aspektů Moodlu, které se týkají datumu a času';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Můžete povolit uživatelům nastavovat si jejich vlastní časové pásmo nebo vnutit určité časové pásmo všem';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Aktualizace a další';
+$string['helpstartofweek'] = 'Kterým dnem má začíná týden v kalendáři?';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'V kolika následujících dnech se mají implicitně vyhledávat tzv. nadcházející události?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Maximálně kolik nadcházejících událostí se má implicitně uživatelům ukazovat?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Které z dnů v týdnu se mají považovat za \"víkend\" a zobrazovat se v kalendáři odlišnou barvou?';
+$string['importtimezones'] = 'Aktualizovat kompletní seznam časových pásem';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count položek bylo importováno z $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Nenalezeny žádné zdroje! (to je špatná zpráva)';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'Podpora zimního a letního času (DST) není žádným uživatelům k dispozici, neboť nebylo provedeno její přednastavení. Chcete-li DST přednastavit, použijte následující tlačítko.';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Volitelná zpráva o údržbě';
+$string['sitemaintenance'] = 'Momentálně pracujeme na údržbě těchto stránek a nejsou proto dočasně k dispozici';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Režim údržby';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Režim údržby byl vypnut a stránky zase běží v normálním režimu.';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Vaše stránky jsou momentálně v režimu údržby (pouze správci se teď mohou přihlásit a používat tyto stránky).';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Vaše stránky jsou momentálně v režimu údržby (pouze správci se teď mohou přihlásit). K návratu do běžného režimu <a href=\"maintenance.php\">vypněte režim údržby</a>.';
+$string['therewereerrors'] = 'Vaše data obsahovala chyby';
+$string['timezoneforced'] = 'Toto je vnuceno správcem stránek';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Vnutit používání všem uživatelům';
+$string['timezonenotforced'] = 'Uživatelé si mohou vybrat vlastní časové pásmo';
$string['upgradelogs'] = 'Pro plnou funkčnost musí být vaše staré protokoly upgradovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Ve způsobu uchovávání protokolů došlo k nějakým změnám. Chcete-li zobrazovat vaše dosavadní protokoly na základě činností, musí být všechny uložené protokoly upgradovány. V závislosti na jejich množství může toto trvat dlouhou dobu (i několik hodin) a obzvláště na větších stránkách to zatíží vaši databázi. Jakmile jednou proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (nechte okno prohlížeče otevřené). Nemusíte mít obavy - vaše stránky budou v průběhu upgradu pro ostatní stále dostupné.<br /><br />Chcete teď upgradovat vaše protokoly?';
$string['upgradesure'] = 'Soubory Moodlu se změnily, takže se pravděpodobně chystáte upgradovat váš server na verzi:
View
@@ -1,21 +1,40 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005042100)
$string['allowresubmit'] = 'Umo¾nit znovuodevzdání';
$string['assignmentdetails'] = 'Podrobnosti';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher zaslal komentar k vasemu odevzdanemu ukolu \'$a->assignment\'. Naleznete jej pripojeny k vasemu ukolu na adrese: $a->url';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher zaslal komentar k vasemu odevzdanemu ukolu \'$a->assignment\'.
+
+Naleznete jej pripojeny k vasemu ukolu na adrese:
+$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher zaslal komentáø k va¹emu odevzdanému úkolu \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />. Naleznete jej pøipojený k <a href=\"$a->url\">va¹emu úkolu</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Název úkolu';
$string['assignmenttype'] = 'Typ úkolu';
-$string['configmaxbytes'] = 'Implicitní maximální velikost odevzdávaného úkolu (mù¾e být upravena nastavením kurzu a dal¹ími lokálními promìnnými)';
+$string['availabledate'] = 'Dostupné od';
+$string['comment'] = 'Komentáø';
+$string['commentinline'] = 'Komentovat v textu';
+$string['configmaxbytes'] = 'Výchozí maximální velikost odevzdávaného úkolu (mù¾e být upravena nastavením kurzu a dal¹ími lokálními promìnnými)';
$string['description'] = 'Popis';
$string['duedate'] = 'Termín odevzdání';
$string['duedateno'] = 'Netermínováno';
$string['early'] = '$a vèas';
+$string['editmysubmission'] = 'Upravit odevzdaný úkol';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username upravil(a) svuj odevzdany ukol \'$a->assignment\'
+
+Aktualizovane reseni je dostupne na:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username upravil(a) svùj odevzdaný úkol <em>\'$a->assignment\'</em><br /><br />
+
+Aktualizované øe¹ení je <a href=\"$a->url\">dostupné zde</a>.
+
+';
+$string['emailteachers'] = 'Upoyoròovat uèitele emailem';
$string['existingfiledeleted'] = 'Stávající soubor byl smazán: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Selhala aktualizace odpovìdi pro u¾ivatele $a';
$string['feedback'] = 'Odpovìï';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpovìï od: $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Aktualizovány odpovìdi pro $a u¾ivatelù';
$string['late'] = '$a pozdì';
$string['maximumgrade'] = 'Maximum bodù';
View
@@ -1039,7 +1039,7 @@
$string['userprofilefor'] = 'Profil uživatele $a';
$string['users'] = 'Uživatelé';
$string['usersnew'] = 'Noví uživatelé';
-$string['userzones'] = 'Uživatelova zóna';
+$string['userzones'] = 'Časové pásmo uživatele';
$string['usethiscourse'] = 'Použij tento kurz';
$string['usingexistingcourse'] = 'Používám stávající kurz';
$string['version'] = 'Verze';
@@ -1099,8 +1099,8 @@
$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Ano';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Chystáte se vytvořit soubor ZIP obsahující';
-$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Chystáte se začít obnovu';
-$string['yourlastlogin'] = 'Vaše poslední přihlášení bylo';
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Chystáte se začít proces obnovy';
+$string['yourlastlogin'] = 'Vaše poslední přihlášení ';
$string['yourself'] = 'vy';
$string['yourteacher'] = 'vaše $a';
$string['zippingbackup'] = 'Komprimuji (ZIP) zálohu';

0 comments on commit 02eb3f8

Please sign in to comment.