Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent d7e3c5c commit 03c1292b8fbea9236cd087e5edc36070bad3aad4 carlesbellver committed Dec 28, 2005
View
4 lang/ca/help/glossary/aliases.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
-<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</p>
+<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o àlies).</p>
-<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</p>
+<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enllaços automàtics.</p>
View
2 lang/ca/help/glossary/aliases2.html
@@ -4,4 +4,4 @@
<p><b>Introduïu cada àlies en una nova línia</b> (no separades per comes).</p>
-<p>Les paraules i frases que fan d'àlies poden utilitzar-se com una manera alternativa de referir-se a l'entrada. Per exemple, si esteu emprant el filtre d'enllaçament automàtic del glossari, els àlies s'utilitzaran també (així com el nom principal de l'entrada) per decidir quines paraules s'enllacen a una entrada.</p>
+<p>Les paraules i frases que fan d'àlies poden utilitzar-se com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, si esteu emprant el filtre d'enllaços automàtics al glossari, els àlies s'utilitzaran també (així com el nom principal de l'entrada) per decidir quines paraules s'enllacen a aquesta entrada.</p>
View
8 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
@@ -1,5 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Permet comentaris en les entrades</b></p>
+<p align="center"><b>Permetre comentaris en les entrades</b></p>
-<p>&Eacute;s possible permetre a altres que afegeixin comentaris a les entrades del glossari.</p>
+<p>Es pot permetre que l'estudiantat afegeixi comentaris a les entrades del glossari.</p>
-<p>Podeu triar si aquesta caracter&iacute;stica s'habilita o no s'habilita.</p>
+<p>Podeu triar si aquesta característica s'habilita o no.</p>
+
+<p>El professorat sempre pot afegir comentaris a les entrades d'un glossari.</p>
View
4 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Permet entrades duplicades</b></p>
+<p align="center"><b>Permetre entrades duplicades</b></p>
-<p>Si activeu aquesta opci&oacute;, aleshores diferents entrades poden fer servir el mateix nom de concepte.</p>
+<p>Si activeu aquesta opció, diferents entrades poden utilitzar el mateix nom de concepte.</p>
View
8 lang/ca/help/glossary/allowprintview.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Permet visualització per a imprimir</b></p>
+<p align="center"><b>Permetre visualització per a imprimir</b></p>
-<p>Es pot permetre als estudiants la visualització per a imprimir del glossari.</p>
+<p>Es pot permetre que l'estudiantat utilitzi la visualització per a imprimir del glossari.</p>
-<p>Podeu triar si s'habilita o es deshabilita aquesta característica.</p>
+<p>Podeu triar si aquesta característica s'habilita o no.</p>
-<p>Els professors sempre poden utilitzar la visualització per a imprimir.</p
+<p>El professorat sempre pot utilitzar la visualització per a imprimir.</p
View
4 lang/ca/help/glossary/attachment.html
@@ -4,8 +4,8 @@
<p>Això és útil si voleu compartir una imatge, per exemple, o un document PDF.</p>
-<p>El fitxer pot ser de qualsevol tipus, però en tot cas és altament recomanable que els noms d'aquests fitxers incloguin els sufixos estàndard de tres lletres emprats en Internet, com ara .pdf per a un document PDF, .jpg o .png per a una imatge, etc. Això facilitarà que els fitxers es baixin i es vegin correctament en els navegadors.</p>
+<p>El fitxer pot ser de qualsevol tipus, però en tot cas s'aconsella que els noms d'aquests fitxers incloguin els sufixos estàndard de tres lletres emprats en Internet, com ara .pdf per a un document PDF, .jpg o .png per a una imatge, etc. Això facilitarà que els fitxers es baixin i es vegin correctament en els navegadors.</p>
<p>Si torneu a editar una entrada i adjunteu un nou fitxer, qualsevol fitxer adjunt anterior serà reemplaçat.</p>
-<p>Si torneu a editar una entrada amb un fitxer adjunt i deixeu aquest espai en blanc, es conservarà l'adjunt original.</p>
+<p>Si torneu a editar una entrada amb un fitxer adjunt i deixeu aquest espai en blanc, es conservarà l'adjunt original.</p>
View
6 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Distinci&oacute; entre maj&uacute;scules i min&uacute;scules</b></p>
+<p align="center"><b>Distinció de majúscules i minúscules</b></p>
-<p>Aquest par&agrave;metre especifica si cal que coincideixin exactament maj&uacute;scules i min&uacute;scules per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades.</p>
+<p>Aquest paràmetre especifica si cal que coincideixin exactament majúscules i minúscules quan es creen enllaços automàtics a aquestes entrades.</p>
-<p>Per exemple, si est&agrave; activat, aleshores un mot com &quot;html&quot;en un missatge d'un f&ograve;rum NO s'enlla&ccedil;ar&agrave; a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</p>
+<p>Per exemple, si s'activa, un mot com &quot;html&quot; en un missatge d'un fòrum NO s'enllaçarà a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</p>
View
4 lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Estat d'aprovaci&oacute; per defecte</b></p>
+<p align="center"><b>Aprovació per defecte</b></p>
-<p>Aquest par&agrave;metre permet al professor definir qu&egrave; passa amb les noves entrades afegides pels estudiants. Aquestes es poden fer disponibles autom&agrave;ticament per a tothom, o tamb&eacute; es pot fer que el professor les aprovi una per una.</p>
+<p>Aquest paràmetre permet que el professorat defineixi què passa amb les noves entrades afegides per l'estudiantat: es poden fer disponibles automàticament a tothom, o també es pot fer que el professor les hagi d'aprovar una per una.</p>
View
4 lang/ca/help/glossary/description.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Descripci&oacute;</b></p>
+<p align="center"><b>Descripció</b></p>
-<p>Aquest camp us permet descriure la finalitat del glossari i tamb&eacute; proporcionar instruccions, informaci&oacute; addicional, enlla&ccedil;os, etc.</p>
+<p>Aquest camp us permet descriure la finalitat del glossari i també proporcionar instruccions, informació addicional, enllaços, etc.</p>
View
6 lang/ca/help/glossary/destination.html
@@ -1,8 +1,8 @@
-<p align="center"><b>Definició de la destinaci&oacute; de les entrades importades</b></p>
+<p align="center"><b>Definir la destinació de les entrades importades</b></p>
<p>Podeu especificar on voleu importar les entrades:</p>
<ul>
<li><b>Glossari actual:</b> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
- <li><b>Nou glossari:</b> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
-</ul
+ <li><b>Nou glossari:</b> es crearà un glossari nou basat en la informació que es trobi en el fitxer i les noves entrades s'hi inseriran.</li>
+</ul
View
29 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
@@ -1,31 +1,24 @@
-<p align="center"><b>Format de visualitzaci&oacute;</b></p>
+<p align="center"><b>Format de visualització</b></p>
-<p>Aquest par&agrave;metre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte s&oacute;n:</p>
+<p>Aquest paràmetre especifica la manera de visualitzar cada entrada dins del glossari. Els formats per defecte són:</p>
<blockquote>
<dl>
<dt><b>Diccionari simple</b>:</dt>
-<dd>Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dd>Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.</dd>
<dt><b>Continuat</b>:</dt>
-<dd>Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separaci&oacute; m&eacute;s que les icones d'editar.</dd>
+<dd>Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separació més que les icones d'edició.</dd>
<dt><b>Complet amb autor</b>:</dt>
-<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
+<dd>Un format de visualització estil fòrum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.</dd>
<dt><b>Complet sense autor</b>:</dt>
-<dd>Un format de visualitzaci&oacute; estil f&ograve;rum sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enlla&ccedil;os.</dd>
-<dt><b>Enciclop&egrave;dia</b>:</dt>
-<dd>Com el 'Complet amb autor' per&ograve; les imatges adjuntes es mostren dins de l'entrada.</dd>
-<dt><b>FAQ</b>:</dt>
-<dd>&Uacute;til per visualitzar llistes de preguntes freq&uuml;ents (Frequently Asked Questions). Afegeix autom&agrave;ticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA respectivament al concepte i a la definici&oacute;.</dd>
+<dd>Un format de visualització estil fòrum, sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.</dd>
+<dt><b>Enciclopèdia</b>:</dt>
+<dd>Com el 'Complet amb autor' però les imatges adjuntes es visualitzen dins de l'entrada.</dd>
+<dt><b>PMF</b>:</dt>
+<dd>Útil per a visualitzar llistes de preguntes freqüents. Afegeix automàticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA al concepte i a la definició respectivament.</dd>
</dl>
</blockquote>
<hr />
-<p>Els administradors de Moodle poden crear nous formats aix&iacute;:</p>
-
-<ol>
-<li>Mireu dins de mod/glossary/formats ... veureu un fitxer numerat per a cada un dels formats existents.
-<li>Copieu un d'aquests i anomeneu-lo amb un altre n&uacute;mero N (teniu en compte que 0 i 1 estan reservats).
-<li>Editeu aquest fitxer com calgui per crear el vostre format (es necessiten coneixements de PHP).
-<li>Finalment, inseriu una nova entrada en cada paquet d'idioma que utilitzeu, que s'ha de dir <b>displayformatN</b>, i doneu-li un nom breu per&ograve; explicatiu.
-</ol>
+<p>Els administradors de Moodle poden crear nous formats seguint les instruccions del fitxer <b>mod/glossary/formats/README.txt</b>.</p>
View
5 lang/ca/help/glossary/editalways.html
@@ -1,11 +1,10 @@
<p align="center"><b>Edita sempre</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; us permet decidir si els estudiants poden editar les seves entrades en qualsevol moment.</p>
+<p>Aquesta opció us permet decidir si els estudiants poden editar les seves entrades en qualsevol moment.</p>
<p>Podeu seleccionar:</p>
<ul>
-<li><b>S&iacute;:</b> les entrades es poden editar sempre.</li>
-
+<li><b>Sí:</b> les entrades es poden editar sempre.</li>
<li><b>No:</b> les entrades es poden editar durant un temps configurable.</li>
</ul>
View
6 lang/ca/help/glossary/entbypage.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Definició del nombre d'entrades per p&agrave;gina</b></p>
+<p align="center"><b>Definir el nombre d'entrades per pàgina</b></p>
-<p>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una p&agrave;gina.</p>
+<p>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una pàgina.</p>
-<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</p>
+<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enllaçades automàticament, hauríeu de limitar aquest valor a fi de rebaixar el temps de càrrega de la pàgina.</p>
View
2 lang/ca/help/glossary/filetoimport.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Fitxer per a importar</b></p>
-<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que conté les entrades per a importar.</p>
+<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que conté les entrades per a importar.</p>
View
7 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Coincid&egrave;ncia de mots complets</b></p>
+<p align="center"><b>Coincidència de paraules completes</b></p>
-<p>Si s'han habilitat els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics, aleshores activant aquest par&agrave;metre imposareu que nom&eacute;s s'enllacin mots complets.</p>
+<p>Si s'han habilitat els enllaços automàtics, activant aquest paràmetre imposareu que només s'enllacin paraules completes.</p>
-<p>Per exemple, una entrada del glossari anomenada "pedagog"
-no crear&agrave; un enlla&ccedil; dins del mot "pedagogia".</p>
+<p>Per exemple, una entrada del glossari anomenada "pedagog" no crearà un enllaç des de "pedagogia".</p>
View
6 lang/ca/help/glossary/globalglossary.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Definició d'un glossari global</b></p>
+<p align="center"><b>Definir d'un glossari global</b></p>
<p>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</p>
-<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (però particularment de la pàgina principal).</p>
+<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs, i particularment de la pàgina principal del servidor.</p>
-<p>La diferència amb un glossari normal local és que les entrades s'utilitzen per crear enllaços automàtics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al qual pertany el glossari).</p>
+<p>La diferència amb un glossari normal local és que les entrades s'utilitzen per crear enllaços automàtics en tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al qual pertany el glossari).</p>
View
4 lang/ca/help/glossary/importcategories.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Importació de les categories</b></p>
+<p align="center"><b>Importar categories</b></p>
-<p>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que també s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
+<p>Per defecte s'importen totes les entrades. Podeu especificar si voleu que també s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
View
17 lang/ca/help/glossary/index.html
@@ -1,23 +1,23 @@
<p>Glossari</p>
<blockquote>
-Fitxers d'ajuda nivell glossari:
+Fitxers d'ajuda de nivell glossari:
<ul>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=description.html">Descriure un glossari</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=globalglossary.html">Definir un glossari global</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=mainglossary.html">Definir el glossari principal del curs</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=defaultapproval.html">Aprovaci&oacute; d'entrades</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=defaultapproval.html">Aprovació d'entrades</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowduplicatedentries.html">Entrades duplicades en els glossaris</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=studentcanpost.html">Els estudiants poden enviar entrades</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=allowcomments.html">Comentaris en les entrades</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=displayformat.html">Formats de visualitzaci&oacute; de les entrades</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=entbypage.html">Nombre d'entrades per p&agrave;gina</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=shows.html">Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute; alfab&egrave;tica</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=displayformat.html">Formats de visualització de les entrades</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=entbypage.html">Nombre d'entrades per pàgina</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=shows.html">Opcions de navegació per a la visualització alfabètica</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalink.html">Habilitar els enllaços automàtics al glossari</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=filetoimport.html">Importar entrades</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=importcategories.html">Importar categories</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=destination.html">Destinaci&oacute; de les entrades importades</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=destination.html">Destinació de les entrades importades</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rsstype.html">Alimentació RSS d'aquest glossari</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=rssarticles.html">Nombre d'articles recents per RSS</a></li>
</ul>
@@ -28,8 +28,7 @@
<ul>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=usedynalinkentry.html">Habilitar els enllaços automàtics a una entrada</a></li>
<li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=aliases.html">Paraules clau/àlies?</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=casesensitive.html">Maj&uacute;scules i min&uacute;scules en els enlla&ccedil;os autom&agrave;tics</a></li>
- <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Enlla&ccedil;os autom&agrave;tics i paraules completes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=casesensitive.html">Majúscules i minúscules en els enllaços automàtics</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&amp;file=fullmatch.html">Enllaços automàtics i paraules completes</a></li>
</ul>
-
</blockquote>
View
2 lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Podeu especificar si voleu que les categories s'enllacin automàticament o no.</p>
-<p>Avís: les categories s'enllacen diferenciant majúscules i minúscules i només si coincideix el mot complet.</p>
+<p>Avís: les categories s'enllacen diferenciant majúscules i minúscules i només si coincideix la paraula completa.</p>
View
6 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<p align="center"><b>Definir el glossari principal del curs</b></p>
-<p>Podeu exportar entrades dels glossaris secundaris al glossari principal del curs.</p>
+<p>El sistema de glossaris permet exportar entrades dels glossaris secundaris al glossari principal del curs.</p>
-<p>Per fer aix&ograve;, heu d'especificar quin &eacute;s el glossari principal. </p>
+<p>Per a fer això, heu d'especificar quin és el glossari principal. </p>
-<p>Av&iacute;s: nom&eacute;s pot haver-hi un glossari principal per curs i nom&eacute;s els professors poden actualitzar-lo.</p>
+<p>Avís: només pot haver-hi un glossari principal per curs i només el professorat pot actualitzar-lo.</p>
View
13 lang/ca/help/glossary/mods.html
@@ -1,13 +1,8 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Glossari</b></p>
-<ul>
-
+<div class="indent">
<p>Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.</p>
-
<p>Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.</p>
-
-<p>El glossari tamb&eacute; permet als professors exportar entrades d'un glossari en un altre (el principal) dins del mateix curs.</p>
-
-<p>Finalment, &eacute;s possible crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades des de qualsevol punt del curs.</p>
-
-</ul>
+<p>El glossari també permet que el professorat exporti entrades d'un glossari a un altre (el principal) dins del mateix curs.</p>
+<p>Finalment, és possible crear enllaços automàtics a aquestes entrades des de qualsevol part del curs.</p>
+</div>
View
6 lang/ca/help/glossary/rssarticles.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Nombre d'articles recents en l'RSS</b></p>
+<p align="center"><b>Nombre d'articles recents per RSS</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
+<p>Aquesta opció us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'alimentació RSS.</p>
-<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza molt sovint.</p>
View
10 lang/ca/help/glossary/rsstype.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<p align="center"><b>RSS d'aquest glossari</b></p>
+<p align="center"><b>Alimentació RSS d'aquest glossari</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; us permet habilitar l'RSS en aquest glossari.</p>
+<p>Aquesta opció us permet habilitar alimentacions RSS d'aquest glossari.</p>
-<p>Podeu triar:</p>
+<p>Podeu triar dos tipus d'alimentacions:</p>
<ul>
-<li><b>Amb autor:</b> l'RSS generat inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
-<li><b>Sense autor:</b> l'RSS no inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
+<li><b>Amb autor:</b> les alimentacions generades inclouran el nom de l'autor de cada article.</li>
+<li><b>Sense autor:</b> les alimentacions generades no inclouran el nom de l'autor de cada article.</li>
</ul>
View
12 lang/ca/help/glossary/shows.html
@@ -1,11 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Opcions de navegaci&oacute; per a la visualitzaci&oacute;
+<p align="center"><b>Opcions de navegació en la visualització alafabètica</b></p>
-alafab&egrave;tica</b></p>
+<p>Podeu personalitzar l'estil de navegació d'un glossari. Sempre es pot navegar i cercar, però podeu definir tres opcions més:</p>
-<p>Podeu personalitzar l'estil de navegaci&oacute; d'un glossari. Sempre es pot navegar i cercar, per&ograve; podeu definir tres opcions m&eacute;s:</p>
+<p><b>MOSTRA ESPECIAL</b> Habilita o inhabilita la navegació de caràcters especials com ara @, #, etc.</p>
-<p><b>MOSTRA ESPECIAL</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; de car&agrave;cters especials com ara @, #, etc.</p>
+<p><b>MOSTRA ALFABET</b> Habilita o inhabilita la navegació per les lletres de l'alfabet.</p>
-<p><b>MOSTRA L'ALFABET</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per les lletres de l'alfabet.</p>
-
-<p><b>MOSTRA TOT</b> Habilita o deshabilita la navegaci&oacute; per totes les entrades a l'hora.</p>
+<p><b>MOSTRA TOT</b> Habilita o inhabilita la navegació de totes les entrades a l'hora.</p>
View
6 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Els estudiants poden afegir entrades</b></p>
+<p align="center"><b>Els estudiants poden enviar entrades</b></p>
-<p>Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Les entrades que s'exportin a un glossari principal nom&eacute;s poden ser actualitzades o suprimides per professors, de manera que aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'aplica a glossaris secundaris.</p>
+<p>Podeu especificar si els estudiants poden o no poden afegir, editar o suprimir entrades. Només el professorat podrà actualitzar o suprimir aquelles entrades que s'exportin a un glossari principal, de manera que aquest paràmetre s'aplica únicament a glossaris secundaris.</p>
-<p>Nota: un professor pot editar o suprimir sempre qualsevol entrada.</p>
+<p><b>Nota:</b> el professorat pot editar o suprimir qualsevol entrada en qualsevol moment.</p>
View
10 lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<p align="center"><b>Habilitació dels enllaços automàtics a un glossari</b></p>
+<p align="center"><b>Habilitar els enllaços automàtics a un glossari</b></p>
-<p>Activar aquesta caracter&iacute;stica permet que es cre&iuml;n enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a les entrades del glossari sempre que aparegui el concepte en qualsevol punt del curs: en els missatges dels f&ograve;rums, en recursos interns, en els sumaris setmanals, etc.</p>
+<p>Activar aquesta característica permet que es creïn enllaços automàtics a les entrades del glossari sempre que apareguin les paraules o frases del concepte en qualsevol part del mateix curs: en els missatges dels fòrums, en recursos interns, en els resums de les setmanes o temes, etc.</p>
-<p>Teniu en compte que habilita els enllaços al glossari no activa automàticament els enllaços a cada entrada individual, sinó que cal habilitar els enllaços en cada entrada.</p>
+<p>Teniu en compte que habilitar els enllaços al glossari no activa automàticament els enllaços a cada entrada, sinó que cal habilitar els enllaços en cada entrada.</p>
-<p>Si no voleu que s'enlla&ccedil;i cert text (p. ex. en un missatge d'un f&ograve;rum), afegiu les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
+<p>Si no voleu que s'enllaci cert text (p. ex. en un missatge d'un fòrum), podeu afegir les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
-<p>Teniu en compte que els noms de les categories tamb&eacute; s'enllacen.</p
+<p>Teniu en compte que els noms de les categories també s'enllacen.</p>
View
8 lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Habilitació dels enllaços automàtics a una entrada</b></p>
+<p align="center"><b>Habilitar els enllaços automàtics a una entrada</b></p>
-<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, etc.</p>
+<p>Activar aquesta característica fa que es creïn automàticament enllaços a aquesta entrada sempre que apareguin les paraules o les frases dels concepte en qualsevol part del mateix curs. Aix&ograve; inclou els missatges dels fòrums, recursos interns, resums de setmanes o temes, etc.</p>
-<p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
+<p>Si no voleu que s'enllaci cert text (p. ex. en un missatge d'un fòrum), podeu afegir les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
-<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
+<p>Per poder activar aquesta característica, els enllaços automàtics han d'estar habilitats en el glossari.</p>

0 comments on commit 03c1292

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.