Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 65a275f commit 03cd9792508969507f1a3048e6f7e29b73d87c18 koenr committed Feb 19, 2004
Showing with 18 additions and 15 deletions.
  1. +8 −7 lang/nl/forum.php
  2. +2 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +8 −7 lang/nl/quiz.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004013000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -73,11 +73,12 @@
$string['noposts'] = 'Geen bijdragen';
$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen bijdragen met \'$a\' gevonden';
$string['nosubscribers'] = 'Er is nog niemand lid van dit forum';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.
-
+$string['notingroup'] = 'Sorry, je moet bij een groep horen om dit forum te kunnen zien.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.
+
';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.
-
+$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.
+
';
$string['numposts'] = '$a bijdragen';
$string['olderdiscussions'] = 'Oudere discussies';
@@ -88,8 +89,8 @@
$string['parentofthispost'] = 'Discussiestart van deze bijdrage';
$string['postadded'] = 'Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt $a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.';
$string['postincontext'] = 'Bekijk deze bijdrage in zijn context';
-$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de $a website.
-
+$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de $a website.
+
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:';
$string['postrating1'] = 'Laat voornamelijk \'gescheiden kennen\' zien';
$string['postrating2'] = 'Even \'gescheiden\' als \'verbonden/relationeel\'';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -54,6 +54,7 @@
$string['allactivities'] = 'Alle activiteiten';
$string['alldays'] = 'Alle dagen';
$string['allfieldsrequired'] = 'Alle velden zijn verplicht';
+$string['allgroups'] = 'Alle groepen';
$string['alllogs'] = 'Alle statistieken';
$string['allow'] = 'Sta toe';
$string['allowguests'] = 'In dit vak zijn gasten toegestaan';
View
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
-$string['addingquestions'] = 'Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil \'publiceren\'.
-<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
+$string['addingquestions'] = 'Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil \'publiceren\'.
+<br /><br />Pas wanneer je een categorie gekozen of gemaakt hebt, kun je vragen maken of bewerken.
Je kunt gelijk welke van die vragen selecteren om ze toe te voegen bij je test aan de andere kant van deze pagina.';
$string['addquestions'] = 'Voeg vragen toe';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Voeg vragen aan de huidige test toe';
@@ -22,6 +22,7 @@
$string['aon'] = 'AON opmaak';
$string['attempt'] = 'Poging $a';
$string['attemptfirst'] = 'Eerste poging';
+$string['attemptincomplete'] = 'De poging (door $a) is nog niet afgewerk.';
$string['attemptlast'] = 'Laatste poging';
$string['attemptquiznow'] = 'Probeer de test nu';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
@@ -80,11 +81,11 @@
$string['filloutoneanswer'] = 'Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Je moet minstens twee keuzemogelijkheden invullen. Lege keuzemogelijkheden zullen niet worden gebruikt.';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
-<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot $a%%
+$string['fractionsaddwrong'] = 'De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
+<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot $a%%
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
-$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
-<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
+$string['fractionsnomax'] = 'Eén van de antwoorden moet 100%% zijn, zodat het mogelijk is
+<BR>om een vol punt voor deze vraag te krijgen.
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
$string['gift'] = 'GIFT opmaak';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';

0 comments on commit 03cd979

Please sign in to comment.