Permalink
Browse files

A LOT of new Vietnamese files. PHP files are XHTML compliant, HTML fi…

…les unfortunately not (yet)
 • Loading branch information...
1 parent b350cb9 commit 0418487beb4c2998896741a0a4a3eceec3a6f530 koenr committed Mar 20, 2005
Showing with 7,231 additions and 131 deletions.
 1. +6 −0 lang/vi_utf8/activitynames.php
 2. +43 −0 lang/vi_utf8/admin.php
 3. +6 −0 lang/vi_utf8/algebra.php
 4. +45 −0 lang/vi_utf8/appointment.php
 5. +51 −12 lang/vi_utf8/assignment.php
 6. +75 −0 lang/vi_utf8/attendance.php
 7. +111 −0 lang/vi_utf8/auth.php
 8. +8 −0 lang/vi_utf8/block_course_list.php
 9. +6 −0 lang/vi_utf8/block_course_summary.php
 10. 0 lang/vi_utf8/block_glossary_random.php
 11. 0 lang/vi_utf8/block_html.php
 12. +6 −0 lang/vi_utf8/block_online_users.php
 13. 0 lang/vi_utf8/block_quiz_results.php
 14. +36 −0 lang/vi_utf8/block_rss_client.php
 15. +8 −0 lang/vi_utf8/block_section_links.php
 16. +4 −0 lang/vi_utf8/block_social_activities.php
 17. +112 −20 lang/vi_utf8/calendar.php
 18. +6 −0 lang/vi_utf8/censor.php
 19. +53 −0 lang/vi_utf8/chat.php
 20. +33 −0 lang/vi_utf8/choice.php
 21. +246 −0 lang/vi_utf8/countries.php
 22. +80 −0 lang/vi_utf8/dialogue.php
 23. +71 −0 lang/vi_utf8/docs/background.html
 24. +206 −0 lang/vi_utf8/docs/coding.html
 25. +133 −0 lang/vi_utf8/docs/docstyles.css
 26. +791 −0 lang/vi_utf8/docs/faq.html
 27. +32 −0 lang/vi_utf8/docs/files.php
 28. +414 −0 lang/vi_utf8/docs/install.html
 29. +152 −0 lang/vi_utf8/docs/installamp.html
 30. +46 −0 lang/vi_utf8/docs/intro.html
 31. +21 −0 lang/vi_utf8/docs/other.html
 32. +243 −0 lang/vi_utf8/docs/teacher.html
 33. +239 −0 lang/vi_utf8/docs/translation.html
 34. +115 −0 lang/vi_utf8/docs/upgrade.html
 35. +112 −0 lang/vi_utf8/editor.php
 36. +6 −0 lang/vi_utf8/emailprotect.php
 37. +16 −0 lang/vi_utf8/enrol_database.php
 38. +22 −0 lang/vi_utf8/enrol_flatfile.php
 39. +13 −0 lang/vi_utf8/enrol_internal.php
 40. +68 −0 lang/vi_utf8/enrol_ldap.php
 41. +10 −0 lang/vi_utf8/enrol_paypal.php
 42. +22 −0 lang/vi_utf8/error.php
 43. +190 −0 lang/vi_utf8/exercise.php
 44. +155 −24 lang/vi_utf8/forum.php
 45. +168 −0 lang/vi_utf8/glossary.php
 46. +13 −0 lang/vi_utf8/help/cookies.html
 47. +11 −0 lang/vi_utf8/help/courseavailability.html
 48. +11 −0 lang/vi_utf8/help/coursecategory.html
 49. +24 −0 lang/vi_utf8/help/courseformats.html
 50. +4 −0 lang/vi_utf8/help/coursefullname.html
 51. +14 −0 lang/vi_utf8/help/coursegrades.html
 52. +13 −0 lang/vi_utf8/help/coursehiddensections.html
 53. +7 −0 lang/vi_utf8/help/courseidnumber.html
 54. +15 −0 lang/vi_utf8/help/coursenewsitems.html
 55. +15 −0 lang/vi_utf8/help/coursenumsections.html
 56. +16 −0 lang/vi_utf8/help/courserecent.html
 57. +21 −0 lang/vi_utf8/help/coursereports.html
 58. +7 −0 lang/vi_utf8/help/courseshortname.html
 59. +19 −0 lang/vi_utf8/help/coursestartdate.html
 60. +8 −0 lang/vi_utf8/help/courseuploadsize.html
 61. +26 −0 lang/vi_utf8/help/directorypaths.html
 62. +120 −0 lang/vi_utf8/help/emoticons.html
 63. +23 −0 lang/vi_utf8/help/enrolmentkey.html
 64. +13 −0 lang/vi_utf8/help/enrolperiod.html
 65. +24 −0 lang/vi_utf8/help/groupmode.html
 66. +11 −0 lang/vi_utf8/hotpot.php
 67. +136 −0 lang/vi_utf8/install.php
 68. +39 −0 lang/vi_utf8/journal.php
 69. +9 −0 lang/vi_utf8/label.php
 70. +238 −0 lang/vi_utf8/lesson.php
 71. +6 −0 lang/vi_utf8/mediaplugin.php
 72. 0 lang/vi_utf8/message.php
 73. +1,034 −49 lang/vi_utf8/moodle.php
 74. +6 −0 lang/vi_utf8/multilang.php
 75. +26 −0 lang/vi_utf8/pix.php
 76. +14 −0 lang/vi_utf8/questionnaire.php
 77. +268 −24 lang/vi_utf8/quiz.php
 78. +21 −2 lang/vi_utf8/readme.txt
 79. +77 −0 lang/vi_utf8/scorm.php
 80. +236 −0 lang/vi_utf8/survey.php
 81. +6 −0 lang/vi_utf8/tex.php
 82. +8 −0 lang/vi_utf8/webquest.php
 83. +189 −0 lang/vi_utf8/wiki.php
 84. +323 −0 lang/vi_utf8/workshop.php
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php /// $Id$
+
+$string['filtername'] = 'Kết nối tự động các tên của các hoạt động ';
+
+?>
+
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?php // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+$string['adminseesallevents'] = 'Các người quản trị nhìn thấy tất cả các sự kiện ';
+$string['adminseesownevents'] = 'Các người quản trị cũng được coi như người dùng';
+$string['blockinstances'] = 'Các trường hợp';
+$string['blockmultiple'] = 'Nhiều';
+$string['change'] = 'thay đổi';
+$string['cachetext'] = 'Thời gian lưu văn bản ';
+$string['calendarsettings'] = 'Lịch';
+$string['confirmation'] = 'tính xác nhận';
+$string['confirmdeletedst'] = 'Xoá tên được có trước <strong>$a</strong> ngay lập tức làm cho DST mất hiệu lực đối với tất cả những người sử dụng đang dùng nó. Điều này có thể làm thay đổi một só thông tin. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục ?';
+$string['confirmdeletedstdefault'] = '<strong> Tên đặt trước $a đang được sử dụng đối với tất cả người sử dụng site này !</strong> Xoá nó sẽ làm thay đổi một số thông tin. Bạn có muốn tiếp tục ?';
+$string['dstisapreference'] = 'Mỗi người sử dụng có thể chọn tên định trước để sử dụng';
+$string['dstisforcedto'] = 'Bắt buộc tất cả người dùng sử dụng';
+$string['dstpresets'] = ' DST định trước';
+$string['emptydstlist'] = 'Hiện tại không có DST định trước nào được định nghĩa. Bạn có thể thêm một cái bởi việc nhấn chuột vào nút thêm.';
+$string['editingdstpreset'] = 'Soạn thảo một DST có trước ';
+$string['errordstpresetactivateearlier'] = 'Tháng có hiệu lực thì phải sớm hơn tháng không có hiệu lực';
+$string['errordstpresetnameempty'] = 'Tên có trước không thể là trống không';
+$string['errordstpresetnameexists'] = 'Một cái tên khác định vị trước cùng với cái tên đó sẵn sàng tồn tại';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Lọc các file được tải lên';
+$string['helpadminseesall'] = 'Có phải các nhà quản trị nhìn thấy tất cả các sự kiện theo lịch hay chỉ nhìn thấy các sự kiện đã được phân quyền ?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Cấu hình nhiều loại lịch biểu và ngày/giờ có liên quan theo cách của Moodle ';
+$string['helpdstforusers'] = 'Có phải mỗi người sử dụng có thể chọn các thiết lập DST theo cách riêng của họ ?';
+$string['helpmanagedstpresets'] = 'Nhấn chuột vào nút này để thêm, soạn thảo và xoá DST định trước có sẵn đối với site này.';
+$string['helpstartofweek'] = 'Ngày nào bắt đầu tuần theo lịch ?';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Bao nhiêu ngày trong tương lai lịch biểu mong chờ các sự kiện sắp xảy ra theo mặc định ?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Bao nhiêu sự kiện sắp xảy ra được người dùng nhìn thấy theo mặc định ?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Những ngày nào trong tuần được xem như \"cuối tuần\" và thể hiện với một màu sắc khác ?';
+$string['managedstpresets'] = 'Quản lý DST định trước';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'Sự hỗ trợ DST thì làm mất khả năng đối với tất cả người sử dụng bởi vì không có DST định trước được định nghĩa. Bạn có thể định nghĩa một số cái định trước bởi việc sử dụng nút dưới đây.';
+$string['therewereerrors'] = 'Có nhiều lỗi trong dữ liệu của bạn';
+$string['upgradelogs'] = 'Đối với tất cả các chức năng, các bản ghi cũ cần được nâng cấp. <a href=\"$a\"> nhiều thông tin hơn </a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Một số thay đổi gần đây được thực hiện theo phương pháp các bản ghi được lưu trữ. Để có thể quan sát tất cả các bản ghi cũ theo mỗi cơ chế hoạt động từng cái, thì các bản ghi cũ cần được nâng cấp. Phụ thuộc vào site của bạn điều này có thể mất một thời gian dài (ví dụ vài giờ )và có thể đòi hỏi nhiều cố gắng về cơ sở dữ liệu đối với các site lớn. Một khi bạn bắt đầu quá trình này bạn nên để nó kết thúc (bởi việc giữ trình duyệt window mở ). Đừng lo lắng - site của bạn sẽ làm việc tốt đối với mọi người khác trong khi các bản ghi đang được nâng cấp.<br /><br /> Bạn có muốn nâng cấp các bản ghi bây giờ ?';
+
+$string['upgradesure'] = 'Các file Moodle của bạn vừa bì thay đổi ,và bạn sắp nâng cấp tự động máy chủ của bạn cho phiên bản này:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>Một khi bạn làm điều này bạn có thể không quay trở lại .</p>
+<p>Bạn có chắc chắn muốn nâng cấp máy chủ của bạn cho phiên bản này ?</p>';
+$string['upgradinglogs'] = 'Đang nâng cấp các bản ghi';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php /// $Id$
+
+$string['filtername'] = " Ký hiệu đại số học ";
+
+?>
+
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?php // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
+
+
+$string['allowresubmit'] = " Cho phép nộp lại bài";
+$string['appointmentdetails'] = "Chi tiết cuộc gặp hẹn ";
+$string['appointmentname'] = "Tên cuộc hẹn";
+$string['appointmentlocation'] = " Vị trí cuộc hẹn";
+$string['description'] = " Phần mô tả";
+$string['date'] = "Ngày của cuộc hẹn";
+$string['timestart'] = "Bắt đầu cuộc hẹn";
+$string['timeend'] = "Kết thúc cuộc hẹn";
+$string['early'] = "\$a sớm ";
+$string['failedupdatefeedback'] = " Thất bại trong việc cập nhật thông tin phản hồi đưa ra với người sử dụng \$a";
+$string['feedback'] = "Thông tin phản hồi ";
+$string['feedbackupdated'] = " Các thông tin phản hồi đưa ra được cập nhật đối với \$a người";
+$string['late'] = "\$a muộn ";
+$string['maximumgrade'] = "Điểm lớn nhất";
+$string['maximumsize'] = "Kích thước lớn nhất";
+$string['modulename'] = "Cuộc hẹn";
+$string['modulenameplural'] = "Các cuộc hẹn ";
+$string['newsubmissions'] = "Các cuộc hẹn đưa ra ";
+$string['notgradedyet'] = " Chưa tính điểm ";
+$string['notsubmittedyet'] = " Chưa được đưa ra ";
+$string['overwritewarning'] = "Cảnh báo: Tải lên lại sẽ thay thế thông tin đưa ra hiện hành";
+$string['saveallfeedback'] = "Cất tất cả các thông tin phản hồi";
+$string['submissionfeedback'] = "Thông tin phản hồi đưa ra";
+$string['submissions'] = "Các thông tin đưa ra";
+$string['submitappointment'] = "Đưa ra cuộc hẹn của bạn bởi việc sử dụng biểu mẫu này";
+$string['submitted'] = "Được đưa ra ";
+$string['typeoffline'] = " Hoạt động không trực tuyến";
+$string['typeuploadsingle'] = "Tải một file đơn";
+$string['uploadbadname'] = "Tên file này chứa các ký tự lạ và không thể được tải lên";
+$string['uploadedfiles'] = "Các file được tải lên ";
+$string['uploaderror'] = "Một lỗi xảy ra trong khi đang lưu trữ file trên máy chủ ";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "File được tải lên thành công nhưng không thể cập nhật thông tin bạn đưa ra!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Xin lỗi, nhưng file đó quá lớn (giới hạn là \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "Không file nào được tìm thấy - bạn có chắc chắn rằng bạn đã chọn một cái nào đó để tải lên ?";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' được tải lên thành công nhưng thông tin đưa ra không đăng ký !";
+$string['uploadsuccess'] = " Tải lên '\$a' thành công ";
+$string['viewfeedback'] = " Quan sát các điểm cuộc hẹn và thông tin phản hồi";
+$string['viewsubmissions'] = " Quan sát \$a cuộc hẹn được đưa ra ";
+$string['yoursubmission'] = " Các thông tin đưa ra của bạn";
+
+?>
@@ -1,16 +1,55 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112400)
+<?php // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 + (2004032100)
-$string['assignmentname'] = 'Tên Bài Làm';
-$string['assignmenttype'] = 'Loại Bài Làm';
-$string['maximumgrade'] = 'Điểm Cao Nhất';
-$string['modulename'] = 'Bài Làm';
-$string['modulenameplural'] = 'Bài Làm';
-$string['newsubmissions'] = 'Bài Làm Đã Nộp';
-$string['notgradedyet'] = 'Chưa chấm điểm';
-$string['thischarset'] = 'UTF-8';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Vietnamese';
+$string['allowresubmit'] = ' Cho phép nộp bài lại ';
+$string['assignmentdetails'] = 'Chi tiết bài tập lớn';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher vừa gửi một số thông tin phản hồi tới bạn
+đưa ra bài tập lớn đối với \'$a->assignment\'
+
+Bạn có thể nhìn thấy nó được thêm vào bài tập lớn của bạn:
+
+ $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher vừa gửi một số thông tin phản hồi tới bạn
+đưa ra bài tập lớn đối với \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Bạn có thể nhìn thấy nó được thêm vào <a href=\"$a->url\">bài tập lớn của bạn</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Tên bài tập lớn';
+$string['assignmenttype'] = 'Kiểu bài tập lớn ';
+$string['configmaxbytes'] = 'Kích thước lớn nhất mặc định cho tất cả các bài tập lớn ';
+$string['description'] = 'Mô tả ';
+$string['duedate'] = 'Hạn cuối ';
+$string['duedateno'] = 'Không giới hạn ';
+$string['early'] = '$a sớm ';
+$string['existingfiledeleted'] = 'File hiện hành vừa bị xóa : $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Thất bại trong việc cập nhật thông tin phản hồi đưa ra đối với học viên $a';
+$string['feedback'] = ' Thông tin phản hồi ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Thông tin phản hồi đưa ra được cập nhật đối với $a người ';
+$string['late'] = '$a muộn';
+$string['maximumgrade'] = 'Điểm cao nhất ';
+$string['maximumsize'] = 'Kích thước lớn nhất';
+$string['modulename'] = 'Bài tập lớn';
+$string['modulenameplural'] = 'Bài tập lớn ';
+$string['newsubmissions'] = 'Các bài tập lớn đã nộp ';
+$string['notgradedyet'] = ' Chưa được cho điểm ';
+$string['notsubmittedyet'] = ' Chưa nộp bài ';
+$string['overwritewarning'] = ' Cảnh báo việc tải lên lại sẽ thay thế việc nộp bài hiện tại của bạn ';
+$string['saveallfeedback'] = ' Cất tất cả các thông tin phản hồi ';
+$string['submissionfeedback'] = 'Thông tin nộp bài ';
+$string['submissions'] = 'Các thông tin ';
+$string['submitassignment'] = 'Nộp bài tập lớn của bạn sử dụng biểu mẫu này ';
+$string['submitted'] = 'Đã nộp';
+$string['typeoffline'] = 'Thực hiện offline';
+$string['typeuploadsingle'] = ' Upload dưới dạng một file';
+$string['uploadbadname'] = ' Tên file này chứa đựng những ký tự lạ và không thể tải lên được ';
+$string['uploadedfiles'] = ' Các file đã được upload ';
+$string['uploaderror'] = 'Một lỗi vừa xuất hiện trong khi cất file trên máy chủ';
+$string['uploadfailnoupdate'] = ' Tải File lên thành công nhưng không thể cập nhật bài nộp của bạn !';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Xin lỗi, file đó quá lớn ( giới hạn là $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = ' Không tìm thấy file - bạn có chắc chắn là bạn đã chọn nó để tải lên ?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' được tải lên thành công nhưng bài nộp không được đăng ký !';
+$string['uploadsuccess'] = ' Tải lên \'$a\' thành công ';
+$string['viewfeedback'] = ' Quan sát các điểm bài tập lớn và thông tin phản hồi ';
+$string['viewsubmissions'] = ' Quan sát $a bài tập lớn đã nộp ';
+$string['yoursubmission'] = 'Bài nộp của bạn';
?>
@@ -0,0 +1,75 @@
+<?php
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Số người có mặt ";
+$string['allmodulename'] = "Tất cả các hồ sơ những người có mặt ";
+$string['modulenameplural'] = "Các hồ sơ những người có mặt";
+$string['weekmodulename'] = "Các hồ sơ những người có mặt trong tuần trước ";
+$string['addmultiple'] = "Thêm nhiều hồ sơ những người có mặt ";
+$string['addingmultiple'] = "Thêm các hồ sơ những người có mặt ";
+#------------------------------------------------------------
+
+
+$string['takeroll'] = " Thu nhận hồ sơ ngày này ?";
+$string['for'] = "đối với ";
+$string['dayofroll'] = "Ngày tìm kiếm hồ sơ ";
+$string['notes'] = " Thông tin ngoại lệ ";
+$string['notesfor'] = " Thông tin ngoại lệ đối với";
+$string['hoursinclass'] = "Số giờ trong một lớp học";
+$string['presentshort'] = "P";
+$string['tardyshort'] = "T";
+$string['absentshort'] = "A";
+$string['presentlong'] = "Có mặt";
+$string['tardylong'] = "Trễ";
+$string['absentlong'] = "Vắng";
+$string['dynamicsection'] = "Quyết định tuần đối với số người có mặt dựa vào ngày này ";
+$string['defaultdynamicsection'] = " Di chuyển các hồ sơ số người có mặt tới đúng tuần theo mặc định ";
+$string['defaulthoursinclass'] = " Bao nhiêu giờ nên có trong một hồ sơ người có mặt";
+$string['tardiesperabsence'] = " Muộn bao nhiêu thì nên coi là vắng ";
+$string['hoursinfullreport'] = "Số giờ tối đa có mặt mà nên được hiển thị trên một trang đơn của một bản báo cáo ";
+$string['pages'] = "Cacs Pages";
+$string['of'] = "của";
+$string['viewall'] = "Quan sát tất cả các hồ sơ người có mặt ";
+$string['teacheredit'] = "yêu cầu số người có mặt ";
+$string['viewone'] = "Quan sát tất cả các trang báo cáo ";
+$string['viewtable'] = "Quan sát báo cáo như một bảng ";
+$string['viewmulti'] = "Quan sát báo báo dưới dạng nhiều trang ";
+$string['viewweek'] = "Quan sát các hồ sơ những người có mặt dựa vào thời gian làm việc trong một tuần";
+$string['viewsection'] = "Quan sát tất cả các hồ sơ những người có mặt dựa vào phần này";
+$string['noviews'] = "Xin lỗi,không có dữ liệu đối với bản báo cáo của bạn ở đây ";
+$string['norolls'] = "Không có hồ sơ những người có mặt trong cua học này ";
+$string['startmulti'] = " Ngày tháng đối với hồ sơ người có mặt đầu tiên ";
+$string['endmulti'] = "Ngày tháng đối với hồ sơ người có mặt cuối cùng ";
+$string['choosedays'] = "Số ngày của mỗi tuần yêu cầu số người có mặt";
+$string['dynamicsectionmulti'] = "Đặt các hồ sơ trong phần hàng tuần của họ một cách tự động ";
+$string['hoursineachclass'] = "Số giờ trong mỗi lớp học ";
+$string['sunday'] = "Chủ nhật";
+$string['monday'] = "Thứ hai";
+$string['tuesday'] = "Thứ ba";
+$string['wednesday'] = "Thứ tư";
+$string['thursday'] = "Thứ năm";
+$string['friday'] = "Thứ sáu";
+$string['saturday'] = "Thứ bảy";
+$string['endbeforestart'] = "Ngày kết thúc thì trước ngày bắt đầu ";
+$string['startafterend'] = "Ngày bắt đầu thì sau ngày kết thúc cua học ";
+$string['defaultstudentstatus'] = " The default student attendance status on new attendance rolls";
+$string['downloadexcelfull'] = " Tải xuống theo bảng tính Excel đầy đủ ";
+$string['downloadexceltotals'] = "Tải xuống theo bảng tính Excel tóm tắt";
+$string['downloadtextfull'] = "Tải báo cáo xuống dưới dạng văn bản đầy đủ ";
+$string['downloadtexttotals'] = "Tải báo cáo xuống dưới dạng văn bản tóm tắt ";
+$string['autoattend'] = " Tự động đưa ra số người có mặt dựa trên các bản ghi hoạt động của người sử dụng";
+$string['defaultautoattend'] = " Đưa ra số người có mặt dựa vào các bản ghi hoạt động của họ theo mặc định có nên hay không";
+$string['autoattendmulti'] = "Tự động đưa ra hồ sơ những người có mặt dựa vào các bản ghi hoạt động của người dùng ";
+$string['auto'] = "Tự động";
+$string['gradevalue'] = "Tính điểm hồ sơ này ";
+$string['defaultgrade'] = " Tính điểm các hồ sơ có mặt theo mặc định có hay không ";
+$string['gradevaluemulti'] = " Tính điểm những hồ sơ này";
+$string['maxgradevalue'] = "Điểm tối đa đối với người có mặt đầy đủ ";
+$string['defaultmaxgrade'] = " Điểm tối đa mặc định đối với số người có mặt đầy đủ nên là bao nhiêu ?";
+$string['gradeshort'] = "Được tính điểm ";
+$string['maxgradeshort'] = "Điểm lớn nhất";
+$string['autoattendshort'] = "Tự động đối với các bản ghi ";
+$string['dynsectionshort'] = " Được di chuyển tới phần một cách sôi nổi";
+
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0418487

Please sign in to comment.