Permalink
Browse files

Minor changes

  • Loading branch information...
stigbjarne
stigbjarne committed Dec 8, 2003
1 parent 9ce91ed commit 04fb8cf51b2d52443d9ef2082ce797d73aa27d36
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +9 −4 lang/no/README
View
@@ -1,13 +1,18 @@
Logg for endringer
+Oversettelse til Moodle v. 1.1.1.
-Sist endret 5. des. 2003.
+Sist endret 8. des. 2003.
-Tilpasset hovedsakelig for bruk i h�gskole og universitet, men kan med mindre endringer modifiseres til videreg�ende/grunnskole/annet.
-Dette kommertydeligst frem i bruk av begreper som studenter og studier.
+St�rst tilskudd i det siste er mange hjelpefiler.
+Php-filene kommer etter hvert med st�rre oppdateringer.
-Oversettelsen er videreutviklet fra opprinnelig oversettelse medio 2002 av J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no.
+Denne oversettelsen er tilpasset hovedsakelig for bruk i h�gskole og universitet, men kan med mindre endringer modifiseres til videreg�ende/grunnskole/annet.
+Dette kommer tydeligst frem i bruken av begreper som 'studenter' og 'studier' i stedet for 'elever' og 'fag'.
+
+
+Oversettelsen er kraftig videreutviklet fra opprinnelig oversettelse fra november 2002 av J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no.
Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no (Vedlikeholder oversettelsen)

0 comments on commit 04fb8cf

Please sign in to comment.