Permalink
Browse files

Deleted journal related strings

  • Loading branch information...
1 parent 80f7d4d commit 051123d0c55f1c363167913c9c3d996a31b16dc5 vthung committed Jun 12, 2005
@@ -185,7 +185,7 @@
<li><font face="Arial">assignment.php - các chuỗi dành cho môđun bài tập lớn</font></li>
<li><font face="Arial">choice.php - các chuỗi dành cho môđun lựa chọn</font></li>
<li><font face="Arial">forum.php - các chuỗi dành cho môđun diễn đàn</font></li>
- <li><font face="Arial">journal.php - các chuỗi dành cho môđung nhật ký</font> </li>
+
<li><font face="Arial">quiz.php - các chuỗi dành cho môđun bài thi</font></li>
<li><font face="Arial">resource.php - các chuỗi dành cho môđun tài nguyên </font></li>
<li><font face="Arial">survey.php - các chuỗi dành cho môđun khảo sát</font></li>
@@ -724,7 +724,7 @@
<p class="answer">You <strong>must</strong> set up cron properly if you want Moodle
- to send out automatic email from forums, journals, assignments etc. This same
+ to send out automatic email from forums, assignments etc. This same
process also performs a number of clean-up tasks such as deleting old unconfirmed
@@ -34,7 +34,7 @@
</li>
<li><font face="Arial">Tầm quan trọng dựa trên tính bảo mật cao. Các form được kiểm tra, kiểm tra ngày hợp lệ, các cookies được mã hoá ,
</font></li>
- <li><font face="Arial">Tất cả đầu vào là văn bản (các tài nguyên, các thông báo diễn đàn, các mục vào nhật ký vân vân ) có thể
+ <li><font face="Arial">Tất cả đầu vào là văn bản (các tài nguyên, các thông báo diễn đàn, vân vân ) có thể
được soạn thảo sử dụng một trình soạn thảo WYSIWYG HTML được nhúng</font> </li>
</ul>
<h3 ><font face="Arial">Quản lý Site</font> </h3>
@@ -84,21 +84,21 @@ <h3 ><font face="Arial">Quản lý cua học</font></h3>
<li><font face="Arial">Một giáo viên có quyền điều khiển tất cả các thiết lập cho một cua học, bao gồm cả hạn chế các giáo viên khác</font>
</li>
<li><font face="Arial">Chọn các định dạng cua học như theo tuần, theo chủ đề hoặc một cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề xã hội</font></li>
- <li><font face="Arial">Tập hợp các hoạt động của cua học rất đa dạng - Các diễn đàn, Các nhật ký, Các bài thi, Các nguồn tài nguyên,
+ <li><font face="Arial">Tập hợp các hoạt động của cua học rất đa dạng - Các diễn đàn, Các bài thi, Các nguồn tài nguyên,
Các lựa chọn, Các bài khảo sát, Các bài tập lớn, Chats, Các bình luận</font></li>
<li><font face="Arial">Những thay đổi gần đây nhất từ lần đăng nhập cuối cùng có thể được hiển thị trên trang chủ cua cua học
</font></li>
- <li><font face="Arial">Tất cả các vùng đầu vào văn bản (các tài nguyên, gửi các thông báo lên diễn đàn, các mục nhật ký vân vân etc) có thể được soạn thảo
+ <li><font face="Arial">Tất cả các vùng đầu vào văn bản (các tài nguyên, gửi các thông báo lên diễn đàn, vân vân etc) có thể được soạn thảo
bởi sử dụng một trình soạn thảo WYSIWYG HTML</font> </li>
- <li><font face="Arial">Tất cả các điểm cho các Diễn đàn, các Nhật ký, các Bài thi và các Bài tập lớn có thể được xem dựa trên một trang
+ <li><font face="Arial">Tất cả các điểm cho các Diễn đàn, các Bài thi và các Bài tập lớn có thể được xem dựa trên một trang
(và tải xuống dưới dạng một file bảng tính )</font></li>
<li><font face="Arial">Theo dõi và hiển thị đầy đủ các hoạt động của người dùng - thông báo đầy đủ các hoạt động mà một học viên tham gia(lần truy cập cuối cùng, số lần đọc)
- cũng như một câu chuyện được chi tiết hoá đối với mỗi học viên bao gồm các thông báo gửi lên, các mục nhập nhật ký vân vân,
+ cũng như một câu chuyện được chi tiết hoá đối với mỗi học viên bao gồm các thông báo gửi lên, vân vân,
trên một trang.</font></li>
<li><font face="Arial">Sự tích hợp Mail - copy các thông báo được gửi lên diễn đàn, các thông tin phản hồi của giáo viên có thể được gửi thư
theo định dạng HTML hoặc văn bản thuần tuý.</font></li>
<li><font face="Arial">Các tỷ lệ tuỳ chọn - các giáo viên có thể định nghĩa các tỷ lệ của riêng họ để sử dụng cho việc đánh giá
- các diễn đàn, các bài tập lớn và các nhật ký</font></li>
+ các diễn đàn, các bài tập lớn</font></li>
<li><font face="Arial">Các cua học có thể được đóng gói như một file zip đơn sử dụng chức năng sao lưu.
Điều này có thể được lưu trữ ở bất kỳ nơi nào trên máy chủ Moodle.</font></li>
</ul>
@@ -141,13 +141,7 @@ <h3 ><font face="Arial">Môđun diễn đàn</font></h3>
<li><font face="Arial">Các ảnh đính kèm được xuất hiện ở trong dòng</font></li>
<li><font face="Arial">Nếu các đánh giá diễn đàn được sử dụng, chúng có thể được sắp xếp theo ngày tháng</font></li>
</ul>
- <h3 ><font face="Arial">Môđun nhật ký</font> </h3>
- <ul>
- <li><font face="Arial">Các mẩu nhật ký là bí mật giữa học viên và giáo viên.</font></li>
- <li><font face="Arial">Mỗi mục nhật ký có thể là trực tiếp bởi một câu hỏi mở.</font></li>
- <li><font face="Arial">Đối với mỗi mục nhật ký riêng biệt, toàn bộ lớp học có thể được giả sử trên một trang trong một form</font></li>
- <li><font face="Arial">Thông tin phản hồi của giáo viên được thêm tới trang mục nhật ký, và thông báo được gửi đi.</font></li>
- </ul>
+
<h3 ><font face="Arial">Môđun bài thi</font></h3>
<ul>
<li><font face="Arial">Các giáo viên có thể định nghĩa một cơ sở dữ liệu về các câu hỏi để sử dụng lại trong các bài thi khác nhau</font> </li>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 051123d

Please sign in to comment.