Skip to content
Browse files

Update for Moodle 1.5

  • Loading branch information...
1 parent 9ee425f commit 0674d7ba48db24f56169e31790c8cb94f23927ca adamtpaw committed Sep 27, 2005
View
29 lang/pl/block_glossary_random.php
@@ -0,0 +1,29 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['addentry'] = 'dodaj swój ulubiony cytat';
+$string['askaddentry'] = 'Jak użytkownik doda słowo do słownika pokaż link w tekście.';
+$string['askinvisible'] = 'Jeżeli użytkownik nie może używać słownika nie pokazuj linków do wytłumaczonych słów';
+$string['askviewglossary'] = 'Jeżeli użytkownik może używać słownik pokazuj linki do wytłumaczonych słów';
+$string['blockname'] = 'losowy wybór słownika pojęć';
+$string['intro'] = 'Upewnij się że jest co najmniej jeden słownik dodny do tego kursu. Potem możesz zmieniać parametry';
+$string['invisible'] = 'cąg dalszy nastąpi';
+$string['lastmodified'] = 'ostatnio zmodyfikowane hasło';
+$string['nextone'] = 'następne hasło';
+$string['noentriesyet'] = 'nie ma szykanego hasła w wybranym słowniku';
+$string['notyetconfigured'] = 'Prosze skonfigurawać słownik używając ikon edycji';
+$string['notyetglossary'] = 'Musisz mieć co najmniej jeden słownik';
+$string['random'] = 'losowy wybór słów';
+$string['refresh'] = 'odśwież zanim wybierzesz nowe hasło';
+$string['select_glossary'] = 'pobierz hasło z tego słownika';
+$string['showconcept'] = 'pokaż nagłówek dla każdego hasła';
+$string['title'] = 'tytuł';
+$string['type'] = 'Jak nowe hasło jest wybierane';
+$string['typehelp'] = '<b>Ostatnia modyfikacja</b>zawsze będzie pokazywać hasła, które ostatnio były modyfikowane,<b>Losowe hasła</b> będzie wybierać hasło na chybił trafił za każdym razem. Wybór <b>Następne hasło</b> będzie powtarzać w koło hasła. Ostatnia opcja jest szczególnie użyteczna kiedy liczba dni także jest wybierana, pozwala wyświetlać <i>cytat tygodnia</i> albo <i> wiadomość dnia<i/>.
+
+';
+$string['viewglossary'] = 'więcej cytatowań';
+$string['whichfooter'] = 'Pozwala pokazać łącza do bloków słownika. Blok będzie pokazywał łącza tylko do słowników, do których będzie miał upoważnienie.';
+
+?>
View
11 lang/pl/block_html.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Zawarto¶æ';
+$string['configtitle'] = 'Tytu³';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'pozostaw puste ¿eby ukryæ tytu³';
+$string['newhtmlblock'] = '(nowy blok HTML)';
+
+?>
View
29 lang/pl/block_quiz_results.php
@@ -0,0 +1,29 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Najwy¿szy stopieñ';
+$string['bestgrades'] = '$a Najwy¿szych stopni ';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Grupa z najwy¿sz± ¶redni±:';
+$string['bestgroupgrades'] = '$a grup z najwy¿sz± ¶redni±:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Liczby bezwzglêdne';
+$string['config_format_fraction'] = 'U³amki';
+$string['config_format_percentage'] = 'Procenty';
+$string['config_grade_format'] = 'Wy¶wietl stopnie jako:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Ten kurs nie zawiera quizu. Wy musicie dodaæ co najmniej jeden aby móc u¿ywaæ ten blok prawid³owo. ';
+$string['config_select_quiz'] = 'Rezultaty z którego quizu maj± byæ wy¶wietlane?';
+$string['config_show_best'] = 'Ile najwy¿szych ocen powinno byæ wi¶wietlane (0 ozn. wy³±czone)';
+$string['config_show_worst'] = 'Ile najni¿szych ocen powinno byæ wy¶wietlanych (0 ozn. wy³±czone)';
+$string['config_use_groups'] = 'Pokazywaæ grupy zamiast studentów (tylko je¿eli quiz ma zdefiniowane grupy)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Obecna konfiguracja tego bloku nie pozwala pokazywaæ wyników. Mo¿esz albo skonfigurowaæ to albo ukryæ.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'B³±d w bloku quiz: Musisz wybraæ rezultaty z którego quizu maj± byæ wy¶wietlane.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'B³±d w bloku quiz: wybierany quiz wydaje siê ¿e nie istnieje w bazie danych.
+';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'B³ad w bloku quiz: Tu jest ustawienie pokazywania stopni w trybie dla grup, ale ten kurs nie ma zdefiniowanych grup.';
+$string['formaltitle'] = 'Wynik quizu';
+$string['worstgrade'] = 'Najni¿szy stopieñ:';
+$string['worstgrades'] = '$a najni¿szych stopni:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Grupa z najni¿sz± ¶rednia:';
+$string['worstgroupgrades'] = '$ grup z najni¿sz± sredni±:';
+
+?>
View
42 lang/pl/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['addfeed'] = 'Dodaj adres URL niusów';
+$string['addheadlineblock'] = 'Dodaj nag³ówek bloku RSS';
+$string['addnew'] = 'Dodaj nowy';
+$string['choosefeedlabel'] = 'Wybierz wiadomo¶ci które maj± byæ dostêpne:';
+$string['clientchannellink'] = 'Strona z wiadomo¶ciami';
+$string['clientnumentries'] = 'Domy¶lna liczba pokazywanych hase³ ';
+$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Czy wy¶witliæ ³±cze do oryginalnej strony z wiadomo¶ciami? ';
+$string['clientshowimagelabel'] = 'Poka¿ logo strony wiadomo¶ci je¶li dostêpne:';
+$string['configblock'] = 'Konfiguruj ten blok';
+$string['couldnotfindfeed'] = 'nie znaleziona ¼ród³a wiadomo¶ci o danym id.';
+$string['customtitlelabel'] = 'Tytu³ wiadomo¶ci (zostaw puste je¿eli chcesz wy¶wietliæ tytu³ dostarczany wraz z wiadomo¶ciami)';
+$string['deletefeedconfirm'] = 'Czy chcesz usun±æ ¼ród³o wiadomo¶ci?';
+$string['displaydescriptionlabel'] = 'Wy¶wietlaæ opisy dla linków?';
+$string['editfeeds'] = 'Edycja, prenumerata lub odwo³aie prenumeraty wiadomo¶ci RSS';
+$string['editnewsfeeds'] = 'Edytuj ¼ród³a wiadomo¶ci';
+$string['editrssblock'] = 'Edytuj nag³ówek wiadomo¶ci RSS';
+$string['feed'] = '¬ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feedadded'] = 'dodano ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feeddeleted'] = 'Usuniêto ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feeds'] = '¬ród³a wiadomo¶ci';
+$string['feedsaddedit'] = 'Dodaj/edytuj ¼ród³a wiadomo¶ci';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Kliknij tutaj ¿eby skonfigurowaæ blok w którym s± wy¶wietlane wiadomo¶ci RSS';
+$string['feedstitle'] = 'Usuñ ¼ród³o wiadomo¶ci RSS';
+$string['feedupdated'] = 'Uaktualnij ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['findmorefeeds'] = 'Znajd¼ wiêcej ¼róde³ wiadomo¶ci RSS';
+$string['managefeeds'] = 'Zarz±dzaj ¼ród³ami wiadomo¶cii RSS';
+$string['nofeeds'] = 'Na tej stronie nie ma ¼ród³a wiadomo¶ci RSS';
+$string['pickfeed'] = 'Wybierz nowy ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['remotenewsfeed'] = 'Usuñ serwer RSS';
+$string['seeallfeeds'] = 'Poka¿ wiadomo¶ci ze wszystkich zdefiniowanych ¼róde³';
+$string['shownumentrieslabel'] = 'Maksymalna liczba hase³ pokazywana w bloku';
+$string['submitters'] = 'Kto mo¿e definiowaæ nowe ¼ród³a wiadomo¶ci RSS? Zdefiniowane wiadomo¶ci RSS s± dostêpne dla wszystkich stron w serwisie.';
+$string['timeout'] = 'Timeout bloku rss';
+$string['timeoutdesc'] = 'Czas w minutach przechowywania w cachu';
+$string['updatefeed'] = 'Uaktualnij adres wiadomo¶ci RSS';
+$string['validatefeed'] = 'Sprawd¼ ¼ród³o wiadomo¶ci RSS';
+
+?>
View
8 lang/pl/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Zaawansowane';
+$string['blocktitle'] = 'Szukaj w forum';
+
+?>
View
42 lang/pl/book.php
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // book.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+
+
+$string['addafter'] = 'Dadaj nowy rozdzia³';
+$string['chapterscount'] = 'LIczba rozdzia³ów';
+$string['chaptertitle'] = 'Tytu³ rozdzia³u';
+$string['confchapterdelete'] = 'Czy napewno chcesz usun±æ ten rozdzia³';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Czy napewno chcesz usun±æ ten rozdzia³ i wszystkie jego podrozdzia³y?';
+$string['content'] = 'Zawarto¶æ';
+$string['customtitles'] = 'Tytu³y u¿ytkownika';
+$string['disableprinting'] = 'Wy³±cz drukowanie';
+$string['doimport'] = 'Import';
+$string['editingchapter'] = 'Edycja rozdzia³u';
+$string['faq'] = 'FAQ Ksi±¿ki';
+$string['fileordir'] = 'Plik lub katalog';
+$string['import'] = 'import';
+$string['importinfo'] = 'Importuj wybrany plik HTML lub katalog. <br>Rozdzia³y s± sortowane alfabetycznie wg. nazw plików.';
+$string['importing'] = 'Importowanie';
+$string['importingchapters'] = 'Importowanie rozdzia³ów do ksi±¿ki';
+$string['maindirectory'] = 'G³ówny katalog';
+$string['modulename'] = 'Ksi±¿ka';
+$string['modulenameplural'] = 'Ksi±¿ki';
+$string['navexit'] = 'Zamknij ksi±¿kê';
+$string['navnext'] = 'Nastêpny';
+$string['navprev'] = 'Poprzedni';
+$string['numbering'] = 'Numerowanie rodzia³ów';
+$string['numbering0'] = '¿aden';
+$string['numbering1'] = 'Liczby';
+$string['numbering2'] = 'Wypunktowanie';
+$string['numbering3'] = 'Wciête';
+$string['printbook'] = 'Drukuj kopletn± ksi±¿kê';
+$string['printchapter'] = 'Drukuj ten rozdzia³';
+$string['printdate'] = 'Data';
+$string['printedby'] = 'Wydrukowane przez u¿ytkoniwka';
+$string['relinking'] = 'Ponowne tworzenie linków';
+$string['subchapter'] = 'Podrozdzia³';
+$string['toc'] = 'Spis tre¶ci';
+$string['tocwidth'] = 'Ustaw szroko¶æ spisu tre¶ci dla wszystkich ksi±¿ek';
+$string['top'] = 'Góra';
+
+?>
View
154 lang/pl/currencies.php
@@ -0,0 +1,154 @@
+<?PHP // $Id$
+ // currencies.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+
+
+$string['ADP'] = 'peseta';
+$string['AED'] = 'dirham';
+$string['AFA'] = 'afgani';
+$string['ALL'] = 'lek';
+$string['ANG'] = 'gulden';
+$string['AOK'] = 'kwanza';
+$string['ARA'] = 'peso';
+$string['ATS'] = 'szyling';
+$string['AUD'] = 'dollar australijski';
+$string['AWG'] = 'gulden';
+$string['BBD'] = 'dollar';
+$string['BDT'] = 'taka';
+$string['BEF'] = 'frank belgijski';
+$string['BGL'] = 'lew';
+$string['BHD'] = 'dinar';
+$string['BIF'] = 'frank';
+$string['BMD'] = 'dollar';
+$string['BND'] = 'dollar';
+$string['BOB'] = 'boliwiano';
+$string['BRC'] = 'real';
+$string['BSD'] = 'dollar';
+$string['BTN'] = 'ngultrum';
+$string['BWP'] = 'pula';
+$string['BZD'] = 'dollar';
+$string['CAD'] = 'dollar';
+$string['CHF'] = 'frank szwajcarski';
+$string['CLP'] = 'peso';
+$string['CNY'] = 'yuan';
+$string['COP'] = 'peso';
+$string['CRC'] = 'colon';
+$string['CSK'] = 'korona';
+$string['CUP'] = 'peso';
+$string['CVE'] = 'escudo';
+$string['CYP'] = 'funt';
+$string['DEM'] = 'marka niemiecka';
+$string['DJF'] = 'frank';
+$string['DKK'] = 'korona';
+$string['DOP'] = 'peso';
+$string['DZD'] = 'dinar';
+$string['ECS'] = 'dollar';
+$string['EGP'] = 'funt';
+$string['ESP'] = 'peseta';
+$string['ETB'] = 'birr';
+$string['EUR'] = 'euro';
+$string['FIM'] = 'marka';
+$string['FJD'] = 'dollar';
+$string['FKP'] = 'funt';
+$string['FRF'] = 'frank francuski';
+$string['GBP'] = 'funt brytyjski';
+$string['GHC'] = 'cedi';
+$string['GIP'] = 'funt';
+$string['GMD'] = 'dalasi';
+$string['GNF'] = 'frank';
+$string['GRD'] = 'drachma';
+$string['GTQ'] = 'quetzal';
+$string['GWP'] = 'peso';
+$string['GYD'] = 'dollar';
+$string['HKD'] = 'dollar';
+$string['HNL'] = 'lempira';
+$string['HTG'] = 'gourde';
+$string['HUF'] = 'forint';
+$string['IDR'] = 'rupia';
+$string['IEP'] = 'funt';
+$string['ILS'] = 'szekel';
+$string['INR'] = 'rupia';
+$string['IQD'] = 'dinar';
+$string['IRR'] = 'rial';
+$string['ISK'] = 'korona';
+$string['ITL'] = 'liry';
+$string['JMD'] = 'dollar';
+$string['JOD'] = 'dinar';
+$string['JPY'] = 'yen';
+$string['KES'] = 'szyling';
+$string['KHR'] = 'riel';
+$string['KMF'] = 'frank';
+$string['KPW'] = 'won';
+$string['KRW'] = 'won';
+$string['KWD'] = 'dinar';
+$string['KYD'] = 'dollar';
+$string['LAK'] = 'kip';
+$string['LBP'] = 'funt';
+$string['LKR'] = 'rupia';
+$string['LRD'] = 'dollar';
+$string['LSL'] = 'loti';
+$string['LUF'] = 'frank';
+$string['LYD'] = 'dinar';
+$string['MAD'] = 'dirham';
+$string['MGF'] = 'frank';
+$string['MNT'] = 'tugrik';
+$string['MOP'] = 'pataca';
+$string['MRO'] = 'ugijja';
+$string['MTL'] = 'lira';
+$string['MUR'] = 'rupia';
+$string['MVR'] = 'rupia';
+$string['MWK'] = 'kwacha';
+$string['MXP'] = 'peso';
+$string['MYR'] = 'ringgit';
+$string['MZM'] = 'metical';
+$string['NGN'] = 'naira';
+$string['NOK'] = 'korona';
+$string['NPR'] = 'rupia';
+$string['NZD'] = 'dollar';
+$string['OMR'] = 'rial';
+$string['PAB'] = 'balboa';
+$string['PGK'] = 'kina';
+$string['PHP'] = 'peso';
+$string['PKR'] = 'rupia';
+$string['PLZ'] = 'z³otówki';
+$string['PTE'] = 'escudo';
+$string['PYG'] = 'guarani';
+$string['QAR'] = 'rial';
+$string['ROL'] = 'lej';
+$string['RWF'] = 'frank';
+$string['SAR'] = 'rial';
+$string['SBD'] = 'dollar';
+$string['SCR'] = 'rupia';
+$string['SDP'] = 'funt';
+$string['SEK'] = 'korona';
+$string['SGD'] = 'dollar';
+$string['SHP'] = 'funt';
+$string['SLL'] = 'leone';
+$string['SOS'] = 'szyling';
+$string['SRG'] = 'gulden';
+$string['STD'] = 'dobra';
+$string['SUR'] = 'rubel';
+$string['SVC'] = 'colon';
+$string['SYP'] = 'funt';
+$string['SZL'] = 'lilangeni';
+$string['THB'] = 'bat';
+$string['TND'] = 'dinar';
+$string['TOP'] = 'pa\'anga';
+$string['TPE'] = 'escudo';
+$string['TTD'] = 'dollar';
+$string['TWD'] = 'dollar';
+$string['TZS'] = 'szyling';
+$string['UGS'] = 'szyling';
+$string['USD'] = 'dollar';
+$string['UYP'] = 'peso';
+$string['VEB'] = 'bolivar';
+$string['VND'] = 'dong';
+$string['VUV'] = 'vatu';
+$string['WST'] = 'tala';
+$string['YDD'] = 'dinar';
+$string['YER'] = 'dinar';
+$string['YUD'] = 'dinar';
+$string['ZAR'] = 'rand';
+$string['ZMK'] = 'kwacha';
+$string['ZWD'] = 'dollar';
+
+?>
View
7 lang/pl/emailprotect.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['filtername'] = 'Ochrona poczty elektronicznej';
+
+?>
View
27 lang/pl/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Nazwa użytkownika';
+$string['anpassword'] = 'Hasło';
+$string['anreferer'] = 'Zdefiniuj URL polecający (URL Referer), jeśli masz to ustawione w twoim koncie authorize.net. Spowoduje to wysyłanie linii \"Referer: URL\" razem z żądaniem HTTP.';
+$string['antestmode'] = 'Uruchom testową transakcję (pieniądze nie będą pobrane)';
+$string['antrankey'] = 'Klucz transakcji';
+$string['ccexpire'] = 'Data ważności';
+$string['ccexpired'] = 'Data ważności karty kredytowej';
+$string['ccinvalid'] = 'Niepoprawny numer karty';
+$string['ccno'] = 'Numer karty kredytowej';
+$string['cctype'] = 'Typ karty kredytowej';
+$string['ccvv'] = 'Sprawdzenie karty';
+$string['ccvvhelp'] = 'Sprawdź 3 ostatnie cyfry na odwrocie Twojej karty';
+$string['choosemethod'] = 'Jeżeli znasz kurs dostępu do kursu to wprowadź go, w przeciwnym wypadku musisz zapłacić za ten kurs.';
+$string['chooseone'] = 'Wypełnij jedno lub oba z następnych pól';
+$string['description'] = 'Authorize.net moduł pozwala ustwawiać zapłatę za kurs przez dostawcę CC. Jeżeli koszt jakiegoś kursu jest zero to studenci nie są wzywani do zapłaty za wejście. Tutaj jest koszt wejścia na strony ustawiony jako domyślny, można ustawić koszt wejścia na każdy kurs w ustawieniach kursu. Koszt kursu unieważnia koszt strony.';
+$string['enrolname'] = 'Karta Kredytowa brama';
+$string['logindesc'] = 'Możesz ustawić opcje <a href=\"$a->url\">loginhttps</a> w zmienne/ bezpieczeństwo.
+Włączając to Moodle będzi używał połączenia z użyciem protokołu https dla stron ogowania i zapłaty. ';
+$string['nameoncard'] = 'Nazwa karty';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Wyślij zapłatę';
+$string['zipcode'] = 'kod pocztowy';
+
+?>
View
40 lang/pl/enrol_ldap.php
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['description'] = '<p>Możesz użyć serwera LDAP do kontroli zapisów.
+Zakłada się że twoje drzewo LDAP zawiera grupy odwzorowujące kursy że każda z tych grup/kursów będzie miała wpisy członkowskie odwzorowujące studentów. </p>
+Zakłada się, że kursy są zdefiniowane jako grupy w LDAPie, a każda z tych grup ma wiele pól czlonkowkich (<em>member</em> lub <em>memberUid</em>) które zawierają unikatowy identyfikator użytkownika.
+Aby wykorzystywać zapisy przez LDAP twoi użytkownicy <strong> muszą </strong> mieć ważne (aktualne, poprawne) pole idnumber. Grupy LDAP muszą mieć ten idnumber w polach członków aby użytkownik został zapisany na kurs.
+To będzie działać poprawnie jeśli już korzystasz z autoryzacji LDAP.</p>
+Zapisywanie będzie uaktualniane kiedy użytkownik zaloguje się. Można również uruchomić skrypt do synchronizacji zapisów. Zobacz w em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+<p> Ta wtyczka może również tworzyć automatycznie nowe kursy, kiedy pojawiają się nowe grupy w LDAP. </p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kursy mogą być tworzone automatycznie jeżeli pojawia się zgłoszenie na kurs, który dotychczas nie istnieje w Moodle';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Ustawinia automatycznego tworzenia kursów';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Jeżeli chcesz używać bind-user do poszukiwania użytkowników, określ ich tutaj. Podobnie do \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Hasło dla bind-user';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategoria dla automatycznie tworzonych kursów';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Opcjonalne: Pole skąd LDAP ma pobierać pełną nazwę.';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Mapuj (odwzoruj) unikalny identyfikator w LDAP, przeważnie <em>cn</em> lub <em>uid</em>. Blokuj tę wartość jeżeli używasz automatycznego tworzenia kursów.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Ustawienie zapisywania na kurs';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Opcjonalne:Pole skąd LDAP ma pobierać nazwę skróconą';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Opcjonalne:Pole skąd LDAP ma pobierać opis';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Blokuj wartość';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Opcje ogólne';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Określ URL hostu LDAP podobnie do: \'ldap://ldap.myorg.com/\'
+lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass używany do szukania kursów. Przeważnie \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Szukaj członków grupy dla podkontekstów.';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Ustawienia sewera LDAP';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Wymień kolejno listę kontekstów gdzie grupy z zapisanymi studentami są rozmieszczane . Oddziel różne konteksty \';\'. Np: ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Cecha członek grupy, określa kiedy student należy (jest zapisany) do grupy. Zwykle zawiera pole \'member\' albo \'memberUid\'. ';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Ustawienia zapisywania studentów';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Wymień kolejno listę kontekstów gdzie grupy z zapisanymi prowadzącymi są rozmieszczane . Oddziel różne konteksty \';\'. Np: ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Cecha członek grupy, określa kiedy prowadzący należy (jest zapisany) do grupy. Zwykle zawiera pole \'member\' albo \'memberUid\'. ';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Ustawienia zapisywania prowadzących';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Opcjonalnie: Auto-tworzenie kursów może kopiować ustawienia z wzorcowego kursu.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Uaktualnij dane lokalne';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP zainstalowana na Twoim serwerze.';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>
View
125 lang/pl/grades.php
@@ -0,0 +1,125 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Dodaj kategoriê';
+$string['addcategoryerror'] = 'Nie mo¿na dodaæ kategorii';
+$string['addexceptionerror'] = 'B³±d podaczas dodawania wyj±tku dla userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Wszystkie stopnie w kategorii';
+$string['allstudents'] = 'Wszyscy studenci';
+$string['average'] = '¦rednia';
+$string['bonuspoints'] = 'Punkty bonusowe';
+$string['categories'] = 'Kategorie';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['choosecategory'] = 'Wybierz kategoriê';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Tworzenie ustawieñ dziennika ocen';
+$string['deletecategory'] = 'Usuñ kategoriê';
+$string['displaylettergrade'] = 'Pokazuj stopnie';
+$string['displaypercent'] = 'Pokazuj procenty';
+$string['displaypoints'] = 'Pokazuj punkty';
+$string['displayweighted'] = 'Pokazuj wa¿one stopnie';
+$string['dropped'] = 'Usuniêto';
+$string['dropxlowest'] = 'Usuñ najni¿sze X';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Wskazówka:Ilo¶æ odrzuconych dla danej kategorii powinna mieæ tak± sam± warto¶æ, w przeciwnym razie wyniki mog± byæ niedok³adne.';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶ædla najni¿szej i najwy¿szej oceny';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Brak id **uncategorized**';
+$string['errornocourse'] = 'Brak informacji o kursie';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶æ dla powtórzeñ nag³ówka';
+$string['exceptions'] = 'Wyj±tki';
+$string['excluded'] = 'Wykluczony';
+$string['extracredit'] = 'Ekstra kredyt';
+$string['extracreditwarning'] = 'Uwaga: ustawienie wszystkich danych jako opcji dodatkowej dla wyszczególnionej kategorii mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi wynikami. Nie bêdzie uwzglêdniony w wyniku ogólnym.';
+$string['forstudents'] = 'Dla studentów';
+$string['gradebook'] = 'Dziennik ocen';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Dziennik ocen jest obecnie nie dostêpny dla studentów.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Pomoc do oceny kategorii';
+$string['gradeexceptions'] = 'Wyj±tki przy ocenianiu';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Pomoc do wyj±tki przy ocenianiu';
+$string['gradehelp'] = 'Pomoc do ocen';
+$string['gradeitem'] = 'Ocena';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Wyklucz z listy ocenianych ';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Wykluczeni z listy ocenianych';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Lista ocenianych';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Do³±cz do listy ocenianych';
+$string['gradeitems'] = 'Oceny';
+$string['gradeletter'] = 'Nazwy stopni';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Pomoc do nazwy stopni';
+$string['gradeletternote'] = '¯eby usun±æ oznaczenie literowe stopnia, zostaw puste pole i kliknij \"zachowaj zmiany\"';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Pomoc do w³a¶ciwo¶ci oceny';
+$string['grades'] = 'Stopnie';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Pomoc do wag stopni';
+$string['hideadvanced'] = 'Ukryj zaawansowane cechy';
+$string['hidecategory'] = 'Ukryj';
+$string['highgradeascending'] = 'Sortuj wg najwy¿szych stopni rosn±co';
+$string['highgradedescending'] = 'Sortuj wg najwy¿szych stopni malej±co';
+$string['highgradeletter'] = 'Do';
+$string['incorrectcourseid'] = 'ID kursu by³ niepoprawny';
+$string['item'] = 'Pozycja';
+$string['items'] = 'Pozycje';
+$string['lettergrade'] = 'Nazwy stopni';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Niska i/lub wysoka ocena dla nienumerycznych';
+$string['letters'] = 'Nazwy stopni';
+$string['lowest'] = 'Najni¿szy';
+$string['lowgradeletter'] = 'Od';
+$string['max'] = 'Najwy¿szy';
+$string['maxgrade'] = 'Max stopieñ';
+$string['median'] = '¦rodkowy';
+$string['min'] = 'Najni¿szy';
+$string['mode'] = 'Tryb';
+$string['no'] = 'Nie';
+$string['nocategories'] = 'Kategoria stopni nie moze zostaæ dodana lub znaleziona dla tego kursu';
+$string['nocategoryview'] = 'Nie ma kategori do wy¶wietlenia';
+$string['nogradeletters'] = 'Nie ustawiono nazw stopni';
+$string['nogradesreturned'] = 'Brak stopni';
+$string['nolettergrade'] = 'Brak nazwy oceny dla';
+$string['nomode'] = 'Bez trybu';
+$string['nonnumericweight'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶æ';
+$string['nonweightedpct'] = 'Niewa¿ony %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% w ca³o¶ci oceny';
+$string['percent'] = 'procent';
+$string['percentascending'] = 'Sortuj wg procentów rosn±co';
+$string['percentdescending'] = 'Sortuj wg procentów malej±co';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'punkty';
+$string['pointsascending'] = 'Sortuj wg punktów rosn±co';
+$string['pointsdescending'] = 'Sortuj wg punktów malej±co';
+$string['preferences'] = 'Preferencje';
+$string['rawpct'] = 'Bez ocen %%';
+$string['reprintheaders'] = 'Powórzenie nag³ówków';
+$string['savechanges'] = 'Zachowaj zmiany';
+$string['savepreferences'] = 'Zachowaj ustawienia';
+$string['scaledpct'] = 'Skala %%';
+$string['setcategories'] = 'Ustaw kategoriê';
+$string['setcategorieserror'] = 'Najpierw musisz ustawiæ kategoriê, zanim nadasz wagi.';
+$string['setgradeletters'] = 'Ustaw nazwy stopni';
+$string['setpreferences'] = 'Ustaw preferencje';
+$string['setting'] = 'Ustawienie';
+$string['settings'] = 'Ustawienia';
+$string['setweights'] = 'Ustal wagi';
+$string['showallstudents'] = 'Poka¿ wszystkich studentów';
+$string['showhiddenitems'] = 'Poka¿ ukryte pozycje';
+$string['sort'] = 'Sortuj';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Sortuj wg imienia';
+$string['sortbylastname'] = 'Sortuj wg nazwiska';
+$string['standarddeviation'] = 'Odchylenie standardowe';
+$string['stats'] = 'Statystyka';
+$string['statslink'] = 'Statys';
+$string['student'] = 'Student';
+$string['total'] = 'Ogólnie';
+$string['totalweight100'] = 'Suma wag jest równa 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Suma wag nie jest równa 100';
+$string['uncategorised'] = 'Bez kategorii';
+$string['useadvanced'] = 'U¿yj zaawansowanych cech';
+$string['usepercent'] = 'U¿yj procentów';
+$string['useweighted'] = 'U¿yj wag';
+$string['viewbygroup'] = 'Grupa';
+$string['viewgrades'] = 'Podgl±d stopni';
+$string['weight'] = 'wagi';
+$string['weightedascending'] = 'Sortuj wg wa¿onych procentów rosn±co';
+$string['weighteddescending'] = 'Sortuj wg wa¿onych procentów malej±co';
+$string['weightedpct'] = 'waga %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'udzia³ %% wag';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'zapisz ustawienia';
+$string['yes'] = 'Tak';
+
+?>
View
69 lang/pl/install.php
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Podany katalod admin jest nieprawidłowy';
+$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
+$string['caution'] = 'Ostrzeżenie';
+$string['chooselanguage'] = 'Wybierz język';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Sprawdzanie Twoich ustawień PHP';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalator nie mógł automatycznie utworzyć plik config.php zawierający Twoje parametry instalacyjne, prawdopodobnie dlatego że katalog Moodle nie ma prawa zapisu. Musisz ręcznie przekopiować poniższy kod do pliku config.php, który powinien znajdować się w głównym katalogu Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php został pomyślnie stworzony';
+$string['configurationcomplete'] = 'Konfiguracja skończona';
+$string['database'] = 'Baza danych';
+$string['databasecreationsettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Ta baza danych będzie stworzona automatycznie przez instalator: Moodle4Windows z parametrami instalacyjnymi określanymi poniżej.<br />
+<br /> <br />
+<b>Typ:</b>Instalator ustalił \"mysql\"<br/>
+<b>Host:</b> Instalator ustalił \"localhost\"<br />
+<b>nazwa:</b>Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
+<b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
+<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
+<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli ';
+$string['databasesettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Baza danych musi być utworzona, oraz użytkownik i hasło który może się odwoływać do bazy danych.<br/><br/><br/>
+<b>Typ:</b> mysql lub postgres 7<br/>
+<b>Host:</b> np: localhost lub db.isp.com<br />
+<b>nazwa:</b>Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
+<b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
+<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
+<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
+$string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
+$string['datarooterror'] = 'Katalog z danymi który podałeś nie może być znaleziony lub utworzony. Popraw ścieżkę lub utwórz katalog ręcznie.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nie można połączyć się z podaną bazą danych. Sprawdź ustawienia Twojej bazy danych.';
+$string['dbhost'] = 'Serwer baz danych';
+$string['dbpass'] = 'Hasło';
+$string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
+$string['dbtype'] = 'Typ';
+$string['directorysettings'] = '<p> Potwierdź lokalizację dla tej instalacji Moodle.</p>
+
+<p><b>Adres w sieci:</b>
+Podaj pełny adres w sieci gdzie Moodle będzie dostępny.
+Jeżeli adresów w sieci jest wiele wybierz jeden który będą używali studenci. Nie dodawaj slash</p>
+
+<p><b> Katalog Moodle:</b>
+Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej intalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
+
+<p><b> Katalog z danymi:</b>
+Miejsce gdzie Moodle może przechowywać pliki, Ten katalog powinien mieć prawo odczytu i ZAPISU dla serwera www(przeważnie \'nobody\' lub \'apache\'), ale nie ma być dostępny bezpośrednio przez sieć </p>';
+$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
+$string['dirrooterror'] = '\"Katalog Moodle\" wydaje się być nieprawidłowy - tam nie można znaleźć instalacji Moodle. Wartości poniżej zostaną usunięte.';
+$string['download'] = 'Pobierz';
+$string['fail'] = 'zawieść';
+$string['fileuploads'] = 'Plik pobrany';
+$string['fileuploadserror'] = 'Powinno być włączone';
+$string['gdversion'] = 'versja biblioteki GD';
+$string['installation'] = 'Instalacja';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Runtime';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Powinno być wyłączone';
+$string['memorylimit'] = 'Ograniczenie pamięci';
+$string['phpversion'] = 'wersja PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'Wersja PHP musi być ca najmniej 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p>
+<p>Obecnie jest uruchomiona wersja $a</p>
+<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
+$string['safemode'] = 'Bezpieczny tryb';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle ma trudności z włączeniem bezpiecznego trybu';
+$string['sessionautostarterror'] = 'To powinno być wyłączone';
+$string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';
+$string['wwwrooterror'] = 'Adres w sieci wydaje się być niepoprawny - wydaje się że nie ma tam instalacji Moodle';
+
+?>
View
68 lang/pl/message.php
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?PHP // $Id$
+ // message.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+
+
+$string['addcontact'] = 'Dodaj kontakt';
+$string['addsomecontacts'] = 'Aby wys³aæ wiadomo¶æ do kogo¶ lub dodaæ dla nich skrót na tej stronie, u¿yj <a href=\"$a\">szukaj tab</a> powy¿ej.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Te wiadomo¶ci s± od u¿ytkowników spoza listy kontaktów. Aby dodaæ je do listy, kliknij \"Dodaj kontakt\" obok ich nazwy.';
+$string['ago'] = '$a temu';
+$string['allmine'] = 'Wszystkie moje wiadomo¶ci';
+$string['allstudents'] = 'Wszystkiw wiadomo¶ci pomiêdzy uczniami kursu';
+$string['allusers'] = 'Wszystkie wiadomo¶ci od u¿ytkowników';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Je¿eli w³aczone, wiadomosci bêd± automatycznie zachowywane.';
+$string['beepnewmessage'] = 'Powiadom d¼wiêkiem o nowej wiadomo¶ci (wymagany plugin w przegl±darce, obs³uguj±cy d¼wiêk)';
+$string['blockcontact'] = 'Blokuj kontakt';
+$string['blockedmessages'] = '$a wiadomo¶ci od zablokowanych u¿ytkowników';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Blokuj wiadomo¶ci od u¿ytkowników spoza listy kontaktów';
+$string['contactlistempty'] = 'Lista kontaktów jest pusta';
+$string['contacts'] = 'Kontakty';
+$string['context'] = 'zawarto¶æ';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Liczba dni, powy¿ej której wiadomo¶ci bêd± kasowane';
+$string['discussion'] = 'Dyskusja';
+$string['emailmessages'] = 'Wy¶lij wiadomo¶ci emailem gdy jestem online';
+$string['emailtagline'] = 'Ten email jest kopi± wiadomo¶ci wys³anej do Ciebie o \"$a\"';
+$string['emptysearchstring'] = 'Musisz czego¶ szukaæ';
+$string['formorethan'] = 'Wiêcej';
+$string['includeblockedusers'] = 'Uwzglêdniaj zablokowanych u¿ytkowników';
+$string['incomingcontacts'] = 'Przychodz±ce kontakty ($a)';
+$string['keywords'] = 'S³owa kluczowe';
+$string['keywordssearchresults'] = 'Wyniki wyszukiwania: $a wiadomo¶ci';
+$string['maxmessages'] = 'Maksymalna liczba wiadomo¶ci w historii';
+$string['message'] = 'Wiadomo¶æ';
+$string['messagehistory'] = 'Historia';
+$string['messages'] = 'Wiadomo¶ci';
+$string['messaging'] = 'Przesy³anie wiadomo¶ci';
+$string['mycontacts'] = 'Moje kontakty';
+$string['newsearch'] = 'Nowe wyszukiwanie';
+$string['nomessages'] = 'Brak oczekuj±cych wiadomo¶ci';
+$string['nomessagesfound'] = 'Brak wiadomo¶ci';
+$string['nosearchresults'] = 'Brak rezultatów wyszukiwania';
+$string['offline'] = 'Offline';
+$string['offlinecontacts'] = 'Kontakty offline ($a)';
+$string['online'] = 'Online';
+$string['onlinecontacts'] = 'Kontakty online ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Wiadomo¶ci tylko ode mnie';
+$string['onlymycourses'] = 'Tylko w moich kursach';
+$string['onlytome'] = 'Wiadomo¶ci tylko do mnie';
+$string['pagerefreshes'] = 'Strona od¶wie¿a siê automatycznie co $a sekund';
+$string['readmessages'] = '$a przeczytanych wiadomo¶ci';
+$string['removecontact'] = 'Usuñ kontakt';
+$string['savemysettings'] = 'Zapisz ustawienia';
+$string['search'] = 'Szukaj';
+$string['searchforperson'] = 'Szukaj osoby';
+$string['searchmessages'] = 'Szukaj wiadomo¶ci';
+$string['sendmessage'] = 'Wy¶lij wiadomo¶æ';
+$string['sendmessageto'] = 'Wy¶lij wiadomo¶æ do $a';
+$string['settings'] = 'Ustawienia';
+$string['settingssaved'] = 'Zapisano ustawienia';
+$string['showmessagewindow'] = 'Poka¿ okno wiadomo¶ci gdy nadejdzie nowa (Twoja przegl±darka powinna mieæ wy³±czone blokowanie wyskakuj±cych okien)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['timenosee'] = 'Minuty od ostatniej obecno¶ci';
+$string['timesent'] = 'Czas wys³ania';
+$string['unblockcontact'] = 'Odblokuj kontakt';
+$string['unreadmessages'] = '$a nieprzeczytanych wiadomo¶ci';
+$string['userisblockingyou'] = 'Ten u¿ytkownik zablokowa³ mo¿liwo¶æ otrzymywania wiadomo¶ci';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Ten u¿ytkownik otrzymuje wiadomo¶ci od osób z jego listy kontaktów.';
+$string['userssearchresults'] = 'Wyniki wyszukiwania: $a znalezionych u¿ytkowników';
+
+?>
View
31 lang/pl/quiz_analysis.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['analysisoptions'] = 'Opcje analizy';
+$string['analysistitle'] = 'Pozycje tablicy analizy';
+$string['attemptsall'] = 'Wszystkie próby';
+$string['attemptselection'] = 'Próby wybrane przez u¿ytkownika';
+$string['attemptsfirst'] = 'Pierwsza próba';
+$string['attemptshighest'] = 'Najwy¿szy stopieñ';
+$string['attemptslast'] = 'Ostatnia próba';
+$string['dicsindextitle'] = 'Dysk. <br/> Indeks';
+$string['disccoefftitle'] = 'Dysk. <br/> Wspó³czynnik';
+$string['downloadooo'] = 'Pobierz w formacie OpenOffice';
+$string['facilitytitle'] = '%% Poprawno¶æ<br> U³atwienia';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Nie analizuj je¿eli liczba punktów jest ni¿sza ni¿:';
+$string['pagesize'] = 'Pytañ na stronê';
+$string['qcounttitle'] = 'Q. Licznik';
+$string['qidtitle'] = 'Q#';
+$string['qnametitle'] = 'Nazwa pytania';
+$string['qtexttitle'] = 'Pytanie';
+$string['qtypetitle'] = 'Q. Typ';
+$string['quizreportdir'] = 'Raport';
+$string['rcounttitle'] = 'R.<br/> Liczby';
+$string['reportanalysis'] = 'Pozycje raportu analizy';
+$string['responsestitle'] = 'Odpowied¼';
+$string['rfractiontitle'] = 'Cze¶ciowy <br/> kredyt';
+$string['rpercenttitle'] = 'R. %%';
+$string['stddevtitle'] = 'SD';
+
+?>
View
10 lang/pl/quiz_responses.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_responses.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['pagesize'] = 'Próby na stronê';
+$string['reportresponses'] = 'Szczegó³y odpowiedzi';
+$string['responsesoptions'] = 'Opcje odpowiedzi';
+$string['responsestitle'] = 'Szczegó³y odpowiedzi';
+
+?>
View
376 lang/pl/timezones.php
@@ -0,0 +1,376 @@
+<?PHP // $Id$
+ // timezones.php - created with Moodle 1.5.1 (2005060210)
+
+
+$string['africa/abidjan'] = 'Afryka/Abijan';
+$string['africa/accra'] = 'Afryka/Accra';
+$string['africa/addis_ababa'] = 'Afryka/Addis Abeba';
+$string['africa/algiers'] = 'Afryka/Algier';
+$string['africa/asmera'] = 'Afryka/Asmara';
+$string['africa/bamako'] = 'Afryka/Bamako';
+$string['africa/bangui'] = 'Afryka/Bangui';
+$string['africa/banjul'] = 'Afryka/Band¿ul';
+$string['africa/bissau'] = 'Afryka/Bissau';
+$string['africa/blantyre'] = 'Afryka/Blantyre-Limbe';
+$string['africa/brazzaville'] = 'Afryka/Brazzaville';
+$string['africa/bujumbura'] = 'Afryka/Bu¿umbura';
+$string['africa/cairo'] = 'Afryka/Kair';
+$string['africa/casablanca'] = 'Afryka/Casablanca';
+$string['africa/ceuta'] = 'Afryka/Ceuta';
+$string['africa/conakry'] = 'Afryka/Konakri';
+$string['africa/dakar'] = 'Afryka/Dakar';
+$string['africa/dar_es_salaam'] = 'Afryka/Dar Es-Salaam';
+$string['africa/djibouti'] = 'Afryka/D¿ibutti';
+$string['africa/douala'] = 'Afryka/Douala';
+$string['africa/el_aaiun'] = 'Afryka/El Aaiun';
+$string['africa/freetown'] = 'Afryka/Free town';
+$string['africa/gaborone'] = 'Afryka/Bostwana';
+$string['africa/harare'] = 'Afryka/Harare';
+$string['africa/johannesburg'] = 'Afryka/Johanesburg';
+$string['africa/kampala'] = 'Afryka/Kampala';
+$string['africa/khartoum'] = 'Afryka/Chartum';
+$string['africa/kigali'] = 'Afryka/Kigali';
+$string['africa/kinshasa'] = 'Afryka/Kinszaza';
+$string['africa/lagos'] = 'Afryka/Lagos';
+$string['africa/libreville'] = 'Afryka/Libereville';
+$string['africa/lome'] = 'Afryka/Lome';
+$string['africa/luanda'] = 'Afryka/Luanda';
+$string['africa/lubumbashi'] = 'Afryka/Lubumbashi';
+$string['africa/lusaka'] = 'Afryka/Lusaka';
+$string['africa/malabo'] = 'Afryka/Malabo';
+$string['africa/maputo'] = 'Afryka/Maputo';
+$string['africa/maseru'] = 'Afryka/Maseru';
+$string['africa/mbabane'] = 'Afryka/Mbabane';
+$string['africa/mogadishu'] = 'Afryka/Mogadiszu';
+$string['africa/monrovia'] = 'Afryka/Monrowia';
+$string['africa/nairobi'] = 'Afryka/Nairobia';
+$string['africa/ndjamena'] = 'Afryka/Nd¿amena';
+$string['africa/niamey'] = 'Afryka/Niamej';
+$string['africa/nouakchott'] = 'Afryka/Nawaszkut';
+$string['africa/ouagadougou'] = 'Afryka/Wagadugu';
+$string['africa/porto-novo'] = 'Afryka/Porto novo';
+$string['africa/sao_tome'] = 'Afryka/Sao tome';
+$string['africa/timbuktu'] = 'Afryka/Timbuktu';
+$string['africa/tripoli'] = 'Afryka/Tripolis';
+$string['africa/tunis'] = 'Afryka/Tunis';
+$string['africa/windhoek'] = 'Afryka/Windhuk';
+$string['america/adak'] = 'Ameryka/Adak';
+$string['america/anchorage'] = 'Ameryka/Anchorage';
+$string['america/anguilla'] = 'Ameryka/Anguilla';
+$string['america/antigua'] = 'Ameryka/Antigua';
+$string['america/araguaina'] = 'Ameryka/Araguiana';
+$string['america/argentina/buenos_aires'] = 'Ameryka/Argentyna/Buenos Aires';
+$string['america/argentina/catamarca'] = 'Ameryka/Argentyna/Catamarca';
+$string['america/argentina/comodrivadavia'] = 'Ameryka/Argentyna/Comodoro Rivadavia';
+$string['america/argentina/cordoba'] = 'Ameryka/Argentyna/Cordoba';
+$string['america/argentina/jujuy'] = 'Ameryka/Argentyna/Jujuy';
+$string['america/argentina/la_rioja'] = 'Ameryka/Argentyna/La Rioja';
+$string['america/argentina/mendoza'] = 'Ameryka/Argentyna/Mendoza';
+$string['america/argentina/rio_gallegos'] = 'Ameryka/Argentyna/Rio Gallegos';
+$string['america/argentina/san_juan'] = 'Ameryka/Argentyna/San Juan';
+$string['america/argentina/tucuman'] = 'Ameryka/Argentyna/Tucuman';
+$string['america/argentina/ushuaia'] = 'Ameryka/Argentyna/Ushuaia';
+$string['america/aruba'] = 'Ameryka/Araba';
+$string['america/asuncion'] = 'Ameryka/Asunion';
+$string['america/bahia'] = 'Ameryka/Bahia';
+$string['america/barbados'] = 'Ameryka/Barbados';
+$string['america/belem'] = 'Ameryka/Belem';
+$string['america/belize'] = 'Ameryka/Belize';
+$string['america/boa_vista'] = 'Ameryka/Boa Vista';
+$string['america/bogota'] = 'Ameryka/Bogota';
+$string['america/boise'] = 'Ameryka/Boise';
+$string['america/cambridge_bay'] = 'Ameryka/Cambridge Bay';
+$string['america/campo_grande'] = 'Ameryka/Campo Grande';
+$string['america/cancun'] = 'Ameryka/Cancun';
+$string['america/caracas'] = 'Ameryka/Karakas';
+$string['america/cayenne'] = 'Ameryka/Cayenne';
+$string['america/cayman'] = 'Ameryka/Kajmany';
+$string['america/chicago'] = 'Ameryka/Chicago';
+$string['america/chihuahua'] = 'Ameryka/Chihuahua';
+$string['america/costa_rica'] = 'Ameryka/Costa Rica';
+$string['america/cuiaba'] = 'Ameryka/Cuiaba';
+$string['america/curacao'] = 'Ameryka/Curacao';
+$string['america/danmarkshavn'] = 'Ameryka/Damarkshavn';
+$string['america/dawson'] = 'Ameryka/Dawson';
+$string['america/dawson_creek'] = 'Ameryka/Dawson Creek';
+$string['america/denver'] = 'Ameryka/Denver';
+$string['america/detroit'] = 'Ameryka/Detroit';
+$string['america/dominica'] = 'Ameryka/Dominikana';
+$string['america/edmonton'] = 'Ameryka/Edmonton';
+$string['america/eirunepe'] = 'Ameryka/Eirunepe';
+$string['america/el_salvador'] = 'Ameryka/Salwador';
+$string['america/fortaleza'] = 'Ameryka/Fortaleza';
+$string['america/glace_bay'] = 'Ameryka/Glace Bay';
+$string['america/godthab'] = 'Ameryka/Godthab';
+$string['america/goose_bay'] = 'Ameryka/Goose bay';
+$string['america/grand_turk'] = 'Ameryka/Grand turk';
+$string['america/grenada'] = 'Ameryka/Grenada';
+$string['america/guadeloupe'] = 'Ameryka/Guadelupa';
+$string['america/guatemala'] = 'Ameryka/Gutamala';
+$string['america/guayaquil'] = 'Ameryka/Guayaquill';
+$string['america/guyana'] = 'Ameryka/Guyana';
+$string['america/halifax'] = 'Ameryka/Halifax';
+$string['america/havana'] = 'Ameryka/Hawana';
+$string['america/hermosillo'] = 'Ameryka/Hermosillo';
+$string['america/indiana/knox'] = 'Ameryka/Indiana/Knox';
+$string['america/indiana/marengo'] = 'Ameryka/Indiana/Marengo';
+$string['america/indiana/vevay'] = 'Ameryka/Indiana/Vevay';
+$string['america/indianapolis'] = 'Ameryka/Indianapolis';
+$string['america/inuvik'] = 'Ameryka/Inuvik';
+$string['america/iqaluit'] = 'Ameryka/Iqaluit';
+$string['america/jamaica'] = 'Ameryka/Jamaika';
+$string['america/juneau'] = 'Ameryka/Juneau';
+$string['america/kentucky/monticello'] = 'Ameryka/Kentucky/Monticello';
+$string['america/la_paz'] = 'Ameryka/La Paz';
+$string['america/lima'] = 'Ameryka/Lima';
+$string['america/los_angeles'] = 'Ameryka/Los Angeles';
+$string['america/louisville'] = 'Ameryka/Louisville';
+$string['america/maceio'] = 'Ameryka/Maceio';
+$string['america/managua'] = 'Ameryka/Managua';
+$string['america/manaus'] = 'Ameryka/Manaus';
+$string['america/martinique'] = 'Ameryka/Martinique';
+$string['america/mazatlan'] = 'Ameryka/Mazatlan';
+$string['america/menominee'] = 'Ameryka/Menominee';
+$string['america/merida'] = 'Ameryka/Merida';
+$string['america/mexico_city'] = 'Ameryka/Meksyk';
+$string['america/miquelon'] = 'Ameryka/Miquelon';
+$string['america/monterrey'] = 'Ameryka/Monterrey';
+$string['america/montevideo'] = 'Ameryka/Montevideo';
+$string['america/montreal'] = 'Ameryka/Montreal';
+$string['america/montserrat'] = 'Ameryka/Montserrat';
+$string['america/nassau'] = 'Ameryka/Nassau';
+$string['america/new_york'] = 'Ameryka/Nowy Jork';
+$string['america/nipigon'] = 'Ameryka/Nipington';
+$string['america/nome'] = 'Ameryka/Nome';
+$string['america/noronha'] = 'Ameryka/Noronha';
+$string['america/north_dakota/center'] = 'Ameryka/P³n. Dakota';
+$string['america/panama'] = 'Ameryka/Panama';
+$string['america/pangnirtung'] = 'Ameryka/Pangnirtung';
+$string['america/paramaribo'] = 'Ameryka/Paramaribo';
+$string['america/phoenix'] = 'Ameryka/Phoenix';
+$string['america/port-au-prince'] = 'Ameryka/Port au Prince';
+$string['america/port_of_spain'] = 'Ameryka/Port of Spain';
+$string['america/porto_velho'] = 'Ameryka/Porto Velho';
+$string['america/puerto_rico'] = 'Ameryka/Puerto Rico';
+$string['america/rainy_river'] = 'Ameryka/Rainy River';
+$string['america/rankin_inlet'] = 'Ameryka/Rankin Inlet';
+$string['america/recife'] = 'Ameryka/Reclife';
+$string['america/regina'] = 'Ameryka/Regina';
+$string['america/rio_branco'] = 'Ameryka/Rio Branco';
+$string['america/santiago'] = 'Ameryka/Santiago';
+$string['america/santo_domingo'] = 'Ameryka/Santo Domningo';
+$string['america/sao_paulo'] = 'Ameryka/Sao Paulo';
+$string['america/scoresbysund'] = 'Ameryka/Scoresbysund';
+$string['america/st_johns'] = 'Ameryka/St Johns';
+$string['america/st_kitts'] = 'Ameryka/St Kitts';
+$string['america/st_lucia'] = 'Ameryka/St Lucia';
+$string['america/st_thomas'] = 'Ameryka/St Thomas';
+$string['america/st_vincent'] = 'Ameryka/St Vincent';
+$string['america/swift_current'] = 'Ameryka/Swift Current';
+$string['america/tegucigalpa'] = 'Ameryka/Tegucigalpa';
+$string['america/thule'] = 'Ameryka/Thule';
+$string['america/thunder_bay'] = 'Ameryka/Thunder Bay';
+$string['america/tijuana'] = 'Ameryka/Tijuana';
+$string['america/toronto'] = 'Ameryka/Toronto';
+$string['america/tortola'] = 'Ameryka/Tortola';
+$string['america/vancouver'] = 'Ameryka/Vancouver';
+$string['america/whitehorse'] = 'Ameryka/Whitehorse';
+$string['america/winnipeg'] = 'Ameryka/Winnipeg';
+$string['america/yakutat'] = 'Ameryka/Yakutat';
+$string['america/yellowknife'] = 'Ameryka/Yellow knife';
+$string['antarctica/casey'] = 'Antarktyda/Casey';
+$string['antarctica/davis'] = 'Antarktyda/Davis';
+$string['antarctica/dumontdurville'] = 'Antarktyda/Dumont D\'Urville';
+$string['antarctica/mawson'] = 'Antarktyda/Mawson';
+$string['antarctica/mcmurdo'] = 'Antarktyda/McMurdo';
+$string['antarctica/palmer'] = 'Antarktyda/Palmer';
+$string['antarctica/rothera'] = 'Antarktyda/Rothera';
+$string['antarctica/syowa'] = 'Antarktyda/Syowa';
+$string['antarctica/vostok'] = 'Antarktyda/Vostok';
+$string['asia/aden'] = 'Azia/Aden';
+$string['asia/almaty'] = 'Azja/Almaty';
+$string['asia/amman'] = 'Azja/Amman';
+$string['asia/anadyr'] = 'Azja/Anadyr';
+$string['asia/aqtau'] = 'Azja/Aqtau';
+$string['asia/aqtobe'] = 'Azja/Aqtobe';
+$string['asia/ashgabat'] = 'Azja/Ashgabat';
+$string['asia/baghdad'] = 'Azja/Bagdad';
+$string['asia/bahrain'] = 'Azja/Bahrain';
+$string['asia/baku'] = 'Azja/Baku';
+$string['asia/bangkok'] = 'Azja/Bangkok';
+$string['asia/beirut'] = 'Azja/Bejrut';
+$string['asia/bishkek'] = 'Azja/Bishkek';
+$string['asia/brunei'] = 'Azja/Brunei';
+$string['asia/calcutta'] = 'Azja/Kalkuta';
+$string['asia/choibalsan'] = 'Azja/Choibalsan';
+$string['asia/chongqing'] = 'Azja/Czungcing';
+$string['asia/colombo'] = 'Azja/Kolombo';
+$string['asia/damascus'] = 'Azja/Damaszek';
+$string['asia/dhaka'] = 'Azja/Dakka';
+$string['asia/dili'] = 'Azja/Dili';
+$string['asia/dubai'] = 'Azja/Dubaj';
+$string['asia/dushanbe'] = 'Azja/Dushanbe';
+$string['asia/gaza'] = 'Azja/Gaza';
+$string['asia/harbin'] = 'Azja/Harbin';
+$string['asia/hong_kong'] = 'Azja/Hong Kong';
+$string['asia/hovd'] = 'Azja/Hovd';
+$string['asia/irkutsk'] = 'Azja/Irkuck';
+$string['asia/jayapura'] = 'Azja/Jyapura';
+$string['asia/jerusalem'] = 'Azja/Jerozolima';
+$string['asia/kabul'] = 'Azja/Kabul';
+$string['asia/kamchatka'] = 'Azja/Kamchatka';
+$string['asia/karachi'] = 'Azja/Karachi';
+$string['asia/kashgar'] = 'Azja/Kashgar';
+$string['asia/katmandu'] = 'Azja/Katmandu';
+$string['asia/krasnoyarsk'] = 'Azja/Krasnojarsk';
+$string['asia/kuala_lumpur'] = 'Azja/Kuala Lumpur';
+$string['asia/kuching'] = 'Azja/Kuching';
+$string['asia/kuwait'] = 'Azja/Kuwejt';
+$string['asia/macau'] = 'Azja/Makao';
+$string['asia/magadan'] = 'Azja/Magadan';
+$string['asia/makassar'] = 'Azja/Makassar';
+$string['asia/manila'] = 'Azja/Manila';
+$string['asia/muscat'] = 'Azja/Muscat';
+$string['asia/nicosia'] = 'Azja/Nikozja';
+$string['asia/novosibirsk'] = 'Azja/Nowosybirsk';
+$string['asia/omsk'] = 'Azja/Omsk';
+$string['asia/oral'] = 'Azja/Oral';
+$string['asia/phnom_penh'] = 'Azja/Phnom Penh';
+$string['asia/pontianak'] = 'Azja/Pontianak';
+$string['asia/pyongyang'] = 'Azja/Pyongyang';
+$string['asia/qatar'] = 'Azja/Katar';
+$string['asia/qyzylorda'] = 'Azja/Qyzylorda';
+$string['asia/rangoon'] = 'Azja/Rangoon';
+$string['asia/riyadh'] = 'Azja/Riyadh';
+$string['asia/saigon'] = 'Azja/Sajgon';
+$string['asia/sakhalin'] = 'Azja/Sakhalin';
+$string['asia/samarkand'] = 'Azja/Samarkand';
+$string['asia/seoul'] = 'Azja/Seul';
+$string['asia/shanghai'] = 'Azja/Szanghaj';
+$string['asia/singapore'] = 'Azja/Singapur';
+$string['asia/taipei'] = 'Azja/Taipej';
+$string['asia/tashkent'] = 'Azja/Tashkent';
+$string['asia/tbilisi'] = 'Azja/Tbilisi';
+$string['asia/tehran'] = 'Azja/Teheran';
+$string['asia/thimphu'] = 'Azja/Thimphu';
+$string['asia/tokyo'] = 'Azja/Tokio';
+$string['asia/ulaanbaatar'] = 'Azja/U³anbator';
+$string['asia/urumqi'] = 'Azja/Urumqi';
+$string['asia/vientiane'] = 'Azja/Vientiane';
+$string['asia/vladivostok'] = 'Azja/W³adywostok';
+$string['asia/yakutsk'] = 'Azja/Yakutsk';
+$string['asia/yekaterinburg'] = 'Azja/Yekaterinburg';
+$string['asia/yerevan'] = 'Azja/Yerevan';
+$string['atlantic/azores'] = 'Strefa atlantycka/Azory';
+$string['atlantic/bermuda'] = 'Strefa atlantycka/Bermudy';
+$string['atlantic/canary'] = 'Strefa atlantycka/Wyspy Kanaryjskie';
+$string['atlantic/cape_verde'] = 'Strefa atlantycka/RZP';
+$string['atlantic/faeroe'] = 'Strefa atlantycka/Faeroe';
+$string['atlantic/madeira'] = 'Strefa atlantycka/Madera';
+$string['atlantic/reykjavik'] = 'Strefa atlantycka/Rejkjavik';
+$string['atlantic/south_georgia'] = 'Strefa atlantycka/Georgia Po³udniowa';
+$string['atlantic/st_helena'] = 'Strefa atlantycka/Wyspa ¶w. Heleny';
+$string['atlantic/stanley'] = 'Strefa atlantycka/Port Stanley';
+$string['australia/adelaide'] = 'Australia/Adelaide';
+$string['australia/brisbane'] = 'Australia/Brisbane';
+$string['australia/broken_hill'] = 'Australia/Broken Hill';
+$string['australia/darwin'] = 'Australia/Darwin';
+$string['australia/hobart'] = 'Australia/Hobart';
+$string['australia/lindeman'] = 'Australia/Lindeman';
+$string['australia/lord_howe'] = 'Australia/Lord Howe';
+$string['australia/melbourne'] = 'Australia/Melbourne';
+$string['australia/perth'] = 'Australia/Perth';
+$string['australia/sydney'] = 'Australia/Sydney';
+$string['europe/amsterdam'] = 'Europa/Amsterdam';
+$string['europe/andorra'] = 'Europa/Andora';
+$string['europe/athens'] = 'Europa/Ateny';
+$string['europe/belfast'] = 'Europa/Belfast';
+$string['europe/belgrade'] = 'Europa/Belgrad';
+$string['europe/berlin'] = 'Europa/Berlin';
+$string['europe/brussels'] = 'Europa/Bruksela';
+$string['europe/bucharest'] = 'Europa/Bukareszt';
+$string['europe/budapest'] = 'Europa/Budapeszt';
+$string['europe/chisinau'] = 'Europa/Kiszyniów';
+$string['europe/copenhagen'] = 'Europa/Kopenhaga';
+$string['europe/dublin'] = 'Europa/Dublin';
+$string['europe/gibraltar'] = 'Europa/Gibraltar';
+$string['europe/helsinki'] = 'Europa/Helsinki';
+$string['europe/istanbul'] = 'Europa/Stambu³';
+$string['europe/kaliningrad'] = 'Europa/Kaliningrad';
+$string['europe/kiev'] = 'Europa/Kijów';
+$string['europe/lisbon'] = 'Europa/Lisbona';
+$string['europe/london'] = 'Europa/Londyn';
+$string['europe/luxembourg'] = 'Europa/Luxemburg';
+$string['europe/madrid'] = 'Europa/Madryt';
+$string['europe/malta'] = 'Europa/Malta';
+$string['europe/minsk'] = 'Europa/Miñsk';
+$string['europe/monaco'] = 'Europa/Monako';
+$string['europe/moscow'] = 'Europa/Moskwa';
+$string['europe/oslo'] = 'Europa/Oslo';
+$string['europe/paris'] = 'Europa/Pary¿';
+$string['europe/prague'] = 'Europa/Praga';
+$string['europe/riga'] = 'Europa/Ryga';
+$string['europe/rome'] = 'Europa/Rzym';
+$string['europe/samara'] = 'Europa/Samara';
+$string['europe/simferopol'] = 'Europa/Symferpol';
+$string['europe/sofia'] = 'Europa/Sofia';
+$string['europe/stockholm'] = 'Europa/Sztokholm';
+$string['europe/tallinn'] = 'Europa/Tallin';
+$string['europe/tirane'] = 'Europa/Tirana';
+$string['europe/uzhgorod'] = 'Europa/Uzhgorod';
+$string['europe/vaduz'] = 'Europa/Vaduz';
+$string['europe/vienna'] = 'Europa/Wenecja';
+$string['europe/vilnius'] = 'Europa/Wilno';
+$string['europe/warsaw'] = 'Europa/Warszawa';
+$string['europe/zaporozhye'] = 'Europa/Zaporo¿e';
+$string['europe/zurich'] = 'Europa/Zurich';
+$string['indian/antananarivo'] = 'Strefa indyjska/Antananarywa';
+$string['indian/chagos'] = 'Strefa indyjska/Chagos';
+$string['indian/christmas'] = 'Strefa indyjska/Wyspy Bo¿ego Narodzenia';
+$string['indian/comoro'] = 'Strefa indyjska/Comoro';
+$string['indian/kerguelen'] = 'Strefa indyjska/Wyspy Kergulena';
+$string['indian/mahe'] = 'Strefa indyjska/Mahe';
+$string['indian/maldives'] = 'Strefa indyjska/Malediwy';
+$string['indian/mauritius'] = 'Strefa indyjska/Mauritius';
+$string['indian/mayotte'] = 'Strefa indyjska/Majotta';
+$string['indian/reunion'] = 'Strefa indyjska/Reunion';
+$string['pacific/apia'] = 'Strefa pacyfiku/Apia';
+$string['pacific/auckland'] = 'Strefa pacyfiku/Auckland';
+$string['pacific/chatham'] = 'Strefa pacyfiku/Chatham';
+$string['pacific/easter'] = 'Strefa pacyfiku/Easter';
+$string['pacific/efate'] = 'Strefa pacyfiku/Efate';
+$string['pacific/enderbury'] = 'Strefa pacyfiku/Feniks';
+$string['pacific/fakaofo'] = 'Strefa pacyfiku/Fakaofo';
+$string['pacific/fiji'] = 'Strefa pacyfiku/Fid¿i';
+$string['pacific/funafuti'] = 'Strefa pacyfiku/Funafuti';
+$string['pacific/galapagos'] = 'Strefa pacyfiku/Galapagos';
+$string['pacific/gambier'] = 'Strefa pacyfiku/Gambier';
+$string['pacific/guadalcanal'] = 'Strefa pacyfiku/Guadalcanal';
+$string['pacific/guam'] = 'Strefa pacyfiku/Guam';
+$string['pacific/honolulu'] = 'Strefa pacyfiku/Honolulu';
+$string['pacific/kiritimati'] = 'Strefa pacyfiku/Kiriti mati';
+$string['pacific/kosrae'] = 'Strefa pacyfiku/Korae';
+$string['pacific/kwajalein'] = 'Strefa pacyfiku/Kwajalein';
+$string['pacific/majuro'] = 'Strefa pacyfiku/Majuro';
+$string['pacific/marquesas'] = 'Strefa pacyfiku/Marquesas';
+$string['pacific/midway'] = 'Strefa pacyfiku/Midway';
+$string['pacific/nauru'] = 'Strefa pacyfiku/Nauru';
+$string['pacific/niue'] = 'Strefa pacyfiku/Niue';
+$string['pacific/norfolk'] = 'Strefa pacyfiku/Norfolk';
+$string['pacific/noumea'] = 'Strefa pacyfiku/Noumea';
+$string['pacific/pago_pago'] = 'Strefa pacyfiku/Pago Pago';
+$string['pacific/palau'] = 'Strefa pacyfiku/Palau';
+$string['pacific/pitcairn'] = 'Strefa pacyfiku/Pitcairn';
+$string['pacific/ponape'] = 'Strefa pacyfiku/Ponape';
+$string['pacific/port_moresby'] = 'Strefa pacyfiku/Port Moresby';
+$string['pacific/rarotonga'] = 'Strefa pacyfiku/Rartotonga';
+$string['pacific/saipan'] = 'Strefa pacyfiku/Saipan';
+$string['pacific/tahiti'] = 'Strefa pacyfiku/Thaiti';
+$string['pacific/tarawa'] = 'Strefa pacyfiku/Tarawa';
+$string['pacific/tongatapu'] = 'Strefa pacyfiku/Tongatapu';
+$string['pacific/truk'] = 'Strefa pacyfiku/Truk';
+$string['pacific/wake'] = 'Strefa pacyfiku/Wake';
+$string['pacific/wallis'] = 'Strefa pacyfiku/Wallis';
+$string['pacific/yap'] = 'Strefa pacyfiku/Yap';
+
+?>

0 comments on commit 0674d7b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.