Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060817)

  • Loading branch information...
1 parent da47143 commit 06bbfff66ef8d64eece761e6c79c457735d45992 moodler committed Aug 17, 2006
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/fi_utf8/installer.php
@@ -21,13 +21,13 @@
$string['database'] = 'Tietokanta';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tiedokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tietokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
-$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
+$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärin - emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataus';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'suositellaa asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
$string['environmentrecommendversion'] = 'pitäsi käyttää varsiota $a->needed mutta käytössä on versio $a->current';

0 comments on commit 06bbfff

Please sign in to comment.