Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 1d8cfdc commit 06d0d0eb6f48b8b6498fb4fbeef31309e01d94a1 koenr committed Nov 9, 2003
Showing with 25 additions and 2 deletions.
  1. +22 −1 lang/nl/glossary.php
  2. +3 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003103100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
$string['addcomment'] = "Voeg commentaar toe";
$string['addentry'] = "Voeg een item toe";
+$string['aliases'] = "Alias(sen)";
$string['allcategories'] = "Alle categorieën";
$string['allentries'] = "Alles";
$string['allowcomments'] = "Commentaar toevoegen toelaten";
@@ -15,6 +16,9 @@
$string['ascending'] = "(oplopend)";
$string['attachment'] = "Bijlage";
$string['back'] = "Terug";
+$string['cantinsertcat'] = "Kan geen categorie toevoegen";
+$string['cantinsertrec'] = "Kan geen record toevoegen";
+$string['cantinsertrel'] = "Kan geen relatie tussen categorie en item toevoegen";
$string['casesensitive'] = "Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig";
$string['categories'] = "Categorieën";
$string['category'] = "Categorie";
@@ -35,6 +39,7 @@
$string['commentupdated'] = "De commentaar is bijgewerkt";
$string['concept'] = "Concept";
$string['concepts'] = "Concepten";
+$string['currentglossary'] = "Huidige woordenlijst";
$string['dateview'] = "Blader op datum";
$string['defaultapproval'] = "Standaardinstelling goedkeuring";
$string['definition'] = "Definitie";
@@ -43,13 +48,15 @@
$string['deletingcomment'] = "Verwijder commentaar";
$string['deletingnoneemptycategory'] = "Door deze categorie te verwijderen zullen de woorden die ze bevat niet verdwijnen - ze zullen als niet-gecategoriseerd gemerkt worden";
$string['descending'] = "(aflopend)";
+$string['destination'] = "Bestemming";
$string['displayformat'] = "Kies opmaak";
$string['displayformat2'] = "Toon bijhorende gegevens, met auteur";
$string['displayformat3'] = "Encyclopedie";
$string['displayformat4'] = "FAQ";
$string['displayformat5'] = "Toon bijhorende gegevens, zonder auteur";
$string['displayformatcontinuous'] = "Volledige lijst zonder auteur";
$string['displayformatdefault'] = "Eenvoudig, stijl woordenboek";
+$string['duplicateentry'] = "Dupliceer item";
$string['editcategories'] = "Bewerk categoriën";
$string['editentry'] = "Bewerk item";
$string['editingcomment'] = "Bewerk commentaar";
@@ -65,27 +72,40 @@
$string['explainaddentry'] = "Voeg een nieuw item toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.";
$string['explainall'] = "Toon ALLE items op één pagina";
$string['explainalphabet'] = "Blader door de woordenlijst met deze index";
+$string['explainexport'] = "Er is een bestand gemaakt.<br>Download het en bewaar het veilig. Je kunt het altijd in dit of een ander vak importeren.";
+$string['explainimport'] = "Specifiëer het te importeren bestand en bepaal de criteria van het proces.<p>Verstuur je verzoek en kijk het resultaat na.";
$string['explainspecial'] = "Toon items die niet met een letter beginnen";
$string['exportedentry'] = "Geëxporteerd item";
+$string['exportedfile'] = "Geëxporteerd bestand";
$string['exportglossary'] = "Exporteer de woordenlijst";
$string['exporttomainglossary'] = "Exporteer naar hoofdwoordenlijst";
+$string['filetoimport'] = "Te importeren bestand";
$string['fillfields'] = "Concept en definitie zijn verplichte velden.";
$string['fullmatch'] = "Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>";
$string['glossarytype'] = "Type woordenlijst";
$string['glosssaryexported'] = "De woordenlijst is geëxporteerd";
+$string['importcategories'] = "Importeer categorieën";
+$string['importedcategories'] = "Geïmporteerde categorieën";
+$string['importedentries'] = "Geïmporteerde items";
$string['isglobal'] = "Is dit een globale woordenlijst?";
$string['mainglossary'] = "Hoofdwoordenlijst";
$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar (\$a) is voorbij!";
$string['modulename'] = "Woordenlijst";
$string['modulenameplural'] = "Woordenlijsten";
+$string['newglossary'] = "Nieuwe woordenlijst";
+$string['newglossarycreated'] = "De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.";
$string['newglossaryentries'] = "Nieuwe items in de woordenlijst:";
$string['nocomment'] = "Geen commentaar gevonden";
$string['nocomments'] = "(geen commentaar gevonden voor dit item)";
+$string['noconceptfound'] = "Geen concept of definitie gevonden.";
$string['noentries'] = "Geen items gevonden in dit deel";
$string['noentry'] = "Geen item gevonden";
$string['notcategorised'] = "Niet gecategoriseerd";
+$string['onebyline'] = "(één per lijn)";
$string['printerfriendly'] = "Afdrukbare versie";
$string['question'] = "Vraag";
+$string['rejectedentries'] = "Verworpen items";
+$string['rejectionrpt'] = "Verwerpingsrapport";
$string['searchindefinition'] = "Zoek ook in definities";
$string['secondaryglossary'] = "Secundaire woordenlijst";
$string['showall'] = "Toon de link 'Alles'";
@@ -97,6 +117,7 @@
$string['special'] = "Speciale tekens";
$string['standardview'] = "Blader alfabetisch";
$string['studentcanpost'] = "Leerlingen kunnen items toevoegen";
+$string['totalentries'] = "Totaal aantal items";
$string['usedynalink'] = "Link de items uit de woordenlijst automatisch";
$string['waitingapproval'] = "Nog goedkeuren";
$string['warningstudentcapost'] = "(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003103100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
$string['action'] = "Actie";
@@ -545,6 +545,7 @@
$string['nopotentialstudents'] = "Geen mogelijke leerlingen";
$string['nopotentialteachers'] = "Geen mogelijke docenten";
$string['normal'] = "Normaal";
+$string['nostudentsfound'] = "Geen \$a gevonden";
$string['nostudentsyet'] = "Er zijn nog geen leerlingen lid van dit vak";
$string['nosuchemail'] = "Dit is geen e-mail adres";
$string['notavailable'] = "Niet beschikbaar";
@@ -769,6 +770,7 @@
$string['users'] = "Gebruikers";
$string['userzones'] = "Gebruiker zones";
$string['usingexistingcourse'] = "Gebruik bestaand vak";
+$string['version'] = "Versie";
$string['view'] = "Zien";
$string['webpage'] = "Website";
$string['week'] = "Week";

0 comments on commit 06d0d0e

Please sign in to comment.