Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080621)

  • Loading branch information...
1 parent 88010c4 commit 06ecd61c8b4728e42c6e035445270afe8c34dc5c moodlerobot committed Jun 21, 2008
Showing with 74 additions and 72 deletions.
  1. +74 −72 install/lang/ca_utf8/installer.php
View
146 install/lang/ca_utf8/installer.php
@@ -9,25 +9,25 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['aborting'] = 'S\'està interrompent la instal·lació';
+$string['aborting'] = 'S\'està interrompent la instal·lació'; // ORPHANED
$string['admindirerror'] = 'El directori d\'administració especificat és incorrecte';
$string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
$string['admindirsetting'] = 'Alguns servidors web utilitzen un URL especial /admin per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament aquesta és també la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Això modificarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
$string['admindirsettinghead'] = 'S\'està configurant el directori d\'administració...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Alguns proveïdors d\'espai web utilitzen /admin com una adreça URL especial per accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament això interfereix amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu solucionar aquest problema canviant el nom del directori admin en la vostra instal·lació i introduint aquí el nou nom. Per exemple: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Això repararà tots els enllaços d\'administració de Moodle.';
-$string['adminemail'] = 'Correu electrònic:';
-$string['adminfirstname'] = 'Nom:';
-$string['admininfo'] = 'Dades de l\'administrador';
-$string['adminlastname'] = 'Cognoms:';
-$string['adminpassword'] = 'Contrasenya:';
-$string['adminusername'] = 'Nom d\'usuari/ària';
-$string['askcontinue'] = 'Continua (sí/no)';
-$string['availabledbtypes'] = 'Tipus de base de dades disponibles';
-$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
+$string['adminemail'] = 'Correu electrònic:'; // ORPHANED
+$string['adminfirstname'] = 'Nom:'; // ORPHANED
+$string['admininfo'] = 'Dades de l\'administrador'; // ORPHANED
+$string['adminlastname'] = 'Cognoms:'; // ORPHANED
+$string['adminpassword'] = 'Contrasenya:'; // ORPHANED
+$string['adminusername'] = 'Nom d\'usuari/ària'; // ORPHANED
+$string['askcontinue'] = 'Continua (sí/no)'; // ORPHANED
+$string['availabledbtypes'] = 'Tipus de base de dades disponibles'; // ORPHANED
+$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles'; // ORPHANED
$string['bypassed'] = 'S\'ha deixat de banda';
-$string['cannotconnecttodb'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades';
+$string['cannotconnecttodb'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades'; // ORPHANED
$string['cannotcreatelangdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori d\'idiomes.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['caution'] = 'Alerta';
$string['check'] = 'Reviseu';
-$string['checkingphpsettings'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP';
+$string['checkingphpsettings'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP'; // ORPHANED
$string['chooselanguage'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
@@ -47,16 +47,18 @@
$string['compatibilitysettingshead'] = 'S\'estan comprovant els paràmetres del PHP...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'El vostre servidor hauria de passar totes aquestes proves per tal que Moodle funcioni correctament.';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
-$string['configfilecreated'] = 'El fitxer de configuració s\'ha creat correctament';
-$string['configfiledoesnotexist'] = 'El fitxer de configuració no existeix';
+$string['configfilecreated'] = 'El fitxer de configuració s\'ha creat correctament'; // ORPHANED
+$string['configfiledoesnotexist'] = 'El fitxer de configuració no existeix'; // ORPHANED
$string['configfilenotwritten'] = 'La seqüència d\'instal·lació no ha estat capaç de crear automàticament un fitxer config.php que contingui els paràmetres que heu triat, probablement perquè no pugui escriure al directori de Moodle. Podeu copiar a mà el codi següent en un fitxer anomenat config.php dins del directori arrel de Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'S\'ha creat correctament el fitxer config.php';
$string['configurationcomplete'] = 'S\'ha completat la configuració';
$string['configurationcompletehead'] = 'S\'ha completat la configuració';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
-$string['configurationfileexist'] = 'Ja existeix un fitxer de configuració';
+$string['configurationfileexist'] = 'Ja existeix un fitxer de configuració'; // ORPHANED
$string['continue'] = 'Continua';
-$string['creatingconfigfile'] = 'S\'està creant el fitxer de configuració...';
+$string['creatingconfigfile'] = 'S\'està creant el fitxer de configuració...'; // ORPHANED
+$string['ctyperecommended'] = 'Es recomana instal·lar l\'extensió de PHP ctype a fi de millorar el rendiment del lloc, especialment si teniu usuaris que treballen amb idiomes no occidentals.';
+$string['ctyperequired'] = 'A hores d\'ara Moodle requereix l\'extensió de PHP ctype, a fi de millorar el rendiment del lloc i oferir compatibilitat amb diferents idiomes.';
$string['curlrecommended'] = 'Es recomana instal·lar la biblioteca opcional Curl a fi d\'habilitar la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
$string['customcheck'] = 'Altres comprovacions';
$string['database'] = 'Base de dades';
@@ -74,19 +76,19 @@
<b>Usuari:</b> fixat a \"root\" per l\'instal·lador<br />
<b>Contrasenya:</b> la contrasenya de l\'usuari \"root\" de la base de dades<br />
<b>Prefix de les taules:</b> prefix opcional per utilitzar en els noms de totes les taules';
-$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
-$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
-$string['databasepass'] = 'Contrasenya de la base de dades:';
-$string['databasesettings'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.<br />
+$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:'; // ORPHANED
+$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:'; // ORPHANED
+$string['databasepass'] = 'Contrasenya de la base de dades:'; // ORPHANED
+$string['databasesettings'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver creat abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.<br />
<br /> <br />
<b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
<b>Servidor:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
<b>Nom:</b> nom de la base de dades, p. ex. moodle<br />
<b>Usuari:</b> nom de l\'usuari de la base de dades<br />
<b>Contrasenya:</b> contrasenya de l\'usuari de la base de dades<br />
<b>Prefix de les taules:</b> prefix opcional per utilitzar en els noms de totes les taules';
-$string['databasesettingsformoodle'] = 'Paràmetres de la base de dades de Moodle';
-$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver crear abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
+$string['databasesettingsformoodle'] = 'Paràmetres de la base de dades de Moodle'; // ORPHANED
+$string['databasesettingshead'] = 'Ara cal configurar la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. Aquesta base de dades s\'ha d\'haver creat abans i cal tenir un nom d\'usuari i una contrasenya per accedir-hi.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tipus:</b> mysql o postgres7<br />
<b>Servidor:</b> p. ex. localhost o db.isp.com<br />
<b>Nom:</b> nom de la base de dades, p. ex. moodle<br />
@@ -136,8 +138,8 @@
<b>Contrasenya:</b> la vostra contrasenya de la base de dades<br />
<b>Prefix de les taules:</b> prefix que cal anteposar als noms de totes les taules (obligatori)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<strong>Nota</strong >: l\'instal·lador intentarà crear automàticament la base de dades si no existeix.';
-$string['databasetype'] = 'Tipus de base de dades:';
-$string['databaseuser'] = 'Usuari de la base de dades:';
+$string['databasetype'] = 'Tipus de base de dades:'; // ORPHANED
+$string['databaseuser'] = 'Usuari de la base de dades:'; // ORPHANED
$string['dataroot'] = 'Directori de dades';
$string['datarooterror'] = 'No s\'ha pogut trobar o crear el directori de dades que heu especificat. Corregiu el camí o creeu el directori a mà.';
$string['dbconnectionerror'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades que heu especificat. Comproveu els paràmetres de la base de dades.';
@@ -171,16 +173,16 @@
Necessiteu un lloc on Moodle pugui desar els fitxers que es pengin. L\'usuari del servidor web (generalment \'nobody\' o \'apache\') ha de tenir permisos de lectura i d\'ESCRIPTURA en aquest directori, però no hauria de ser accessible directament via web.</p>';
$string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
$string['dirrooterror'] = 'El paràmetre \'Directori de Moodle\' sembla incorrecte: no s\'hi ha pogut trobat cap instal·lació de Moodle. S\'ha reiniciat el valor del paràmetre.';
-$string['disagreelicense'] = 'No es pot continuar l\'actualització sense acceptar la GPL.';
+$string['disagreelicense'] = 'No es pot continuar l\'actualització sense acceptar la GPL.'; // ORPHANED
$string['download'] = 'Baixa';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Baixa el paquet d\'idioma \"$a\"';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Baixa paquet d\'idioma';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Podeu continuar el procés d\'instal·lació amb el paquet d\'idioma per defecte \"$a\".';
-$string['downloadlanguagepack'] = 'Voleu baixar ara el paquet d\'idioma (sí/no)?';
+$string['downloadlanguagepack'] = 'Voleu baixar ara el paquet d\'idioma (sí/no)?'; // ORPHANED
$string['downloadlanguagesub'] = 'Ara teniu l\'opció de baixar un paquet d\'idioma i continuar el procés d\'instal·lació en aquest idioma.<br /><br />Si no podeu baixar el paquet, el procés d\'instal·lació prosseguirà en anglès. (Després que s\'hagi completat la instal·lació, tindreu l\'oportunitat de baixar i instal·lar paquets d\'idioma addicionals.)';
-$string['downloadsuccess'] = 'El paquet d\'idioma s\'ha baixat correctament';
-$string['doyouagree'] = 'Esteu d\'acord (sí/no)?';
+$string['downloadsuccess'] = 'El paquet d\'idioma s\'ha baixat correctament'; // ORPHANED
+$string['doyouagree'] = 'Esteu d\'acord (sí/no)?'; // ORPHANED
$string['environmenterrortodo'] = 'Abans d\'instal·lar aquesta versió de Moodle heu de resoldre tots els problemes d\'entorn (errors) que s\'han trobat.';
$string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'si aquesta prova falla, això indica un problema en potència';
@@ -192,7 +194,7 @@
$string['environmentsub'] = 'S\'està comprovant si els diferents components del vostre sistema satisfan els requeriments';
$string['environmentxmlerror'] = 'S\'ha produït un error en llegir les dades de l\'entorn ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Error';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.'; // ORPHANED
$string['fail'] = 'Error';
$string['fileuploads'] = 'Càrrega de fitxers';
$string['fileuploadserror'] = 'Hauria d\'estar habilitada';
@@ -224,29 +226,29 @@
$string['help'] = 'Ajuda';
$string['iconvrecommended'] = 'És sumament recomanable instal·lar la biblioteca opcional ICONV a fi de millorar el rendiment del lloc, especialment si el vostre lloc utilitza llengües no romàniques.';
$string['info'] = 'Informació';
-$string['inputdatadirectory'] = 'Directori de dades:';
-$string['inputwebadress'] = 'Adreça web:';
-$string['inputwebdirectory'] = 'Directori de Moodle';
+$string['inputdatadirectory'] = 'Directori de dades:'; // ORPHANED
+$string['inputwebadress'] = 'Adreça web:'; // ORPHANED
+$string['inputwebdirectory'] = 'Directori de Moodle'; // ORPHANED
$string['installation'] = 'Instal·lació';
-$string['installationiscomplete'] = 'S\'ha completat la instal·lació';
+$string['installationiscomplete'] = 'S\'ha completat la instal·lació'; // ORPHANED
$string['invalidargumenthelp'] = 'Error: els arguments no són vàlids.
Ús: $php cliupgrade.php OPCIONS
-Utilitzeu l\'opció --help per a més informació';
-$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
-$string['invalidhost'] = 'El servidor no és vàlid';
-$string['invalidint'] = 'Error: el valor no és un enter';
-$string['invalidintrange'] = 'Error: el valor és fora dels límits';
+Utilitzeu l\'opció --help per a més informació'; // ORPHANED
+$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida'; // ORPHANED
+$string['invalidhost'] = 'El servidor no és vàlid'; // ORPHANED
+$string['invalidint'] = 'Error: el valor no és un enter'; // ORPHANED
+$string['invalidintrange'] = 'Error: el valor és fora dels límits'; // ORPHANED
$string['invalidmd5'] = 'El md5 no és vàlid';
-$string['invalidpath'] = 'El camí no és vàlid';
-$string['invalidsetelement'] = 'Error: el valor que heu proporcionat no coincideix amb cap de les opcions permeses';
-$string['invalidtextvalue'] = 'El text no és vàlid';
-$string['invalidurl'] = 'L\'URL no és vàlid';
-$string['invalidvalueforlanguage'] = 'El valor no és vàlid per a l\'opció --lang. Utilitzeu --help per a més informació';
-$string['invalidyesno'] = 'Error: el valor no és un argument vàlid sí/no.';
+$string['invalidpath'] = 'El camí no és vàlid'; // ORPHANED
+$string['invalidsetelement'] = 'Error: el valor que heu proporcionat no coincideix amb cap de les opcions permeses'; // ORPHANED
+$string['invalidtextvalue'] = 'El text no és vàlid'; // ORPHANED
+$string['invalidurl'] = 'L\'URL no és vàlid'; // ORPHANED
+$string['invalidvalueforlanguage'] = 'El valor no és vàlid per a l\'opció --lang. Utilitzeu --help per a més informació'; // ORPHANED
+$string['invalidyesno'] = 'Error: el valor no és un argument vàlid sí/no.'; // ORPHANED
$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma \"$a\" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
$string['langdownloadok'] = 'L\'dioma \"$a\" s\'ha instal·lat amb èxit. La instal·lació prosseguirà en aquest idioma.';
$string['language'] = 'Idioma';
-$string['locationanddirectories'] = 'Ubicació i directoris';
+$string['locationanddirectories'] = 'Ubicació i directoris'; // ORPHANED
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Aquest paràmetre hauria d\'estar desactivat per tal que Moodle funcioni correctament.</p>
@@ -303,7 +305,7 @@
$string['previous'] = 'Anterior';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. No estàveu utilitzant aquest tipus de pregunta, de manera que no hauríeu d\'experimentar cap problema.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Durant l\'actualització, el tipus de pregunta RPQ se suprimirà. Teniu algunes preguntes RQP en la base de dades que deixaran de funcionar si no reinstal·leu el codi de http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 abans de prosseguir l\'actualització.';
-$string['releasenoteslink'] = 'Per a més informació sobre aquesta versió de Moodle, consulteu les Notes de llançament en $a';
+$string['releasenoteslink'] = 'Per a més informació sobre aquesta versió de Moodle, consulteu les Notes de llançament en $a'; // ORPHANED
$string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copiar-lo a la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'El vostre servidor no permet baixar components ((allow_url_fopen inhabilitat).<br /><br />Baixeu manualment el fitxer <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copieu en la ubicació \"$a->dest\" del vostre servidor i descomprimiu-lo allí.';
$string['report'] = 'Informe';
@@ -315,40 +317,40 @@
<p>Normalment el mode segur només està habilitat en servidors webs públics una mica paranoics, de manera que és probable que hàgiu de buscar un altre servei d\'allotjament per al vostre Moodle.</p>
<p>Podeu continuar la instal·lació si voleu, però trobareu problemes de funcionament més endavant.</p>';
-$string['selectlanguage'] = 'Selecció d\'idioma per a la instal·lació';
+$string['selectlanguage'] = 'Selecció d\'idioma per a la instal·lació'; // ORPHANED
$string['serverchecks'] = 'Proves del servidor';
$string['sessionautostart'] = 'Autoinici de sessió';
$string['sessionautostarterror'] = 'Hauria d\'estar desactivat';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle necessita suport per a sessions i no funcionarà sense.</p>
<p>Les sessions es poden habilitar en el fitxer php.ini. Comproveu el paràmetre session.auto_start.</p>';
-$string['sitefullname'] = 'Nom complet del lloc';
-$string['siteinfo'] = 'Detalls del lloc';
-$string['sitenewsitems'] = 'Titulars de notícies:';
-$string['siteshortname'] = 'Nom curt del lloc:';
-$string['sitesummary'] = 'Resum del lloc:';
+$string['sitefullname'] = 'Nom complet del lloc'; // ORPHANED
+$string['siteinfo'] = 'Detalls del lloc'; // ORPHANED
+$string['sitenewsitems'] = 'Titulars de notícies:'; // ORPHANED
+$string['siteshortname'] = 'Nom curt del lloc:'; // ORPHANED
+$string['sitesummary'] = 'Resum del lloc:'; // ORPHANED
$string['skipdbencodingtest'] = 'Omet la prova de codificació de la base de dades';
$string['status'] = 'Estat';
-$string['tableprefix'] = 'Prefix de taules:';
+$string['tableprefix'] = 'Prefix de taules:'; // ORPHANED
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Català';
$string['unicoderecommended'] = 'Es recomana emmagatzemar totes les dades en Unicode (UTF-8). Les noves instal·lacions s\'haurien de realitzar en bases de dades que tinguin definit com a Unicode el conjunt de caràcters per defecte. Si esteu fent una actualització, hauríeu de passar el procés de migració a UTF-8 (vg. la pàgina d\'Administració).';
$string['unicoderequired'] = 'Es requereix emmagatzemar totes les dades en format Unicode (UTF-8). Les noves instal·lacions s\'han de realitzar en bases de dades que tinguin definit com a Unicode el conjunt de caràcters per defecte. Si esteu fent una actualització, hauríeu de passar el procés de migració a UTF-8 (vg. la pàgina d\'Administració).';
-$string['upgradingactivitymodule'] = 'S\'està actualitzant el mòdul d\'activitat';
-$string['upgradingbackupdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de còpies de seguretat';
-$string['upgradingblocksdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de blocs';
-$string['upgradingblocksplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de blocs';
-$string['upgradingcompleted'] = 'S\'ha completat l\'actualització...';
-$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de format de curs';
-$string['upgradingenrolplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'inscripcions';
-$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'exportació de qualificacions';
-$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'importació de qualificacions';
-$string['upgradinggradereportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'informes de qualificacions';
-$string['upgradinglocaldb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades local';
-$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'S\'està actualitzant el connector de sortida de missatges';
-$string['upgradingqtypeplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de tipus de preguntes';
-$string['upgradingrpcfunctions'] = 'S\'estan actualitzant les funcions RPC';
+$string['upgradingactivitymodule'] = 'S\'està actualitzant el mòdul d\'activitat'; // ORPHANED
+$string['upgradingbackupdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de còpies de seguretat'; // ORPHANED
+$string['upgradingblocksdb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de blocs'; // ORPHANED
+$string['upgradingblocksplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de blocs'; // ORPHANED
+$string['upgradingcompleted'] = 'S\'ha completat l\'actualització...'; // ORPHANED
+$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de format de curs'; // ORPHANED
+$string['upgradingenrolplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'inscripcions'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'exportació de qualificacions'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'importació de qualificacions'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradereportplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector d\'informes de qualificacions'; // ORPHANED
+$string['upgradinglocaldb'] = 'S\'està actualitzant la base de dades local'; // ORPHANED
+$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'S\'està actualitzant el connector de sortida de missatges'; // ORPHANED
+$string['upgradingqtypeplugin'] = 'S\'està actualitzant el connector de tipus de preguntes'; // ORPHANED
+$string['upgradingrpcfunctions'] = 'S\'estan actualitzant les funcions RPC'; // ORPHANED
$string['usagehelp'] = 'Sinopsi:
$php cliupgrade.php OPCIONS
@@ -378,9 +380,9 @@
--help mostra aquesta ajuda
Ús:
-$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Lloc Moodle de mostra\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2';
+$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Lloc Moodle de mostra\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2'; // ORPHANED
$string['user'] = 'Usuari';
-$string['versionerror'] = 'L\'usuari ha interromput per un error de versió';
+$string['versionerror'] = 'L\'usuari ha interromput per un error de versió'; // ORPHANED
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Felicitacions!';
$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>$a->installername</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
@@ -390,13 +392,13 @@
sota llicència <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó \"Següent\" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
-$string['welcometext'] = '--- Benvinguts a l\'instal·lador de línia d\'ordres de Moodle ---';
-$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Error: no s\'ha pogut escriure el fitxer de configuració';
+$string['welcometext'] = '--- Benvinguts a l\'instal·lador de línia d\'ordres de Moodle ---'; // ORPHANED
+$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Error: no s\'ha pogut escriure el fitxer de configuració'; // ORPHANED
$string['wrongdestpath'] = 'El camí de destinació és erroni';
$string['wrongsourcebase'] = 'L\'adreça (URL) base de la font és errònia';
$string['wrongzipfilename'] = 'El nom del fitxer ZIP és erroni';
$string['wwwroot'] = 'Adreça web';
$string['wwwrooterror'] = 'L\'adreça web no sembla vàlida. La instal·lació de Moodle no sembla que sigui en aquesta ubicació,';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instal·lar l\'extensió opcional xmlrpc és útil per a la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
-$string['yourchoice'] = 'La vostra elecció:';
+$string['yourchoice'] = 'La vostra elecció:'; // ORPHANED
?>

0 comments on commit 06ecd61

Please sign in to comment.