Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 18dd521 commit 07ba070b5cbe9ca74af5bb23df5d304fa3361009 carlesbellver committed May 28, 2004
Showing with 19 additions and 18 deletions.
  1. +19 −18 lang/ca/README
View
@@ -2,41 +2,42 @@ README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-Traducci� de Moodle al catal� coordinada pel CENT, Centre d'Educaci� i
-Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castell�.
+Traducci� de Moodle al catal� coordinada pel CENT, Centre d'Educaci� i
+Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castell�.
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
-(Han col?laborat en aquesta traducci�: Jordi Adell, Clara Andr�s, Puri
-Andr�s, Carles Bellver, Ferm�n Cueva i Joan Queralt Gil.)
+(Han collaborat en aquesta traducci�: Jordi Adell, Clara Andr�s, Puri
+Andr�s, Carles Bellver, Ferm�n Cueva i Joan Queralt Gil.)
-Teniu en compte, si us plau, que la traducci� no �s completa al 100%.
-Podeu col?laborar enviant suggeriments, comentaris o correccions, o
-fent-vos c�rrec de la traducci� d'un m�dul (i dels fitxers d'ajuda
+Teniu en compte que la traducci� no �s completa al 100%. Podeu
+collaborar enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos
+c�rrec de la traducci� d'un m�dul (i dels fitxers d'ajuda
corresponents).
-Si us voleu fer c�rrec d'un m�dul, els ?nics requisits s�n aquests:
+Si us voleu fer c�rrec d'un m�dul, els nics requisits s�n aquests:
-1. Un bon nivell de catal� i d'angl�s.
+1. Un bon nivell de catal� i d'angl�s.
-2. Una mica d'experi�ncia en la traducci� de programari o de textos
- sobre inform�tica. Us recomanem que tingueu sempre a m� la Guia
- d'estil i el Recull de termes de Softcatal�:
+2. Una mica d'experi�ncia en la traducci� de programari o de textos
+ sobre inform�tica. Us recomanem que tingueu sempre a m� la Guia
+ d'estil i el Recull de termes de Softcatal�:
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
-3. Familiaritat amb el m�dul en q�esti�.
+3. Que sigueu usuaris habituals i experiments del m�dul en q�esti�.
-4. Comprom�s de mantenir i actualitzar la traducci� durant un temps.
+4. Que us comprometeu a mantenir i actualitzar la traducci� durant un
+ temps.
-La llista de m�duls �s la seg�ent. La majoria dels m�duls no assignats
-els tenim igualment tradu�ts al catal�, per� aquestes traduccions no han
+La llista de m�duls �s la seg�ent. La majoria dels m�duls no assignats
+els tenim igualment tradu�ts al catal�, per� aquestes traduccions no han
estat revisades o actualitzades recentment, o manquen les ajudes, etc.
-M�DUL ASSIGNAT A:
+M�DUL ASSIGNAT A:
----- -----------
appointment.php No assignat
@@ -71,7 +72,7 @@ docs/ No assignat
----
-Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de Castell�
+Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de Castell�
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es

0 comments on commit 07ba070

Please sign in to comment.