Permalink
Browse files

xhtml-compliance

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 3, 2005
1 parent ec922e9 commit 07d291d635dffbcd3efe42da010038a67d4a2285
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +10 −10 lang/cs/docs/licence.html
View
@@ -36,7 +36,7 @@
</blockquote>
-<HR WIDTH="100%" size="2">
+<hr WIDTH="100%" size="2" />
<br />
<H2>Český překlad Obecné veřejné licence GNU</H2>
<ADDRESS>Přeložil <a href="mailto:Lhotka@cesnet.cz">Lhotka@cesnet.cz</a></ADDRESS>
@@ -52,17 +52,17 @@
the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this <br />
translation will help Czech speakers understand the GNU GPL better.</p>
-<CENTER>
-<H2>Obecná veřejná licence GNU</H2>
+<center>
+<h2>Obecná veřejná licence GNU</h2>
Český překlad verze 2, červen 1991
<p>
-<blockquote><pRE>Copyright (C) 1989, 1991 <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation</a>, Inc.
+<blockquote><pre>Copyright (C) 1989, 1991 <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation</a>, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.
-</PRE></blockquote></CENTER>
-<H2>Preambule</H2>
+</pre></blockquote></center>
+<h2>Preambule</h2>
<p>Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo volného
sdílení a úprav programů. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu
zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného
@@ -100,7 +100,7 @@ <H2>Preambule</H2>
umožňuje každému volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.</p>
<p>Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny
dále.</p>
-<H2>Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci</H2>
+<h2>Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci</h2>
<p><b>0.</b> Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které
obsahuje zmínku, umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo může
být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená
@@ -129,11 +129,11 @@ <H2>Preambule</H2>
že splníte všechny tyto podmínky:</p>
<ul>
<li><b>a)</b> Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící,
- že jste soubory změnil a datum každé změny.
+ že jste soubory změnil a datum každé změny. </li>
<li><b>b)</b> Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované
dílo, které obsahuje zcela nebo zčásti program nebo jakoukoli jeho část,
popřípadě je z programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek
- bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.
+ bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.</li>
<li><b>c)</b> Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte
interaktivně povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho
spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o
@@ -165,7 +165,7 @@ <H2>Preambule</H2>
<ul>
<li><b>a)</b> Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě.
Zdrojový kód musí být rozšiřován podle ustanovení paragrafů 1 a&nbsp;2 výše, a
- to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo
+ to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo </li>
<li><b>b)</b> Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky,
podle níž poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše
výdaje vynaložené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově

0 comments on commit 07d291d

Please sign in to comment.