Permalink
Browse files

One of the last-moment update for current 1.5

  • Loading branch information...
1 parent 37a0b93 commit 07ddcd6d1d8aa3359e5815cd9eaa9a82c00c68f1 mudrd8mz committed Jun 8, 2005
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['filtername'] = 'Automaticky propojovat názvy èinností';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['adminseesallevents'] = 'Správci vidí všechny události';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['filtername'] = 'Algebraický zápis';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['allowresubmit'] = 'Umožnit znovuodevzdání';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['absentlong'] = 'Chybí';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['alternatelogin'] = 'Pokud sem vložíte nějaké URL, bude použito jako přihlašovací stránka k tomuto systému. Tato vaše stránka by měla obsahovat formulář s vlastností \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, který vrací pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbejte na to, abyste vložili platné URL! V opačném případě byste mohli komukoliv včetně sebe zamezit přístupu k těmto stránkám.<br />Chcete-li používat standardní přihlašovací stránku, nechejte toto pole prázdné.';
@@ -31,8 +31,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Používat externí databázi';
$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentaci</a>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
-$string['auth_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání uživatelům i správcům měnit toto pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete data v externím systému.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
@@ -129,5 +127,11 @@
$string['stdchangepassword'] = 'Použij standardní stránku \'Změna hesla\'';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Pokud váš externí autentizační systém umožňuje změnu hesla přes Moodle, přepněte na Ano. Tímto potlačíte hodnotu \'URL ke změně hesla\'';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Pozn.: Pokud používáte vzdálený LDAP server, doporučujeme vám komunikovat přes šifrované SSL spojení (ldaps://)';
+$string['unlocked'] = 'Uzamčeno';
+$string['unlockedifempty'] = 'Uzamčeno, je-li prázdné';
+$string['update_never'] = 'Nikdy';
+$string['update_oncreate'] = 'Při vytváření';
+$string['update_onlogin'] = 'Při každém přihlášení';
+$string['update_onupdate'] = 'Při aktualizaci';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['allcourses'] = 'Správce vidí v¹echny kurzy';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['coursesummary'] = 'Souhrn kurzu';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addentry'] = 'Přidejte váš oblíbený citát!';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_html.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['configcontent'] = 'Obsah';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['blockname'] = 'Připojení uživatelé';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í výsledek:';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addfeed'] = 'Pøidat nové zdrojové URL:';
@@ -21,11 +21,11 @@
$string['feed'] = 'Zdroj novinek';
$string['feedadded'] = 'Pøidán zdroj novinek';
$string['feeddeleted'] = 'Odstranìn zdroj novinek';
-$string['feedupdated'] = 'Upraven zdroj novinek';
$string['feeds'] = 'Zdroje novinek';
$string['feedsaddedit'] = 'Pøidat/Upravit zdroje';
$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Tento blok zatím nemù¾e zobrazovat ¾ádný RSS zdroj. Nejprve jej musíte nastavit kliknutím zde.';
$string['feedstitle'] = 'Vzdálené RSS zdroje';
+$string['feedupdated'] = 'Upraven zdroj novinek';
$string['findmorefeeds'] = 'Najít dal¹í RSS zdroje';
$string['managefeeds'] = 'Správa v¹ech mých zdrojù';
$string['nofeeds'] = 'Tyto stránky nemají nadefinován ¾ádný RSS zdroj';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['advancedsearch'] = 'Pokročilé vyhledávání';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['blockname'] = 'Odkazy na oddíly';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['blockname'] = 'Spoleèné èinnosti';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['calendar'] = 'Kalendář';
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+$string['badwords'] = 'sraèka,mrdat,jebat,èurák,pièa,píèa,kokot,kazi¹uk';
$string['filtername'] = 'Slovní cenzura';
-$string['badwords'] = 'sraèka,mrdat,jebat,èurák,pièa,píèa,kokot';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['beep'] = 'prozvonit';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addmorechoices'] = 'Pøidat více anket';
View
@@ -1,5 +1,6 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+
$string['CZ'] = 'Ceska republika';
$string['SK'] = 'Slovenska republika';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addmynewentries'] = 'Pøidat mé nové pøíspìvky';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['about'] = 'O tomto editoru';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['filtername'] = 'Ochrana emailových adres';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Přihlašovací jméno';
@@ -8,11 +8,13 @@
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Test transkací';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Klíč transakce';
$string['ccexpire'] = 'Datum vypršení';
+$string['ccexpired'] = 'Platnost této kreditní karty vypršela';
$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
$string['ccno'] = 'Číslo kreditní karty';
$string['cctype'] = 'Typ kreditní karty';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Podívejte se na zadní stranu karty (poslední 3 číslice)';
+$string['chooseone'] = 'Vyplňte jedno nebo obě následující pole';
$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastavit placení kurzů pomocí kreditní karty. Je-li cena některého z kurzů nastavena na nulu, nebudou uživatelé žádáni o platbu při zápisu do kurzu. Můžete rovněž nastavit výchozí cenu pro všechny kurzy na vašich stránkách a upravit ji v nastavení jednotlivých kurzů. Cena kurzu uvedená v jeho nastavení má přednost před cenou uvedenou v nastavení stránek.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Credit Card Gateway';
$string['nameoncard'] = 'Jméno na kartě';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['dbhost'] = 'Název databázového serveru';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['description'] = 'Tato metoda bude opakovaně kontrolovat a zpracovávat speciálně formátovaný textový soubor, jehož umístění zde určíte. Soubor může mít strukturu podobnou téhle:
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['description'] = 'Toto je výchozí forma zápisů do kurzů. Existují dva základní způsoby, jak se mohou studenti zapsat do určitých kurzů:
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['business'] = 'Emailová adresa vašeho obchodního Paypal účtu';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Primární správce nemůže být ostatními upravován';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['absent'] = 'Chybí';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addanewdiscussion'] = 'Přidat nový příspěvek';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['admindirerror'] = 'Adresář správy (admin) není určen správně';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['alwaysopen'] = 'Stále pøístupná';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // label.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // label.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['labeltext'] = 'Text popisku';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['accesscontrol'] = 'Řízení přístupu';
@@ -85,25 +85,33 @@
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['firstanswershould'] = 'První odpověď by měla skočit na \"správnou\" stránku';
$string['firstwrong'] = 'Bohužel, vaše odpověď nebyla zcela správná, takže nezískáváte žádné body. Chcete se ještě pokusit odhadnout správnou odpověď (už ale jen pro vlastní dobro, nikoliv pro získání bodů)?';
+$string['flowcontrol'] = 'Řízení průchodu';
+$string['general'] = 'Obecně';
$string['gobacktolesson'] = 'Jdi zpět k přednášce';
$string['grade'] = 'Bodovat';
$string['gradeessay'] = 'Bodovat kompozice';
-$string['gradeis'] = 'Počet bodů: $a';
+$string['gradeis'] = 'Známka: $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Nastavení známkování';
$string['handlingofretakes'] = 'Zpracování opakovaného průchodu';
$string['havenotgradedyet'] = 'Ještě nebodováno';
$string['here'] = 'zde';
$string['highscore'] = 'Nejvyšší skóre';
$string['hightime'] = 'Nejrychlejší';
+$string['importppt'] = 'Importovat PowerPoint';
$string['importquestions'] = 'Importovat otázky';
+$string['insertedpage'] = 'Vložená stránka';
$string['jump'] = 'Skočit na';
$string['jumptsto'] = 'skočí na';
$string['leftduringtimed'] = 'Opustili jste přednášku s časovým limitem.<br />Chcete-li přednášku začít znovu, stiskněte Pokračovat.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Opustili jste přednášku s časovým limitem a není<br />vám povoleno začít znovu nebo pokračovat.';
$string['lesson'] = '$a Přednáška';
$string['lessonclosed'] = 'Tato přednáška se uzavírá $a.';
+$string['lessoncloses'] = 'Přednáška se uzavírá';
$string['lessondefault'] = 'Používej nastavení této přednášky jako výchozí';
+$string['lessonformating'] = 'Uspořádání přednášky';
$string['lessonmenu'] = 'Nabídka přednášky';
$string['lessonopen'] = 'Tato přednáška bude otevřena $a.';
+$string['lessonopens'] = 'Přednáška se otevírá';
$string['lessonstats'] = 'Statistiky přednášky';
$string['loginfail'] = 'Přihlášení selhalo. Prosím, zkuste to ještě jednou...';
$string['lowscore'] = 'Nízké skóre';
@@ -120,6 +128,7 @@
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Revize funguje pouze studentům';
$string['modulename'] = 'Přednáška';
$string['modulenameplural'] = 'Přednášky';
+$string['movedpage'] = 'Přesunutá stránka';
$string['movepagehere'] = 'Přesunout stránku sem';
$string['moving'] = 'Přesun stránky: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Přesun na další stránku';
@@ -151,6 +160,7 @@
$string['ongoingnormal'] = 'Zatím jste správně zodpověděli $a->correct z $a->viewed otázek.';
$string['or'] = 'NEBO';
$string['ordered'] = 'Seřazeno';
+$string['other'] = 'Jiný';
$string['outof'] = 'Z $a';
$string['outoftime'] = 'Čas vypršel';
$string['overview'] = 'Přehled';
@@ -218,6 +228,7 @@
$string['topscorestitle'] = 'Žebříček $a->maxhighscores nejvyšších skóre dosažených v přednášce $a->name.';
$string['treeview'] = 'Stromové zobrazení';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Nezobrazená otázka v rámci větve';
+$string['updatedpage'] = 'Aktualizovaná stránka';
$string['updatefailed'] = 'Aktualizace selhala';
$string['updatesuccess'] = 'Aktualizace proběhla úspěšně';
$string['useeditor'] = 'Použít editor';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 07ddcd6

Please sign in to comment.