Permalink
Browse files

xhtml-compliance

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 3, 2005
1 parent 07d291d commit 084247d3f5d1eb08e88aa8d388cc9caec694445a
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addmynewentries'] = 'Pøidat mé nové pøíspìvky';
View
@@ -38,8 +38,8 @@
<hr WIDTH="100%" size="2" />
<br />
-<H2>Český překlad Obecné veřejné licence GNU</H2>
-<ADDRESS>Přeložil <a href="mailto:Lhotka@cesnet.cz">Lhotka@cesnet.cz</a></ADDRESS>
+<H2>Český překlad Obecné veřejné licence GNU</h2>
+<address>Přeložil <a href="mailto:Lhotka@cesnet.cz">Lhotka@cesnet.cz</a></address>
<p>Tento text je neoficiálním překladem Obecné veřejné licence GNU (GNU General<br />
Public License, GNU GPL). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a<br />
nevyjadřuje právní podstatu podmínek pro šíření softwaru používajícího GNU <br />
@@ -55,7 +55,7 @@
<center>
<h2>Obecná veřejná licence GNU</h2>
Český překlad verze 2, červen 1991
-<p>
+<br />
<blockquote><pre>Copyright (C) 1989, 1991 <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation</a>, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
@@ -143,7 +143,7 @@ <h2>Preambule</h2>
kopie této licence. (Výjimka: v případě, že sám program je interaktivní, avšak
žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na
programu takové hlášení vypisovalo.)</li></ul>
-<p></p>
+<br />
<p>Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze
identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z programu a
mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se
@@ -177,7 +177,7 @@ <h2>Preambule</h2>
nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo
spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)
</li></ul>
-<p></p>
+<br />
<p>Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných
modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý
zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro
@@ -258,9 +258,9 @@ <h2>Preambule</h2>
uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním volné
povahy všech odvozenin našeho volného softwaru a podporou sdílení a opětovného
využití softwaru obecně.</p>
-<p>
-<CENTER><b>ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE</b></CENTER>
-<p></p>
+<br />
+<div align="center"><b>ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE</b></div>
+<br />
<p><b>11.</b> VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM
NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ
PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ
@@ -278,16 +278,16 @@ <h2>Preambule</h2>
NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE
PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL
AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.</p>
-<CENTER><b>KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK</b></CENTER>
-<H2>Doplněk: Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy</H2>
+<div align="center"><b>KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK</b></div>
+<h2>Doplněk: Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy</h2>
<p>Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku,
můžete toho nejlépe dosáhnout tím, že jej prohlásíte za volný software, který
může kdokoliv redistribuovat a měnit za zde uvedených podmínek.</p>
<p>K tomu stačí připojit k programu následující údaje. Nejbezpečnější cestou je
jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji
sdělí vyloučení záruky; a v každý souboru by pak měla být prinejmenším řádka s
"copyrightem" a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.</p>
-<blockquote><pRE>&lt;<i>řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá</i>&gt;
+<blockquote><pre>&lt;<i>řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá</i>&gt;
Copyright (C)&lt;<i>rok</i>&gt; &lt;<i>jméno autora</i>&gt;
@@ -304,39 +304,39 @@ <h2>Preambule</h2>
Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s tímto
programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation,
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-</PRE></blockquote><pRE></PRE>
+</pre></blockquote>
<p>Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou
a papírovou poštou.</p>
<p>Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním
módu vypsalo hlášení podobné tomuto:</p>
-<blockquote><pRE>Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
+<blockquote><pre>Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
Program Packal je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte
zadáním `show w'. Jde o volný software a jehošíření za jistých
podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním `show c'.
-</PRE></blockquote>
-<p>Hypotetické povely `<CODE>show w</CODE>' a `<CODE>show c</CODE>' by měly
+</pre></blockquote>
+<p>Hypotetické povely `<code>show w</code>' a `<code>show c</code>' by měly
zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence. Odpovídající povely ovšem
-nemusí být právě `<CODE>show w</CODE>' a `<CODE>show c</CODE>'; mohou to být
+nemusí být právě `<code>show w</code>' a `<code>show c</code>'; mohou to být
třeba stisky tlačítka na myši nebo položky v menu--cokoliv, co se do vašeho
programu hodí.</p>
<p>Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže
pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, k
tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv". Zde je vzor; jména pozměňte:
-<blockquote><pRE>Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
+<blockquote><pre>Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
programu `Packal' (překladač s&nbsp;nakladačem) napsanému Jakubem Bastlem.
&lt;<i>Tomáš Složitý--podpis</i>&gt;, 1. dubna 1989
Tomáš Složitý, více než prezident
-</PRE></blockquote>
+</pre></blockquote>
<p>Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než
volných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je
užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V
takovém případě použijte Obecnou knihovní licenci GNU namísto této
licence.</p>
-<p ALIGN="CENTER"><font size="1"><a href="." TARGET="_top">Moodle Dokumentace</a></font></p>
-<p ALIGN="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." TARGET="_top">Moodle Dokumentace</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
-</BODY>
-</HTML>
+</body>
+</html>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 084247d

Please sign in to comment.