Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20100908)

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Sep 8, 2010
1 parent 0cd8952 commit 0847a6620c3610e532052b6e970fcb3ca288e0a8
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/sk/error.php
@@ -37,10 +37,10 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie je možné uložiť súbor ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nie je možné dekomprimovať súbor.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponent je aktuálny.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola stiahnutého súboru dopadla negatívne';
-$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola stiahnutého súboru bola neúspešná';
+$string['invalidmd5'] = 'Kontrolovaná premenná bola nesprávna - skúste znova';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chýba niektoré z povinných polí';
$string['remotedownloaderror'] = 'Stiahnutie komponentu na server zlyhalo, skontrolujte nastavenia proxy, doporučené je PHP rozšírenie cURL. <br /><br />Musíte stiahnuť súbor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> manuálne, skopírovať ho do "{$a->dest}" na serveri a rozzipovať ho tam.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cieľové umiestnenie';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Chybné URL zdrojového serveru';
+$string['wrongdestpath'] = 'Chybné umiestnenie cieľa';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Chybné základné URL serveru';
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné meno súboru ZIP';

0 comments on commit 0847a66

Please sign in to comment.