Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 95932f6 commit 08947f22ab9cf3f3fceb1acc2a90c29169e6e4dc AMOS bot committed Oct 15, 2012
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/bg/install.php
View
1 install/lang/bg/install.php
@@ -51,4 +51,5 @@
$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
$string['phpextension'] = '{$a} разширение на PHP';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle изисква версия на PHP най-малко 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x има значителен брой известни проблеми).</p> <p>Вие използвате в момента версия {$a}</p> <p>Трябва да обновите PHP или да се преместите на нов хост (сървър) с по-нова версия на PHP!<br /> (В случая с 5.0.x може да опитате да инсталирате по-старата версия 4.4.x)</p>';
$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';

0 comments on commit 08947f2

Please sign in to comment.