Permalink
Browse files

Corrected minor errors

  • Loading branch information...
1 parent 0d1a280 commit 08bfb7fe27cba0a083ea5677ea1f9b416b143fcd koenr committed Sep 28, 2003
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/workshop.php
View
@@ -154,8 +154,8 @@
$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
-$string['weightforbias'] = "Maat voor afronding";
-$string['weightforgradingofassessments'] = "Standaard voor het beoordelen van de evaluaties";
+$string['weightforbias'] = "Beoordelingsgewicht voor vertekening";
+$string['weightforgradingofassessments'] = "Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties";
$string['weightforpeerassessments'] = "Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten";
$string['weightforreliability'] = "Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid";
$string['weightforteacherassessments'] = "Gewicht voor \$a beoordelingen";

0 comments on commit 08bfb7f

Please sign in to comment.